1/ Người thầy muốn huấn luyện gì cho 3 đứa trẻ?
Download
1 / 18

1/ Người thầy muốn huấn luyện gì cho 3 đứa trẻ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

1/ Người thầy muốn huấn luyện gì cho 3 đứa trẻ? 2/ Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các đứa trẻ trước & sau buổi huấn luyện?. CHƯƠNG 2. MỐI QUAN HỆ LIÊN NHÂN CÁCH. * Phân biệt QHXH và QH Liên nhân cách? * Khái niệm nào hẹp hơn?. II. Quan hệ liên nhân cách. I. Quan hệ xã hội.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1/ Người thầy muốn huấn luyện gì cho 3 đứa trẻ?' - clare-britt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1/ Người thầy muốn huấn luyện gì cho 3 đứa trẻ?

2/ Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các đứa trẻ trước & sau buổi huấn luyện?


Ch ng 2 m i quan h li n nh n c ch
CHƯƠNG 2. trẻ?MỐI QUAN HỆ LIÊN NHÂN CÁCH


* Phân biệt QHXH và QH Liên nhân cách? trẻ?

* Khái niệm nào hẹp hơn?

II. Quan hệ liên nhân cách

I. Quan hệ xã hội


Là quan hệ giữa các cá nhân với tư cách đại diện cho nhóm xã hội, do xã hội quy định một cách khách quan về vai trò của mỗi cá nhân trong nhóm

I. Quan hệ xã hội

BẢN CHẤT CON NGƯỜI LÀ TỔNG HÒA…………….


Là quan hệ giữa các cá nhân trên cơ sở của những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

II. Quan hệ liên nhân cách


Hoạt ñoäng: những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

Tìm hieåu ngöôøi beân caïnh

 • Caûm nhaän cuûa baïn veà mình

 • Baïn aáy thích nhaát choã naøo

 • Neáu coøn soáng 3 ngaøy (chung với mình) baïn aáy seõ laøm gì


III. những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất địnhGiao tieáp – cô cheá cuûa moái quan heä lieân nhaân caùch

1. ÑN: Laø söï tieáp xuùc ……. giöõa ngöôøi vaø ngöôøi, thoâng qua ñoù con ngöôøi trao ñoåi ……, trao ñoåi ……, aûnh höôûng qua laïi laãn nhau.


2 pha n loa i
2. Phaân loaïi: những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

a/ Theo phöông tieän GT:

 • GT vaät chaát

 • GT phi ngoân ngöõ

 • GT ngoân ngöõ

  b/ Theo khoaûng caùch:

 • GT tröïc tieáp

 • GT giaùn tieáp

  c/ Theo quy caùch:

 • GT chính thöùc

 • GT khoâng chính thöùc


3 ba n cha t cu a giao tie p
3. Baûn chaát cuûa giao tieáp những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định


Chuû theå những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

Chuû theå


Tha o lua n 5 nho m 10 phu t tha o lua n ghi ds nho m 5 phu t tr nh ba y

Thaûo những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất địnhluaän: 5 nhoùm10 phuùtthaûoluaän(ghidsnhoùm)5 phuùttrìnhbaøy


4 mo t so mo i quan he lie n nha n ca ch c ba n
4. Moät soá moái quan heä lieân nhaân caùch cô baûn những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

 • * Nhoùm 1:

 • a/ Veõ sô ñoà lieân nhaân caùch cuûa 5 moái quan heä lieân nhaân caùch: baïn beø, ñoâi löùa, vôï choàng, cha meï & con caùi, thaày troø

  b/ Giaûi thích sô ñoà vaø so saùnh söï gioáng & khaùc nhau trong caùc moái lieân heä naøy.

  c/ Ñaâu laø moái lieân heä quan troïng nhaát?


4 mo t so mo i quan he lie n nha n ca ch c ba n1
4. Moät soá moái quan heä lieân nhaân caùch cô baûn những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

* Nhoùm 2:

* Baïn beø

 • Cô sôû cuûa moái quan heä beø baïn?

 • Giai ñoaïn naøo trong ñôøi ngöôøi tình baïn phaùt trieån maïnh nhaát? Taïi sao?

 • Cho 3 ví duï chöùng minh tình baïn aûnh höôûng ñeán nhaân caùch cuûa moãi ngöôøi


4 mo t so mo i quan he lie n nha n ca ch c ba n2
4. Moät soá moái quan heä lieân nhaân caùch cô baûn những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

* Nhoùm 3:

* Ñoâi löùa

 • Cô sôû cuûa moái quan heä ñoâi löùa?

 • Giai ñoaïn naøo trong ñôøi ngöôøi tình yeâu phaùt trieån maïnh nhaát?

 • Cho 3 ví duï chöùng minh tình yeâu aûnh höôûng ñeán nhaân caùch cuûa moãi ngöôøi


4 mo t so mo i quan he lie n nha n ca ch c ba n3
4. Moät soá moái quan heä lieân nhaân caùch cô baûn những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

* Nhoùm 4:

* Vôï choàng

 • Cô sôû cuûa moái quan heä vôï choàng?

 • Giai ñoaïn naøo moái quan heä naøy phaùt trieån maïnh nhaát?

 • Cho 3 ví duï chöùng minh tình caûm vôï choàng aûnh höôûng ñeán nhaân caùch cuûa moãi ngöôøi


4 mo t so mo i quan he lie n nha n ca ch c ba n4
4. Moät soá moái quan heä lieân nhaân caùch cô baûn những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

* Nhoùm 5:

* Cha meï & con caùi

 • Cô sôû cuûa moái quan heä cha meï & con caùi?

 • Giai ñoaïn naøo moái quan heä naøy aûnh höôûng maïnh nhaát ñeán nhaân caùch cuûa ñöùa treû?

 • Cho 3 ví duï chöùng minh cha meï aûnh höôûng ñeán nhaân caùch cuûa con caùi


4 mo t so mo i quan he lie n nha n ca ch c ba n5
4. Moät soá moái quan heä lieân nhaân caùch cô baûn những tình cảm và sự đồng nhất với nhau ở một mức độ nhất định

* Nhoùm 5:

* Thaày troø

 • Cô sôû cuûa moái quan heä Thaày troø?

 • Giai ñoaïn naøo moái quan heä naøy aûnh höôûng maïnh nhaát ñeán nhaân caùch cuûa ñöùa treû?

 • Cho 3 ví duï chöùng minh thaày coâ aûnh höôûng ñeán nhaân caùch cuûa hoïc sinh


ad