module 11 international financial management n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Module 11: International Financial Management PowerPoint Presentation
Download Presentation
Module 11: International Financial Management

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Module 11: International Financial Management - PowerPoint PPT Presentation

cleave
216 Views
Download Presentation

Module 11: International Financial Management

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Module 11: International Financial Management • Valutamarkedene • Loven om enhetlig pris • Paritetsbetingelser i internasjonal finans • sammenheng mellom valuta og rente • sammenheng mellom valuta og inflasjon • Sikringsteknikker (hedging) Module 11

 2. Valutakurser • Direkte kurs (direct quote), kurs er prisen på en enhet fremmed valuta, eks 1 € koster ca. 8 kr (Home pr. 1 Foreign eller H/F format) • Indirekte kurs (indirect quote), kurs viser hvor mye fremmed valuta man kan kjøpe for en enhet egen valuta, eks for 1 kr kan man kjøpe 1/8 = 0,125€ (Foreign for 1 Home eller F/H format) • Spotkurs er kjøp og salg for levering innen 2 virkedager • Terminkurs (forward rate) er kurs for levering en eller annen gang i fremtiden (1, 3, 6 eller 12 mnd.), men til kurs som avtales i dag Module 11

 3. Spot og termin 5.10.2012 Module 11

 4. Loven om enhetlig pris • I valutamarkedene er loven om enhetlig pris (law of one price) viktig • Hvis to varer er like, selges de for samme pris • Det er forutsatt at varene kan ”handles og transporteres”, slik at arbitrasje er mulig Module 11

 5. Kjøpekraftsparitet (PPP) • En av de eldste valutateoriene – valutakurs dannes slik at en kurv med varer koster det samme over alt • To versjoner av PPP: • absolutt versjon (en vare har samme pris over alt) S = P/P* (hvor P/P* er pris hjemme/utland) • relativ versjon (endring i valutakurs tilsvarer endring i prisnivå) S =  P –P* Module 11

 6. PPP – absolutt versjon • Du eier en diamant som omsettes for£ 10 000 i UK og $ 17 000 i USA • Anta at valutakurs er $1.60/£ • Salg i USA gir 17 000/1.60 = 10 625£, en gevinst på 625 i forhold til salg i UK • Arbitrasje sørger for at likevektskurs blir 17 000/10 000 = 1.70 $/£ Module 11

 7. Burgereconomics Module 11

 8. Burgereconomics • I januar 2012 kostet en Big Mac kr 41 • Spotkursen på $ var 6.04, slik at prisen i Norge er 41/6.04 = $ 6.79 • I USA kostet en Big Mac $ 4.20, slik at PPP kurs blir 41/4.20 = $9.76 • Norske kroner er overvurdert med 9.76/6.04 – 1 = 62 % i forhold til $ Module 11

 9. The Big Mac Index Module 11

 10. Kjøpekraftsparitet (PPP)relativ versjon • Valutakurs gjenspeiler endringer i prisnivå • Hvis for eksempel inflasjonen i Norge er 3 % og 1 % i Euroland, vil vi forvente at kronekursen svekkes med 2 % mot € • Land med lav inflasjon vil få sin valuta styrket Module 11

 11. Kjøpekraftsparitet (PPP)relativ versjon (ikke vist i læreboka) • Vi bruker følgende symboler •  = inflasjon • N = inflasjon i Norge • EU = inflasjon i Euroland • S0 = spotkurs nå • E(Sn)= forventet spotkurs på tidspunkt t Module 11

 12. Kjøpekraftsparitet (PPP)relativ versjon Module 11

 13. Spotkurs og terminkurs • Termintransaksjoner brukes ofte for å eliminere valutarisiko (hedging) • Hva er sammenhengen mellom spotkurs og terminkurs? • Den riktige terminkursen er den som forhindrer arbitrasje • Rente i $ er 6.5 % p.a. eller 1.065½ - 1 =0.032 eller 3.2 % pr. 6 mnd. • Rente i £ er 8.94 % p.a. eller 1.0894½ - 1 =0.04374 eller 4.4 % pr. 6 mnd. Module 11

 14. Spotkurs og terminkurs • Anta at du disponerer $100 000 i 6 mnd. Avkastningen ved å plassere risikofritt i $ eller £ må være den samme ut fra loven om enhetlig pris • Plassering i USA gir 100 000 * 1.065½ = $ 103 199 • Plassering i UK gir 100 000 * 0.6266 * 1.0894½ = £ 65 401 • For at avkastningen skal være den samme, må terminkursen være 103 199/65 401 = $1.5780/£ eller 65 401/103 199 = £0.6337/$ (eller 1/1.5780) • Hvis realavkastningen er lik i begge valutaer, kan terminkursen også fungere som anslag på fremtidig spotkurs Module 11

 15. Spotkurs og terminkurs Dekket renteparitet (interest rate parity) når: Module 11

 16. Renter 5.10.2012 Module 11

 17. Fisher effekten • Fisher effekten sier at nominelle renter i et land er lik en realrente pluss en kompensasjon for forventet inflasjon Module 11

 18. Fisher effekten - eksempel • Eksempel fra lærebok: • Nominell rente i UK: 8,94 % p. a. • Nominell rente i USA: 6,50 % p. a. • Realrenten er 4 % begge steder • Hva er inflasjonen i hvert land? • I UK er inflasjonen tilnærmet 8,94 % - 4 % = 4,94 % mens den er tilnærmet 6,5 % - 4 % = 2,5 % i USA • Denne sammenhengen er tilnærmet riktig og avvikene blir små hvis inflasjonen er lav • Hva er den nøyaktige inflasjonen? Module 11

 19. Fisher effekten - eksempel • Vi løser for UK først: Module 11

 20. Fisher effekten - eksempel • Vi finner så inflasjonen i USA: Module 11

 21. Internasjonal Fisher effekt (IFE) • Vi legger til grunn at realrenten er lik i begge valutaer. Ulike nominelle renter skyldes derfor ulik forventet inflasjon • Vi kan da bruke PPP for å finne forventet spotkurs eller bruke nominelle rentesatser (IFE): Module 11

 22. Sikringsteknikker • Ved transaksjonseksponering (oppgjør av gjeld/tilgodehavende) i fremmed valuta, kan man sikre seg mot kurstap ved: • inngå terminkontrakt • pengemarkedssikring • valutaopsjon Module 11

 23. Internasjonale investeringer • Hvordan budsjettere kontantstrøm: • Budsjettere i fremmed valuta, konvertere til egen valuta vha. anslått valutakurs (terminkurs), og diskontere med rentekrav i egen valuta • Budsjettere i fremmed valuta og bruke avkastningskrav i fremmed valuta, og omregne til egen valuta med spotkurs • Hvis paritetsbetingelsene holder, blir nåverdien den samme Module 11