Aplikácia operačných systémov v manažmente - PowerPoint PPT Presentation

claire
aplik cia opera n ch syst mov v mana mente n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplikácia operačných systémov v manažmente PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplikácia operačných systémov v manažmente

play fullscreen
1 / 47
Download Presentation
Aplikácia operačných systémov v manažmente
227 Views
Download Presentation

Aplikácia operačných systémov v manažmente

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aplikácia operačných systémov v manažmente Prednáška č.2 - 2012 Ing Ján Liguš, PhD. KKUI FEI TU Košice

 2. Otázky • Prečo je OS dôležitý pre výpočtové systémy? • Aká je primárna úloha OS? • - Vymenujte dve principiálne zdroje manažmentu (správy) • Vymenujte 5 kategórií zdrojov, ktoré sú spravované? • Vymenujte niekoľko problémov spojených s OS

 3. Informácia Dáta – fakt, informácia Hodnota – 25, $256-50, April, „Toto je veta“ farby v obrázku, tóny v hudbe Hodnoty sú abstraktné – existujú iba v mysli Rovnaké hodnoty môžu byť reprezentované rôznymi spôsobmi 12, dvanásť, XII, 1100 8 bitov – jeden byte Slovo (Word) – výrobcom definovaný počet bitov Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 4. Slovo - Word Bits Manufacturer 8 Atari, Pet 16 PC, MAC, VAX 18 DEC PDP 15 32 IBM 370, PC, MAC 36 Honeywell, UNIVAC 64 Cray-1, MAC, PC Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 5. Pamäť Dáta výstupné – čítanie z pamäte 0.bit ... Slovo 1 Slovo 2 Slovo 3 . . . 0.bit ... Slovo 2n m-bit Adresná zbernica n-bitov Výber slova Čítanie / zápis m-bit ... Dáta vstupné – zápis do pamäte Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 6. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 7. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 8. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 9. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 10. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 11. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 12. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 13. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 14. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 15. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 16. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 17. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 18. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 19. Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 20. Prevod do dvojkovej sústavy (15) 10 15 / 2 = 7 + 1 7 / 2 = 3 + 1 (1111) 2 3 / 2 = 1 + 1 1 / 2 = 0 + 1 (10) 10 10 / 2 = 5 + 0 5 / 2 = 2 + 1 (1010) 2 2 / 2 = 1 + 0 1 / 2 = 0 + 1 Prednáška č.1 Architektúra počítačov 13 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2008

 21. Sčítanie, odčítanie v dvojkovej sústave (15)10 =(1111)2 bez znamienka = (01111)2 so znamienkom (-15)10 =(10001)2(dvojkový doplnok) Súčet =(00000) 2výsledok po sčítaní (-5)10 =(-101)2 bez znamienka = (1011)2 so znamienkom (6)10 =(+110)2 bez znamienka = (0110)2 so znamienkom Súčet= (0001) 2výsledok po sčítaní (5)10 =(101)2 bez znamienka = (0101)2 so znamienkom (-6)10 =(-110)2 bez znamienka = (1010)2 so znamienkom = (1111) 2výsledok po sčítaní = (- 001) 2výsledok po sčítaní Prednáška č.1 Architektúra počítačov 13 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2008

 22. Príklady • Vytvorte konverziu 0100 1001 do desiatkovej sústavy • Vytvorte konverziu 497 do dvojkovej sústavy • Konvertujte 110010110010 do osmičkovej sústavy • Konvertujte (76524)8 do dvojkovej sústavy • Ak 1001 0111 je dvojkový doplnok • napíšte v desiatkovej sústave • Konvertujte 110010110010 do hexadecimálnej • – 16tkovej sústavy • Spočítajte 34 a 27 na 8 bitoch • Odpočítajte 45 od 78 na 8 bitoch • Odpočítajte -45 od 78

 23. Logické operácie, logické funkcie logické operácie A AND B: Y=A.B logická funkcia A NAND B: Y=A.B logická funkcia – sheferova funkcia A OR B: Y=A+B logická funkcia A NOR B: Y=A+B logická funkcia – pierceova funkcia A XOR B: n Počet logických funkcií: 22, n-počet premenných Matematické operácie – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie,... prevod do dvojkovej sústavy – zvýšky po delení 2 Prednáška č.1 Architektúra počítačov 13 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2008

 24. Zápis logických funkcií 1. Logických funkcií: y=a.b.c.d +a.e.f 2. Pravdivostnej tabuľky 3. Kontaktné schémy 4. Logické členy 5. Karnaughovej mapy 6. Množinový zápis 7. Vennove diagramy Vzájomné prepisy Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2 Architektúra počítačov

 25. Zápis logických funkcií 1. Logických funkcií: y=a.b.c.d +a.e.f 2. Pravdivostnej tabuľky počet riadkov pravdivostnej tabuľky je 2n pozor na počet b.funkcií návrh schodišťového osvetlenia pre 2 poschodia nutné definovať význam logických hodnôt vstupov a výstupov Prednáška č.2 Architektúra počítačov Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012

 26. Zápis logických funkcií Pravdivostná tabuľka návrh schodišťového osvetlenia nutné definovať význam logických hodnôt vstupov a výstupov Vypínač 1, 2 – log. 0 znamená vypnutý; log.1 znamená zapnutý Žiarovka – log. 0 nesvieti, log. 1 svieti Žiarovka = Vypínač1.Vypínač2 + Vypínač1.Vypínač2 13 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 27. Zápis logických funkcií Pravdivostná tabuľka Žiarovka = Vypínač1.Vypínač2 + Vypínač1.Vypínač2 – logická funkcia žiarovka Vypínač1 Vypínač2 Vypínač2 Vypínač1 L - fáza PE(N) - zem 13 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 28. Zápis logických funkcií Pravdivostná tabuľka Žiarovka = Vypínač1.Vypínač2 + Vypínač1.Vypínač2 – logická funkcia Prepínač1 Prepínač2 Žiarovka PE(N) - zem L - fáza 13 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 29. Zápis logických funkcií Pravdivostná tabuľka Žiarovka = Vypínač1.Vypínač2 + Vypínač1.Vypínač2 – logická funkcia Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 30. Zápis logických funkcií Pravdivostná tabuľka pre 3 vstupné premenné Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 31. Zápis logických funkcií Zhustená pravdivostná tabuľka Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 32. Zápis logických funkcií Logické členy Žiarovka = Vypínač1.Vypínač2 + Vypínač1.Vypínač2 – logická funkcia AND Vypínač1 OR Vypínač2 Žiarovka AND Vypínač1 Vypínač2 13 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 33. Zápis logických funkcií Logické členy Žiarovka = Vypínač1.Vypínač2 + Vypínač1.Vypínač2 – logická funkcia AND Vypínač1 OR Vypínač2 Žiarovka AND Vypínač1 Vypínač2 13 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 34. Zápis logických funkcií Niektoré pravidlá y = x . x = log. 0 y = x + x = log. 1 y = a . b = a + b y = a + b = a . b y = a (b + c) = a.b + a.c y = x = x Naštudovať základné pravidlá pre logické funkcie ! Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 35. Zápis logických funkcií Logické členy Žiarovka = Vypínač1.Vypínač2 + Vypínač1.Vypínač2 – logická funkcia Žiarovka = Vypínač1.Vypínač2 . Vypínač1.Vypínač2 NAND Vypínač1 NAND Vypínač2 Žiarovka NAND Vypínač1 Vypínač2 13 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 36. Zápis logických funkcií Karnaughové mapy Žiarovka Vypínač1 Vypínač2 Žiarovka = Vypínač1.Vypínač2 + Vypínač1.Vypínač2 – logická funkcia Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 37. Zápis logických funkcií Karnaughové mapy Y x1 x2 Y = x1 – logická funkcia Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 38. Zápis logických funkcií Karnaughové mapy Y x1 x2 Y = x1 – logická funkcia Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 39. Zápis logických funkcií Karnaughové mapy Y x1 x2 Y = x2 – logická funkcia Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 40. Zápis logických funkcií Množinový zápis • zapíšeme body, v ktorých má funkcia hodnotu 0 alebo 1 • hodnoty, v ktorých funkcia nadobúda hodnotu 0 zapisujeme do hranatých zátvoriek • y(x1, x2, x3) = [0,1, 2, 3, 5] • hodnoty v ktorých funkcia nadobúda hodnotu 1 zapisujeme do zložených zátvoriek • y(x1, x2, x3) = {4, 6} • hodnoty v ktorých funkcia nadobúda hodnotu X zapisujeme do okrúhlych zátvoriek • y(x1, x2, x3) = (7) Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 41. Zápis logických funkcií Množinový zápis • zapíšeme body, v ktorých má funkcia hodnotu 0 alebo 1 • hodnoty, v ktorých funkcia nadobúda hodnotu 0 zapisujeme do hranatých zátvoriek • žiarovka(vypinač1, vypínač2, ) = [1, 2] • hodnoty v ktorých funkcia nadobúda hodnotu 1 zapisujeme do zložených zátvoriek • žiarovka(vypinač1, vypínač2, ) = {0, 3} • hodnoty v ktorých funkcia nadobúda hodnotu X zapisujeme do okrúhlych zátvoriek • nemáme Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 42. x2 0 1 0 X 0 1 x1 0 0 x3 Zápis logických funkcií Grafické zápisy • zápis do vrcholov n -rozmernej kocky Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 43. Návrh logických obvodov Rozdelenie • Kombinačné logické obvody – výstup nie je závislý od predchádzajúceho stavu výstupu • Sekvenčné logické obvody – výstup závisí od predchádzajúceho stavu • výstupu • Aký typ obvodu je schodišťový vypínač? Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 44. Návrh logických obvodov Príklad č. 1 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 45. Návrh logických obvodov Príklad č. 1 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 46. Návrh logických obvodov Príklad č. 1 Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2

 47. Návrh logických obvodov Príklad č. 1 x2 x1 NV NVp NV = x1 + x2 . Nvp Aplikácia operačných systémov v manažmente 2012 Prednáška č.2