باسمه تعالي
Download
1 / 76

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

باسمه تعالي آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري) تهيه و تنظيم : عليرضا عرب يارمحمدي. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني اداره بازنشستگي و وظيفه. فهرست مطالب. انواع بازنشستگي:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران' - claudia-morton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
باسمه تعاليآشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري)تهيه و تنظيم : عليرضا عرب يارمحمدي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

تهران

مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني

اداره بازنشستگي و وظيفهانواع بازنشستگي:

 • 1- توافقي 2- اختياري (1- اختياردستگاه 2- اختيار مستخدم )3- قهري 4- اجباري5- هیأت علمی دانشگاه 6- ناشي از فوت عادي 7- بازنشسته متوفي 8- ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه 9- مستخدمین آماده به خدمت 10- جانبازان وشاغلین مشاغل سخت و زیان آور و قانون حفاظت در برابر اشعه 11- از کار افتادگی و انواع آن .


بازنشستگي توافقي

 • باستناد بند الف و ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/68 مستخدمين مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدمين زن با حداقل 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سني مي توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند . مشروط بر اينكه تقاضاي مستخدم مورد موافقت دستگاه متبوع قرار گرفته باشد .


- بازنشستگي اختياري : ( 1- اختيار دستگاه 2- اختيار مستخدم )

 • ) باستناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/68 مجلس شوراي اسلامي ، دستگاههای دولتي مي توانند مستخدميني را كه داراي 30 سال سابقه خدمت باشند رأساً بازنشسته نمايد .

 • ) باستناد بند الف ماده 74 قانون استخدام كشوري مستخدمين مرد و زن با داشتن 60 سال سن هرقدر سابقه خدمت تقاضاي بازنشستگي نمايند و دستگاه مربوطه مؤظف است درخواست وي را قبول نمايد .


بازنشستگي قهري :( بند ط ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري)

 • هيآت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند مستخدم مرد متخلف را درصورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارا بودن 20 سال سابقه خدمت با تقليل يك يا دو گروه بازنشسته نمائيد .


بازنشستگي اجباري :( باستناد ماده 77 قانون استخدام كشوري )

 • دستگاههاي دولتي مكلفند مستخدمين زن و مرد را كه داراي 65 سال سن با هر قدر سابقه باشند رأساً و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نمايند اين مستخدمين بايد قبل از رسيدن به سن مذكور از كليه ذخيره استحقاقي خود استفاده نمايند .


بازنشستگی هیآت علمی دانشگاهها : 77 قانون استخدام كشوري )

 • -

 • به موجب ماده 34 آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه مصوب سال 1348 از لحاظ بازنشستگی ووظیفه ، دانشگاه مکلف است هر یک از اعضای رسمی هیأت علمی را که به سن 65 سال تمام رسیده باشند بازنشسته کند . رئیس دانشگاه می تواند استثناً در مواردی که استفاده . از خدمات علمی هر یک از اعضای هیأت علمی ضروری باشد تا 70 سالگی از خدمات آنان استفاده نماید .


 • باتوجه به مفاد ماده 35 آیین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مصوب 1348 هیئت امنای دانشگاه تهران و به موجب ماده 30 لایحه قانونی استخدامی هیئت آموزشی دانشگاه مصوب 18/6/42 استادان و دانشیاران و پزشکان بیمارستانی که قبل از رسیدن به 65 سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند یا دانشگاه ایشان را به علت حذف ماده تدریس یا انحلال یک رشته بازنشسته نماید هر گاه سابقه خدمت آنان به 30 سال نرسد حداکثر تا 5 سال از دوران تحصیلات عالی آنان جز خدمت رسمی (کسور بازنشستگی مدت مذبور بایستی پرداخت گردد ) محسوب شود .


بند الف ماده 15 مقررات انتظامی هیأت علمی :

 • قانون بازنشستگی براساس سنوات خدمت برای عضو هیأت علمی که غیر مفید تشخیص داده شده و حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی دارد پیش بینی نموده است . هرگاه کارمند دولت در زمان اشتغال یا بازنشستگی فوت نماید برای وراث قانونی باشرایط زیر حقوق وظیفه برقرار خواهد شد .

هرگاه کارمند دولت در زمان اشتغال یا بازنشستگی فوت نماید برای وراث قانونی باشرایط زیر حقوقوظیفه برقرار خواهد شد .


بازنشستگي ناشي از فوت عادي : هیأت علمی :(باستناد ماده 81 قانون استخدام كشوري)

 • هرگاه مستخدم رسمي دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد از تاريخفوت بازنشسته محسوب و يكروز بعد از تاريخ فوت براي وارث قانوني وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد .


بازنشسته متوفي : هیأت علمی :(باستناد ماده 82 قانون استخدام كشوري)

 • هرگاه بازنشسته فوت شود يك روز بعد از فوت براي وراث واجد شرايط وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد .


بازنشستگي ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه : (باستناد ماده 83 قانون استخدام كشوري)

 • هرگاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه و يا در حين مأموريت اداري فوت شود تمامي آخرين حقوق و مزايا و فوق العاده هايي كه از بابت آن كسور بازنشستگي كسر گرديده است با رعايت افزايش دو گروه (حداكثر با احتساب گروه تشويقي ) به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد .


3 74 1
مستخدمین آماده به خدمت : انجام وظيفه : (باستناد تبصره 3 الحاقی به ماده 74ق-1-ک)

 • مستخدمینی که پس از یک سال آماده بخدمت شرایط مندرج در بازنشستگی توافقی (مرد 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن و زن با 20 سال سابقه خدمت ) را داشته باشند بدون تقاضا بازنشسته خواهند شد .(بموجب تبصره یک ماده 117 ق-1-ک دوران آمادگی بخدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب می گردد)


- بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور :

 • باستناد قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1/9/67 مجلس شوراي اسلامي جانبازان و شاغلين مرد مشاغل سخت و زيان آور با داشتن 20 سال سابقه خدمت و 50 سال سن و شاغلين زن با داشتن 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سني و با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلاً مشخص گرديده است مي توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند .


جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی :

 • ) درصورتی که نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی بین 20% تا 40% از كار افتادگي حداقل 3 و حداكثر 6 سال خدمت ارفاقي .

 • ) درصورتی که نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی بین 40% تا آستانه از كارافتادگي كامل حداقل 6 و حداكثر 10 سال خدمت ارفاقي .

 • ) معلولين ناشي از حوادث كار با درجات20% تا40% تا آستانه از كار افتادگي كامل حداقل 5 و حداكثر8 سال خدمت ارفاقي .

 • ) معلوليت عادی با درجات 20% تا 40% تا آستانه از كار افتادگي كامل حداقل 3 و حداكثر6 سال خدمت ارفاقي .

 • ) معلولين غير ناشي از كار با درجات 40% از كارافتادگي كامل حداقل 3 و حداكثر 6 سال خدمت ارفاقي .رشته پرستاري { پرستار ، بهيار و كمك بهيار }

 • *(( بابت هر سال خدمت در بيمارستانها و مراكز سوختگي و رواني به مدت 3 ماه خدمت ارفاقي ))

 • ** (( بابت هر سال خدمت در درمانگاه و مراكز بهداشتي درماني و يا دانشكده ها بمدت 2 ماه خدمت ارفاقي ))

 • *** (( بابت هر سال خدمت در مراكز ستادي و غير بهداشتي درماني به مدت 1 ماه خدمت ارفاقي ))


تكنيسين آزمايشگاه ، تكنيسين اطاق عمل ، تكنيسين فوريتهاي پزشكي :

 • به ازاء هر سال خدمت يكماه خدمت ارفاقي


باستناد بند 3 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه افرادي كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند از افزايش خدمت به شرح زير استفاده خواهند كرد .

 • الف ) : كار با پرتو گروه (الف) بازاء هر سال خدمت يكسال افزايش خدمت مورد قبول تا حداكثر ده سال . ب ) : كاركنان با پرتو گروه (ب) بازاء هر سال خدمت 6 ماه افزايش خدمت مورد قبول تا حداكثر 5 سال .

 • دستگاه تشخيص دهنده نوع پرتو و تعيين مدت افزايش خدمت ارفاقي سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود .

 • (( هر شخصي كه بر اساس مفاد مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئين نامه اجرائي آن بازنشسته شود مجاز به اشتغال مجدد بكار با اشعه نخواهد بود ))


شرایط و مدارک مورد نیاز : در برابر اشعه افرادي كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند از افزايش خدمت به شرح زير استفاده خواهند كرد .

 • تصویر کلیه احکام کارگزینی سالانه مستخدم در رشته شغلی مربوطه

 • تکمیل فرم سازمان متبوع

 • آزمایش کامل ادرار

 • آزمایش کامل خون


شرايط برخورداري از قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور

 • شاغلين مشاغل سخت و زيان آور در صورتيكه دو سوم خدمت خود را در رشته هاي شغلي فوق انجام داده و درزمان بازنشستگي در همان رشته شغلي پرستاري مشغول انجام وظيفه باشند .

 • كسور بازنشستگي سهم مستخدم سنوات خدمت ارفاقي توسط مستخدم و كسور بازنشستگي سهم كارفرمايي سنوات خدمت ارفاقي توسط دستگاه و به حساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز خواهد شد . (9% سهم مستخدم – 5/13% سهم كارفرما )


تعريف از كارافتادگي : بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور

 • حالتي كه كارمند دولت به دليل بيماري يا به سبب انجام وظيفه دچار حادثه گرديده و قادر به انجام وظيفه نباشد درصورت تأئيد شوراي پزشكي و تصويب دبيرخانه شوراي سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از كار افتادگي كلي شناخته مي شود .


انواع از كار افتادگي : بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور1- از كار افتادگي عادي 2- از كار افتادگي درحين انجام وظيفه

 • 1-) از كار افتادگي عادي : (ماده 79 قانون استخدام كشوري )

 • هرگاه كارمند دولت به سبب حادثه از كار افتاده شود براساس سنوات خدمت و با 3 سال خدمت ارفاقي بازنشسته خواهد شد .

 • 2-) از كار افتادگي حين انجام وظيفه : ماده 80 قانون استخدام كشوري :

 • هرگاه كارمند دولت به سبب انجام وظيفه از كار افتاده شود تمام حقوق و مزاياي آخر خدمت وي با رعايت افزايش دو گروه (حداكثر با احتساب گروه تشويقي ) به عنوان حقوق بازنشستگي بوي پرداخت خواهد شد .


- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي : بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور

 • معدل تمامي حقوق ومزاياي دريافتي در دو سال آخر خدمت × جمع سابقه خدمت به روز حداكثر 30سال

 • =مبلغ حقوق بازنشستگي

 • 10800 روز ( حداكثر سي سال )

 • معدل حقوق و مزایا = معدل تمامی حقوق و مزایا دریافتی که ملاک کسرکسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق .


ملاحظات : بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور

 • * درمواردي كه سابقه خدمت رسمي مستخدم كمتر از دو سال باشد آخرين حقوق و مزاياي زمان اشتغال مستخدم به عنوان معدل حقوق ملاك عمل قرار مي گيرد .

 • * درمواردي كه مستخدم به سبب انجام وظيفه از كار افتاده يا فوت مي شود (مواد 80 و 83 ق 1ـ ك) تمام حقوق و مزاياي آخر خدمت نامبرده با رعايت افزايش دو گروه (حداكثربا احتساب گروه تشويقي) به عنوان حقوق به وي يا وارث قابل پرداخت است .

 • * درصورتيكه جمع سنوات خدمت مستخدمين كه بازنشسته يا فوت مي نمائيد كمتر از 15 سال مي باشد پانزده سال تمام محاسبه خواهد شد ( باستناد تبصره ماده 81 ق- ا-ک)


وراث واجد شرايط جهت برقراري حقوق وظيفه :

 • همسر دائمی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده است .

 • فرزندان ذكور (پسر) تا سن 20 سال و درصورت اشتغال به تحصيل عالي تا پايان سن 25 سالگي .

 • پدر و مادري كه در زمان حيات متوفي تحت تكفل وي بوده باشد وسن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 سال تمام یا بیشتر یا از کار افتاده باشد .

 • شوهردر صورتي كه عليل و از كار افتاده بوده و در زمان حيات عيال متوفاي خود تحت تكفل وي بوده باشد .

 • فرزندان و نوادگاني كه عليل و يا ناقص العضو بوده و مادام العمر قادر به انجام كار نباشد .

 • فرزندان و نوادگان اناث (دختر) به شرط نداشتن همسر و عدم اشتغال بکار مشروط به اینکه در زمان حیات متوفی تحت تکفل بوده باشند .


مدارك عمومي وظيفه براي برقراري حقوق وراث :

 • * تصوير از عقد نامه يا گواهي حصر وراثت یا مدارک مثبته مبنی بر علقه زوجیت دائم عیال متوفی .

 • * تصوير از کلیه صفحات شناسنامه مرحوم و وراث واجد شرايط .

 • * فرم تعهد نامه مبني بر عدم ازدواج و اشتغال بكار در هیچیک از موسسات دولتی و غیر دولتی جهت فرزندان ونوادگان اناث .

 • * تصوير برگ خلاصه فوت .

 • * درصورتيكه وراث ذكور (پسر) بيشتر از 20 سال سن داشته و دانشجو باشند ـ ارائه گواهي اشتغال به تحصيلات عاليه تا پایان 25 سالگی ضروری است .

 • * تقاضای کتبی به ثبت رسیده در دفاتر دستگاه متبوع راجب فرزندان و نوادگان اناث بالای 20سال که حقوق وظیفه آنان به هر دلیل برقرار نگردیده و یا قطع شده و مجدداً خواستار برقراری حقوق وظیفه هستند .


موارد قطع حقوق وظیفه وراث : حقوق وراث :

 • ازدواج و اشتغال بکار فرزندان و نوادگان اناث .

 • رسیدن فرزندان ذکور به سن 20 سالگی مشروط به اینکه به تحصیلات عالیه اشتغال نداشته باشند و درصورت ادامه تحصیل تا پایان 25 سالگی به شرط ارائه گواهی از موسسات آموزشی عالی دایر به اشتغال به تحصیل .

 • ترک تابعیت .

 • فوت هریک از وراث وظیفه بگیر .

 • درهنگام فوت دارای ورثه قانونی حائز شرایط نباشد .


بازخرید خدمت : حقوق وراث :

 • انواع بازخرید خدمت :

 • الف) اصلاحیه تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/65 .

 • ب) براساس رای تخلفات اداری .

 • الف : کلیه وزارتخانه ها – شرکتها و موسسات دولتی ، شهرداریها ، بانکها ، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را ( به جزء مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی ) در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی به آنکه سابقه خدمت مستخدمین زن کمتر از 20 سال و مستخدمین مرد کمتر از 25 سال باشد بازخرید خدمت نمایند .

 • به افرادی که براساس این قانون بازخرید می شوند مبلغی معادل 45 روز حقوق ومزایای مستمر (حقوق، فوق العاده شغل ، حق جذب) در ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول (درصورتی که کسر یک سال بیش از شش ماه باشد یک سال تمام محسوب خواهد شد ) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق ومزایای مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده وی براساس آخرین حکم استخدامی پرداخت خواهد شد .

 • ب : بازخرید خدمت براساس رای تخلفات اداری :

 • ( استناد قانونی : بندح ماده 9 قانون تخلفات اداری )

 • مستخدمین زن که سابقه خدمت کمتر از 20 سال و مستخدمین مرد کمتر از 25 سال سابقه خدمت داشته باشند در ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا به تشخیص هیأت صادر کننده رای براساس آخرین حکم استخدامی به وی پرداخت خواهد شد .


مدارک لازم جهت بازخرید خدمت : حقوق وراث :

 • درخواست بازخرید خدمت از طرف مستخدم و موافقت دستگاه .

 • خلاصه سوابق خدمتی مستخدم .

 • آخرین حکم استخدامی مستخدم .

 • احکام مرخصی بدون حقوق مستخدم .


استرداد کسور خدمت مازاد بر سی سال :

 • کارمند دولت که سی سال تمام کسور یا حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است از پرداخت کسور بازنشستگی معاف خواهد بود و مازاد آن (سهم کارمندی) با شرایط زیر قابل استرداد می باشد .


شرایط : :

 • پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه به مدت سی سال تمام .

 • درصورتی که مستخدم دارای خدمت غیر رسمی باشد می بایستی قبل از سی سال خدمت ( با احتساب خدمات غیر رسمی) کسور ایام مذکور را پرداخت نموده باشد .

 • درمواردی که مستخدم بابت ایام خدمت غیر رسمی یا رسمی در سایر نهادها و ارگانها به صندوق های بازنشستگی مربوط ، حق بیمه پرداخت نموده باشد باید نسبت به انتقال حق بیمه از آن صندوقها به صندوق بازنشستگی کشوری قبل از سی سال خدمت ( با احتساب خدمت غیر رسمی ) اقدام نماید تا سوابق وی مورد محاسبه قرار گیرد .


محاسبه : :

 • محاسبه کسور مازاد بر سی سال از زمانی قابل احتساب است که مستخدم 30 سال کامل ( با احتساب خدمت غیر رسمی ) خدمت نموده و بدهی مربوط به ایام خدمت غیر رسمی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت یا از سایر صندوق ها سوابق بیمه ای خود را انتقال داده باشد .

 • مستخدمینی که دارای سی سال یا بیشتر خدمت دولتی باشد (مجموع خدمت رسمی و غیر رسمی ) و بدهی ایام خدمت غیررسمی خود را پرداخت نکرده باشند از هر زمانی که کسور ایام مذکور را یکجا پرداخت نمایند از تاریخ واریز کسور ایام فوق ، از پرداخت کسور مازاد بر سی سال معاف خواهند بود .


مراحل : :

 • متقاضی باید درخواست را به کارگزینی محل خدمت خود ارائه نماید .

 • کارگزینی با هماهنگی امور مالی محل خدمت مستخدم ، مدارک مورد نیاز را به شرح زیر تهیه ، تکمیل و به سازمان بازنشستگی ارسال نماید .

 • الف ) تکمیل فرم درخواست استرداد کسور مازاد بر سی سال (فرم 4) در سه نسخه .

 • ب) تنظیم فهرست کسور خدمات مازاد بر سی سال .

 • ج) درصورت وجود ایام خدمت غیر رسمی فرم تعیین بدهی خدمت غیر رسمی و گواهی ذیحساب یا اعلامیه بانکی .

 • د ) درصورت پرداخت حق بیمه به سایر صندوق های بازنشستگی ، ارسال مدارک مربوط به واریز حق بیمه مذکور به حساب صندوق بازنشستگی کشوری شامل فهرست پرداخت حق بیمه در آن صندوق و اعلامیه بانکی .

 • 3- سازمان بازنشستگی کشوری پس از بررسی و تائید نسبت به صدور و ارسال چک بانکی در وجه امور مالی دستگاه مربوط اقدام و مستخدم جهت دریافت چک در وجه خود به امور مالی محل خدمت مراجعه می نماید .


استرداد کسور بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

 • شرایط استرداد کسور بازنشستگی

 • مراحل استراد کسور بازنشستگی

 • مستخدمینی که بصورت رسمی (قطعی) در یکی از دستگاههای دولتی خدمت نموده اند پس از اینکه به هر نحوه از اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری خارج شده اند ( استعفاء ، بازخرید ، انفصال دائم ) درصورت تمایل می توانند نسبت به استراداد سهم کارمندی خود اقدام نمایند .


شرایط استرداد کسور بازنشستگی عبارتند از :

 • مستخدم باید از شمول صندوق بازنشستگی کشوری خارج شده باشد .

 • حکم استخدام رسمی (قطعی) برای مستخدم صادر شده باشد .


مراحل استرداد کسور بازنشستگی عبارتند از :

 • الف ) تسلیم درخواست مستخدم مبنی بر استرداد کسور بازنشستگی (حق بیمه ) به کارگزینی محل خدمت که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بوده است .

 • ب) کارگزینی محل خدمت مستخدم با رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی شماره 35 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مدارک زیر را تهیه و طی نامه به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال می نماید .

 • * تنظیم و تکمیل فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی (فرم 1/2 )

 • * تنظیم فهرست کسور بازنشستگی ایام خدمت رسمی

 • * درخواست کتبی مستخدم که در آن کلمه استرداد کسور درج شده باشد .

 • * پرونده استخدامی شامل حداقل (احکام کارگزینی ایام خدمت )

 • ج) بعد از وصول مدارک ، سازمان بازنشستگی کشوری پس از بررسی وتائید نسبت به صدور و ارسال چک بانکی بابت استرداد کسور در وجه امور مالی محل خدمت مستخدم اقدام و پرونده را به کارگزینی مربوطه ارسال می نمایند .

 • د) امور مالی دستگاه متبوع مستخدم پس از وصول مبلغ فوق ، نسبت به صدور چک دروجه ذینفع اقدام می نماید .

 • نکته : پس از وصول چک توسط امور مالی دستگاه ، استرداد کسور بازنشستگی انجام شده است و این سوابق دیگر قابل انتقال به سایر صندوقها نمی باشد .


نحوه وصول اقساط بدهی کارکنان دولت در هنگام تائیدیه حقوق بازنشستگی یا وظیفه :

 • هرگاه کارمند دولت هنگام تعیین میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه بابت سنوات خود به صندوق بازنشستگی کشوری بدهکار شود اقساط آن به طریق زیر از وی اخذ خواهد شد .


ب دولت در هنگام تائیدیه حقوق بازنشستگی یا وظیفه :دهی کسور بازنشستگی انواع خدمت :

 • الف ) خدمت ارفاقی :

 • مشاغل سخت و زیان آور و ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه .

 • نحوه پرداخت بدهی :

 • سهم کارفرما : بطور یکجا توسط دستگاه مربوطه به میزان 5/13%

 • سهم کارمند : یکجا براساس تقسیط بدهی به میزان 9%


 • ب ) خدمت رسمی : دولت در هنگام تائیدیه حقوق بازنشستگی یا وظیفه :

 • بابت بدهی تبدیل تا صدور احکام تبدیل وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری احتساب مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدم ، احتساب مرخصی بدون حقوق جهت تحصیلات عالی که سهم کارفرما و کارمند تواماً از کارمند اخذ می شود .

 • نحوه پرداخت بدهی :

 • سهم کارفرما : ندارد (باستثنای مرخصی استفاده نشده و مستخدمین مشمول شرکتهای دولتی )

 • سهم کارمند : یکجا یا براساس تقسیط بدهی .


 • ج) خدمت غیر دولتی (خصوصی) دولت در هنگام تائیدیه حقوق بازنشستگی یا وظیفه :

 • خدمت در موسسات و شرکتهای غیردولتی (خصوصی) درصورت پرداخت حق بیمه و یا کسور بازنشستگی و انتقال آن به صندوق بازنشستگی کشوری اعم از سهم کارمند و کارفرما .

 • نحوه پرداخت بدهی :

 • سهم کار فرما و سهم کارمند یکجا یا براساس تقسیط بدهی توسط کارمند .


 • خدمت غیر رسمی : دولت در هنگام تائیدیه حقوق بازنشستگی یا وظیفه :

 • ایام خدمت زیر پرچم ، روزمزدی یا قراردادی ، خرید خدمت ، حق التدریس ، پیمانی ودوران تحصیل دانشسراها .

 • نحوه پرداخت بدهی :

 • سهم کارفرما : با رعایت ضوابط اجرایی ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه .

 • سهم کارمند : یکجا یا براساس تقسیط بدهی .


 • مابه التفاوت کسور بابت انتقال حق بیمه :

 • تفاوت کسور حاصل از انتقال حق بیمه و یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری

 • نحوه پرداخت بدهی :

 • سهم کارفرما : با رعایت ضوابط اجرایی ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه .

 • سهم کارمند : یکجا یا براساس تقسیط بدهی .


 • تقسیط بدهی : بیمه :

 • چنانچه جمع بدهی کمتر از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه ماهانه مستخدم باشد بدهی بطور یکجا اخذ خواهد شد .

 • چنانچه جمع بدهی بیشتر از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه ماهانه مستخدم باشد هر ماه معادل یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه به عنوان قسط بدهی تا استهلاک کامل بدهی از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر خواهد شد .


انتقال حق بیمه خدمات غیر دولتی (خصوصی) کارکنان دولت به صندوق بازنشستگی کشوری

 • * شرایط انتقال

 • * نحوه محاسبه مابه التفاوت

 • * مراحل انتقال حق بیمه خدمت غیر دولتی (خصوصی)

 • تعریف :

 • چنانچه کارمند دولت دارای سوابق غیر دولتی (خصوصی) بوده و از بابت آن حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نموده باشند . می توانند نسبت به انتقال حق بیمه خود به صندوق بازنشستگی کشوری با شرایط زیر اقدام نمایند تا ایام مذکور هنگام بازنشستگی و با پرداخت مابه التفاوت کسور بازنشستگی در تعیین حقوق ملاک محاسبه قرار گیرد .


شرایط انتقال عبارتند از : (خصوصی) کارکنان دولت به صندوق بازنشستگی کشوری

 • کارمند حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی داشته باشد .

 • خدمت غیر دولتی (خصوصی ) خود را در موسسات یا شرکتها انجام داده باشد .


نحوه محاسبه مابه التفاوت (خصوصی) کارکنان دولت به صندوق بازنشستگی کشوری

مابه التفاوت

قابل پرداخت

توسط كارمند

حقوق و مزاياي

ماهانه مشمول

كسر كسوربر

اساس آخرين

حكم

زمان اشتغال

ماههاي سنوات

خدمات غير

دولتي

(خصوصي)

وجوه حق بيمه

انتقالي از تامين

اجتماعي

5/22%

-

=

×

×


مراحل انتقال حق بیمه خدمت غیر دولتی (خصوصی) :

 • کارمند لازم است از طریق کارگزینی محل خدمت خود ، نسبت به انتقال حق بیمه سابقه مورد نظر از شعب سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی اقدام نماید .

 • شعب تامین اجتماعی طی فرمهای مخصوص به ضمیمه اعلامیه بانکی ، مبلغ حق بیمه را به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز و مراتب را به سازمان بازنشستگی کشوری در تهران یا استانها اعلام می دارد .

 • مبلغ مابه التفاوت قابل پرداخت توسط کارمند ( اعم از سهم مستخدم و کارفرما) در زمان بازنشستگی براساس آخرین حکم زمان اشتغال محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت .


نکته : دولتی (خصوصی) :

 • الف ) مدت خدمت غیر دولتی (درخصوص) به جمع مدت خدمت کارمند واجد شرایط بازنشستگی اضافه خواهد شد (حداکثر تا 30 سال) و فقط مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت .

 • ب) بعد از صدور تائیدیه برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه تقاضای احتساب خدمات غیر دولتی (خصوصی ) مورد قبول نخواهد گرفت .


سایر مقررات دولتی (خصوصی) :

 • ممنوعیت اشتغال بازنشستگان :

 • به موجب ماده 80ق-1-ک و ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 اشتغال بازنشستگان و کسانی که سنوات خدمت آنها بازخرید شده در وزارتخانه ها سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است درصورت نیاز دولت به تخصص بعضی از افراد ، اشتغال آنان بصورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیأت محترم وزیران مجاز خواهد بود .


پرداخت کمک به عائله مستخدم محروم از حقوق اجتماعی :

 • به موجب ماده 92 ق-1-ک هرگاه مستخدم رسمی که بیش از 10 سال سابقه خدمت دارد اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود درصورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن 55 سالگی نرسیده باشد معادل آنچه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله مندی وی پرداخت خواهد شد و درصورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل 55 سال داشته باشد . به عائله او حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی (از حداقل بازنشستگی کمتر نباشد ) که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می گرفته است پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می کند .


پرداخت حقوق بازنشستگی بازنشسته محروم از حقوق اجتماعی به عائله وی :

 • به موجب ماده 93 ق-1-ک هرگاه شخصی که به موجب ق-1-ک از حقوق بازنشستگی استفاده می نماید به موجب حکم دادگاه صلاحیت دار اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود درصورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری می شود که درمورد وراث بازنشستگان متوفی می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد .


وضعیت حقوق بازنشستگی یا وظیفه درصورت مفقودالاثری و یا عدم مطالبه ظرف یکسال :

 • به موجب ماده 95 ق-1-ک و ماده 66 آئین نامه استخدامی شهرداریها چنانچه مستخدمی که از حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه استفاده می نماید درمدت یکسال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی حائز شرایط دریافت حقوق وظیفه وی می توانند موقتاً حقوق وظیفه قانونی را تقاضا و دریافت کنند اگر بعداً معلوم گردد در حال حیات است وضع حقوق بحالت اول اعاده می گردد .


پرداخت حقوق وظیفه بابت پدر و مادر به فرزند :

 • به موجب قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب 3/1/1355 در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانه و موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند ، فرزندان آنان می توانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق وظیفه ای که طبق مقررات به علت فوق پدر یا مادر برقرار می شود استفاده نمایند .


توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه : به فرزند :

 • به موجب ماده 96ق-1-ک و ماده 67 آیین نامه استخدامی شهرداری توقیف حقوق یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل تا میزانیک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است .

1

4


اعاده بخدمت مستخدمین از کار افتاده درصورت بهبودی :

 • بموجب تبصره ماده 84 ق-1-ک اعاده بخدمت مستخدمین از کار افتاده درصورتی که بهبودی حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند و مراتب بهبودی آنان به تائید کمیسیون پزشکی رسیده باشد قبل از رسیدن به سن 60 سالگی بلامانع است .


پاداش پایان خدمت : افتاده درصورت بهبودی :

 • با توجه به مفاد ماده 7 قانون اصلاح بازای از مقررات مصوب 13/2/79 و ماده 49 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 به کارکنان دولت در هنگام بازنشستگی ، از کار افتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی (حداکثر سی سال) به ازای هر سال خدمت معادل یکماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود . با توجه به قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 21/1/81 مجلس شورای اسلامی به ازای هر با محکومیت در ده سال آخر خدمت ، یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می شود .


پاداش پایان خدمت کارکنان (قانون کار) :

 • براساس مفاد ماده 31 قانون کار و تامین اجتماعی با رعایت کلیه مقررات مربوطه میسر خواهد بود .


13 13 9 1368
ایام اسارت آزادگان : کار) :(ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 )

 • لحاظ سابقه خدمت رسمی به ازاء هر یک سال معادل 2 سال برای عموم آزادگان با تمایل آنها و دستگاه ذینفع موظف به پرداخت کسورات بازنشستگی مربوطه می باشد .


بازنشستگی جانبازان با درصد جانبازی :

 • باستناد تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/67 مجلس شورای اسلامی .


74 77
بازنشستگان مشمول بند الف ماده 74 و ماده 77 ق- ا-ک :

 • در مواردی که سابقه خدمت مشمولین موارد اشاره شده کمتر از 15 سال باشد سنوات خدمت مورد نظر 15 سال محسوب خواهد شد (موضوعه تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1368 )


حقوق بازنشستگی مستخدمین قانون حالت اشتغال :

 • حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی حسب قانون اصلاح تبصره 6 قانون حالت اشتغال مصوب 26/9/74 توسط دستگاه ذیربط تعیین و پس از تائید از سوی سازمان بازنشستگی کشوری از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی پرداخت می گردد .


8 7 86
قانون مديريت خدمات كشوري حالت اشتغال :مصوب 8/7/86

 • ماده 103

 • بازنشستگي اختيار دستگاه :

 • 1- سي سال سابقه (مشاغل غير تخصصي ليسانس به پائين)

 • 2-سي وپنج سال سابقه (مشاغل تخصصي كارشناسي ارشد و بالاتر)

 • 3-شصت و پنج سال سن و بيست وپنج سال خدمت

 • (سقف سني براي مشاغل تخصصي هفتاد سال است ودر صورتيكه بيشتر از بيست سال داشته باشدمي تواند تا رسيدن به 25 سال ادامه خدمت دهند )


دستگاههاي اجرائي مكلفند: حالت اشتغال :

 • 1- كارمنداني كه داراي سي سال سابقه و شصت سال سن (مشاغل غير تخصصي )

 • 2- كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه وشصت وپنج سال سن دارند(مشاغل تخصصي)

 • بدون تقاضاي كارمند بازنشسته نمايند

 • (اعضا هيات علمي دانشگاه مطابق نظر هيات امنائ دانشگاه)


اختيارات كارمندان حالت اشتغال :

 • 1- خانمها با 25 سال خدمت بدون شرط سني

 • 2- آقايان با 25 سال خدمت و 60سال سن ( شرط سني براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر)


ماده 104 حالت اشتغال :

 • در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازائ هرسال 5/2 در صد رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد شد


ماده 109 نحوه تطبيق حقوق بازنشستگان از تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري

 • گروه شغلي امتياز مربوط

 • 1و2 4000

 • 3 4500

 • 4 5000

 • 5 5500

 • ” ”

 • ” ”

 • 20 13000


جدول ضريب افزايش امتياز مشمول كه حداقل به مدت 2 سال داراي سمت هاي مديريتي بوده اند

 • مشاغل سرپرستي و همتراز پنج درصد

 • معاونين مديركل و همتراز ده درصد

 • مديران كل وهمتراز آنان پانزده درصد

 • مديران عامل و اعضاي هيات مديره بيست درصد

 • مقامات موضوع تبصره هاي 2و3 بيست وپنج درصد


فرمول محاسبه تطبيق حقوق بازنشستگان لايحه خدمات كشوري

 • امتياز گروه( طبق جدول)+امتيازمازاد (كسري يا اضافه 5/2 0/0 امتياز گروه)خدمت +امتياز خدمت در مناطق جنگزده (هرسال 125) +امتياز سمت مديريتيx ضريب ريالي سال 86 (500)= حقوق تطبيق شده


نمونه محاسبه شده بعنوان مثال بازنشستگان

 • عوامل مفروض امتياز

 • گروه 11 = 8500

 • مدت خدمت بيش يا (كمتر)از 30 (1-) = 5/212-

 • خدمت در مناطق جنگزده (به سال)2 = 250

 • درصد امتياز 2 سال سرپرستي5 0/0 = 425

 • جمع امتياز = 5/8962

 • حقوق سال 87 قانون مديريتبا رعايت ده درصد افزايش(ضريب 550) به مبلغ 375/929/4 ريال ميباشد

 • با افزايش 9 0/0 سال 88 019/373/5 ريال مي باشد


ad