Psychosociale risico s op het werk voorkomen
Download
1 / 48

psychosociaLE RISICO’s OP HET WERK VOoRkoMEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

psychosociaLE RISICO’s OP HET WERK VOoRkoMEN. Nieuwe reglementering vanaf 1 september 2014. Plan. Welke wijzigingen ? Een overzicht Basisbeginselen van de nieuwe reglementering A priori risicoanalyse en PSR- preventiebeleid A posteriori risicoanalyse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'psychosociaLE RISICO’s OP HET WERK VOoRkoMEN' - claudia-hendrix


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Psychosociale risico s op het werk voorkomen

psychosociaLERISICO’s OP HET WERK VOoRkoMEN

Nieuwereglementeringvanaf 1 september 2014


Plan

 • Welkewijzigingen ? Eenoverzicht

 • Basisbeginselen van de nieuwereglementering

 • A priori risicoanalyse en PSR-preventiebeleid

 • A posteriori risicoanalyse

 • Individueleaanvraagproceduresvoor psychosociale interventies

 • Formeelverzoektotinterventiewegensgeweld/ pesterijen: bijzonderheden

 • Formeelverzoektotinterventiewegensgeweld / pesterijen: bijzonderheden

 • Actoren ter preventie van PSR

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Overzicht van wijzigingen in regelgeving
Overzicht van wijzigingen in regelgeving

 • Verruiming van de begrippen in wetgeving

  • Nieuwe definities

  • Ruimer dan pesten, geweld, ongewenste intimiteiten

  • Wel geen wettelijke erkenning “van burn-out” zoals in persberichten

 • Nieuwe rechten voor comitéleden

  • 1/3 van werknemers volstaat om risicoanalyse vragen

  • Inzake opvolging klachten

  • Werknemers kunnen aanstelling vertrouwenspersoon vragen

 • Nieuwe rechten voor alle werknemers en ambtenaren

  • Mogelijkheid om tussenkomst preventie-adviseur psychosociale te vragen voor analyse psychosociale risico’s op arbeidspost (buiten de klachtprocedure)

  • Bij collectief karakter: door PA naar comité te verwijzen

  • Bij individueel karakter: advies PA aan werkgever

  • Geen bescherming tegen ontslag (kmo’s !!)

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Overzicht van wijzigingen in regelgeving1
Overzicht van wijzigingen in regelgeving

 • Verplichte wijziging alle arbeidsreglementen tegen 1 maart 2015

  • Moet voorzien in procedures voor werknemers om preventieadviseur psychosociale rechtstreeks te kunnen contacteren

  • Regeling indien dat niet kan tijdens gewone arbeidstijd

  • Voorafgaand unaniem akkoord nodig in comités over deze procedures

 • Wijzigingen mbt vertrouwenspersonen

  • Geen combinatie meer met mandaat als werknemersvertegenwoordiger of leidinggevende

  • Opleidingsverplichting

  • Moet aangesteld als werknemers-afvaardiging dat vraagt

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Overzicht van wijzigingen in regelgeving2
Overzicht van wijzigingen in regelgeving

 • Wijzigingen in juridische aspecten en procedures klachten rond pesten, geweld, ongewenste intimiteiten

  • Preventie adviseur spreekt zich niet meer uit of het om “pesten” gaat

  • PA moet opvolgen wat met advies gebeurt, zonodig inspectie inschakelen

  • Forfaitaire vergoedingen mogelijk voor slachtoffer

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Basisbeginselen van de nieuwe reglementering
Basisbeginselen van de nieuwereglementering

Risques psychosociaux au travail - Réglementation


Reglementering inzake de preventie van psychosociale risico s op het werk
Reglementeringinzake de preventie van psychosociale risico’s op het werk

 • De wetbreidt het preventieterreinuit:

  • Niet enkelgeweld en pesterijen of ongewenstseksueelgedrag

  • Maar alle psychosociale risico’s

 • Specifiekebepalingenvoor psychosociale risico’s:

  • Wetbetreffendewelzijn op het werk , Hoofdst. Vbis « Bijzondere bepalingen betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk » (gewijzigddoor de wetten van 28 februari en van 28 maart2014)

  • KB van 10 april2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (vervangt het KB van 17 mei2007)

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Begrip psychosociale risico s psr
Begrip « psychosociale risico’s » (PSR)

 • de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden

  • die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade

 • ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van

  • de arbeidsorganisatie

  • de arbeidsinhoud

  • de arbeidsvoorwaarden

  • de arbeidsomstandigheden

  • en de interpersoonlijke relaties op het werk

 • waarop de werkgever een impact heeft

 • en die objectief een gevaar inhouden

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Eerste verplichting van de werkgever de psychosociale risico s analyseren
Eersteverplichting van de werkgever: de psychosociale risico’sanalyseren

 • a priori analyse

  • Explicietopnemen van psychosociale risico’s in de algemenerisicoanalyse

  • Om preventiemaatregelen te bepalen

 • a posteriori analyse (na een incident, schade…)

  • Analyse van PSR van eenspecifiekearbeidssituatiewaarineengevaarwerdvastgesteld

   • Op aanvraag (hiërarchischelijn, 1/3 van de werknemersvertegenwoordigers op het Comité PB)

   • In het kader van eenonderzoek van eenformeelverzoektot psychosociale interventiemet een hoofdzakelijk collectief karakter

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Individuele en collectieve stappen om psychosociale risico s op het werk aan te kaarten
Individuele en collectievestappen om psychosociale risico’s op het werkaan te kaarten

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


A priori risicoanalyse en psr preventiebeleid
A priori risicoanalyse en PSR-preventiebeleid

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Algemene psr analyse verplichting van de werkgever
Algemene PSR-analyse: verplichting van de werkgever

 • De situaties die kunnenleidentot PSR identificeren

 • Met namesituaties die aanleiding kunnen geven tot stress, burn-outveroorzaaktdoor het werk, tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflictenverbonden aan het werk of uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

 • de psychosociale risico's op het werk bepalen en evalueren rekening houdend met de gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Modaliteiten voor de analyse van psr
Modaliteitenvoor de analyse van PSR

 • Uitgevoerddoor de werkgevermet medewerking van de werknemers

 • Samen met

  • De preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) wanneer hij deel uitmaakt van de IDPBW

  • Als er geen is, de PAPA van de EDPBW, wanneer de complexiteit van de analyse het vereist.

 • Het Comité PB brengteenadviesuit (onderandere)

  • Inzake de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk

  • Die aanleidingkunnengeventot psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


De werkgever treft de passende preventiemaatregelen 1
De werkgevertreft de passendepreventiemaatregelen(1)

 • voor zover hij een impact heeft op het gevaar

 • om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen

 • in toepassing van de algemene preventiebeginselen

  • risico's voorkomen; de evaluatie van risico's die niet kunnen worden voorkomen; de bestrijding van de risico's bij de bron; voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming … (Welzijnswet, art. 5)

  • Volgorde = risico’s voorkomen; schade voorkomen; schade beperken + opsomming van soortenmaatregelen (KB betreffende het welzijnsbeleid, art. 9)

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


De werkgever neemt de nodige preventiemaatregelen 2
De werkgeverneemt de nodigepreventiemaatregelen(2)

 • Minstens: reedseerdervoorzienepreventiemaatregelentegengeweld, pesterijen en ongewenstseksueelgedrag

 • + procedures

  • Rechtstreekstoegankelijkvoor de werknemer die meent schade te ondervinden te wijtenaan PSR

  • Die hem in staatstellen om een psychosociale interventie te vragen

  • Zieverder, hoofdstuk « individueleverzoeken »

 • Toevoeging van maatregelenaan het internnoodplan om posttraumatische stress te voorkomen of te beperken

 • Advies van het Comité inzake de maatregelen

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


A posteriori risicoanalyse
A posteriori risicoanalyse

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Analyse van psr wanneer een gevaar werd vastgesteld in een specifieke arbeidssituatie
Analyse van PSR wanneereengevaarwerdvastgesteldin eenspecifiekearbeidssituatie

 • Op vraag van:

  • Eenlid van de hiërarchischelijn

  • Of van tenminste 1/3 van de werknemersafvaardiging in het comité

 • Uitgevoerddoor de werkgever met medewerking van de werknemers

 • Samen met

  • De PAPA alshijdeeluitmaakt van de IDPBW

  • Als er geenis, de PAPA van de EDPBW wanneer de complexiteit van de analyse het vereist

   • Als de PAPA erbijwordtbetrokken, bezorgthijenkelanoniemegegevens die verzameldwerdentijdensgesprekken met werknemers

   • Als de PAPA van de EDPBW er niet bijbetrokkenwordt, moeten de werknemers de informatieanoniemkunnenmeedelen

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Preventiemaatregelen ingevolge de analyse van de psr van een specifieke situatie
Preventiemaatregeleningevolge de analyse van de PSR van eenspecifiekesituatie

 • De werkgeverneemt de gepastecollectieve en individuelepreventiemaatregelen, volgens de volgordevastgelegd in het KB over het beleidinzakewelzijn op het werk

 • Voorafgaandadvies van de PAPA wanneer die betrokkenwerdbij de risicoanalyse

 • Advies Comité PB (minstens over de collectievemaatregelen)

 • De werkgevercommuniceert de resultaten van de analyse en zijnbeslissing rond de maatregelen

  • Aan de verzoeker

  • Aan de bij de maatregelenbetrokkenpreventieadviseurs

  • Aanalleanderepersonen die hijnuttigacht

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Evalueren opnieuw onder de loep nemen van het psr preventiebeleid
Evalueren / opnieuwonder de loepnemenvan het PSR-preventiebeleid

 • Minstenséénkeer per jaarevaluatievan PSR-preventiemaatregelen

  • Samen met de PAPA (indien intern)

  • Of samen met de PAPA van de EDPBW indien nodiggezien de complexiteit van de evaluatie

 • Elementenwaarmeerekeningmoetwordengehouden:

  • de verzoeken tot risicoanalyse vanspecifieke arbeidssituaties

  • de verzoeken tot formele psychosociale interventie

  • de door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer meegedeelde elementen gebaseerd op gezondheidsevaluaties en inspecties op de werkvloer

  • conclusies getrokken uit incidenten van psychosociale aard die zich bij herhaling hebben voorgedaan en het voorwerp hebben uitgemaakt van een informelepsychosociale interventie

  • feiten ingeschreven in het register met feiten van derden

  • cijfermatige gegevens uit het jaarverslag van de IDPBW

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Individuele aanvraagprocedures voor een psychosociale interventie
Individueleaanvraagproceduresvooreen psychosociale interventie

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Individuele procedures
Individueleprocedures

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


In het kader van de preventiemaatregelen van psr voert de werkgever procedures in
In het kader van de preventiemaatregelen van PSR, voert de werkgeverprocedures in…

die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de werknemer die meent schade te ondervinden door een PSR en waardoor hij:

 • een informele psychosociale interventie kan vragen

  • aan de vertrouwenspersoon ofaan de preventieadviseur PA

  • die er in bestaat op een informele wijze te zoeken naar een oplossing d.m.v. gesprekken, een interventie van een derde of een verzoening

 • een formele psychosociale interventie kan vragen

  • aan de preventieadviseur

  • die er in bestaat aan de werkgever te vragen om de collectieve en individuele maatregelen te nemen op basis van een risicoanalyse van de specifieke arbeidssituatie en op basis van de voorstellen gedaan door deze preventieadviseur

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Procedure bij verzoek tot psychosociale interventie
Procedurebijverzoektot psychosociale interventie

 • Proceduresvastgesteld na akkoord van het Comité

 • Mogelijkheid om zevast te leggend.m.v. cao’s die algemeenbindend zijn verklaardbij KB

 • « Deze procedures doen geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de werknemers om zich rechtstreeks te wendentot

  • De werkgever

  • Een lid van de hiërarchischelijn,

  • Een lid van het Comité of de vakbondsafvaardiging

  • met het oog op het bekomen van een interventie van dezepersonen »

 • Wil om voorrang te geven aan de « sociale dialoog » in de onderneming (vraag van de NAR)

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Informatie van werknemers en praktische organisatie
Informatie van werknemers en praktischeorganisatie

 • Informatie in het arbeidsreglement

  • De gegevens van de PAPA of EDPBW + vertrouwensperso(o)n(en)

  • De verschillendeprocedures

  • Arbeidsreglementmoetaangepastwordenvóór 1 maart 2015

 • Raadpleging van de PAPA of de vertrouwenspersoon

  • tijdens de werkuren

  • buiten de werkurenwanneer de arbeidsorganisatie de raadplegingonmogelijkmaakttijdens de werkuren, als dit wordtvoorzien in een cao of het arbeidsreglement

  • in beidegevallen, raadpleging = beschouwdalsarbeidstijd

 • Verplaatsingskosten: tenlaste van de werkgeverongeacht het moment waarop de raadplegingplaatsvond

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale interventie
Fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale interventie

 • Eerste contact van de verzoeker met vertrouwenspersoon of PAPA

 • Uiterlijk 10 kalenderdagen na eerste contact hoort de vertrouwenspersoon of de PAPA de werknemer en informeert hij hem over de mogelijkheden tot interventie (formeel, informeel)

 • Indien deze raadpleging plaatsvindt tijdens een persoonlijk onderhoud, overhandigt de tussenkomende partij aan de werknemer, op diens vraag, een document ter bevestiging van dit persoonlijk onderhoud

 • De werknemer kiest, in voorkomend geval, het type interventie waarvan hij gebruik wenst te maken

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Verzoek tot informele psychosociale interventie
Verzoektotinformele psychosociale interventie

 • aan de vertrouwenspersoon of aan de PAPA

 • bestaat erin op een informele wijze te zoeken naar een oplossing door middel van

  • gesprekken (onthaal, actief luisteren, advies)

  • interventie bij een andere persoon van de onderneming (een lid van de hiërarchische lijn…)

  • verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord gaan

 • Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt opgenomen in een document dat wordt gedateerd en ondertekend door de tussenkomende partij en door de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering
Formeel verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter welke procedure volgt de werkgever
Formeelverzoek met hoofdzakelijkcollectiefkarakter: welkeprocedurevolgt de werkgever?

 • Hij neemt een beslissing betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft

 • Indien de werkgever, met het oog op het nemen van deze beslissing, een risicoanalyse uitvoert, moet deze uitgevoerd volgens de procedure van de analyse van PSR in een specifieke situatie

 • In de ondernemingen waar een Comité of een VA bestaat, neemt de werkgever een beslissing overeenkomstig de volgende procedure

  • hij deelt het document mee aan het Comité of aan de VA (beschrijving van de risicosituatiedoor de verzoeker)

  • hij vraagt hun advies over de wijze waarop het verzoek zal behandeld worden

  • in voorkomend geval, deelt hij hen de resultaten mee van de risicoanalyse van de specifieke arbeidssituatie (uitsluitend anonieme gegevens)

  • hij vraagt hun advies over de gevolgen die aan het verzoek worden gegeven

Psychosociale risico's op het werk - ReglementeringVerzoek met hoofdzakelijk individueel karakter analyse door papa
Verzoek met hoofdzakelijkindividueelkarakter: analyse door PAPA

 • PAPA informeertwerkgeverschriftelijk

  • Verzoek met individueelkarakter, identiteit van de verzoeker

 • Hij onderzoekt op volledig onpartijdige wijze de arbeidssituatie

 • Hij stelt een advies op met de volgende elementen:

  • de beschrijving van het verzoek + context

  • de identificatie van de gevarenvoor de verzoeker en andere werknemers

  • de elementen die een + en - invloedhebben op de risicosituatie

  • de voorafgaande stappen om het eventuele gevaar uit te schakelen en de schade te beperken

  • de voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen (in specifieke arbeidssituatie) om het gevaar uit te schakelen en de schade te beperken

  • de voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen om elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen

  • Adviesbezorgd aan de werkgeverbinnen de 3 maanden

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Verzoek met individueel karakter gevolgen die werkgever aan het verzoek geeft
Verzoek met individueelkarakter: gevolgen die werkgever aan het verzoekgeeft

 • Uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het advies deelt de Wg zijn beslissing mee over de gevolgen die hij aan het verzoek geeft:

  • aan de PAPA

  • aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks betrokken persoon;

  • aan de preventieadviseur van de IDPBW wanneer de PAPA deel uitmaakt van een EDPBW

 • De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen

 • Indien hij overweegt individuele maatregelen te nemen t.a.v. een Wndeelt hij dit voorafgaand mee, uiterlijk een maand na het advies van de PAPA te hebben ontvangen

 • Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de Wnwijzigen, deelt de Wgaan deze laatste een afschrift van het advies van de PAPA mee en hoort hij de Wndie zich kan laten bijstaan

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Verzoek tot formele interventie voor geweld pesterijen of ongewenst seksueel gedrag bijzonderheden
Verzoektotformeleinterventievoorgeweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag: bijzonderheden

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Verzoek tot formele psychosociale interventie wegens geweld pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
Verzoek tot formele psychosociale interventie wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag

 • Over het algemeen: behoud van bestaandebepalingen

 • De PAPA weigert de indiening van het verzoek wanneer de situatie kennelijk geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhoudt

  • Kennisgeving van weigering of aanvaarding uiterlijk 10 kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek; bijontbrekenervan, verzoek = geacht te zijn aanvaard

 • De PAPA brengt, zodra het verzoek werd aanvaard, de werkgever op de hoogte van het feit dat de verzoeker de bescherming geniet vanaf de datum waarop het verzoek in ontvangst werd genomen

 • Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de PAPA bewarende maatregelen voor aan de werkgever alvorens zijn advies te overhandigen

  • De werkgever deelt zo snel mogelijk aan de PAPA zijn beslissing mee

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Verplichting van de papa om een beroep te doen op het tww
Verplichting van de PAPA om een beroep te doen op het TWW

 • als werkgever de nodige bewarende maatregelen niet treft

 • wanneer hij (PAPA), nadat hij zijn advies heeft verstrekt, vaststelt dat de Wggeen maatregelen of geen geschikte maatregelen treft en dat :

  • hetzij er een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de werknemer bestaat

  • hetzij de aangeklaagde de werkgever is of deel uitmaakt van het leidinggevend personeel

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Vordering tot schadevergoeding
Vorderingtotschadevergoeding

 • Mogelijkheid om schadevergoeding te eisenvoorarbeidsrechtbank, tot herstel van de materiële en morele schade wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag

 • De dader van de feiten is een schadevergoeding verschuldigd die, naar keuze van het slachtoffer, gelijk is aan:

  • hetzij de werkelijk door het slachtoffer geleden schade. In dit geval moet het slachtoffer de omvang van de geleden schade bewijzen

  • hetzij een forfaitair bedrag (3 maanden van het brutoloon); bedrag wordt verhoogd tot het brutoloon van 6 maanden:

   • wanneer de gedragingen verband houden met een discriminatiegrond

   • wanneer de dader zich in een gezagsrelatie bevindt t.a.v. het slachtoffer

   • wegens de ernst van de feiten

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Geniet bescherming tegen represailles de werknemer die 1
Genietbeschermingtegenrepresailles, de werknemer die: (1)

 • een verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag

  of

 • een klacht heeft ingediend bij het TWW om één van de volgende redenen:

  • geen PAPA aangeduid

  • geenwettelijke interne proceduresvoor het verzoektotformele psychosociale interventievoorfeiten van geweld, pesterijen of ongewenstseksueelgedrag

  • volgens de werknemer heeft het verzoek er niet toe geleid dat een einde werd gesteld aan de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag;

  • volgens de werknemer werden de procedures niet wettig toegepast

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Geniet bescherming tegen represailles de werknemer die 2
Genietbeschermingtegenrepresailles, de werknemer die: (2)

 • een klacht heeft ingediend bij de politie, het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter,

  • om identiekeredenen

  • + de interne procedure is niet geschikt, gelet op de ernst van de feiten waarvan hij het voorwerp is geweest (bv.: verkrachting, onmenselijkebehandeling, zwaargeweld…)

 • een rechtsvordering heeft ingesteld met het oog op het doen naleven van zijn recht op het vlak van bescherming tegen geweld/ pesterijen/ongewenst seksueel gedrag

 • optreedt als getuige in het kader van het onderzoek van een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, of doordat hij optreedt als getuige in rechte.

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


De werkgever mag t o v deze werknemers niet de volgende maatregelen treffen
De werkgevermagt.o.v. dezewerknemers niet de volgendemaatregelentreffen:

 • Ontslag

 • Nadelige maatregelen na de beëindiging van de arbeidsverhoudingen die verband houden met het verzoek, de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring.

  • Bv: weigering om referenties te bezorgen

 • Nadeligemaatregelen (wijziging van arbeidsvoorwaarden of andere) tijdens de arbeidsverhouding, die verbandhouden met het verzoek, de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring

  • Bv..: weigering om een vormingtoe te kennenalsrepresaillemaatregelvoor de stappen van de werknemer

  • ≠ maatregels die getroffen worden om een einde te maken aan feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, en die een proportioneel en redelijk karakter hebben

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Start bescherming vanaf het ogenblik dat het verzoek in ontvangst wordt genomen
Start bescherming = vanaf het ogenblik dat het verzoek in ontvangst wordt genomen

 • Verzoektotformele psychosociale interventievoorfeiten van geweld, pesterijen of ongewenstseksueelgedrag:

  • De PAPA brengt de werkgever op de hoogtezodra het verzoekisaanvaard

  • De werknemer die het verzoek heeft ingediend, geniet de bescherming vanaf het ogenblik dat het verzoek in ontvangst wordt genomen

   • Voor de proceduresvóór 1 sept 2014 : oude regel (= vanaf het ogenblik dat de klacht wordt ingediend)

 • Rechtsvordering met het oog op het doen naleven van de bepalingeninzakegeweld, pesterijen en ongewenstseksueelgedrag:

  • De werknemer geniet de bescherming vanaf het ogenblik van de betekening van de dagvaarding of de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie

  • Het is aan de werknemer om zijn werkgever op de hoogte te brengen van het feit dat hij de bescherming geniet

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Actoren ter preventie van psr
Actoren ter preventie van PSR

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Actoren in het preventiebeleid van psr enkele nieuwigheden
Actoren in het preventiebeleid van PSR: enkelenieuwigheden

 • Werkgever

 • Hiërarchischelijn: opsporen van de problemen van psychosociale aard verbonden aan het werk en waken over de tijdige behandeling ervan

 • Werknemers

 • Preventieadviseur psychosociale aspecten

 • Vertrouwenspersoon: ontvangtgeenverzoektotformeleinterventie >>

 • Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer >>

 • Preventieadviseur van de IDPBW

 • Comité (bijontstentenis: VA) >>

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Aanstelling van de vertrouwenspersoon of de verwijdering uit zijn functie
Aanstelling van de vertrouwenspersoon of de verwijdering uit zijn functie

 • Bevoegdhedenverruimd naar het geheel van de PSR, maar enkelvoorinformeleinterventies

 • Verplichteaanstelling op vraag van allevertegenwoordigers van de personeelsleden in het Comité

 • Verwijderinguitfunctie

  • Op initiatief van de werkgever na akkoord van alleleden-vertegenwoordigers van de personeelsleden in het Comité

  • Op vraag van alleleden-vertegenwoordigers van de personeelsleden in het Comité en met het akkoord van de werkgever

  • + interventie van TWW indien geenakkoordwordtbereikt

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Vertrouwenspersonen striktere voorwaarden
Vertrouwenspersonen: strikterevoorwaarden

 • Incompatibiliteit: de vertrouwenspersoonmag

  • niet de functie van PA-arbeidsgeneesheeruitoefenen

  • geen werkgevers- of werknemersvertegenwoordiger zijn in de OR of in het comité PB

  • geendeeluitmaken van de VA

  • geendeeluitmaken van het leidinggevendpersoneel

  • geenkandidaat zijn voor de sociale verkiezingen

  • niet van toepassing op personenaangesteldvóór 1 september 2014

 • Strengereopleidingsvereisten + jaarlijkse supervisie

 • NB: uitgenodigd op het comité PB wanneer PSR op de agenda staan

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Pa arbeidsgeneesheer
PA-Arbeidsgeneesheer

 • deelt per jaar aan de Wgen aan de PAPA de elementen mee die nuttig zijn voor de preventie van PSR in de vorm van collectieve en anonieme gegevens

 • als hij vaststelt dat de gezondheidstoestand van een Wnis aangetast door de blootstelling aan PSR, informeert hij de Wnover de mogelijkheid zich te wenden tot de PAPA of de VP

  • Hij kan de PAPA zelf informeren, indien hij oordeelt dat de werknemer niet in staat is dit zelf te doen

 • als hij vaststelt dat de gezondheidstoestand van de werknemer is aangetast en dat dit zou kunnen voortvloeien uit de blootstelling aan PSR, kan hij, met het akkoord van de Wn, overleg plegen met de PAPA over de mogelijkhedenvooranderwerk en de maatregelenvooraanpassing van de werkposten

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Het comit pb wordt ge nformeerd en geconsulteerd door de werkgever over 1
Het Comité PB wordtgeïnformeerd en geconsulteerddoor de werkgever over… (1)

 • De PSR in het algemeen: het Comité

  • wordtgeïnformeerd over de resultaten van de risicoanalyse van situaties die kunnenleidentot PSR

  • wordtgeïnformeerd over de resultaten van de (jaarlijkse) evaluatie van de PSR-preventiemaatregelen

  • wordtgeconsulteerd over de collectievepreventiemaatregelen die hieruitvoortvloeien

 • De analyses van PSR in specifiekearbeidssituaties: het Comité

  • wordtgeïnformeerd over de resultaten van deze analyses

  • wordtgeconsulteerd over de eventuelecollectievemaatregelen die hieruitvoortvloeien

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Het comit pb wordt ge nformeerd en geconsulteerd door de werkgever over 2
Het Comité PB wordtgeïnformeerd en geconsulteerddoor de werkgever over … (2)

 • De gevolgen van formeleverzoeken met een collectiefkarakter. Het Comité

  • wordtgeïnformeerd over de beschrevensituatie (anonieme info)

  • wordtgeconsulteerd over de wijzewaarop het verzoek zal behandeld worden

  • In geval van een risicoanalyse van PSR krijgt het Comité de resultaten (anonieme gegevens)

  • wordtgeconsulteerd over de gevolgendie aan het verzoek worden gegeven

  • wordtgeïnformeerddoor de werkgever over zijn beslissing betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft

 • De gevolgen van formeleverzoeken met een individueelkarakter. Het Comité

  • ontvangtminstens 1 x per jaarallevoorstellen van collectievemaatregelengeformuleerd in de adviezen van de PAPA

   • na verzoekentotformeleinterventie met individueelkarakter

   • om elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen

  • wordtgeconsulteerd over dezevoorstellen

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


Comit initiatiefrecht en akkoord
Comité : initiatiefrecht en akkoord

 • De werkgeverisverplichteen vertrouwenspersoon aan te stellenindien alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden in het comité hierom verzoeken

 • De werknemersvertegenwoordigers in het Comité, voor zover minstens één derde van hen hierom vraagt, kunnen van de werkgever een risicoanalyseeisen van de PSR in een specifiekearbeidssituatie(bijvoorbeeld in een werkplaats, een afdeling, …)

 • Het Comité moetakkoordgaan met de procedures die rechtstreekstoegankelijkvoor de werknemerwaardoorhij een informele of formele psychosociale interventie kan aanvragen

Psychosociale risico's op het werk - Reglementering


ad