slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ยินดีต้อนรับ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ยินดีต้อนรับ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

ยินดีต้อนรับ - PowerPoint PPT Presentation


 • 391 Views
 • Uploaded on

การอบรมปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ. ยินดีต้อนรับ. ด้วยความยินดียิ่ง. การดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตและห้องสมุด ๓ ดี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒. เจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ยินดีต้อนรับ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การอบรมปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติการอบรมปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ

ยินดีต้อนรับ

ด้วยความยินดียิ่ง

slide2
การดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตและห้องสมุด ๓ ดี

โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

เจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ

ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เป็นปี “ทศวรรษแห่งการอ่านแห่งชาติ”

ห้องสมุด ๓ ดี “ปัจจัยหนุนนำสู่ศตวรรษแห่งการอ่านแห่งชาติ”

slide3
วัตถุประสงค์
 • เพื่อยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
 • เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการเหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน
 • เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุดที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้
 • เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ในโรงเรียน
slide4
วิสัยทัศน์

ภายในปี๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี คือหนังสือดี สื่อดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านรู้จักแสวงหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

slide5

บทบาทของห้องสมุด

เพื่อการศึกษาค้นคว้า

ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน

เพื่อบริการทางวิชาการ

เพื่อข่าวสารข้อมูล

เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

slide6
กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 • การฉายวิดีทัศน์
 • การอภิปราย
 • การสนทนา
 • ฯลฯ
 • นำชมห้องสมุด
 • แนะนำการดูแล
 • รักษาหนังสือ ฯลฯ
 • การเล่านิทาน
 • การเสนอหนังสือ
 • การตอบปัญหา
 • จากหนังสือ
 • ฯลฯ
 • การจัดนิทรรศการ
 • การตอบปัญหา
 • การแข่งขัน
 • การประกวด
 • ฯลฯ
slide7
ระเบียบการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิระเบียบการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

เวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๗.๑๕ – ๑๖.๓๐ น

เวลาบริการก่อนเข้าแถว (เช้า)พักกลางวัน - หลังเลิกเรียน

slide8
บริการต่างๆ ของห้องสมุด
 • บริการอินเตอร์เน็ต
 • บริการยืม - คืน
 • บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า
 • บริการจองหนังสือ
 • บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องสมุด
 • บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (หนังสือเดินเท้า เรื่องเล่าเดินทาง)
 • บริการการอ่าน
slide9
ระบบการให้บริการ
 • ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม
 • สถิติผู้ใช้ห้องสมุด
 • สถิติการยืมหนังสือ(ทะเบียนรับ – ส่ง) โดยใช้ โปรแกรมPLS
 • บัตรสมาชิก
slide10
การจัดหมวดหมู่หนังสือการจัดหมวดหมู่หนังสือ

- จัดแบบทศนิยมของดิวอี้

slide11

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมประจำวันปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน

M.S. Library

slide12

กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

กิจกรรมหนังสือเดินเท้า เรื่องเล่าเดินทาง

หรือห้องสมุดมีชีวิตเคลื่อนที่ (M.S. Mobile Library)

slide13

ลักษณะของกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่สร้างทัศนคติ และกระตุ้นความสนใจในการอ่าน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนที่ไม่สะดวกที่เข้าไปใช้บริการห้องสมุด หรือที่อยู่ห่างไกลห้องสมุด ด้วยการจำลองห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนำหนังสือและสื่อที่คัดสรรกลั่นกรองจากห้องสมุดมีชีวิตมาบริการให้นักเรียนได้อ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียนรู้

slide14

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

๑. เพื่อให้บริการด้านการอ่านแก่นักเรียนนอกเหนือ จากการอ่านในห้องสมุดและมีสิ่งพิมพ์อยู่ใกล้ ตัวนักเรียน

 • ๒. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • ๓. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
slide15

สถานที่

- ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ศาลาอนุสรณ์ หอประชุมโรงเรียน

slide16

เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๕ น. ทุกวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนได้อ่านหนังสืออย่างทั่วถึง อ่านเป็นประจำ ทุกวัน ทุกคน

๒. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น

slide17

กิจกรรมกระเช้าความรู้สู่ชุมชนกิจกรรมกระเช้าความรู้สู่ชุมชน

 • ลักษณะของกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนที่มาใช้บริการในระหว่างที่มารอรับบุตรหลานเป็นการบริการด้านการอ่านเคลื่อนที่โดยการจัดหนังสือใส่ตะกร้าไว้บริการตามจุดต่างๆ พร้อมแบบบันทึกการใช้บริการ

slide18

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

๑. เพื่อให้บริการด้านการอ่านแก่นักเรียน ผู้ปกครองนอกเหนือ จากการอ่านในห้องสมุดและมีสิ่งพิมพ์อยู่ใกล้ตัวนักเรียน

๒. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๓. เพื่อให้ผู้อ่านนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

slide19

สถานที่

จุดเรียนพิเศษของนักเรียนตามที่กำหนด

เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

slide20

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียน / ผู้ปกครองได้อ่านหนังสืออย่างทั่วถึง อ่านเป็นประจำ ทุกวัน ทุกคน

๒. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๓. นักเรียน/ ผู้ปกครอง ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้

slide21

กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๒

ลักษณะของกิจกรรม

กิจกรรมการเล่านิทาน คือการเล่าเรื่อง โดยใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทาน หุ่นต่าง ๆ เช่น หุ่นมือ หุ่นถุง หุ่นนิ้วมือ หุ่นชัก หรือแสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้เด็กได้ฟัง สนทนา โต้ตอบ อภิปราย ซักถาม แสดงข้อคิดเห็น และสามารถให้เด็กแสดงท่าทางประกอบเรื่องราว โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ห้องสมุดสัปดาห์ละ ๑ วัน เพื่อสรรหานักเล่านิทานยอดเยี่ยมรับรางวัลประจำเดือน

slide22

วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเล่านิทาน

๑. โดยธรรมชาติเด็กชอบฟังนิทานมาก กิจกรรมการเล่านิทานจึงสนองความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก ๒. เพื่อให้เด็กผ่อนคลายอารมณ์เครียด สนุกสนาน เพลิดเพลิน ๓. ยืดช่วงความสนใจ ฝึกสมาธิ ฝึกด้านการฟัง ๔. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๕. เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ๖. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสังคม ๗. เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ธรรมชาติของเด็กชอบฟังนิทาน เมื่อเด็กรู้ว่ามีผู้จะเล่านิทาน เด็กจะมีความกระตือรือร้นอยากฟัง

slide23

รูปแบบการเล่านิทาน

๑. อ่านจากหนังสือนิทานโดยตรง ๒. ใช้หุ่นต่าง ๆ เช่น หุ่นมือ หุ่นถุง หุ่นนิ้วมือ หุ่นชัก ๓. ใช้แผ่นภาพประกอบหรือใช้ภาพพลิก

slide24

กิจกรรม ค คน ค้นคำ

 • เป็นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในลักษณะการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุภาษิตไทย

ลักษณะของกิจกรรม

จะทำการแข่งขันเป็นทีมทีมละ ๒คนโดยแต่ละทีมจะมีกระดาษคำตอบกิจกรรมทีมละ ๒แผ่นในการแข่งขันพิธีกร ๒ คน จะนำแผ่นป้ายสุภาษิต และป้ายคำใบเกี่ยวกับสุภาษิตชูขึ้น แล้วให้แต่ละทีมช่วยกันตอบลงในกระดาษคำตอบว่าเป็นสุภาษิตใดและมีความหมายว่าอย่างไรโดยแต่ละคำจะให้เวลา ๒ นาที/คำเมื่อครบทั้ง ๒๐ ภาพกรรมการก็จะรวบรวมและให้คะแนน

slide25

จุดประสงค์ของกิจกรรม

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสุภาษิตไทย๒. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะและความสามารถ ด้านความคิด๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน

slide26

กิจกรรมท่องเที่ยวไทยไปกับคำขวัญกิจกรรมท่องเที่ยวไทยไปกับคำขวัญ

ลักษณะของกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เป็นทีม ๆละ ๒ คน ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับคำขวัญของจังหวัดต่างๆ โดยคณะกรรมการจะทำการจับฉลากเกี่ยวกับคำขวัญของจังหวัดต่างๆ แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ ว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดใด

slide27

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

๑. เพื่อต้องการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน๒. เพื่อต้องการให้นักเรียนทราบคำขวัญของจังหวัดต่างๆ๓. เพื่อความสนุกสนาน ๔. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

slide28

อุปกรณ์

ป้ายคำขวัญจังหวัดต่างๆ

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๕ น. ทุกวัน

slide29

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
 • นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำขวัญของจังหวัดต่างๆ
 • นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
slide30

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเลนส์กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเลนส์

ลักษณะของกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ และการเรียนรู้การดูภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์ มีความเข้าใจถึงศิลปะ และสาระที่แฝงในภาพยนตร์ และการทำความเข้าใจจุดเด่นของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ

slide31

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 • นักเรียนได้เรียนรู้สาระความรู้จากการดูภาพยนตร์
 • นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง

สถานที่

ห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๕ น. ทุกวันพฤหัสบดี

slide32

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนได้รับความรู้จากการดูภาพยนตร์

๒. นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

๓. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

slide33

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ๑ วัน ที่ M.S. Library

ลักษณะของกิจกรรม

เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการแสวงหาความรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาแสวงหาประสบการณ์ร่วมกันในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และจุดประกายนิสัยรักการอ่านด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนใจในหนังสือ และการผสมผสานกิจกรรม มัลติมีเดียและไอที ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อการแสวงหาความรู้ ความสนุกสนาน และการพัฒนาทักษะอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กเล็กที่เริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์ เยาวชน และผู้ปกครอง เป็นเวลา ๑ วัน

slide34

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 • นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่สร้างสรรค์

สถานที่

ห้องสมุดโรงเรียน

เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๕ น. ทุกวันศุกร์

slide35

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • นักเรียนมีทักษะความคิดที่สร้างสรรค์
slide36

กิจกรรมอ่านหนังสือวันละหน้าพาปัญญาไกลกิจกรรมอ่านหนังสือวันละหน้าพาปัญญาไกล

ลักษณะของกิจกรรม

ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการอ่านหนังสือวันละหน้า พาปัญญาไกล ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยได้จัดทำแบบบันทึกการอ่านที่เหมาะสมกับวัยให้กับนักเรียนทุกคนโดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้นักเรียนได้ฝึกอ่านหนังสือจากบ้านแล้วเซ็นรับรองการอ่านในแบบบันทึกการอ่านมาส่งนักเรียนทุกวัน เพื่อจะได้หาแนวทางพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้ต่อเนื่องต่อไป

slide37

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้อ่านหนังสืออย่างน้อยวันละหน้า
 • ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการอ่านของนักเรียน
 • เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

สถานที่จัดกิจกรรม

ที่บ้านและที่โรงเรียน

slide38

ระยะเวลา

หลังเลิกเรียนทุกวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้อ่านหนังสือ
 • ทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ หน้า โดยผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
 • ในการอ่านของนักเรียนโดยการเซ็นชื่อเพื่อรับรอง
 • การอ่านของนักเรียนทุกวัน
 • ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน

๔. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออก – เขียนได้ตามวัย

slide39

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการ

 • นักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้
 • โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิได้ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
 • นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
 • นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม