slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
14. Misterul morții rezolvat PowerPoint Presentation
Download Presentation
14. Misterul morții rezolvat

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 33
Download Presentation

14. Misterul morții rezolvat - PowerPoint PPT Presentation

clark
90 Views
Download Presentation

14. Misterul morții rezolvat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 14. Misterul morții rezolvat

 2. 1. Cine poatesădezlegemisterulmorţii? Apocalipsa 1:18 „[Eusunt] Celviu. Am fost mort şiiatăcăsuntviuînveciivecilor. Euţin ________ morţiişi ale Locuinţeimorţilor.” cheile

 3. 2. Cum a creatIsusprimulom? Geneza 2:7 „DomnulDumnezeu l-a făcutpeom din ______ pământului, i-a suflatînnări ________ de viaţăşiomul s-a făcutastfel un sufletviu.” țărâna suflare

 4. 3. Ce este suflarea de viaţă? Iov 33:4 a. „_________ luiDumnezeu m-a făcutşi __________ CeluiAtotputernicîmidăviaţă.” Duhul suflarea

 5. 3. Ce este suflarea de viaţă? Iacov 2:26 b. „Trupulfără ______ este mort.” duh

 6. 4. Ce se întâmplă atunci când un om moare? Eclesiastul 12:7 „… până nu se întoarceţărânaîn ________ cum a fost, şipână nu se întoarceduhul la __________, care l-a dat.” pământ Dumnezeu

 7. 5. Ce se întâmplă la moarteauneipersoane, adică a unui „sufletviu”? Fapte 7:59.60 „Şiaruncau cu pietreînŞtefan, care se rugaşizicea: ,DoamneIsuse, primeşte _______ meu! duhul

 8. 5. Ce se întâmplă la moarteauneipersoane, adică a unui „sufletviu”? Fapte 7:59.60 Apoi a îngenuncheatşi a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ţineaînseamăpăcatulacesta!’ Şidupăacestevorbe, a __________.” adormit

 9. 6. CespuneIsuscăestemoartea? Ioan 11:11-14 „Lazăr, prietenulnostru, _________: darMăducsă-l trezesc din somn…’ Isusvorbisedespre _________ lui, dareicredeaucăvorbeştedespreodihnacăpătatăprinsomn. doarme moartea

 10. 6. CespuneIsuscăestemoartea? Ioan 11:11-14 AtunciIsus le-a spuspefaţă: Lazăr a _______.” murit

 11. 7. Avem motive să ne temem de somnulmorţii? Psalmii 115:17 Nu „_____ morţii ______ peDomnulşinicivreunul din ceice se pogoarăînlocultăcerii.” laudă

 12. 8. La moarte, copiiiluiDumnezeumerg direct încer? Fapte 2:29.34 „Câtdesprepatriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, săvăspun fărăsfialăcă a ______ şi a fost ________; murit îngropat

 13. 8. La moarte, copiiiluiDumnezeumerg direct încer? Fapte 2:29.34 şimormântulluiesteînmijloculnostrupânăînziua de azi… Căci David __________ înceruri.” nu s-a suit

 14. Cum răspundeBiblia la întrebarea: „Unde ne ducematuncicândmurim” ? Iov 14:10-15 „Dar omul, cândmoare, rămâneîntins; omul, cândîşidăsufletul, undemaieste?... Aşa se culcăşiomulşi nu se maiscoală; câtvorficerurile, nu se maideşteaptăşi nu se maiscoală din somnullui…

 15. Cum răspundeBiblia la întrebarea: „Unde ne ducematuncicândmurim” ? Iov 14:10-15 Ah! de m-aiascundeîn _______________… şi de mi-airândui o vremecândÎţiveiaduceiarăşiaminte de mine!... locuința morților

 16. Cum răspundeBiblia la întrebarea: „Unde ne ducematuncicândmurim” ? Iov 14:10-15 Dacăomul, odată mort, arputeasămai _________, aşmaitragenădejde… Atunci m-aichemaşiŢi-aşrăspunde.” învieze

 17. 10. Cândvorînviamorţii? 1Corinteni 15:51-54 „Iată, vă spun o taină: nu vomadormitoţi, dartoţivomfischimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă ___________. trâmbiță

 18. 10. Cândvorînviamorţii? 1Corinteni 15:51-54 Trâmbiţavasuna, morţiivorînvianesupuşiputreziriişinoivomfischimbaţi… atunci se vaîmplinicuvântul care estescris: ’Moartea a fostînghiţită de biruinţă.’”

 19. 11. Ce se întâmplă cu ceinecredincioşiatuncicândmor? 2Petru 2:9 „Domnulştie... să-ipăstrezepeceinelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi _______________.” în ziua judecății

 20. 11. Ce se întâmplă cu ceinecredincioşiatuncicândmor? 2Petru 3:7 „Iarcerurileşipământul de acumsuntpăziteşipăstrateprinacelaşiCuvânt, pentrufocul din ________________a oamenilornelegiuiţi.” ziua de judecată

 21. 12. De unde a apărutînvăţăturadesprenemurireanaturală a omului ? Geneza 3:4 șarpele „Atunci _________ a zisfemeii: Hotărâtcă nu veţimuri.”

 22. 13. De cevreaSatanasă nu ştimce se întâmplă cu omul la moarte? Apocalipsa 16:14 „Acesteasuntduhuri de _______, care facsemne…” draci

 23. ALTE ÎNTREBĂRI Explicații suplimentare:

 24. Ceputemspunedespreoamenii care le-au văzutînvisperudelelordecedate? Răspuns: Nu uitacăDumnezeu i-a arătatluiIoanînviziune o mare mulţime de oamenimântuiţi, care trecprintr-un mare necaz. Poatecăuniidintreeinici nu se născuserăîncăsaupoatecă se aflauînviaţă

 25. Ceputemspunedespreoamenii care le-au văzutînvisperudelelordecedate? Răspuns: AceastaNU înseamnăcăei se aflăînceruri, întrucâtBibliaspunecăei se odihnesc.

 26. Dar cum explicămdeclaraţiaunoracă au „ieşit din trup” şică au avut o experienţă „din apropiereamorţii”? Răspuns: Existătreiexplicaţiiposibile:

 27. Dar cum explicămdeclaraţiaunoracă au „ieşit din trup” şică au avut o experienţă „din apropiereamorţii”? Răspuns: Înprimulrând, oamenii care declarăcă au avutastfel deexperienţeau fost sub influenţaunormedicamentehalucinogene. În al doilearând, cândinima nu mai bate, încreierrămâne o anumităcantitate de oxigen. Din acestmotiv, ei au senzaţiacă-şipărăsesctrupulşicăplaneazăundevadeasupra.

 28. Dar cum explicămdeclaraţiaunoracă au „ieşit din trup” şică au avut o experienţă „din apropiereamorţii”? Răspuns: Ultimaexplicaţieposibilăesteaceeacădiavolul le dăoameniloraceastăiluzie ca să-ipoatăînşelamaiuşor.

 29. Ceputemspunedespretâlharul de pecruce? Nu i-a spusIsuscăva merge înrai? Luca 23:42.43 "Doamne, adu-ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!" Isus a răspuns: "Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai."

 30. Dar cum explicămversetul „ne place multmaimultsăpărăsimtrupulacesta, ca săfimacasă la Domnul”? 2Corinteni 5:8 Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.

 31. Dar cum explicămversetul „ne place multmaimultsăpărăsimtrupulacesta, ca săfimacasă la Domnul”? 2Corinteni 5:8 Pasajulacestaafirmăcă nu vommaifiîntrupurileacestea, vom fi în trupuri nemuritoare. Trupurile noastrevorfischimbateşicând „trupulacestamuritor” se vaîmbrăcaîn „nemurire” (1 Corinteni 15,50-54). Până la revenirealuiIsus, cândvomavea parte de aceastăschimbare, noi „dormim” (1 Corinteni 15,51.52).

 32. 14. Ai convingerea că vei primi viaţa veşnică? Dacă nu, doreştisăai parte de ea? Răspunsul tău: