1 / 11

Kvantitatīvās likumsakarības ķīmijā

Kvantitatīvās likumsakarības ķīmijā. Preiļu valsts ģimnāzija Ķīmija Skolotājs: Francis Livmanis. Ķīmiskie vienādojumi. Ko tie spēj pastāstīt izejvielu un reakcijas produktu koncentrāciju valodā?. HCl + NaOH H 2 O+ NaCl.

clementine
Download Presentation

Kvantitatīvās likumsakarības ķīmijā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kvantitatīvās likumsakarības ķīmijā Preiļu valsts ģimnāzija Ķīmija Skolotājs: Francis Livmanis

 2. Ķīmiskie vienādojumi Ko tie spēj pastāstīt izejvielu un reakcijas produktu koncentrāciju valodā? HCl + NaOHH2O+ NaCl 1mol 1mol 1mol 1mol 36,5g 40g 18 g 58,5g 6,02.1023 6,02.1023 6,02.1023 6,02.1023

 3. Stehiometrija- svarīga tīru vielu īpašība: vielu daliņu daudzumu attiecība reakcijā vienmēr ir veseli skaitļi. Ķīmiskās pārvērtības parasti pieraksta vienādojumu veidā, kur izejvielas un reakcijas produkti ir attēloti ar ķīmiskām formulām. Ķīmiskās pārvērtības • Ķīmisko pārvērtību trīs galvenās pazīmes: • Rodas jaunas vielas • Notiek enerģijas apmaiņa starp reaģējošo sistēmu un apkārtējo vidi • Pastāv stingri noteiktas attiecības starp reakcijā iesaistīto izejvielu un radušos produktu masām- reakcijas stehiometrija

 4. Izejvielas(reaģentus) vienmēr raksta kreisajā pusē Reakcijas produktus- labajā pusē Bultiņa starp tiem norāda reakcijas norises virzienu Dažreiz virs bultiņas vai zem tās norāda reakcijas norises apstākļus CaCO3 t0CaO + CO2 Ir divi dažādi reakciju vienādojumu veidi, lai gan tie ir līdzvērtīgi, tomēr tos pielieto atkarībā no tā , kādas reakcijas īpašības tiek pētītas Ķīmiskie vienādojumi

 5. Molekulārie vienādojumi Tos izmanto pētot reakcijas stehiometriju. Šī tipa vienādojumos figurē reaģentu un reakcijas produktu daudzumi 2Mg + O22MgO 2mol 1mol 2mol 48g 32g 80g 2.6,02.1023 22,4 litri 2.6,02.1023 daliņas

 6. Jonu vienādojumi Tos pielieto lai noskaidrotu, kādā veidā vienas vielas pārvēršas citās vielās. Šeit pēta ķīmiskās saites, struktūru,daļiņu formu un lielumu, kā arī to mijiedarbības mehānismu. Sastādot vienādojumus daļiņām pievieno speciālus apzīmējumus, kas norāda agregātstāvokli: (g)- gāze; (aq)- šķīdums; (krist)- cieta fāze. Cu+2(aq) + 2OH-(aq)Cu(OH)2(krist.) Tas nozīmē, ka šķīdumā esošie vara joni reaģē ar diviem hidroksiljoniem un veidojas ūdenī nešķīstošs produkts.

 7. Empiriskās formulas norāda atomu skaita attiecību vielas molekulā, piemēram: CH vai C2H6O. Molekulārās formulas parāda īsto atomu skaitu molekulā, piem. H2O; C2H2. Struktūrformulas attēlo atomu izkārtojumu vielas daliņā. Tās pieraksta: saīsināti C6H6 C6H5-CH3 Vai arī Ķīmiskās formulas

 8. Mols –ir vielas daudzuma mērvienība.To apzīmē ar simbolu n. Mols – ir vielas daudzums, kurā ir tikpat daļiņu, cik atomu ir tieši 12 gramos oglekļa izotopa 12(C12) Aprēķināts, ka vienā molā esošo daļiņu skaits ir 6,02x1023; tas ir konstants lielums, Avogadro skaitlis , to apzīmē ar simbolu NA Molārākoncentrācija norāda, cik molu dotās vielas satur 1000 ml šķīduma. C=n/V (mol/l) Vielas daudzums

 9. Laboratorijā kristāliskas vielas nosver, bet šķidrumiem un gāzēm mēra tilpumu. Svarīgi ir atcerēties attiecību starp vielas daudzumu, masu un gāzu tilpumu: Vielas daudzums masa gāzes tilpums 1mol CO2 44 g 22,4 l Normālie apstākļi ir: 00C jeb 273oK; 1 atm.; 760 mm.Hg st.; 101325 Pa Istabas temperatūrā jebkuras gāzes viens mols ieņem tilpumu apmēram 24 litrus. Galvenās atbilstības

 10. Izlasiet uzdevumu un noskaidrojiet, kas Jums jāaprēķina, kas ir dots, kādās mērvienībās! • Uzrakstiet reakcijas vienādojumu! • Nosakiet dotās(mol; g; l) vielas molu skaitu. • Nosakiet molu attiecības pēc vienādojuma • Izmantojot šīs attiecības, aprēķiniet nezināmo vielu daudzumus • Pārveidojiet molus Jums vajadzīgajās mērvienībās • Pierakstiet atbildi, atstājot tajā trīs zīmīgus ciparus, neaizmirstiet pierakstīt mērvienības Aprēķini ķīmijā

 11. m vielai V N nvielai= = = M vielai Vo NA n (2mol/l vai 2M) C= Všķ m PV W = =Const m T Galvenās atbalsta formulas q = Q

More Related