potenciali aplinkos tar os objekt ekogeologini tyrim reglamentas land 82 2006 projektas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POTENCIALIŲ APLINKOS TARŠOS OBJEKTŲ EKOGEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGLAMENTAS (LAND 82-2006 Projektas) PowerPoint Presentation
Download Presentation
POTENCIALIŲ APLINKOS TARŠOS OBJEKTŲ EKOGEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGLAMENTAS (LAND 82-2006 Projektas)

play fullscreen
1 / 22

POTENCIALIŲ APLINKOS TARŠOS OBJEKTŲ EKOGEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGLAMENTAS (LAND 82-2006 Projektas)

254 Views Download Presentation
Download Presentation

POTENCIALIŲ APLINKOS TARŠOS OBJEKTŲ EKOGEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGLAMENTAS (LAND 82-2006 Projektas)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POTENCIALIŲ APLINKOS TARŠOS OBJEKTŲ EKOGEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGLAMENTAS (LAND 82-2006 Projektas) Dr. Kęstutis Kadūnas Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos

 2. Turinys • Prielaidos • Esama situacija • LAND 82-2006 projektas • Laukiamas rezultatas

 3. Prielaidos (I) Žemės gelmės ES teisėje Žemės gelmių apsauga nuo taršos Direktyva 2004/35/ET ES dirvož.str. GVDD 2000/60/EB Direktyva 80/68/EEB Užterštų teritorijų vertinimas ir tvarkymas Poveikis aplinkai ir žmogaus sveikatai Ekol. Standartai, ribinės vertės Pavojingų medžiagų patekimo į gelmes kontrolė UBR valdymo planai Būklė Apsaugos priemonės Nustoja galioti 2013 m. Registras Būklės sertifikatas Ataskaita 2013 m.

 4. Pavienių taršos šaltinių rizika, Pramonė, žemės ūkis (TIPK) Nutraukti / riboti Priemonės 80/68/EEB Ekol. Standartai / Ribinės vertės būklės vertinimui GVDD Sąveika su paviršinio vandens ekosistemomis, Ekologinės ir cheminės būklės vertinimas, 2000/60/EB Prielaidos (II) Dirvožemio/grunto taršos Vertinimas, poveikis žmogui ir ekosistemoms 2004/35/ET, Dirvož. strategija Pav. nuotėkis Geriamasis vanduo

 5. 2004/35/ET Dirvožemio strategija • Valstybės narės turės nustatyti užterštus sklypus savo šalyje ir sukurti nacionalinę jų valymo strategiją (sklypai, kurie kelia didelę grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai). • Šioje strategijoje bus racionaliai ir skaidriai nustatomas išvalytinų sklypų eiliškumas - taip siekiama sumažinti dirvožemio taršą ir jo keliamą pavojų • Sukuriamas „bešeimininkių" sklypų valymo finansavimo mechanizmas. • Parduodant sklypą, kuriame yra arba buvo vykdoma galinti teršti veikla, pardavėjui arba būsimam pirkėjui nustatoma prievolė pateikti dirvožemio būklės ataskaitą administracijai ir kitai sandorio šaliai. • Pagal 2004/35/ET šalies įstatymai turi būti pritaikyti iki 2007 balandžio, pirma ataskaita EK – 2013 m.

 6. Esama situacija

 7. Esama situacija (I) • Potencialių žemės gelmių taršos židinių inventorizacija (LGT, 2008-III (LRV)). • Potencialių žemės gelmių taršos židinių anketa (Deklaracija). • Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas. • Potencialių taršos židinių duomenų bazės parengimas (2008-III). • Tvarkytinų objektų pagal pavojingumą aplinkai nustatymas (2008-III). • Nėra teisės akto reikalaujančio atlikti užterštos teritorijos tyrimą ir poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai vertinimą !!!!!!!

 8. Esama situacija (II) • Šiandien 15 rajonų inventorizuota per 5000 potencialių taršos židinių savo veikloje naudojančių/naudojusių pavojingas medžiagas. • Planuojama, kad tokių objektų skaičius (baigus inventorizaciją) gali siekti 25000 – 30000. • Apie 700 objektų preliminariai ištirta (požeminio vandens monitoringas)

 9. Esama situacija (III)

 10. Esama situacija (IV) Švaru – 19 Tarša - 7 Švaru – 19 Tarša - 10 Švaru – 32 Tarša - 8 Švaru – 35 Tarša - 7

 11. Benzeno kaita gruntiniame vandenyje

 12. LAND 82-2006:Siekis • Apsaugoti žmonių sveikatą nuo neigiamo užterštų teritorijų poveikio; • Saugoti dirvožemį, gilesnius žemės sluoksnius ir požeminį vandenį nuo galimos taršos, vykdant veiklas, kuriose yra naudojamos pavojingos medžiagos; • Mažinti neigiamą poveikį dirvožemiui, gilesniems žemės sluoksniams ir požeminiam vandeniui bei su šiais aplinkos komponentais susijusių ekosistemų būklei;

 13. LAND 82-2006: tikslas • Nustatyti reikalavimus ekogeologinių tyrimų etapams, periodiškumui ir apimtims; • Pagrįsti teritorijos sanavimo poreikį atsižvelgiant į galimą taršos rizikos žmogaus sveikatai ir aplinkai vertinimą; • Kaupti informaciją apie potencialius grunto ir požeminio vandens teršėjus, vykdančius veiklas, kurių metu į gruntą tiesiogiai, o į požeminį vandenį tiesiogiai ar netiesiogiai gali patekti pavojingos medžiagos.

 14. LAND 82-2006: privalomas • Veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems Reglamento 1 priede nurodytus įrenginius ar vykdantiems jame nurodytą veiklą (atitinka TIPK ir 2004/35/ET); • Žemės savininkams ir/ar valdytojams ketinantiems parduoti, išnuomoti ar kitaip panaudoti žemę, jeigu joje buvo vykdoma veikla nurodyta Reglamento 1 priede; • Asmenims rengiantiems: • (1) Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas • (2) informaciją paraiškai TIPK leidimui gauti, nurodytą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 4 priedo VIII skyriaus 33 punkte.

 15. LAND 82-2006:tyrimų periodiškumas

 16. LAND 82-2006:laiko grafikas

 17. LAND 82-2006: Tyrimaspurvinas darbas

 18. Rekognoskuotė Preliminarus ekol. tyrimas Detalus ekol. tyrimas Tyrimo plano sudarymas Tyrimo apimtys priklausomai nuo teritorijos ploto ir objekto pavojingumo Būtini tyrimo parametrai Vykdomi jei to reikalauja II etapas Užteršto grunto, vandens kiekių ir arealų nustatymas Taršos rizikos žmogui ir aplinkai vertinimas LAND 82-2006:tyrimo etapai

 19. IV. Ataskaita V. Tyrimų vertinimas VI. Sanavimo planas Reikalavimai informacijai Ekspertinė išvada (LGT) Nėra taršos – ŽGR Tarša viršija nustatytą lygį – detalus tyrimas Detalus tyrimas nustatė tam tikrą taršos rizikos laipsnį – sanavimas arba monitoringas Tyrimų duomenys į ŽGR, informacija RAAD apie taikytinų priemonių laipsnį Bendri reikalavimai Sanavimo kontrolė LAND 82-2006:tyrimo etapai (I)

 20. Laukiamas rezultatas 2006 2007 2008 Parengta Bazė 2004/35/ET 2009 Tyrimų pradžia Informacija UBR planui 2010 UBR planas 2007-2013 Dirvožemio dir. Ataskaita apie identifikavimą ir ištyrimą Finansavimas (BPD) 2007-2013 2007-2013 Panaikinama 80/68/EEB Pirma ataskaita pagal 2004/35/ET 2011 2015 Nauji UBR planai 2012 2013 2014

 21. Laukiamas rezultatas (I) • Sukuriama taršos židinių duomenų bazė. • Nustatomos užterštos teritorijos ir parengiama nacionalinė jų valymo strategija. • Nustatomas išvalytinų sklypų eiliškumas atsižvelgiant į taršos riziką ir esamus finansinius mechanizmus. • Visuomenė bus garantuota gyvenanti sveikoje aplinkoje (aplinkos būklės sertifikatas). • Suintensyvės ekogeologinių tyrimų, sanavimo rinka (diegiamos naujos technologijos).

 22. Dėkoju už dėmesį