Medzinárodný deň školských knižníc - PowerPoint PPT Presentation

clint
medzin rodn de kolsk ch kni n c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medzinárodný deň školských knižníc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medzinárodný deň školských knižníc

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Medzinárodný deň školských knižníc
166 Views
Download Presentation

Medzinárodný deň školských knižníc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medzinárodný deň školských knižníc Podujatie Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici k VII. ročníku súťaže, konané 24. októbra 2011

 2. Názov a sídlo školy:Gymnázium Mikuláša KOVÁČA, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica • e-mail školy: skola@gmkbb.edu.sk, sekretariat@gmkbb.edu.sk • meno školského knihovníka: PaedDr. Mariana Stejskalová • počet účastníkov: do podujatia sa zapojili všetci žiaci školy: 330 žiakov pedagogickí pracovníci: 32 nepedagogickí pracovníci: 1

 3. Hodnotenie podujatia vedením školy: PaedDr. Alena Škapincová riaditeľka školy Vedenie Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici hodnotí realizované podujatie ako významný krok k vytvoreniu nadštandardnej a mimoriadne atraktívnej formy výchovno-vzdelávacieho procesu. Využitie IKT (powerpointové prezentácie, práca s interaktívnou tabuľou), prepojenie inovatívnych metód (spievajúce knihy, dramatizácia textu, matematika s knihou, genéza vývoja kníhtlače, burza kníh a pod.) viedli k uvedomeniu si nezastupiteľnosti knihy v živote človeka, rozvoja informačnej, čitateľskej gramotnosti, komunikačných a prezentačných zručností. Vedenie vyslovilo vďaku realizátorom podujatia, ktoré sa po počiatočnom úspechu stane na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici tradíciou. Dovoľujeme si vyjadriť presvedčenie, že toto podujatie oceníte pri výbere projektov.

 4. Charakteristika podujatia: • Cieľom nášho podujatia, ktorým sa zapájame do VII. ročníka súťaže k Medzinárodnému dňu školských knižníc bolo podporovať vzťah žiakov ku knihe, a to poučnými i zábavnými formami práce s knihou, aby sme naplnili motto podujatia: „Školské knižnice pripravujú žiakov na život.“ • V tento deň sme organizáciu vyučovania zmenili a celý deň sme sa venovali len pripraveným aktivitám.

 5. Guttenbergov vynález Pripravila: PaedDr. Emília UHLÁRIKOVÁ • V tejto aktivite mali žiaci možnosť oboznámiť sa s vývinom písma – runového, klinového, hiroglyfov, kipu a pod. • Veľa sa dozvedeli o vývine knihy pred i po objavení kníhtlače. Dvaja moderátori zaujali nielen pútavou a logickou powerpointovou prezentáciou, ale aj profesionálnym podaním.

 6. Hodnotenie žiakmi: • Páčilo sa nám spracovanie prezentácie a doplnenie vysvetľovania na naše otázky. Prezentujúci spolužiaci boli milí a ochotní. S. Halaj, Desetová, I. C • Navrhujeme viac praktických činností a práce s druhmi písma. Azamová, Štrauchová, I. B

 7. Biblia – kniha kníhPripravila: Mgr. Monika SKLADANÁ • Bez poznania Biblie nemôžeme pochopiť, čo je literatúra, kultúra či morálka. S týmto cieľom sme pripravili túto aktivitu, v ktorej sme žiakom prezentovali výstavu až 58 biblií, biblických textov a atlasov, a to v jazyku: anglickom, nemeckom, talianskom, španielskom, latinskom, talianskom, nórskom. • Ich porovnávanie bolo pre žiakov skutočným zážitkom. I pri čítaní biblických príbehov Jóbov blahobyt a podobenstva O márnotratnom synovi si žiaci uvedomovali odveké pravdy, týkajúce sa života dnešného moderného človeka.

 8. Hodnotenie žiakmi: • Boli tu zaujímavé veci a dozvedela som sa viac o Biblii a aj o živote. • Najviac sa mi páčilo, keď sme čítali Bibliu. • Tento deň bol super.

 9. Kniha – orbispictusPripravila: PaedDr. Lenka MAJEROVÁ • Cieľom aktivít boli vystihnúť podstatu knihy prostredníctvom básne „cinquain“. Žiaci zostavovali svoju TOP 10 z najlepších kníh slovenských a svetových autorov a následne porovnávali s celoslovenským hlasovaním z roku 2010. • Iní personifikovali abstraktné pojmy VOJNA a MIER v krátkej slohovej práci a iní vytvorili ich konceptualistickú ilustráciu.

 10. Hodnotenie žiakmi: • Táto hodina bola venovaná literatúre, a keďže literatúra je jednou z hodín, pri ktorej je možné vysloviť množstvo názorov, a dá sa pracovať prostredníctvom diskusie, hodina sa mi páčila. Trochu kreativity nikdy nezaškodí. • Navrhujem pridať tvorbu ilustrácií na počítači. • Myslím si, že spracovanie tohto dňa je veľmi účelné, pretože množstvo ľudí (študentov) zabúda na knihy vo „fyzickej“ podobe. Navrhujem tiež návštevu knižnice v meste, spoločné čítanie či súťaž o najlepšie spracovanie konkrétnej knihy.

 11. Hravé knihyPripravila: PaedDr. Dagmar HORNÁČKOVÁ • Aktivity čerpali z textov knihy Malý princ (A. deSaint-Exupéry), ktorý žiaci dramatizovali ako herci či pomocou maňušiek. • Iní výtvarne vyjadrovali svoje pocity a predstavy po vypočutí ukážky. Svoje básnické schopnosti prejavili, keď tento prozaický text pretransformovali do básne Rozlúčka s ružou.

 12. Hodnotenie žiakmi: • Zapojili sme sa všetci, fantázia pracovala na plný plyn a u každého. Uvoľnili sme sa a trošku sme si oddýchli od každodenných povinností. • Aktivita bola zaujímavá a zábavná hlavne tým, že každý si mohol vybrať činnosť, ktorá je pre neho najlepšia. Potešilo nás aj to, že p. profesorka s nami spolupracovala a pomáhala nám.

 13. Spievajúce knihyPripravila: PaedDr. Miroslava ĎURKOVIČOVÁ • Cieľom tejto aktivity bolo stretnutie umenia s hudbou v teórii a praxi. Žiakom boli prezentované významné osobnosti umenia ako Beethoven, Mozart, Michalangelo a ich diela, pričom žiaci porovnávali farebnosť i harmóniu v ich hudobných či výtvarných dielach, šikovní hudobníci dotvorili atmosféru hudbou. • Na záver sa piesní zmocnili aj ostatní žiaci a s chuťou si zaspievali obľúbené piesne rôznych žánrov – folk, rock a iné a, samozrejme, spevník im pomohol s textom i melódiou.

 14. Hodnotenie žiakmi: • Páčilo sa nám, že sme si spievali s gitarami, keyboardom a flautou. • Mohli sme si pozrieť prezentácie a knihy z dejín umenia. • Radi by sme sa všetci nabudúce podieľali na príprave takéhoto dňa.

 15. Mapy a atlasyPripravil: PaedDr. Peter DRUGDA • Vývin mapového zobrazenia Zeme od najstarších čias po súčasnosť, keď využívame GPS i ortomapy, prezentovali žiaci VIII. C triedy. • Žiakov zaujala aj výstavka atlasov – malých (8x10 cm) aj veľkých, nových i starých (1900). • Na záver všetkých zaujala súťaž o čo najvernejšie na tabuli zakreslený kontinent alebo štát.

 16. Hodnotenie žiakmi: • Veľmi sa mi páčilo a veľa som sa toho aj naučila. Keďže som sama prezentovala, myslím, že sme naše publikum zaujali a taktiež si rovnako ako ja z akcie veľa odniesli. • Chválime súťaž v kreslení kontinentov a štátov, chválime ešte aj etnografický atlas, chválime pána profesora za kreatívne nápady a žiakov VIII. C triedy za prezentáciu.

 17. Povinné čítanie inakPripravila: PaedDr. Mariana Stejskalová • Budúci maturanti využili na prezentáciu literárnych diel interaktívnu tabuľu a snažili sa priblížiť svoje čitateľské zážitky aj tým najmenším žiakom či „nalomiť“ zarytých odporcov čítania. • Hoci prezentovali diela z minulých storočí dokázali ideový zámer autora aktualizovať aj pre dnešných mladých ľudí. • Zaujímavá bola možnosť porovnať literárny text s filmovým spracovaním diela.

 18. Hodnotenie žiakmi: • Je to dobrá myšlienka, z ktorej by sa mohla stať tradícia. Tento deň nám zatiaľ priniesol dobrý kultúrny zážitok. IV. C • Mne sa tento deň páčil, lebo som sa pripravoval na svoju budúcnosť učiteľa. Takého dni by bolo vhodné zaviesť každý rok, až by sa z toho stala tradícia. Ďakujem za pekný deň. Dodo, IV. A

 19. Anglické knihyPripravila: RNDr. Dagmar ČEMOVÁ • Aktivity sledovali upútanie pozornosti žiakov na anglickú beletriu, ktorá je určená študentom rôznych úrovní znalosti angličtiny. • Študenti počúvali nahrávku poviedky, pričom mohli siahnuť aj po texte, no niektorí to nepotrebovali. • Svoje porozumenie textu si overili cvičeniami, zameranými na dejovú líniu aj slovnú zásobu.

 20. Hodnotenie žiakmi: • Počúvanie CD a súčasné čítanie príbehu bolo dostatočne zaujímané na upútanie pozornosti. • Bol to pohľad na literatúru bez zaťažovania žiakov faktickými informáciami. • Bola to relaxačná a súčasne poznávacia činnosť.

 21. Netradičné matematické úlohy s knihouPripravila: Mgr. Martina SUCHÁ • Aktivity na tejto hodine predstavili matematiku v učebniciach našich rodičov a prarodičov, v ktorých sa síce matematika nemení, no život v nich áno. • V brainstormingu žiaci hľadali situácie, kde vedomosti z matematiky používajú v každodennom živote a na záver sa pobavili pri hlavolamoch, rébusoch a vtipných matematických úlohách.

 22. Papierové knihy:Pripravila: Mgr. Zuzana ŠIMOVÁ • Študenti pripravili a prezentovali históriu výroby papiera cez pergamen, bambusový papier ku klasickej výrobe papiera z dreva. • Ukázali nevyhnutnosť recyklácie papieru v dnešnej dobe, ale aj možnosti domácej výroby papiera.

 23. Sprievodné podujatia: • Vyhlásenie súťaže o najväčšieho čitateľa GMK – II. ročník • Vyhlásenie súťaže o knihu: • najväčšiu – víťaz Mgr. P. Drugda 47x50 cm • najmenšiu – víťaz E. Hortobágyiová 25x32 mm • najstaršiu – víťaz P. Bľanda, školník (1894) • najzaujímavejšiu – Ocenili sme hlavne našich žiakov, ktorí im už vyšli knihy – K. Kšenzuliaková – 5 kníh, T. Beňuška – 1 kniha. Do tejto kategórie sme zaradili knihy zo smetiska dejín, knihy z novín bez väzby i s koženou väzbou alebo knihy nad ktorými sa zakazuje kýchať a kašľať.

 24. Výstava a burza kníh Vybraté triedy navštívili v tento deň Literárne a hudobné múzeum, kde si vypočuli prednášky o Mikulášovi Kováčovi, jeho meno nesie i naša škola, a ďalších spisovateľoch nášho regiónu. Naši študenti – prváci spoznávali Štátnu vedeckú knižnicu a jej služby.

 25. V Banskej Bystrici 4. novembra 2011Spracovala: PaedDr. Mariana Stejskalová, školský knihovník • Školská knižnica pri Gymnáziu Mikuláša Kováča • vyhlasuje súťaž o najväčšieho čitateľa GMK - II. ročník, • a to v štyroch kategóriách: • kategória: I. C, II. C, IV. C • kategória: V. C, VI. C, I. B, I. A, II. B, • kategória: VII. C, VIII. C, III. B, IV. B, V.B, III. A, IV. A • kategória: zamestnanci školy • Priebeh súťaže: • Prevezmi si prihlášku od vyučujúceho SJL alebo v školskej knižnici. • Pravdivo zapisuj knihy, ktoré si prečítal. • Vyplnenú prihlášku odovzdaj vyučujúcej SJL alebo v ŠK a to: • 1x – do 15. 12. 2011, keď sa prvýkrát zverejní predbežné poradie čitateľov • 2x – do 9. 3. 2012, keď sa druhýkrát zverejní predbežné poradie čitateľov • 3x – do 24. 5. 2012, keď budú zverejnené konečné výsledky. • Dňa 1. 6. 2012 slávnostne vyhlásime najväčšieho čitateľa GMK v každej kategórii a najlepších odmeníme hodnotnými cenami. • Želám veľa zábavy v našej knižnej GRAND PRIX!!!