1 / 9

ŽENA vzor podstatných mien ženského rodu

ŽENA vzor podstatných mien ženského rodu. Poznáš tvrdé a obojaké spoluhlásky?. a, á, ä, b, c, č, d, ď, e, é, f, g, h, ch, i, í, j , k, l, ľ, ĺ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, z, ž, x, y, ý, w. -a.

clare
Download Presentation

ŽENA vzor podstatných mien ženského rodu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ŽENA vzor podstatných mien ženského rodu

  2. Poznáš tvrdé a obojaké spoluhlásky? a, á, ä, b, c, č, d, ď, e, é, f, g, h, ch, i, í, j , k, l, ľ, ĺ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, z, ž, x, y, ý, w

  3. -a Vyber podstatné mená ženského rodu zakončené pieseň papuča blúzka povesť drevenica klobása električka koliba

  4. –a Vyhľadaj slová, v ktorých pred je tvrdá alebo obojaká spoluhláska ceruzka ryba čerešňa torta jahoda korytnačka ruža

  5. Vzor ŽENA

  6. Nahraď vo vetách obrázok slovom Na narodeniny som dostal dve krásne . S mojou sme dvojčatá. V akváriu som videl krásnu . Včera sme sa stretli s krstnou . knihy sestrou korytnačku mamou

  7. Vyber slovo, ktoré do radu nepatrí chalúpka Katka lavica žaba teplota dôchodca mucha víla Alica mačka kapusta knižka Zuzka skriňa jahoda lampa

  8. Zapamätajte si! Podľa vzoru ženasa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené v základnom tvar na samohlásku -a, pred ktorou je tvrdá alebo obojaká spoluhláska.

  9. Ďakujem za pozornosť Autor: Mgr. Ľubica Šufliarská Šablóna: Slávka Kalakayová

More Related