Program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013
Download
1 / 10

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś IV LEADER „Małe granty” Mariusz Bednarz Grudzień 2007. Oś IV LEADER „Małe granty”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013' - claudia-barrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Oś IV LEADER

„Małe granty”

Mariusz Bednarz

Grudzień 2007


O iv leader ma e granty
Oś IV LEADER„Małe granty”

Operacje (projekty), które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „małe projekty”


O iv leader ma e granty1
Oś IV LEADER„Małe granty”

Beneficjentami „małych projektów” mogą być:

- osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD;


O iv leader ma e granty2
Oś IV LEADER„Małe granty”

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD;

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD.


O iv leader ma e granty3
Oś IV LEADER„Małe granty”

Zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje:

1) podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR ;

2) podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:

• udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;

• organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;

3) rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:

• promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;

• kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;

• kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;


O iv leader ma e granty4
Oś IV LEADER„Małe granty”

4) rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:

• utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;

• budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;

5) zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;


O iv leader ma e granty5
Oś IV LEADER„Małe granty”

6) zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:

• prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;

• odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;

• remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia;

7) rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.


O iv leader ma e granty6
Oś IV LEADER„Małe granty”

Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł.


O iv leader ma e granty7
Oś IV LEADER„Małe granty”

  • Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD.

  • LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej.

  • Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji.ad