slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие' - clark-benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”Приоритетна ос 2 “ Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”Договор за БФП №DIR-592113-C001/27.07.2011Срок за изпълнение: 49 месеца

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide2

Два етапа на проекта:I-ви етап: решение на ЕК от 01.07.2011г. – 50 540 794 евро/Споразумение за изпълнение на I-ви етап от 27.07.2011г.II-ри етап: решение на ЕК от 20.12.2012г. – 98 519 902 евроСпоразумение за изпълнение на II-ри етап от 06.03.2013г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide3

Общ бюджет на проекта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide4

Основни цели на проекта:

Изграждане на система за третиране на отпадъци на СО в съответствие с Директивите на ЕС и българското законодателство в сферата на управление на отпадъците и опазване на околната среда;Третиране на отпадъците, с цел по-нататъшно оползотворяване на енергията от тях, предотвратяване образуването им и рециклиране;Обезвреждане и депониране на отпадъците в съответствие с директива на ЕС 1999/31/EO;

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide5

Специфичницели на проекта:

Намаляване на депонираните био-разградими отпадъци до 75-80 кг/ж57% рециклиране /повторно оползотворяванеНамаляване на общото количество депонирани отпадъци с 52% в сравнение с количеството за 2008 г.Производство на 5800 MWч/г енергия, от която 4560 МВч/г ще бъде продавана, около 900 МВч/г. е потреблението на ел. енергия от инсталациятаПроизводство на RDF горивoСъздаване на нови 173работи места и подобряване качеството на живот на населението на целия столичен град.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide6

Ползи от проекта:

Икономия на природни ресурсиНамаляване на общото количество отпадъци Намаляване на емисиите парникови газовеПроизводство на енергия и алтернативни горива от отпадъциСъответствие с екологичното законодателство

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide7

Основни компоненти на проекта:

Завод за механично-биологично третиране (МБТ) на битови отпадъци, с производство на RDF-горивоДепо за неопасни отпадъци на площадка „Садината“ и ПСОВ Инсталации за биологично третиране на зелени и био-отпадъци, площадка „Хан Богров“Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в район Овча Купел и район Кремиковци

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide8

Planned MW system in Sofia Municipality

Опасни отпадъци

Haz

waste collection

Commercial

Юридически

Домакинства

Households

лица

companies

Home composting

Дом. компостиране

Direct delivery

Direct delivery

Разделно събиране

Improved recyclable

residual MW

Biowaste

Биоотпадъци

containers

Битови отпадъци

containers of

PROs

containers

and green waste

И зелени отпадъци

Пунктове за вторични

Small Buy

-

-

Back

Centres

суровини

Collection for

Организации

PROs

Commercial

Commercial

companies

companies

Събиране на БО

residual MW

Разделно събиране

Separate collection

Центрове за рециклиране

Large buy

-

-

back stores

collection

(sorting, baling)

Sorting Plants for

Composting plant

Сепариране

source separates MW

ИБТ Хан Богров

Завод за MБT

MBT plant*

for green waste

(sorting, baling)

and

Biowaste

*

MBT

MBT

RDF гориво

RDF

Compost

Compost

Compost

Compost

Депониране на

Остатъци

депо Яна

Sadinata

Landfill

Пазар на рециклиранеt

Recycling Market

Пазар на Компостt

Compost Market

Cement factories

Топлофикация

Циментови заводи

for treated MW*

Rehabilitation sites

Рекултивиране

* OP Project Facilities

Система за управление на отпадъците на Столична община след изпълнение на проекта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide9

Интегрирана система за третиране на отпадъците на

Столична община - площадки

The SWM facilities are presented on the following map

Source: https://maps.google.bg/ and Consultant

slide10

Депо за неопасни отпадъци “Садината”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide11

Депо за неопасни отпадъци “Садината”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide12

Депо за не опасни отпадъци „Садината“ и ПСОВСтойност на договора 25 167 088,87 лв. с ДДС.Изпълнител обединение „Геотехмин – Униеко” Капацитет за депониране 2.825 млн m3; Срок за изграждане 14 месецаАкт 16 декември 2012г.Периода за съобщаване на дефекти декември, 2013г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide13

Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide14

Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”

Стойност на договора 46 592 435,02 лв. с ДДСИзпълнител Обединение „Егерсман & КО”Начална дата 05.06.2012Срок за завършване 24.12.2013Обхват на договора- Инсталация за биологично третиране на биоразградими отпадъци- Инсталация за компостиране на зелени отпадъциОбща площ на площадката 70.240 дка; Обща застроена площ 16 644 кв.м.; Разрешение за ползване № СТ-05-2337/20.12.2013г.Срок за съобщаване на дефекти: 24.12.2014г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide15
Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”
slide16

Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”

Произведената ел.енергия може да покрие годишната консумация на повече от 1600 домакинства в България ( по данни на НСИ средната годишна консумация за домакинство през 2011 г. е била 3669 кВтч/г http://www.nsi.bg/ORPDOCS/HH_6.2.xls

slide17

Инсталация за биологично третиране “Хан Богров”

Основни консумативи

slide18

Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в район Овча Купел и район Кремиковци

Договор за доставка 2 687 745,64 лв. с ДДС

Изпълнител “Евромаркет - Кънстракшън” АД

Доставено оборудване:

5 нови камиона за събиране на разделно събрани отпадъци

504 бр. пластмасови контейнери тип “ИГЛУ”, с капацитет 1100л (жълт, зелен, син);

4852 бр. пластмасови контейнери с капацитет 120л (зелен-стъкло);

1 009 236 бр. пластмасови чували за отпадъци.

Етап на изпълнение: Извършена е цялата доставка по договора. Съдовете са разположени по точки в районите „Овча Купел” и „Кремиковци”

Изпълнението на договора е приключило.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide19

Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в район Овча Купел и район Кремиковци

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide20

Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в район Овча Купел и район Кремиковци

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide21

Изграждане на завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF (Фаза II)

slide22

Изграждане на завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво

Местоположение „Садината”, с.ЯнаКапацитет 410 000 тона отпадъци/годишноСтойност на договора 213 462 193.73 лвИзпълнител “Актор АД- Хелектор АД”Цена за преработка 60,69 лв./тонСрок 19 месецаЕтап на изпълнение 23.10.2014 – изпълнение наСМР дейностиИзход инсталация – потоци и материали:Рециклируеми материали – около 39 043 т/годишно (вкл. метали, пластмаси хартия и стъкло);RDF - около 178,452 т/годишно;Компост материал - около 359 т/годишно;Остатъци за депо - около 75,635 т/годишно;

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide23

Допълнителна техническа инфраструктура

Обслужващ път до площадка „Садината” 2,5, кмПитейно-битово и промишлено водоснабдяване на площадки «Садината» и «Хан Богров» - над 4 кмКанализационни колектори за отвеждане на повърхностни и пречистени отпадни води – 2 кмИзграждане на въздушни и подземни електропроводи – високо (120 KW) и средно (20KW) напрежение – 10 км

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide24

Други договори и дейности по проекта

Модернизация на съществуващата инсталация за сортиране на отпадъци на депо СуходолДоставка на механизация за експлоатация на депо СадинатаСтроителен надзор на всички компоненти със срок за изпълнение на услугите 39 месецаДоговор за извършване на одит на дейностите в проектаИзпълнение на мерките за информация и публичност.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

slide25
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТ!

http://sofia-waste.bg/