Laadunvarmistusj rjestelm lvj
Download
1 / 40

Laadunvarmistusjärjestelmä LVJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Laadunvarmistusjärjestelmä LVJ. Mistä tässä on kysymys ?. Oman toiminnan tietoisesta kehittämisestä , toimintatavoista, TKK-tavasta toimia, ja toiminnan laadun varmistamisesta. Taustalla Bolognan prosessi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Laadunvarmistusjärjestelmä LVJ' - clare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mist t ss on kysymys
Mistä tässä on kysymys ?

Oman toiminnan tietoisesta

kehittämisestä, toimintatavoista,

TKK-tavasta toimia, ja toiminnan

laadun varmistamisesta

07_2008 / KEK


Taustalla bolognan prosessi
Taustalla Bolognan prosessi

 • * Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen, kaupallistuminen ja liikkuvuuden lisääntyminen

 • * Euroopan korkeakoulutusalueen (EHEA) luominen vuoteen 2010 mennessä

 • Prosessin kuusi tavoitetta;

  • 1. ymmärrettävät tutkintorakenteet

  • 2. yhdenmukaiset tutkintorakenteet (BA / MA)

  • 3. opintojen mitoitusjärjestelmien käyttöönotto

  • 4. liikkuvuuden lisääminen

  • 5. laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus

  • 6. korkeakoulutuksen eurooppalainen ulottuvuus (verkostoituminen)

07_2008 / KEK


Arvioinnit
Arvioinnit

Yliopistolain mukaan;

Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan ja taiteellista toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös osallistuttava ulkopuoliseen toiminnan arviointiin.

Yliopistojen tulee julkistaa järjestämänsä arvioinnin tulokset. (5§)

07_2008 / KEK


Laatuty ll
Laatutyöllä

 • luodaan läpinäkyvyyttä organisaatioon (tiedon lisääminen, organisaation muistin lisääminen, vuorovaikutus, ymmärryksen lisääminen)

 • lisätään kokonaisuuden hallintaa

 • selkeytetään rooleja ja vastuita

 • edistetään hyviä käytänteitä

 • vahvistetaan sidosryhmien luottamusta

 • Laatutyö on

 • = organisaation tietoista kehittämistä (toiminnanohjaus)

 • = toiminnan jatkuvaa parantamista

07_2008 / KEK


Tkk n laatutoiminnan historiaa
TKK:n laatutoiminnan historiaa

 • 1990-luvun lopulla useita henkilöstökoulutuksen tilaisuuksia, joissa todettiin tarve yksiköiden toimintojen selkeyttämiseen ja yhdenmukaistamiseen

 • -> Tavoitteeksi asetettiin yhdenmukaisten käytäntöjen (best practices) luominen ja saattaminen kaikkien saataville sekä parannetaan niitä toimintoja, jotka (pahiten) ontuvat

 • 2001-02 Pilottitoimintaa, laatukoulutuspäiviä

 • 2002-04 Pilottiryhmien työn pohjalta laadittiin verkkosivuille seuraavat menettelyohjeluonnokset: yksikön organisaatio, laadunhallinta, työntekijän vastaanotto ja perehdyttäminen, projektitoiminta, raportointi ja julkaiseminen

 • 2005 perustettiin laatutoimikunta valmistelemaan TKK:n laatujärjestelmää ja auditointiin osallistumista

 • 2006-2007 LVJ:n rakentamista, työryhmiä eri toiminta-alueilta, infoja , koulutustilaisuuksia, yksiköiden laaturinki, valmistautuminen KKA:n auditointiin

07_2008 / KEK


Laatuympyr pdca

Suunnittele

toiminta

tavoitteiden

mukaan

Toiminnan-

kehittämis-

systematiikka

Paranna ja

kehitä

toimintaa

Toteuta

suunnitelmien

mukaan

Arvioi,

mittaa

ja tee johtopäätökset

Laatuympyrä PDCA

KEHITÄ (tee tarvittavat parannukset);

Arviointitulosten perusteella

toimenpiteitä, hyvien käytänteiden

hyödyntäminen, uusien

tavoitteiden asettaminen

SUUNNITTELE (mitä teet);

Toiminta-ja taloussuunitelmat,

strategia, opetussuunnitelmat,

opetuksen kehittämissuunnitelma

TOTEUTA (tee se mitä suunnittelit);

Toimintatavat, prosessikuvaukset

tietojärjestelmät, työkalut,

Mittarit, palautteen keruu,

tilastointi, opinto-oppaat

ARVIOI, TARKISTA

(kuinka hyvin onnistuit);

Mittaristojen hyödyntäminen

Itsearvioinnit, opiskelija-

palaute, ulkoinen arviointi

07_2008 / KEK


Mit lvj ll tarkoitetaan
Mitä LVJ:llä tarkoitetaan ?

 • Laadunvarmistusjärjestelmä (LVJ), quality assurance system, kattaa niin laadun hallinnan kuin laadun kehittämisen. LVJ viittaa kokonaisuuteen, joka muodostuu organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista, prosesseista ja resursseista. (KKA)

 • Eli LVJ on menettelytapojen ja prosessien kokonaisuus, joilla turvataan ja kehitetään korkeakoulun, sen järjestämän koulutuksen ja muun toiminnan laatua

07_2008 / KEK


Laadun-

varmistus-

järjestelmä

L V J

Lähde:KKA

Millaista laatua tavoitellaan?

Huippulaatua, tasalaatua, asiakaslaatua? Kustannustehokkuutta tai toiminnan aikaansaama muutosta?

Millä menettelytavoilla/prosesseilla/

mittareilla/ohjeilla/toimintatavoilla

tunnistetaan hyvä/riittämätön laatu?

Millainen kokonaisuus laadun hallinnan ja

kehittämisen menetelmistä ja mekanismeista

muodostuu? Kattaako se korkeakoulun tehtävät

ja yksiköt? Tuottaako LVJ tarkoituksenmukaista

tietoa ja johtaako se toiminnan muutoksiin?

07_2008 / KEK


Laadun-

varmistus-

järjestelmä

LVJ TKK:lla

Huippulaatua. Huippututkimus ja korkeatasoinen opetus. (Strategia 2015 ja Innovaatioyliopisto)

 • yhteiset ja yhtäläiset menettelytavat

 • eritt. toistuvaluonteisissa prosesseissa

 • säännöt & ohjeet, joita myös noudatetaan

 • toimintojen läpinäkyvyys, tiedotus

 • seuranta, analysointi, hyödyntäminen

 • toimijat; roolit, vastuut

 • prosessit ja niitä tukevat (IT)järjestelmät

 • johtaminen, toimintatavat käytäntöön

 • palautteet, arvioinnit, tilastot hyödyntäminen

 • laadun hallinnan ja toiminnan kehittämisen

 • kokonaisuuden kuvaus

07_2008 / KEK


Mist auditoinnissa on kysymys
Mistä auditoinnissa on kysymys ?

 • Auditointi on riippumatonta laadunvarmistusjärjestelmän ulkopuolista arviointia

 • Auditoinnissa arvioidaan sitä, millaisilla menettelytavoilla TKK toteuttaa ja seuraa oman toimintansa (koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen) laatua ja millaisen kokonaisuuden eli laadunvarmistus-järjestelmän (LVJn) nämä menettelytavat muodostavat.

 • Lisäksi arvioidaan sitä, miten TKK käyttää kerättyä seurantatietoa hyväkseen toimintansa kehittämisessä.

 • lisätietoa www.kka.fi

07_2008 / KEK


Lvj ja auditointi
LVJ ja Auditointi

Auditointi

Tulevaisuus

Nykytilanne

LVJ

prosessit, menettelytavat

TAVOITTEET

Tulossopimukset

Strategiat

TOIMINTA

Opetus, Tutkimus

Tukitoiminnot

07_2008 / KEK


Auditoinnin kohde ja kriteeerit
Auditoinnin kohde ja kriteeerit

 • Kohdentuu kahdelle tasolle

 • Korkeakoulun laadunvarmistuksen kokonaisuus

 • - omat lähtökohdat ja tavoitteet

 • 2. Perustehtävien laadunvarmistus

 • - perustehtäviin liittyvät prosessit

 • Seitsemän auditointikohdetta, joita arvioidaan

 • kriteerein; puuttuva, alkava, kehittyvä ja edistynyt.

 • Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi. Auditointikäsikirja vuosille 2008–2011

07_2008 / KEK


Auditoinnin kohde
Auditoinnin kohde

Laadunvarmistusjärjestelmän kattavuus, toimivuus,

avoimuus, viestivyys, vaikuttavuus sekä jatkuva kehittäminen

Peruskysymykset:

Kattavuus : Kattaako laadunvarmistusjärjestelmä koko korkeakoulun toiminnan?

Toimivuus ja Ovatko laadunvarmistuksen menettelytavat ja

vaikuttavuus rakenteet toimivia? Miten tietoa käytetään

toiminnan kehittämiseen?

Avoimuus ja Onko LVJ:n tuottama tieto tarkoituksenmukaista ja

viestivyys avointa sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien

näkökulmasta

07_2008 / KEK


Auditoinnin 2007 tulos
Auditoinnin 2007 tulos

 • TKK:n laadunvarmistusjärjestelmä ei täytä kaikkia KKA:n asettamia LVJ:n kriteereitä ja LVJ auditoidaan uudestaan parin vuoden päästä

 • uusinta-auditointi kohdistuu KKA:n päätöksen mukaisesti LVJ:n välttämättömiin kehittämiskohteisiin

 • * LVJ:n kokonaisuus ja sen kattavuus

 • * LVJ:n toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen

 • * Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

 • raportti http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_108.pdf

07_2008 / KEK


Uusinta auditoinnista
Uusinta-auditoinnista

 • - uusinta-audiotinnissa edellytetään näyttöä siitä, että LVJ:n kehittämisessä on selvästi edistytty

 • LVJ:n kehittämisen toimintasuunnitelma tehty kevään aikana ja sen jälkeen sovitaan TKK:n ja KKA:n välillä uusinta-auditoinnista (alkuvuonna 2010).

 • aineisto: koostuu etukäteen toimitettavasta kirjallisesta raportista näyttöineen sekä 2 pv auditointivierailusta

 • auditointipaneeli tulee muodostumaan uusista sekä samoista jäsenistä kuin 2007 (tavoite)

07_2008 / KEK


Lvj n tyypillisi ongelmia
LVJ:n tyypillisiä ongelmia

yleisesti KKA:n auditoineissa havaittuja;

 • Järjestelmä ei kata kaikkia perustehtäviä

 • Kerättyä palautetietoa tai järjestelmän tuottamaa muuta tietoa ei hyödynnetä

 • Dokumentaatio on puutteellista, vastuiden määrittely puuttuu tai on sekavaa

 • Opiskelijoiden osallistuminen puutteellista (AMK)

 • Tiedonkulku eri osien välillä ei toimi

07_2008 / KEK


Mit nyt
Mitä nyt ?

 • selkeytettävä yksikön toimijat; roolit, vastuut ja valtasuhteet

 • tehtävä yhteisten (toistuvaluonteisten) prosessien yhtenäistämistä tarkoituksenmukaisesti

 • analysoitava arviointi/tutkimusraportteja ja selvityksiä, em. pohjalta toimenpide-ehdotusten priorisointia ja tehtävä toteuttamistoimenpiteet

 • pohdittava, keskusteltava ja sitouduttava toiminnan tietoiseen kehittämiseen

07_2008 / KEK


Meill on
Meillä on

uusi organisaatio

07_2008 / KEK


Meill on1
Meillä on

toimijat

(tdk /laitos)

07_2008 / KEK


Meill on2
Meillä on

Tietoa; mm. tutkimuksia, raportteja, selvityksiä

Vuosi 2008 : 1/2008 Auditointiraportti

vuosi 2007 : 12/2007 Henkilöstöhyvinvointiselvitys 10/2007 Opintojen eteneminen-raportti05/2007 perusopetuksen kehittäminen-selvitys 04/2007 IT-toiminnanauditointi 03/2007 Kirjastotoimen selvitys 02/2007 Opiskelijat osana yliopistoyhteisöä 01/2007 Kurssipalautejärjestelmä selvitys

vuosi 2006: 10/2006 R-osaston toiminnan kv-arviointi 09/2006 Hankintatoimen selvitys

07_2008 / KEK


Pdca opintojen eteneminen

Suunnittele

toiminta

tavoitteiden

mukaan

Toiminnan-

kehittämis-

systematiikka

Paranna ja

kehitä

toimintaa

Toteuta/toimi

suunnitelmien

mukaan

Arvioi,

mittaa

ja tee johtopäätökset

PDCA (Opintojen eteneminen)

KEHITÄ (tee tarvittavat parannukset);

- Arviointitulosten perusteella

toimenpiteitä, hyvien käytänteiden

hyödyntäminen, uusien

tavoitteiden asettaminen

Uusi tutkintosääntö 2005,

tutkinto-ohjelmat ja opintopolut,

opinto-oppaat, ohjeet, rehtorin

päätökset

TOTEUTA (tee se mitä suunnittelit);

OPS-prosessi toimintatavat, opetus-

järjestelyt, lukujärjestykset, opinto-

ohjaus, opetusta tukevat

tietojärjestelmät (Oodi, Noppa,…),

 • ARVIOI, TARKISTA

 • (kuinka hyvin onnistuit);

 • opintojen seurantaraportit

 • perusopetuksen kehittämisraportti

 • KKAn auditointi

3.4.2008 / KEKLvj tkk lla
LVJ TKK:lla

 • TKK - taso

 • Tiedekunta – taso

 • Laitos - taso

07_2008 / KEK


K yt nn n teht vi tkk lla
Käytännön tehtäviä TKK:lla

 • Nykytoimintojen kartoitus (lähtötilanne)

  - mitä, kuka, miten ja miksi

 • Tavoitteiden määrittelyt (strategiat, TuSot)

  - mihin keskitytään

 • Ydintoiminnot, tukiprosessit

  - tunnistaminen, kuvaaminen, arviointi, kehittäminen

 • Johtaminen (toimijat, roolit ja vastuut)

 • Toiminta- ja laitoskäsikirja (toiminnan kuvaus)

 • Laatuorganisaatio, toimijat

 • eLaatu-tietojärjestelmä (dokumenttien hallinta)

07_2008 / KEK


LVJn rakenne TKK-tasolla,

”toiminta/laatukäsikirja runko”

 • Teknillinen Korkeakoulu

 • - johdanto, yleisesittely, missio, visio, strategia, LVJ

 • 2. Johtaminen

 • - näkemys laadusta, laatutavoitteet, mittarit, johtamiskäytännöt

 • 3. Voimavarat

 • - henkilöstö, rahoitus, tilat , laitteet

 • 4. TKKn toiminnan kuvaus

 • - ydinprosessit, tukiprosessit

 • 5. Toiminnan laatu ja jatkuva parantaminen

 • - prosessien mittaus ja tulosten hyödyntäminen, arvioinnit, ohjeet

07_2008 / KEK


Laadunvarmistuksen mekanismeja
Laadunvarmistuksen mekanismeja

 • Palautejärjestelmä (kurssi-, valmistumis-, työnantaja-, henkilöstö-,ym. palautteen keruu, analysointi ja hyödyntäminen kehittämisen välineenä)

 • Arvioinnit (itse-arviointi, sisäiset, ulkoiset)

 • Opintojen ohjaus (tutor, HOPS, …)

 • Osaamisen kehittäminen (täydennyskoulutus/ kieli-, atk- esimies-, YOOP-, ym. –koulutus)

 • (Tutkimus)projektien hallinta (HALLI)

 • Vastuiden ja roolien selkeyttäminen (UPJ)

07_2008 / KEK


Laaturinki
Laaturinki

Laatutoimikunta

LVJ-kehitysryhmä

Rehtori

Vararehtori

Laatuvastaavat

Laitokset

Laatukoordinaattori

Hallinto-osasto (KEH)

Laatuvastaava

Tiedekunnat/erillisaitokset

07_2008 / KEK


Kokonaisuus

Laatutyön

lähtökohdat,

periaatteet

Prosessikuvaukset,

rakenteet,

organisoituminen

Tukeminen,

tekemisen malli

07_2008 / KEK


Jos prosessia
Jos prosessia

 • ei ole tunnistettu, emme tiedä mitä tapahtuu

 • ei ole kuvattu, emme tiedä miten tapahtuu

 • ei ole yhteydessä strategiaan, emme tiedä tapahtuuko oikeita asioita

 • ei ole omistajaa, niin emme tiedä kuka vastaa

 • ei mitata ja arvioida, emme tiedä mitään

 • ei toimi PDCA-periaatteella, emme kehity

  (PDCA = ”Plan, Do, Check, Act” eli suunnittele, tee kuten suunnittelit, arvioi tekemisiä ja kehitä toimintaa arvioiden pohjalta)

07_2008 / KEK


Mit tarkoitusta varten prosessien mallintamista tehd n
Mitä tarkoitusta varten prosessien mallintamista tehdään

 • Toiminnan nykytilan/lähtötilan analysointia ja kehitystarpeiden tunnistamista varten

 • Organisaation toiminnankuvausta varten

 • Laatujärjestelmäkuvausta varten

 • Prosessin kuvauksen tarkkuus ja dokumentoinnin yksityiskohtaisuus riippuu kuvauksien käyttötarkoituksesta

 • Prosessien parantaminen/kehittäminen edellyttää tarkempaa tietoa prosessin eri vaiheista ja niiden järjestyksestä ajan ja paikan suhteen. Informaation kulku ja rajapinnat mallinnettava

07_2008 / KEK


Koulutusprosessi prosessien

Luonnos

Haku

2.Valinta

”Hävikki”

M

Haku

1.Valinta

Kandi-

vaihe

DI-vaihe

M

T

Y

Ö

E

L

Ä

M

Ä

M

M

Jatko-opinnot

M

Täydennyskoulutus

M=mittari

07_2008 / KEK


Koulutuksen laadunvarmistus
Koulutuksen laadunvarmistus prosessien

Raaka-aine

Toiminta

Tuote

L a a d u n v a r m i s t u s

Tekniikan kandidaatti

Diplomi-insinööri

Arkkitehti

Tohtori

Opiskelija

Opetus

Opiskelu

07_2008 / KEK


Opetusprosessi
Opetusprosessi prosessien

Luonnos

Palaute

Opetuksen

suunnittelu

Opetuksen

toteuttaminen

Opiskelijan

oppiminen

Opetuksen tuotos

Opetuksen

tarve

Vrt. PDCA-sykli

Tukiprosessit, toimintatavat

07_2008 / KEK


Koulutussykli pdca
Koulutussykli (PDCA) prosessien

Seuranta ja

kehittäminen

Koulutuksen

suunnittelu

Opetussuunnitelmatyö

Resurssit

Ohjeistus

Koulutuksen

toteuttaminen

Opetus ja oppiminen

Opintoneuvonta

Ohjaus

Koulutuksen

arviointi

Palautejärjestelmä

Oppimistulokset

vrt. opetusprosessi

07_2008 / KEK


Toiminnan laatu
Toiminnan laatu prosessien

 • syntyy yhdessä toimien, ” yhdessä tekemisen meininki ”

 • vaatii panostusta kehitystyöhön

 • konkretisoituu palautteena

 • voi merkitä tarkoituksenmukaisuutta, kun tavoitteena on täyttää sidosryhmien asettamat vaatimukset/odotukset

 • voi merkitä muutosta, kun tavoitteena on muutos nykytilasta ideaaliin tavoitetilaan

07_2008 / KEK


”Laadunvarmistuksen prosessikuvaus” prosessien

Sidosryhmät

tarpeet, odotukset

TKKn strategia

P

a

l

a

u

t

e

P

a

l

a

u

t

e

Toiminnanohjaus

Johtamisprosessi

Koulutus / Opetus

Tutkimus

Tukipalvelut

Tutkinnot

Tutkimustulokset

Laadunhallinta

07_2008 / KEK


D okumentointi on t rke jotta
D prosessienokumentointi on tärkeää, jotta

 •  Luodaan organisaation muisti

 • * varmistetaan yhtenäinen työkäytäntö, tapa toimia

 •  selkeytetään vastuut ja valtuudet

 • tunnetaan toisten tekemä työ

 •  muutoksia ja parannuksia helpompi suunnitella, kun

 • tiedetään miten nyt toimitaan

 • kerrotaan toiminnasta ulkopuolisille

 • tukee perehdytystä (valmista perehdytysaineistoa)

 •  muisti (voi) pettää

 •  käytetään ajan tasalla olevia ohjeita, lomakkeita

 •  toiminta hoituu myös lomakausina ja sijaistuksissa  myös harvoin tehtävät työt hoituvat

07_2008 / KEKLVJ - summasummarum; prosessien

tehdään oikeita asioita oikealla tavalla oikeaan aikaan ja oikeiden ihmisten toimesta

Lisätietoa

laatu.tkk.fi

[email protected]

07_2008 / KEK