pracovn pr vo
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRACOVNÍ PRÁVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PRACOVNÍ PRÁVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“. PRACOVNÍ PRÁVO. Mgr. Ivana Školová, č.266 Občanská nauka 2. ročník tříletý učební obor – Číšník, servírka. KRÁTKÉ OPAKOVÁNÍ. Profesní životopis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRACOVNÍ PRÁVO' - clare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pracovn pr vo
„Tento projekt je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a

státním rozpočtem České republiky.“

PRACOVNÍ PRÁVO

Mgr. Ivana Školová, č.266

Občanská nauka

2. ročník

tříletý učební obor – Číšník, servírka

kr tk opakov n
KRÁTKÉ OPAKOVÁNÍ
 • Profesní životopis

- Jméno a příjmení, titul   - Datum narození            - Stav                                  - Adresa                               - Kontaktní telefony             - E-mail  

- Vzdělání

- Pracovní praxe

- Jazykové znalosti  

- Práce na PC

- Osvědčení

- Zájmy a aktivity

t ma prezentace
TÉMA PREZENTACE
 • Přijímací pohovor
 • Pracovní smlouva
p prava na p ij mac pohovor
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR
 • Informace o zaměstnavateli
 • Představa o profesi a finančním ohodnocení
 • Slušný vzhled a vystupování
 • Občanský průkaz
 • Doklady o dosaženém vzdělání
 • Profesní životopis
pracovn smlouva
PRACOVNÍ SMLOUVA

= smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se mezi nimi zakládá pracovní poměr (§ 33 a následující zákoníku práce).

Jedno vyhotovení smlouvy musí obdržet

zaměstnanec.

pracovn pom r
PRACOVNÍ POMĚR

= právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy je zaměstnanec povinen vykonávat osobně práci v souladu s pokyny zaměstnavatele a právními předpisy.

Dva účastníci:

Zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba

Zaměstnanec – fyzická osoba

n le itosti pracovn smlouvy
NÁLEŽITOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY
 • Zaměstnavatel (název, sídlo, identifikační číslo, zástupce zaměstnavatele)
 • Zaměstnanec (jméno, rodné číslo, bydliště)
 • Vznik pracovního poměru (den nástupu, doba pracovního poměru, zkušební doba)
 • Druh práce
 • Místo výkonu práce (obec, pracoviště)
 • Mzdové podmínky (způsob odměňování, termín a způsob výplaty mzdy)
 • Pracovní doba (délka týdenní pracovní doby a její rozvržení)
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele
 • Skončení pracovního poměru
 • Závěrečná ustanovení
 • Razítko zaměstnavatele a podpis oprávněného zástupce a podpis zaměstnance
1 zam stnavatel
1) Zaměstnavatel
 • název
 • sídlo
 • identifikační číslo
 • zástupce zaměstnavatele
2 zam stnanec
2) Zaměstnanec
 • jméno
 • rodné číslo
 • bydliště
3 vznik pracovn ho pom ru
3) Vznik pracovního poměru
 • den nástupu
 • doba pracovního poměru
 • zkušební doba
4 druh pr ce
4) Druh práce
 • Přesný popis pracovní pozice
5 m sto v konu pr ce
5) Místo výkonu práce
 • obec
 • pracoviště
6 mzdov podm nky
6) Mzdové podmínky
 • způsob odměňování
 • termín a způsob výplaty mzdy
7 pracovn doba
7) Pracovní doba
 • délka týdenní pracovní doby
 • rozvržení pracovní doby
8 pr va a povinnosti zam stnance
8) Práva a povinnosti zaměstnance
 • konat osobně práce podle pracovní smlouvy
 • dodržovat stanovenou pracovní dobu
 • dodržovat povinnosti
 • dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele
9 pr va a povinnosti zam stnavatele
9) Práva a povinnosti zaměstnavatele
 • přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy
 • platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech
 • vytvářet podmínky pro úspěšné plnění úkolů
 • dodržovat pracovní podmínky
11 v eobecn a z v re n ustanoven
11) Všeobecná a závěrečná ustanovení
 • Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.
 • Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se smluvní strany písemně na jeho změně.
 • Práva povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce v platném znění a ostatními pracovněprávními předpisy.
 • Obě smluvní strany se podepisují na důkaz souhlasu s obsahem této pracovní smlouvy.
 • místo, datum

podpis zaměstnance razítko a podpis zaměstnavatele

z v re n ot zky
ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY
 • Jak se připravíte na přijímací pohovor?
 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v pracovním poměru.
 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele v pracovním poměru.
spr vn odpov di
Správné odpovědi

Přijímací pohovor:

 • Informace o zaměstnavateli
 • Představa o profesi a finančním ohodnocení
 • Slušný vzhled a vystupování
 • Občanský průkaz
 • Doklady o dosaženém vzdělání
 • Profesní životopis
spr vn odpov di1
Správné odpovědi

Povinnosti zaměstnance:

 • konat osobně práce podle pracovní smlouvy
 • dodržovat stanovenou pracovní dobu
 • dodržovat povinnosti
 • dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele
spr vn odpov di2
Správné odpovědi

Povinnosti zaměstnavatele:

 • přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy
 • platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech
 • vytvářet podmínky pro úspěšné plnění úkolů
 • dodržovat pracovní podmínky
pou it zdroje
Použité zdroje
 • F. Emmert a kol.: Odmaturuj ze společenských věd, ISBN 80-86285-68-5, DIDAKTIS 2004
 • Kolektiv autorů: Právo pro každého, učebnice programu „Právo pro každý den-Street Law“, ISBN 80-238-7914-6, Partners Czech, Praha 2001
 • Zákoník práce, Zákon Č. 262/2006 Sb.