slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Eva Veselá, MPO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Eva Veselá, MPO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ing. Eva Veselá, MPO - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Příprava nového nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (návrh nařízení EP a Rady k implementaci GHS). Ing. Eva Veselá, MPO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Eva Veselá, MPO' - claire


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Příprava nového nařízení Evropského parlamentu a Radyo klasifikaci, označování a balení látek a směsía o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (návrh nařízení EP a Rady k implementaciGHS)

Ing. Eva Veselá, MPO

Seminář SCHP ČR „Globálně harmonizovaný systém klasifikace, označování a balení látek a směsí“

Praha 2. září 2008

obsah vystoupen
Obsah vystoupení:

1.   Důvody a cíle zavedení GHS v EU

 • Současný systém KOB v EU a GHS a budoucí vývoj
 • Obsah návrhu nařízení - paragrafované znění a přílohy
 • Průběh přípravy a projednávání návrhu
 • Závěr
1 d vody a c le zaveden ghs v eu
1. Důvody a cíle zavedení GHS v EU
 • Mezinárodní kritéria dohodnutá Hospodářskou a sociální radou OSN (ECOSOC) pro klasifikaci,označování a balení NCHL a směsí (GHS)
 • Světový summit o udržitelném rozvoji - 4. září 2002: cíl: zavést funkční GHS do 2008
 • Rizika výroby a obchodu s CHL a směsemi – celosvětová
 • Popis rizik pro stejnou NCHL/směs by se neměl lišit
 • Konečný efekt harmonizace-zvýšení ochrany lidského zdraví a ŽP

- snížení nákladů na obaly a značení

2 sou asn syst m kob v eu vs ghs
2. Současný systém KOB v EU vs GHS
 • Směrnice o nebezpečných látkách (67/548/EHS)
 • Směrniceonebezpečných přípravcích (1999/45/ES)
 • Původně směrnice o bezpečnostních listech (91/155/EHS), nyní v nařízení (ES) č. 1907/2006, Hlava IV + příloha II
p stup ek p i tvorb na zen budouc v voj
Přístup EK při tvorbě nařízení + budoucí vývoj
 • Harmonizuje pravidla pro KOB NCHL a směsí
 • Ukládá výrobcům/dovozcům povinnost klasifikovat látky i směsi
 • Ukládá výrobcům/dovozcůmlátekpovinnostoznamovat klasifikace
 • Stanoví harmonizovaný seznam látek klasifikovaných na úrovni Společenství
 • Stanoví seznam klasifikací a označení na základě oznámení
 • BL zůstávají podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH
 • Aktualizace nařízení – bude čerpat z ECOSOC OSN (schvaluje revize GHS)
3 o bsah n vrhu na zen ghs
3. Obsah návrhu nařízení GHS

Preambule+text (7 hlav, 60 paragrafů)+7 příloh

 • I Všeobecné otázky
 • II Klasifikace nebezpečnosti
 • III Informování o nebezpečnosti pomocí označení
 • IV Balení
 • V Harmonizace klasifikace a označování látek a seznam klasifikací a označování
 • VI Příslušné orgány a prosazování
 • VII Společná a závěrečná ustanovení
p loha i
Příloha I
 • Část 1 - obecný úvod
 • Část 2 - třídy nebezpečnosti a kritéria pro fyzikální nebezpečnost -16 tříd,
 • Část 3 - nebezpečnost pro lidské zdraví -10 tříd
 • Část 4 - nebezpečnost pro životní prostředí - 1 třída

a nahrazuje přílohu VI směrnice 67/548/EHS, s výjimkou poškozování ozónové vrstvy, které je uvedeno v části 5

p loha ii
Příloha II
 • Část 1 - obsahuje zvláštní pravidla pro označování převzatá z přílohy VI směrnice 67/548/EHS, která dosud nejsou v GHS obsažena;
 • Část 2 - obsahuje zvláštní pravidla pro označování některých látek nebo směsí, zejména z přílohy V směrnice 1999/45/ES.
 • Část 3 - obsahuje ustanovení týkající se uzávěrů odolných proti otevření dětmi a hmatatelných výstrah, která byla zachována podle stávajícího systému EU.
 • Část 4 - obsahuje zvláštní pravidlo pro označování přípravků na ochranu rostlin.
p loha iii
Příloha III

Přehled údajů o nebezpečnosti (hazard statements), dříveR-věty, které vyjadřovaly specifickou rizikovost)jepodobnýpřílozeIII směrnice 67/548/EHS. Budou to H-věty?

Pro rizika, která dosud nejsou součástí GHS, se vyžadují doplňkové údaje o nebezpečnosti. Proto byly připojeny R-věty ze stávajícího systému EU a označeny jako „údaje EUH“.

p loha iv
Příloha IV
 • Pravidla pro použití pokynů pro bezpečné zacházení (precautionary statements), dříve S-věty.

Budou to P-věty?

 • Přehled pokynů pro bezpečné zacházení je podobný příloze IV směrnice 67/548/EHS.
p loha v
Příloha V

Piktogramy označující nebezpečípodle GHS (hazard pictograms) a tato příloha je podobná příloze II směrnice 67/548/EHS.

p loha vi
Příloha VI
 • Část 1 - informuje o struktuře informací v Seznamu látek s harmonizovanými klasifikacemi (Seznam)
 • Část 3 - Seznam látek s harmonizovanými klasifikacemi pro určité třídy nebezpečnosti. Jelikož orgány by se měly zaměřit na látky, které vyvolávají největší obavy, budou přidávány zejména látky klasifikované kvůli karcinogenitě, mutagenitě v zárodečných buňkách nebo toxicitě pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B a pro senzibilizaci dýchacích orgánů, avšak v odůvodněných případech mohou být zařazeny i látky s jinými účinky.
 • Tabulka3.1 přílohy - položky z přílohy I směrnice 67/548/EHS, které jsou podle potřeby přizpůsobeny klasifikačním kritériím podle GHS.
 • Tabulka 3.2 přílohy - neupravované záznamy převzaté z přílohy I směrnice 67/548/EHS.
p loha vii
Příloha VII

„Převodní“ tabulky pro dodavatele látek a směsí, které již byly hodnoceny podle stávajících pravidel, pro ty třídy nebezpečnosti, u nichž je možné přímé srovnání.

Tyto tabulky dodavatelům umožní, aby splnili své nové povinnosti, aniž by museli provádět překlasifikování látek a směsí, které již sami klasifikovali, od samého začátku. Pokud se dodavatel rozhodne, že tabulku nepoužije, musí látku nebo směs znovu zhodnotit podle kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I.

4 pr b h p pravy a projedn v n n vrhu na zen ghs
4. Průběh přípravy a projednávání návrhu nařízení GHS
 • 2002 Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu -souhlasné stanovisko, že je nutno přistoupit k celosvětovému sjednocení klasifikace a označování NCHL a NCHS
 • 2004-2006 EK připravuje návrh nařízení GHS
 • 21.8.-21.10.2006 internetová diskuse
 • 2.7.2007 EK představuje návrh nařízení na PS G7 pro TH
 • 7/2007-7/2008 projednávání návrhu v PS G7
 • 22.11.2007 Zpráva o pokroku na Radě pro konkurenceschopnost
 • 9.4.2008 EP-Výbor ENVI Zpráva k návrhu nařízení GHS
 • 5/2007-7/2007 Neformální trialogy (SIPRES+EK+EP-ENVI)
 • 18.6 a 30.6. 2008 Projednání návrhu v konsolidovaném znění na COREPER
 • 3.9.2008 návrh nařízení na programu plenárního zasedání EP
4 1 ve ejn konzultace z astn n ch stran
4.1 Veřejná konzultace zúčastněných stran
 • 21.8. –21.10.2006 – veřejná internetová diskuse
 • 370 příspěvků
 • 97 % podpořilo zavedení GHS v EU, z toho 96 % formou nařízení
 • 60 % podpora 3-letého přechodného období pro látky
 • cca 50 % podpora 4,5 letého přechodného období pro směsi
 • Většina požadovala převedení přílohy I směrnice 67/548/EHS (seznam harmonizovaných klasifikací a označení látek) do nové přílohy VI
 • + další požadavky
4 2 nejd le it j podn ty a upozorn n ze strany esk delegace
4.2 Nejdůležitější podněty a upozornění ze strany české delegace
 • Snažit se snížit náklady pro podnikatele na minimum
 • Největší dopady bude mít nařízení na MSP
 • N ovou KO musí všichni V/D NCHL zvládnout do dvou let od vydání nařízení GHS
 • Správné načasování obou etap (začátek povinnosti klasifikace látek a směsí)
 • Správné nastavení podmínek pro event. zkoušky na zvířatech a na lidech a možnosti využití již existujících údajů
 • Povinné označování na obalu v oficiálním jazyce ČS, v němž je výrobek uváděn na trh
 • Stanovení jasných podmínek pro notifikaci látek (včetně termínů)
 • Stanovení rozsahu povinností podnikatelů ohlašovat informace o látkách/směsích národní kompetentní autoritě (s ohledem na zdravotní a fyzikální rizika)
 • Podnět k budoucí harmonizaci ohlašovaných informací na úrovni EU
 • Příspěvek k vyjasnění způsobu sdělování informací „nezabalených“ NCHL a směsí spotřebitelům
 • Neuplatňovat povinnost aktualizovat označení látky/přípravku po jeho uvedení na trh
 • Podrobnější formulaci přechodných opatření pro výrobce přípravků (následné uživatele) v 2. stupni
slide17
Česká delegace neuspěla na PS s uplatňováním požadavku
 • nezavádět povinnost aktualizovat označení látky/přípravku po jejich uvedení na trh
 • řešit situaci přechodného období pro následné výrobce směsí látek ze směsí

Přínosy nařízení GHS z dopadové studie EK ano, ale

 • přínosy se dostaví s časovým posunem proti nákladům,
 • přínosy budou obtížně vyčíslitelné,
 • konzumenti přínosů: zejména velcí exportéři do třetích zemí,
 • náklady ponesou všichni V/D látek a přípravků/směsí,
 • soustředění 1. etapy nákladů do krátkého časového období 2009-2010,

proto MPO zadalo zpracování dopadové studie nařízení GHS na český CHP.

4 3 z sadn p ipom nky stanoviska n vrhy s v ps g7
4.3 Zásadní připomínky, stanoviska, návrhy ČS v PS G7
 • Čl.1 a čl.4: přesnější specifikace povinností V/D/NU
 • Čl.2: více definic
 • Čl.3: vypuštění převodu hazardous/dangerous a převedení do změny nařízení REACH (čl.56)
 • Čl.5-8: upřesnění rozsahu povinností ke zjišťování vlastností L/S, včetně testování na zvířatech (speciálně nehumánních primátech a lidech)
 • Čl.9-16: definice a použití koncentračních limitů
 • Čl.17: označení L/S v národním jazyce
 • Čl.20-22: zejména formulační úpravy
 • Čl.23-24: speciální případy označování látek
 • Čl.26: požadavky na použití alternativního názvu látky
 • Čl.27: rozšíření možností uvádění informací na obalu k NL/S
slide19
Čl.31 a 32: přepracování výjimek pro označování malých a jinak nevhodných obalů a přesunutí výjimek do přílohy I (bod 1.5.1 a 1.5.2)
 • Čl.33: zpřesnění požadavků a termínů pro aktualizaci označení obalů NL/S již uvedených na trh
 • Čl.34-36: způsob umísťování informací v jednom jazyce („H-vět“) a („P-vět“)
 • Čl.36-37: přepracování pravidel pro umístění informací na obalu (rozlišování obalu vnějšího, vnitřního, středního, jednoduchého) a také požadavků na obaly (také rozsah použití UOOD a HVN)-s odkazy na přílohu II
 • Čl.38-40: ČS se dohodly, že návrhy na harmonizovanou klasifikaci se budou předkládat ECHA prostřednictvím kompetentních národních orgánů
 • Čl.40a)-43: v oznamování/notifikaci informací o látkách pro tvorbu Seznamu klasifikací a označování - významné změny. Hlava XI v REACH se ruší.
 • Čl.44-45: role národních kompetentních orgánů při sběru informací o směsích; kroky směrem k harmonizaci požadavků
 • Čl. 47: ČS povinnost opatření – zajistit plnění nařízení GHS (kontroly a pokuty)
slide20
Čl.53: EK může předkládat návrhy změn v souladu s komitogickou procedurou
 • Čl.55 a 55a): Technické úpravy ve změnách směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES
 • Čl.56: technické úpravy ve změnách nařízení REACH; důležitý je text - vymezující nebezpečné látky (hazardous substances)

- stanovující povinnosti uvádět klasifikaci a označování látek/směsí v BL pouze podle staré nebo nové legislativy a období, kdy je bude nutno uvádět podle obou systémů (ještě se k tomu vrátíme)

- ruší se hlava XI nařízení REACH (notifikace K/O)

 • Čl. 57: zůstalo z návrhu EK, že látková směrnice (67/548) a přípravková směrnice (1999/45) budou zrušeny k 1.6.2015
 • Čl.58: významné změny v přechodných ustanoveních pro přeznačování látek/směsí již uvedených na trh před 1.6.2010/ resp. 1.6.2015 v souladu s pravidly podle nařízení GHS (přechodné období 2 roky)
 • Přílohy: výše avizované změny se promítly také do příloh
podle l 56 na zen ghs
Podle čl. 56 nařízení GHS

V BL se bude uvádětklasifikace látek

od data účinnosti nařízení GHS do 1.12.2010

 • Povinně podle 67/548/EHS
 • Dobrovolně podle GHS

Od 1.12.2010 do 1.6.2015

 • Povinně podle GHS
 • Povinně podle 67/548/EHS

V BL se bude uvádět klasifikace přípravků/směsí

Od data účinnosti nařízení GHS do 1.6.2015

 • Povinně podle 1999/45/ES
 • Pokud klasifikována a označena podle GHS, musí být také v BL

Po roce 2015:

K/O podle GHS na obalu i BL pro látky/směsi uváděné na trh; pro látky již uvedené na trh dvouleté přechodné období pro přeznačení (podle čl. 58)

experti a ps k p loh m
Experti a PS k přílohám:
 • Všechny delegace podpořily transformaci Přílohy I směrnice 67/548 –Seznam látek s harmonizovanou klasifikací na úrovni ES do přílohy VI
 • Připomínky zasílali „národní experti“
 • Na jednání PS se projednávaly pouze skupiny „politických“ návrhů na změny, kupř.
 • Příloha I část 2 sekce 2.6: zavedení nové kategorie 4 pro hořlavé kapaliny – NE
 • Příloha I část 5: zavedení kritérií pro K/O látek PBT a vPvB – zatím ne
 • Příloha I část 3, bod 3.3.2. Rozdělení kategorie 2 oční dráždivost, reversibilní poškození, do dvou subkategorií 2A a 2B – ANO
 • Příloha II část 2, body 2.1-2.7: připomínky k formulacím vět, k navrženým mezním koncentracím – dohoda
 • Příloha II část 3: 3.1.1 speciální pravidla pro UOOD 3.2.1speciální pravidla pro HVN
  • Snaha některých ČS o rozšíření skupin látek s těmito povinnostmi – NE
 • Příloha IV: stanovení pravidel pro výběr kombinovaných vět: ANO
4 4 neform ln trialogy sipres ek ep envi
4.4 Neformální trialogy (SIPRES + EK + EP-ENVI)

Nastolená diskusní témata od EP-ENVI

 • Zavedení kritérií pro klasifikaci a označování látek PBT a vPvB
 • Alternativní metody testování
 • Testování na lidech
 • Druh informací na štítku
 • Ochrana údajů
 • Redukovaná pravidla pro označování a balení detergentů
 • Označování obalů
 • Zavedení hmotnostního prahu pro oznamování (notifikaci)
 • Expertní posudky
 • Toxikologická střediska
 • Komitologie
4 5 vliv na zen ke ghs na n slednou legislativu
4.5.Vliv nařízení ke GHS na následnou legislativu

Změny

 • Rozhodnutím EP a Rady směrnic

76/768/EHS – kosmetické prostředky

88/378/EHS - bezpečnost hraček,

1999/13/ES - omezování emisí TOR,

2000/53/ES - ukončení životnosti vozidel,

2002/96/ES - o odpadních elektr. a elektron. zařízení,

2004/42/ES - omezování emisí TOR vznikajících při používání org. rozp. …..a měnící směrnici 1999/13/ES

 • Nařízením EP a Rady nařízení 648/2004/ES o detergentech
 • dalších směrnic směrnicemi (kupř. směrnice o haváriích)
5 z v r
5. Závěr

Nařízení k implementaci GHS je

 • technicky náročné
 • objemné (Přílohy bez VI mají cca 600 stránek)
 • Návrh EK s označením 11497/07/COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 177 ENT 85 CODEC 759 --› Radě EU--›PS G7

je k dispozici v národních jazykových verzích

 • Kompromisní návrh předložený Radou (SIPRES) se souhlasem COREPER

--›EP, s označením

11206/08 LIMITE COMPET 247 ENV 406 CHIMIE 34 MI 225 ENT 149 CODEC 866

se od původního návrhu EK významně liší; již je k dispozici v národních jazykových verzích.

 • Návrh má být projednán v EP dne 3.9.2008

CÍL EK i PS Rady: PROJEDNÁNÍ nařízení GHS v EP V 1. ČTENÍ,

aby mohl být harmonogram koordinován s nařízením REACH