1 / 10

ESCOLA SANT NICOLAU

ESCOLA SANT NICOLAU. JA SOM A L'ESO . EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. Es mantenen La valoració global de l’alumne La valoració de l’esforç i de la constància El seguiment individual, tant humà com acadèmic El seguiment psicopedagògic L’atenció a la diversitat

cleavant
Download Presentation

ESCOLA SANT NICOLAU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ESCOLA SANT NICOLAU

  2. JA SOM A L'ESO EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  3. Es mantenen La valoració global de l’alumne La valoració de l’esforç i de la constància El seguiment individual, tant humà com acadèmic El seguiment psicopedagògic L’atenció a la diversitat Els valors que transmetem com a escola La voluntat per ajudar-los a madurar i a fer-los responsables L’interès perquè donin el millor de si mateixos humanament i acadèmicament L’ambient cordial que motiva i facilita l’aprenentatge Les àrees d’aprenentatge Els hàbits d’estudi Canvien Nova distribució dels alumnes en el grup L’horari Els canvis de classe L’armari per a ús personal L’organització en matèries comunes i optatives La diversitat del professorat Tripartició dels grups en les matèries instrumentals Tripartició de les tutories La història i cultura de les religions Les noves matèries: tecnologia, alemany i emprenedoria L’educació per a la ciutadania i els drets humans (3r i 4t) El treball de síntesi La preavaluació i les avaluacions Proves extraordinàries al setembre El butlletí Els tallers de dimecres a la tarda Tallers i xerrades formatius per als alumnes

  4. La LOE Llei Orgànica d’Educació Decret Educatiu pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria

  5. Principis pedagògicsde la LOE • Accés de tot l’alumnat a l’educació comuna. • Atenció a la diversitat. • Capacitat de l’alumnat per aprendre per si mateix i per treballar en equip. • Adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques fomentant la millora de l’expressió oral i escrita i l’ús de les matemàtiques. • Fomentar l’hàbit de la lectura des de totes les matèries. • Tutoria personal dels alumnes i orientació educativa, psicopedagògica i professional. • Atenció de l’alumnat que manifesti dificultats d’aprenentatge o d’integració, així com d’aquells alumnes d’alta capacitat intel·lectual o dels alumnes amb discapacitats.

  6. ETAPA DE L’ESO Perquè l’alumne/a pugui accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les matèries siguin positives, amb dues excepcions com a màxim. Si no compleix aquest requisit haurà de repetir el curs. Cada curs es podrà repetir un sol cop i dues vegades com a màxim dins de l’etapa. Al final de l’etapa, l’alumne/a obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria si ha assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa corresponents a cada una de les matèries. L’alumne/a que no promociona al final de 4t d’ESO, haurà de repetir el curs i de manera excepcional podrà repetir-lo dues vegades si no ha repetit en cursos anteriors.

  7. Matèries • L’ESO s’estructura en matèries. • S’ha de cursar un determinat nombre d’hores de cada matèria. • Hi ha matèries optatives i matèries comunes. Matèries comunes: són les que cursa tot l’alumnat, perquè quan acabi l’etapa educativa totes i tots hagin rebut uns coneixements bàsics similars. Matèries optatives: són les que ofereix el centre. L’alumnat n’ha de realitzar un nombre d’hores determinat cada curs. Treball de síntesi: l’alumnat n’ha de fer uncada curs. Integra continguts de diverses matèries, és un treball interdisciplinari i és un treball en equip.

  8. LOE Educació Secundària Obligatòria

  9. ORGANITZACIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES 4t D’ESO ITINERARI 1 Tecnològic Física i Química A Tecnologia EVP/Informàtica B/Música/Alemany ITINERARI 2 Científic Biologia i Geologia Física i Química B EVP/Informàtica B/Música/Alemany • ITINERARI 3 • Humanisticosocial • Llatí • Informàtica A/Física i Química B • EVP//Música/Alemany

More Related