verenskommelse om samverkan personer med psykisk funktionsneds ttning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Överenskommelse om samverkan – personer med psykisk funktionsnedsättning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Överenskommelse om samverkan – personer med psykisk funktionsnedsättning

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
clinton-lester

Överenskommelse om samverkan – personer med psykisk funktionsnedsättning - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
Överenskommelse om samverkan – personer med psykisk funktionsnedsättning
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Överenskommelse om samverkan – personer med psykisk funktionsnedsättning • Lagregel 1 jan 2010 (HSL 8 a § och SoL 5 kap.8 a §) Landstinget och kommunerna skall ingå överens-kommelse om samarbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Brukarorganisationer skall ges möjligheter att lämna synpunkter på innehållet • Förutsättning för att kommuner och landsting skall få stimulansmedel från staten (Grundkrav 1)

 2. Utgångspunkter i överenskommelsen • Tydliggöra ansvars- och kostnadsfördelning utifrån lagstiftning och nationella styrdokument • Ge förslag till specifika överenskommelser för Gävleborgs län (kommuner och landsting) • Klargöra samverkan på strukturell och individuell nivå

 3. Bästa möjliga vård utifrån behov och resurser Evidensbaserad praktik Öppenhet och respekt i samarbetet Gem. överläggning vid verksamhetsföränd-ringar Delta i samverkan och utan dröjsmål vidta åtgärder som annan huvudman behöver Varje huvudman svarar för sina kostnader utifrån sitt ansvar Samråd vid delat ansvar inför enskildas insatser Gemensamma utgångspunkter för samverkan - exempel

 4. Grupper med särskilda behov av samverkan • Barn och unga med psykiska och sociala problem samtidigt • Personer med psykisk störning och samtidigt missbruk • Äldre med psykiska funktionsnedsättningar • OBS! Överenskommelsen gäller dock alla med psykisk ohälsa

 5. Ansvar för Välfärdsgrupperna • Ansvara för strategisk planering så att samordning av insatser sker • Inventera kontinuerligt målgruppernas behov som utgör grund för planeringsarbetet • Bistå vid implementering av överenskommelsen • Ansvara för uppföljning av avtalets tillämpning och funktionalitet. • Uppföljning skall se i samråd med brukar-/intresseorganisationerna

 6. Ansvar för Vårdkedjegrupperna • Resp. vårdkedjegrupp ansvarar för att samverkan utvecklas och upprätthålls • Bistår med implementering av överenskommelsen • Bidrar med underlag för uppföljning och revidering • Samlar information om avvikelser som underlag för uppföljning

 7. Om part anser att överenskommelsen inte följs och inte kan lösas på verksamhetsnivå…. Enskilda ärende hänskjuts till ”Insatsrådet” Vid behov av förtydliganden eller ändringar av överenskommelsen hänskjuts frågan till Länsledning Välfärds arbetsgrupp Tolkningsfrågor

 8. Grundkrav 2 (förutsättning för stimulansmedel) Kommunerna och landstinget skall tillhandahålla webbaserad information, eller motsvarande, där det beskrivs vart i landstinget eller kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp.

 9. Fördelning prestationsmedel Gävleborg 2013

 10. Fördelning prestationsmedel Landstinget 2013

 11. Vad skall hända 2014? Grundkrav • Överenskommelse och handlingsplan skall följas upp och revideras. Av handlingsplanen skall framgå åtgärder för att utveckla samverkan, strategier för hur patienters, organisationers/anhörigas delaktighet skall utvecklas. • Uppdaterad web-sida för barn och unga. Skall granskas av nationell barn- och ungdomspanel under oktober november.

 12. Uppföljning hur….? • Enkät till Välfärdsgrupper och vårdkedjegrupper • Brukarorganisationer uppmanas att komma in med synpunkter på överenskommelse och handlingsplan senast 15/5 • Revidering juni • Underlag för beslut i nämnder under hösten

 13. Prestationer 2014 Landsting • 90 % av barn med beslut om bedömning på BUP skall erhålla det inom 30 dgr • 80 % av de som fått bedömning fördjupad utredning på BUP skall erhålla det inom 30 dgr • Mäta tillgänglighet till ”första linjen” t ex Primärvård (barn) • Rapportera SIP och göra handlingsplan för att nå alla som behöver (< 24 år) 2015 • Öka registrering i relevanta register (vuxna) • Arbeta för att minska behovet av tvång (vuxna) Kommuner • SIP för barn och unga, nu även för placerade barn. Upprätta handlingsplan för att nå alla som behöver SIP 2015 • Inventering av vuxna med omfattande behov (om ej 2013) • Gjort analys och handlings-plan utifrån inventeringen • Brukarorganisationerna skall skriftligt lämna synpunkter på planerna

 14. Handlingsplan (kommer att revideras)