VY_32_INOVACE_16_11 Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_16_11 Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_16_11 Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství

play fullscreen
1 / 8
VY_32_INOVACE_16_11 Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství
84 Views
Download Presentation
claudia-dale
Download Presentation

VY_32_INOVACE_16_11 Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_16_11 • Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství

  2. Název: Majetek a vlastník Anotace: Prezentace, která slouží k osvojení si pojmů, které slouží s majetkem a vlastnictvím Autor: Mgr. Petr Horehleď Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: Žák zná druhy majetku a rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou Speciální vzdělávací potřeby: Žádné Klíčová slova: Fyzická osoba, právnická osoba, majetek Druh učebního materiálu: Prezentace Druh interaktivity: Aktivita Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělání: Základní vzdělání – druhý stupeň – druhé období Typická věková skupina: 13 – 15 let Celková velikost: 423 kB

  3. Majetek a vlastník

  4. Občanský zákoník souhrn právních norem upravujících majetkové vztahy fyzických a právnických osob

  5. Právnická osoba Útvar vytvořený lidmi a zákony považovaný za samostatný subjekt práv a závazků Sdružení, obchodní společnost, družstva – bytová, spotřební, zemědělská, akciová společnost, nadace, politické strany, obce, kraje Musí mít: název, IČO (identifikační číslo), tělesně neexistují

  6. Fyzická osoba Vzniká narozením, zaniká smrtí Způsobilost k právům a povinnostem

  7. Vlastník, majetek Vlastník je člověk, který má ve své moci nějakou věc a může s touto věcí jakkoliv nakládat, užívat ji. Majetek: Soukromý – osoba, firma Veřejný – obecní, městský, státní Majetek hmotný Movitý – přemístitelný Nemovitý – nepřemístitelný – půda, dům…

  8. Použité zdroje http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Encyklopedie.jpgJ anošková D., Ondráčková M., Čábalová D. Občanská výchova 9, Rodinná výchova 9 : příručka učitele, pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vyd. Plzeň : Fraus,2007.ISBN 978-80-7238-529-4