slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OKJ - 2006. A szakmai vizsgák PowerPoint Presentation
Download Presentation
OKJ - 2006. A szakmai vizsgák

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28
claire-davis

OKJ - 2006. A szakmai vizsgák - PowerPoint PPT Presentation

87 Views
Download Presentation
OKJ - 2006. A szakmai vizsgák
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OKJ - 2006. A szakmai vizsgák

 2. Szakképesítések modularizációja

 3. Szakképesítések lehetséges átfedései 3. szakképesítés 1. szakképesítés 2. szakképesítés 4. szakképesítés

 4. Szakképesítés felépítése additív részekből 2. szakképesítés Vizsgált szakképesítés 3. szakképesítés 4. szakképesítés

 5. Szakképesítések követelményeinek felépítése Kiegészítő modulcsoport Egyedi modulcsoport Alap modulcsoport

 6. Példa egy szakképesítés-csoport moduláris felépítésére

 7. Szakmai vizsga • I. Fogalmak • II. A szakmai vizsga időtartama és keretei • III. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei • IV. A szakmai vizsga feladatai,tevékenységei, és értékelési módjai • V. A vizsgaszakaszok/tevékenységek alóli felmentés feltételei

 8. FOGALMAK 1. • KövetelménymodulA követelménymodul a szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi szakmai követelményét. A követelménymodulok egyes szakképesítések szakmai követelményeinek összevetése útján keletkez(het)nek, feladatkompetenciákat és tulajdonságkompetenciákat tartalmaz(hat)nak. • VizsgaszakaszA szakmai vizsga szervezési egysége. Egy vagy több, sorban következő vizsgafeladatot tartalmaz, és általában egy követelménymodulhoz van hozzárendelve.

 9. FOGALMAK 2. • Vizsgafeladat A szakmai vizsga tartalmi és értékelési egysége. A vizsgafeladat megfogalmazása tartalmazza a vizsgate-vékenység(ek) célját és a teljesítés meghatározó körülményeit. A vizsgafeladathoz legalább egy tevékenységet kell hozzárendelni. Követelménymodul vizsgaszakaszon belüli első vizsgafeladatának meghatározott teljesítése lehet feltétele a modul folytatásának. • Komplex vizsgafeladat A komplex vizsgafeladat megoldása során a vizsgázó megha-tározó arányban gyakorlati vizsgatevékenységet végez, és te-vékenysége kiegészül egyes meghatározott kompetenciák fel-mérésére szolgáló szóbeli, interaktív, vagy írásbeli vizsgate-vékenységgel. A komplex vizsgafeladatban lehetnek olyan – célszerűen témájukat tekintve a fő feladattal összefüggő – feladatok is, amelyek elvégzése nem feltétele, nem része a fő feladat teljesítésének.

 10. FOGALMAK 3. • Vizsgatevékenység Vizsgafeladatban közölt cél eléréséhez szükséges, a vizsgázótól elvárt tevékenység.Egy vizsgafeladaton belül többféle párhuzamos vizsgatevékenység határozható meg.A vizsgatevékenységhez legalább egy értékelést kell hozzárendelni.

 11. FOGALMAK 4. • A szakképesítés célja szerinti gyakorlatai vizsgatevékenység A szakképesítés megszerzése révén végezhető munka-tevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező tevékenység (továbbiakban gyakorlati vizsgatevékeny-ség). • A szakképesítés célja szerinti szóbeli vizsgatevékenység A szakképesítés megszerzése révén végezhető munka-tevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, vizsgáztató jelenlétében folyó, jellemzően szóbeli infor-mációközléssel járó vizsgatevékenység.

 12. FOGALMAK 5. • A szakképesítés célja szerinti interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység: A szakképesítés megszerzése révén végezhető munka-tevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, a köztes eredményektől is függően előre meghatározottan és automatikusan irányított, általában számítógép használata mellett végzett vizsgatevékenység. • A szakképesítés célja szerinti írásbeli vizsgatevékenység A szakképesítés megszerzése révén végezhető munka-tevékenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező, a vizsgázó által készített, (kiegészített) papíron vagy elektronikusan rögzített vizsgaproduktumot eredménye-ző vizsgatevékenység.

 13. A szakmai vizsga időtartama és keretei • Követelménymodulok és vizsgaszakaszok összerendelése • A vizsga időbeli terjedelme, keretei és tagolódása • A vizsgaszakaszok jellemzői

 14. Követelménymodulok és vizsgaszakaszok összerendelése • Törekedni kell a követelménymodulhoz vizsgaszakaszt rendelni • Az utolsó vizsgaszakaszt megelőzően legfeljebb 2 vizsgaszakasz rendelhető 1 követelménymodulhoz • Az utolsó vizsgaszakasz valamennyi követelménymodullal összerendelhető – teljes vizsgabizottság előtt kell lefolytatni

 15. A vizsga időbeli terjedelme, keretei és tagolódása • Vizsgaszakaszok száma 2-9, max. 3 nap • Egymást tevékenységében követő vizsgafeladatot tartalmaz • Követelménymodulhoz rendelendő • Maximum napi 8 óra • 3 egymást követő nap esetén maximum 18 óra

 16. Vizsgaszakaszok jellemzői • Központilag meghatározott vizsgafeladatok – követelménymodulban meghatározottak 60%-a • A követelménymodulban elért eredmények hatását a vizsga egészére (szakképesítés, rész-szakképesítés; minimum-feltétel) • A vizsgaszakaszban végzett tevékenység értékelése alapján a vizsga folytathatóságának feltételei (pl. súlyos hiba elkövetése) • Az adott vizsgaszakaszban a vizsgatevékenység meghatározása

 17. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Amennyiben az SZVK tartalmazza • Szintvizsga • Modulzáróvizsga

 18. A szakmai vizsga feladatai,tevékenységei, és értékelési módjai • Egy vizsgaszakaszon belül egy vagy időben egymás után elvégzendő több vizsgafeladatot, továbbá vizsgafeladatonként egy vagy egymással párhuzamos több vizsgatevékenységet kell meghatározni. • Ennek alapján legyen elkészíthető a követelménymodul valamennyi – a vizsgán felmérhető – feladat- és tulajdonságkompetenciáját lefedő feladatkészlet. Ezen felül törekedni kell arra, hogy az egyes vizsgázók személyes vizsgatevékenységei lefedjék a szakképesítés legjellemzőbb munkatevékenységeit.

 19. Példa a vizsgaszakaszra Férfi munkáskabát szerkesztése,szabása és összeállítása Tudja a szabásmintát elkészíteni és a meghatározott rajz szerint kiszabni a férfi munkaruhát. Rendelkezésre állnak a szükséges méretek, a műveleti leírás, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök. • Műveletek, feladatelemek: • Gallér készítése • Zsebek készítése • Elejeszél készítése • Ujja szakasz • Akasztó • Ujja-alja készítése • Felhajtás A szakképesítés célja szerinti gyakorlati vizsgatevékenység.

 20. Szakmai vizsga összegző értékelése 1. A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Egy követelménymodul elégséges szintjének teljesítéséhez el kell érni a modul egészének és a központi meghatározású részének 50%-át, továbbá az egyes modulokra vonatkozóan a szerző által szükségesnek ítélt minimum-feltételeket.

 21. Szakmai vizsga összegző értékelése 2. • A szakmai vizsga összegzett teljesítménye az egyes modulokhoz tizedes törtként képzett, a modulban elért értéknek és a modul súlyának szorzatai összegeként adódik. Az ennek megfe-lelő százalékérték alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani: • elért 50% esetén elégséges (2), • elért 60% esetén közepes (3), • elért 70% esetén jó (4), • elért 80% esetén jeles (5).

 22. Példa: • A szakképesítésben X modul aránya 60%, teljesítése 50% Y modulé 40%, teljesítése 80%. • Összegzett értékelés: 0,6*0,5 + 0,4*0,8 = 0,30 + 0,32 = 0, 62 ; 62%, Közepes (3) • A vizsgázó a szakmai vizsgáról tanúsítványt kap, melyben – akkor is ha valamelyik modul elégtelensége miatt a szakképesítést nem szerzi meg – valamennyi teljesített modulra vonat-kozóan fel kell tüntetni a modul teljesítésének (kerekített) százalékban kifejezett értékét.

 23. A vizsgaszakaszok/tevékenységek alóli felmentés feltételei 1. • A vizsgázó által a vizsgát megelőzően letett olyan vizsga, amely – a szakképesítés valamely követelménymoduljának teljes egészét magában foglalja, és– szervezési, felügyeleti és egyéb körülményei megfelelnek a szakmai vizsga követelményeinek (állami vizsga). • Egy ilyen vizsga lehet egyébként – egy szakképzési folyamatba illeszkedő modulzáró vizsga, – a gyakorlati képzés eredményességét, illetve az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat felmérő szintvizsga, – a szakközépiskolai érettségi vizsga, – a szakiskolai 10. osztály végén letett vizsga.

 24. A vizsgaszakaszok/tevékenységek alóli felmentés feltételei 2. Továbbá lehet: Az Szvk-ban meghatározott egyes modulok esetében a vizsgázó által a vizsgát megelőzően letett olyan, az Szvk-ban meghatározott feltételeknek megfelelően lefolytatott és dokumentált vizsga, amely a vizsgatevékenység szezonális jellege, helyszíne, szervezési és más körülményei következtében a szakmai vizsga többi moduljával egy időszakban nem szervezhető meg.

 25. A vizsgaszakaszok/tevékenységek alóli felmentés feltételei 3. Valamint lehet: A vizsgázó által, az Szvk-ban meghatározott módon elkészített, dokumentált és aszerint értékelt tárgyi formában megjelenő produktum, pl. vizsgaremek, szakdolgozat stb. A vizsgát megelőzően az Szvk-ban meghatározott időszakban, módon, és annak megfelelően dokumentálva a vizsgázó által elkészített produktumok és elvégzett tevékenységek (pl. elvégzett gyakorlófeladatok gyűjteménye, igazolt és dokumentált munkagyakorlat stb.).

 26. Összefoglalva Az OKJ 2006. kompetencia alapú, moduláris szakképzési szerkezet. A kapcsolódó vizsga alkalmas a kompetenciák mérésére és értékelésére, valamint lehetővé teszi a rendszer kimeneti (követelmény oldali) átjárhatóságát.

 27. Köszönöm a figyelmet NAGY LÁSZLÓ nagy.laszlo@nszi.hu www.nszi.hu