1 / 13

ASİTLER

ASİTLER. Asitler: Asit kelimesi dilimize Latince olan Asidus kelimesinden geçmiş bir kelimdir.Asidus ekşi anlamına gelir Çevremize baktığımızda asit canlıların yaşamında baya bir yer edinmektedir.En basit örneği Mide öz suyumuz güçlü bir asittir.yedimiz yiyeceklerin bir çoğunda da asit vardır.

cliff
Download Presentation

ASİTLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ASİTLER

 2. Asitler: Asit kelimesi dilimize Latince olan Asidus kelimesinden geçmiş bir kelimdir.Asidus ekşi anlamına gelir Çevremize baktığımızda asit canlıların yaşamında baya bir yer edinmektedir.En basit örneği Mide öz suyumuz güçlü bir asittir.yedimiz yiyeceklerin bir çoğunda da asit vardır ASİTLER

 3. BELLİ BAŞLI ASİTLER

 4. ASİT NE DEMEKTİR ? Asit: Sulu çözeltilerine iyonu veren bileşiklere asit denir.

 5. Asitlerin genel özellikleri • Tatları ekşidir • Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. DİKKAT: Asit kızartır baz morartır.

 6. Asitlerin genel özellikleri • Asitlerin sulu çözeltileri (+) ve (-) iyonlar içerir; onun için sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

 7. Asitlerin genel özellikleri • Asitler yakıcı ve tahriş edici özelliğe sahiptirler. • Yapılarında iyonu bulunduğu için sulu çözeltilerinde suya Hidrojen iyonu verirler

 8. Asitlerin genel özellikleri Bazlar ile etkileşerek tuz ve suyu oluştururlar. ISITMA NaOH BAZ ASİT HCl TUZLU SU TUZ

 9. Asitlerin genel özellikleri BAZ ASİT TUZ SU

 10. Asitlerin genel özellikleri • Asitler Aktifliği hidrojenden büyük olan metaller ile tepkimeye girer ve sonuçta TUZile • Hidrojen gazı oluşur.

 11. AYIRAÇ (Belirteç,İndikatör) • İki maddeyi birbirinden ayıran veya bilinmeyen bir maddenin hangi madde olduğunu bilmemize yarayan maddelere denir. • Asit ve Bazların ayıraçları • Fenolftalein: Renksiz bir sıvıdır. Asitlerle karıştırıldığında renk değiştirmez;fakat bazlarla karıştırıldığında mavi renge döner. • Turnusol kağıdı:Asite batırıldığında kırmızı;Baza batırıldığında mavi renk verir

More Related