zrozumie indywidualne potrzeby n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zrozumieć indywidualne potrzeby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zrozumieć indywidualne potrzeby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Zrozumieć indywidualne potrzeby - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Zrozumieć indywidualne potrzeby. Cele spotkania. Ustalenie wspólnego rozumienia terminów „indywidualne potrzeby” i „specjalne potrzeby”. Zapoznanie ze zmianami prawnymi w obszarze zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zrozumieć indywidualne potrzeby' - clark-bartlett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cele spotkania
Cele spotkania
 • Ustalenie wspólnego rozumienia terminów „indywidualne potrzeby” i „specjalne potrzeby”.
 • Zapoznanie ze zmianami prawnymi w obszarze zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Identyfikacja korzyści i trudności wynikających ze wspólnej edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rówieśników.
 • Identyfikacja stereotypów w myśleniu o indywidualnych potrzebach dzieci.
 • Zapoznanie z metodami pracy z dziećmi o indywidualnych potrzebach eduakcyjnych.
potrzeby co to takiego
Potrzeby – co to takiego?
 • Potrzeby ludzkie to przejaw zależności człowieka od otoczenia.
 • Potrzeby ma każdy człowiek, niezależnie od płci, wieku, rasy i innych uwarunkowań.
 • Część z nich ma charakter obiektywny – jak potrzeba pożywienia, wypoczynku, bezpieczeństwa.
 • Różnimy się sposobem zaspokajania swoich potrzeb, np. każdy z nas potrzebuje wypoczynku, ale jednemu wystarczy 7 godzin snu, a inny potrzebuje spać 9 godzin.
 • Potrzeby obiektywne pociągają za sobą potrzeby subiektywne (to, co my sami postrzegamy jako naszą potrzebę, choć obiektywnie nie jest nam niezbędne do funkcjonowania) – to obszar różnic między nami.
 • Brak zaspokojenia potrzeby wprowadza jednostkę w stan napięcia psychicznego, stanowiącego często motyw do działania w kierunku zaspokojenia potrzeby.
 • W trakcie życia uczymy się w sposób coraz bardziej samodzielny zaspokajać swoje potrzeby. Jednak są sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym sami – wówczas wymagamy wsparcia.
zadanie
Zadanie

Zapraszam do podwójnego kręgu!

 • Pomyślcie państwo o jednej ważnej z punktu widzenia Waszego dziecka potrzebie.
 • Ustawcie się w dwóch kręgach (wewnętrznym i zewnętrznym) tak, byście stali twarzami siebie. Utworzycie w ten sposób pary.
 • Powiedzcie osobie stojącej naprzeciw: Jestem mamą/tatą… (imię); ważne dla mojego dziecka jest… (potrzeba)
 • Na mój znak krąg zewnętrzny przesuwa się o jedną osobę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 • Powtórzcie swoją informację osobie stojącej naprzeciw.
zmiany prawne
Zmiany prawne

Podstawowe założenia:

 • zwrócono szczególną uwagę na konieczność rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, a także rozpoznawania możliwości psychofizycznych uczniów
 • zwrócono uwagę na potrzebę identyfikowania zdolności uczniów
 • zobowiązano nauczycieli do indywidualizowania pracyna obowiązkowych i dodatkowych zajęciach – zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów
dzieci ze specjalnymi potrzebami czyli dla kogo pomoc
Dzieci ze specjalnymi potrzebamiCzyli dla kogo pomoc?
 • Uczniowie z innymi orzeczeniami, opiniami i zdiagnozowani w szkole
 • szczególnie uzdolnieni
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • z chorobami przewlekłymi
 • w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi
 • zaniedbani środowiskowo
 • z trudnościami adaptacyjnymi
 • inni

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 • z niepełnosprawnościami

(niesłyszący i słabosłyszący; niewidomi i słabowidzący; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi)

 • niedostosowani społecznie
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym
wa na rola rodzic w
Ważna rola rodziców

Rodzic jest ważnym ogniwem procesu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Wiedza rodzica o funkcjonowaniu dziecka jest bezcenna z punktu widzenia szkoły
 • Zakładamy partnerską współpracę na co dzień i w ramach powoływanych zespołów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Rodzic ma prawo do pełnej informacji oraz do współdecydowania w sprawach dotyczących dziecka
spos b dokumentowania
Sposób dokumentowania
 • Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)
 • Dla dzieci z innymi orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także te, u których na terenie szkoły zaobserwowano specjalne potrzeby edukacyjne karta indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU)plan działań wspierających (PDW)
wnioski
Wnioski
 • Każde dziecko potrzebujące wsparcia ma takie wsparcie otrzymać
 • Indywidualizacja dotyczy każdego, zaś szczególne dostosowania są potrzebne niektórym dzieciom
 • Indywidualizacja nie oznacza pracy na lekcji po dwie minuty oddzielnie z każdym dzieckiem – to sposób organizacji zajęć
 • Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami będzie ważnym zadaniem, ale nie będzie odbywać się kosztem innych dzieci
zadanie1
Zadanie

Zapraszam do pracy w 4 grupach:

 • Jakie korzyści dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikają z faktu uczenia się wraz z rówieśnikami w szkole ogólnodostępnej?
 • Jakie korzyści dla pozostałych uczniów wynikają z faktu uczenia się wspólnie z rówieśnikami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
 • Jakie trudności mogą wnikać wynikają z faktu uczenia się ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspólnie z rówieśnikami w szkole ogólnodostępnej?
 • Jakie trudności dla pozostałych uczniów wynikają z faktu uczenia się wspólnie z rówieśnikami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
dyskusja jak pouk ada te puzzle
Dyskusja – Jak poukładać te „puzzle”?

Zastanówcie się Państwo nad następującymi pytaniami:

 • Jak ludzie nieznający funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami mogą to dziecko postrzegać? Co myślą, jakie emocje im towarzyszą?
 • Jak według Państwa dziecko ze specjalnymi potrzebami postrzega innych ludzi?
 • Jak rodzic dziecka ze specjalnymi potrzebami postrzega swoje dziecko?
 • Jak rodzic dziecka ze specjalnymi potrzebami postrzega innych ludzi?
 • Co możemy wspólnie zrobić, żeby wszyscy w naszej klasie czuli się dobrze i odnaleźli swoje miejsce?