slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inkluderende arbeidsliv 2014-2018 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inkluderende arbeidsliv 2014-2018

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Inkluderende arbeidsliv 2014-2018 - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Inkluderende arbeidsliv 2014-2018. Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland. Ny IA avtale 2014 - 2018. Agenda: Ny IA-avtale 2014 - 2018 Forslag til endringer i Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven Strategi for gjennomføring. Hvem eier IA – avtalen?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inkluderende arbeidsliv 2014-2018


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Inkluderende arbeidsliv 2014-2018

Rådgiver

Kari-Marie Sandvik

NAV Arbeidslivssenter Nordland

ny ia avtale 2014 2018
Ny IA avtale 2014 - 2018

Agenda:

 • Ny IA-avtale 2014 - 2018
 • Forslag til endringer i Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven
 • Strategi for gjennomføring
slide3

Hvem eier IA – avtalen?

 • 3 parts avtale
 • Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene
 • Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter
 • Alle parter har forpliktet seg til systematisk samarbeid
 • for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv.
slide4

Hvordan skape gode resultater ?

 • Arbeidsplassen er viktigste arena
 • Sterkt ledelsesengasjement
 • tillitsvalgte, arbeidstakere og ledelse har satt seg felles mål!
 • oppfølging og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten
slide5

Hvordan skape gode resultater ?

 • Linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse
 • Bred medvirkning
 • Langsiktighet
 • Myndighetene skal stille hensiktsmessige virkemidler til
 • disposisjon for virksomheter som tegner IA-avtale.
slide6

Hva er IA avtalens overordnede mål ?

 • Å bedre arbeidsmiljøet
 • Styrke jobbnærværet
 • Forebygge og redusere sykefravær
 • Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet
slide7

Ny IA-avtale – nasjonale mål

Delmål 1:

Reduksjon i sykefraværet -20 prosent iftnivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

Delmål 2:

Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.

Delmål 3:

Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 mnd sammenlignet med gjennomsnittlig yrkesaktivitet i 2009

slide8

Ny IA-avtale – virksomhetens egne mål

Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet.

Utarbeide aktivitetsmål og resultatmål for sykefraværsutviklingen

Tidlig iverksetting av tiltak vil forebygge frafall fra arbeidslivet.

Graderte sykemeldinger er et viktig virkemiddel!

Fokus på Helsefremmende arbeidsplasser.

Hvilke faktorer fremmer helse på jobb - sånn at vi trives på jobb?

Aktivitet gjennom arbeid fremmer helse!

slide9

Ny IA-avtale – virksomhetens egne mål

Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne

  • Hvordan beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne?
  • Hvordan åpne opp for å ta inn personer med redusert funksjonsevne?
 • Aktivitetsmål for oppfølging og tilrettelegging for egne arbeidstakere for å hindre frafall
 • Aktivitetsmål for hvordan åpne for personer som har behov for utprøving av sin funksjonsevne i ordinært arbeidsliv
 • Funksjonsevnen er ikke alltid lik arbeidsevnen!
slide10

Ny IA-avtale – virksomhetens egne mål

Delmål 3: Øke yrkesaktivitet etter fylte 50 år:

Sette aktivitetsmål for livsfasepolitikk

Hvordan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid ?

Hvordan hindre arbeidstakere å gå ut i uførepensjonering ?

Hvordan få til en personalpolitikk med livsfaseperspektiv ?

Oppgave:

Er seniorer attraktive på arbeidsmarkedet?

Rekrutteres 50+ til ledige stillinger

Kan lederne bidra til at seniorer forlenger sin yrkeskarriere?

Er seniorpolitikk lønnsomt?

Hva legger seniorer vekt på i valget

ny ia avtale 2014 20181
Ny IA avtale 2014-2018

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sa ved lansering av ny IA-avtale 4.3.2014:

«Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker»

Fra kontroll og sanksjon - til tillit og samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter både sentralt og lokalt

ny ia avtale 2014 20182
Ny IA avtale 2014-2018

Vektlegger forebygging

 • Partene er enige om at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet skal være en større del av det praktiske arbeidet med IA-avtalen

Forsterket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne

 • Lagt til rette for mer effektiv inkludering ved å prioritere unge
ny ia avtale 2014 20183
Ny IA avtale 2014-2018

Satser mer på kunnskapsutvikling og forsøk

 • Det settes i gang forsøk med en forenklet og avgrenset ordning a la aktiv sykmelding: ”sykmeldt i jobb”, som er avgrenset til 14 dager.
 • Det settes av 6 millioner årlig til å drive kunnskapsutvikling og forsøk
 • Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomhetene:
  • Erstatter dagens TT-tilskudd og BHT-tilskudd.
 • utrede ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med 100% arbeidsavklaringspenger (AAP)
slide14

Forslag til regelverk fra 1. juli

 • Oppfølgingsplan
 • Oppfølgingsplan skal i utgangspunktet utarbeides for alle sykmeldte
 • Oppfølgingsplan kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis sykmeldt. Færre ”uproduktive” oppfølgingsplaner enn i dag.
 • Dialogmøte 1
 • Dialogmøte innen 7 uker gjelder i utgangspunktet for 100% sykmeldte.
 • For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Endringen vil føre til at det blir holdt færre unødvendige dialogmøter enn i dag.
slide15

Forslag til regelverk fra 1. juli

Rapportering

 • fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov.

Dialogmøte 2

 • Dialogmøte 2 i regi av Arbeids- og velferdsetaten innen 26 ukers sykmelding kan holdes tidligere dersom en av aktørene krever dette.

Dialogmøte 3

 • etter Dialogmøte 2 dersom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykemelder eller NAV krever det.
 • Det presiseres at dialogmøtene først og fremst er en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det.
 • Krav om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter oppheves.
slide16

Oppfølgingslinjen

Uke 52

Dag 9

Uke 4

Uke 7

Uke 8

Uke 9

Uke 26

”Grønt lys”

I arbeid

”Gult lys”

I faresone

Kontakt

Dialogmøte 1

Ansvar arbeidsgiver

Bedriftshelsetjeneste og evt. lege deltar

Aktivitetsplikt

Sykmelding fra lege

FOREBYGGE

 • Fysisk
 • Psykososialt
 • Organisasjonskultur
 • Ledelse
 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • m.m.

Evt

Dialogmøte 3

Sykepenger slutt

Utbet. redusert til 66%

Oppfølgingsplan

og rapportskjema

sendes NAV

ved behov

Oppheves fra 1 juli

Sanksjoner opphørt fra 4 mars

Oppfølgingsplan

Sendes sykmelder/ lege

Dialogmøte 2

Ansvar NAV

Kan avholdes tidligere

100 % syk + ved behov

nav arbeidslivssenter virkemidler
NAV Arbeidslivssenter - virkemidler
 • Fast kontaktperson ovenfor virksomheter med IA-avtale
 • Bruk av egenmelding i 24 kalenderdager
 • Gradert sykemelding
 • «Sykemeldt i jobb»
 • Unntak fra arbeidsgiverperioden, også for gravide
 • Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd
 • «Raskere tilbake» videreutvikles
 • Hjelp til kvalifisering annet arbeid/omskolering
 • Oppfølging og utvikling av sykemeldingspraksis fra legene
 • Utvikling i omfang av IA plasser
 • Tekniske hjelpemidler
hva skal nav arbeidslivssenter bidra med
Hva skal NAV arbeidslivssenter bidra med?
 • Formidle aktuelle kandidater til arbeidsutprøving
 • Gi bistand gjennom økonomiske virkemidler
 • Bidra til kompetanseheving
 • Annen tilrettelegging
slide19

Virkemidler – spesielt mot delmål 2

 • Ønske om forenkling av lønnstilskuddsordninger
 • Tydeliggjøring og forbedring av tilretteleggingsgarantien
 • Alle som tar inn personer i målgruppe for delmål 2 skal ha avtale om garanti
 • Gi mulighet til arbeidsutprøving i egen virksomhet med 100 % arbeidsavklaringspenger
 • Egen kontaktperson for virksomhetene i NAV for råd og veiledning i tiltaksperioden
hva forventes av ia virksomheten
Hva forventes av IA-virksomheten?

Aktiv medvirkning i IA arbeidet!

 • Fastsette og følge opp konkrete mål på alle tre delmål i, i et samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte
 • IA arbeidet skal 2 ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert.
 • Felles opplæring bør inngå for å oppnå omforent forståelse for I.A arbeidet
 • Åpne for personer som har behov for å prøve ut sin arbeids og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv
hva forventes av ia virksomheten1
Hva forventes av IA-virksomheten?
 • Oppfølging av egne ansatte
 • Tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov
 • Føre sykefraværstatestikk
 • Åpne for personer som ikke er tilknyttet virksomheten – prøve ut sin funksjonsevne
 • NAV skal formidle aktuelle kandidater,
 • bistand gjennom økonomiske irkemidler
nav arbeidslivssenter ia tjenester
NAV arbeidslivssenter IA - tjenester
 • Rekruttering av IA virksomheter
 • Veilede i IA - ledelse
 • Gjennomføre analyse og planlegging av IA arbeidet
 • Bistå i å evaluere måloppnåelse i IA arbeidet
 • Helsefremmende arbeid - økt medvirkning og mestring
 • Sykefraværsoppfølging - sykefraværsrutiner
 • Arbeidstakere med redusert funksjonsevne
 • Hjelp i vanskelige enkeltsaker – oppfølging/inkludering
 • Senior- livsfasepolitikk
 • Informasjon og veiledning om økonomiske virkemidler
 • Åpne kurs /bedriftsinterne kurs
ansvarsfordeling internt i nav
Ansvarsfordeling internt i NAV

Helsefremming/forebygging

Reparasjon/tilbakeføring

IA-arbeidsplass

Arbeidstaker

NAV Arbeidslivssenter

NAV Kontor

Veileder og behandler saker

Gir råd og veiledning

Tilbyr kurs og støtte

Felles grensesnitt

sanksjoner fjernes
Sanksjoner fjernes
 • Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter.
  • Arbeidstilsynet skal fortsatt føre systemrettet risikobasert tilsyn, og vil kunne følge opp med reaksjoner.
 • Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter.
  • Dersom det er behov for reaksjoner, vil dette kunne ilegges av helsemyndighetene etter helsepersonelloven.
  • Ingen sanksjoner mot sykmeldere som ikke gjennomfører obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid.
tillitsvalgtes forpliktelser
Tillitsvalgtes forpliktelser
 • Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud.
 • Bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet sammen med ledelsen.
 • Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det.
arbeidstakers forpliktelser
Arbeidstakers forpliktelser
 • Delta aktivt i HMS- og IA-arbeidet på arbeidsplassen slik at det settes forpliktende resultatmål i virksomheten som bidrar til å nå IA-avtalens nasjonale mål.
 • Opplyse om hvorvidt eget sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen.
 • bidra aktivt til dialog med nærmeste leder om egen arbeidsevne, medvirke aktivt i utarbeidelse og gjennomføring av egen oppfølgingsplan og nødvendige tiltak for å være i - eller komme tilbake til - arbeid helt eller delvis.
strategi for ia arbeidet
Strategi for IA-arbeidet
 • Signere ny IA-avtale
 • Utarbeide mål og handlingsplan for eget IA-arbeid innen 12 uker etter inngåelse av ny IA-avtale
 • Minst to årlige møter mellom ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet evalueres
 • Bør det etableres en egen arbeidsgruppe for IA-avtalen hos dere?