kristine from kt jy kristiina from at pp inet fi kfrom at jyu fi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kristine From, KT, JY Kristiina.from(at)pp.inet.fi;kfrom(at)jyu.fi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kristine From, KT, JY Kristiina.from(at)pp.inet.fi;kfrom(at)jyu.fi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kristine From, KT, JY Kristiina.from(at)pp.inet.fi;kfrom(at)jyu.fi - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

”Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa”- substantiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristöissään. Kristine From, KT, JY Kristiina.from(at)pp.inet.fi;kfrom(at)jyu.fi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kristine From, KT, JY Kristiina.from(at)pp.inet.fi;kfrom(at)jyu.fi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kristine from kt jy kristiina from at pp inet fi kfrom at jyu fi

”Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa”-substantiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristöissään

Kristine From, KT, JY

Kristiina.from(at)pp.inet.fi;kfrom(at)jyu.fi

Kristine From 100610

l ht kohtana kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteisty n tutkiminen
Lähtökohtana kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistyön tutkiminen
 • Arki tutkimuksen lähtökohtana
 • Tehtävänä tutkia yhden tapauksen kautta erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistyötä lapsen arjessa toimintaympäristössä
  • Yhteistyössä apuvälineenä käytetään Varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelmaa, VARSUA

Kristine From 100610

tutkimuksen kohteena kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteisty
Tutkimuksen kohteena kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistyö
 • Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa toimivilla ammattilaisilla ja vanhemmilla erilaisia merkityksiä lapsen toiminnalle ja osallistumiselle toimintaympäristöissään
 • Ammattilaisten ja vanhempien yhteistyössä merkitykset ja toimintakäytännöt muodostuvat sosiaalisesti
 • Mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään?
 • Vai miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään?

Kristine From 100610

yksil llist mist lapsiryhm ss
Yksilöllistämistä lapsiryhmässä?

” Että jotenki tuntuu siinä, että ku niinku Matti on siinä mukana näin ja lapsi lasten joukossa niinku, mutta kuitenki siinä niinku korostuu kuitenki korostuu yksilöterapia niinku enempi”

( lh, haastattelu)

Kristine From 100610

aineisto ja aineiston analysointi
Aineisto ja aineiston analysointi
 • Aineisto vuosilta 2001-2003
 • aineistona vanhempien sekä ammattilaisten haastattelut, tiimien keskustelut (vktiimi, varsu-tiimi,vk-terapeutit, tuku-tiimi), havainnointiaineistoa, kirjallisia dokumentteja, videoaineistoa

Kristine From 100610

tutkimuksen prosessia
Tutkimuksen prosessia
 • Tutkimuksen kohteena “ilmiö”
 • Grounded theory -lähestymistavan soveltaminen tutkimusprosessissa keskeistä
  • lähestymistapa avaamassa ilmiötä sosiaalisena prosessina
 • Aineistolähtöisyys mahdollistamassa esitiedon ylityksiä
 • Gt:n jatkuvan vertailun avulla ilmiön moninäkökulmaisuus
  • Miten eri tekijät niveltyvät toisiinsa
  • Ilmiön dynaamisuus osaksi prosessia

Kristine From 100610

l ht kohtana arjen ydinilmaisut
Lähtökohtana arjen ydinilmaisut
 • ”…on siinä semmonen ristiriita, että ei lapsi saa sitte niinku rauhassa leikkiä... Että kyllähän tuon ikänen lapsi jo vastustaa joskus, että sitäki, että kun koko ajan tehään jotakin…jotakin paikkaa venytetään tai...Tietenki siinä voi leikkiä sitte samalla, mutta että ihan niinku, että koko päivä on niin ohjelmoitu sitte.
 • ”...ku Matti ja taas nää muutama poika…ja aikuisen siihen tarvii ilman muuta ohjaamaan, että millä lailla Matille pystyis tämän. Matti lähti sitten mukkaan, mutta aikuinen siinä piti olla koko ajan.”

Kristine From 100610

erityist tukea tarvitseva lapsi toimijana ja osallistujana dynaaminen prosessi

Edeltävät tekijät

Toiminta ja osallistuminen kontekstissaan

Toiminnan ja osallistumisen seuraukset

Vuorovaikutuksen strategiat

Erityistä tukea tarvitseva lapsi toimijana ja osallistujana – dynaaminen prosessi

Kristine From 100610

miten ja millaista toimintaa ja osallistumista
Miten ja millaista toimintaa ja osallistumista
 • Toimintaa ja osallistumista edeltävät yksilölliset tekijät, lapsiryhmään liittyvät tekijät sekä ammattilaisten ja vanhempien yhteistyötekijät
 • Toiminta ja osallistuminen on sidoksissa kontekstiin ja sen ominaisuuksiin
 • Toimintaa ja osallistumista näyttäytyy ydinvuorovaikutuksena avaintoiminnoissa
 • Toiminnan ja osallistumisen toteutumisessa vuorovaikutuksen ohjaamisen strategiat nousevat esille
 • Tuloksina hahmottuu kolme erityistä tukea tarvitsevan lapsen toimijan ja osallistujan kuvaa
  • lapsi toimijana
  • lapsi toimijana ja osallistujana
  • lapsi -osallistujana

Kristine From 100610

toimijan ja osallistujan kuvat tarkastelussa
Toimijan ja osallistujan kuvat tarkastelussa
 • Erilaisten lapsen toimijan ja osallistujan kuvien kautta hahmottuvat toimintaa ja osallistumista mahdollistavat, edistävät ja rajoittavat kriittiset tekijät
 • Ydinilmaisuista muodostetut aineistolähtöiset käsitteet kuvaavat toiminnallista osallistumista mahdollistavia, edistäviä ja rajoittavia tekijöitä
  • mielekkyysvetoisuus, toimintavälinevetoisuus
  • venytysvalmius, osahoitoisuus

Kristine From 100610

substantiivisesta teoriasta k yt nt n
Substantiivisesta teoriasta käytäntöön
 • Tuloksena väitöstutkimuksesta substantiivinen teoria ja monitasoinen malli erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristöissään (From 2010)
 • Mallissa avautuvat erityistä tukea tarvitsevan lapsen toimintaan ja osallistumiseen liittyvien tekijöiden moninaiset suhteet

Kristine From 100610

toiminnallisen osallistumisen tarkastelussa keski ss on lapsi
Toiminnallisen osallistumisen tarkastelussa keskiössä on lapsi
 • Minkälainen toimija ja osallistuja lapsi on ?
  • Onko lapsi toimijana, mutta ei osallistujana ?
  • Onko lapsi osallistujana, joka ei aktiivisesti toimi ?
  • Onko lapsi toiminnallinen osallistuja
 • Mikä mahdollistaa, edistää tai rajoittaa toiminnallista osallistumista ?
 • Millaisia vuorovaikutuksen strategioita on käytössä toiminnallisen osallistumisen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi ?
 • Millaisia tekijöitä vaikuttaa toiminnallisen osallistumisen taustalla ?
  • Suunnitelmatason, palvelujärjestelmän tason ja paradigmatason tekijät liittyvät toiminnallisen osallistumisen mahdollistumiseen, edistymiseen ja rajoittumiseen

Kristine From 100610

johtop t ksi
Johtopäätöksiä
 • toiminnallisessa osallistumisessa keskeisiä ovat ammattilaisten ja vanhempien jaetut merkitykset
 • Toiminnallisen osallistumisen rakennetta mallintamalla voidaan hahmottaa keskeisiä tekijöitä toiminnallisen osallistumisen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi

Kristine From 100610

teoreettista keskustelua
Teoreettista keskustelua
 • Teoreettisessa keskustelussa avautuu teemoja tutkimuksen tulosten peilautuessa eri näkökulmien kautta
 • Teoreettinen keskustelu haastaa kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistyön sisältöjä, rakenteita, merkityksiä ja toimintakäytäntöjä
  • Lapsi- ja oppimiskäsitykset tarkasteluun
  • Merkitykset ja toimintakäytännöt tarkasteluun
   • Vaikutukset arviointiin, suunnitteluun ja toimintatapoihin kasvatuksessa, opetuksessa ja kuntoutuksessa (mm. Emanuelsson 2001, Ainscow, Farrell & Tweddle 2000)

Kristine From 100610

tutkimuksen teorian ja k yt nn n vuoropuhelu
Tutkimuksen, teorian ja käytännön vuoropuhelu
 • Onko teorialla ja tutkimuksella elävää yhteyttä käytäntöön ?
  • Oppivien organisaatioiden kehittyminen
  • Gt-tutkimuksen hyödynnettävyyttä mitataan ”käytännössä”
  • Teoreettisen mallin kehittäminen apuvälineeksi kasvatuksen/opetuksen ja kuntoutuksen yhteistyön kehittämiseen
   • Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistyön tarkastelua eri tasoilla: toimijatasolla, organisaatiotasolla sekä palvelujärjestelmätasolla
  • Jaetuista arvioista jaettuihin toimintakäytäntöihin

Kristine From 100610

tieteenalojen rajapinnalla vuoropuhelussa
Tieteenalojen rajapinnalla vuoropuhelussa ?
 • Vahvistetaanko tieteenalakohtaisia paradigmoja vai pyritäänkö moniääniseen keskusteluun, jossa eri käsitykset tulevat kuulluiksi
 • Vastakohtaisuuksista vuoropuheluun:
  • biopsykososiaalinen paradigma ja ICF-viitekehys (Autti-Rämö 2008, Järvikoski & Karjalainen 2008) vahvistavat ympäristön ja yksilön osallistumisen näkökulmaa
  • kontekstuaalinen ajattelu (Hujala 2002) vahvistaa toimintaympäristöjen huomiointia
  • sosiokulttuurinen näkökulma vahvistaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen osallistumisen roolia (Flem, Moen & Gudmundsdottir 2004)
 • Paradigmojen lähestyminen ajallinen haaste ja mahdollisuus
  • Monitieteisen ammattilaisten ja perheiden välisen yhteistyön kehittyminen kasvatuksessa ja kuntoutuksessa

Kristine From 100610

toiminnallisesti osallistuen mahdollisuus inklusiiviseen yhteiskuntaan
Toiminnallisesti osallistuen mahdollisuus inklusiiviseen yhteiskuntaan
 • Kasvatuksen, kuntoutuksen ja opetuksen vuorovaikutuksella yksilön optimaaliseen toimintaan ja osallistumiseen toimintaympäristöissään (vrt. Murto 2007)
 • Toiminnallinen osallistuminen yhteiskunnallisessa keskustelussa
  • yksilöiden ääni ja toiminnallisen osallistumisen merkityksellisyys tasavertaisesti kuulluksi

Kristine From 100610

hy ty kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteisty h n
Hyötyä kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistyöhön

Hyöty lasten hyvinvoinnin lisääntymisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä

Sosiaalinen pääoma kaikkien lasten perusoikeudeksi

Yhteistä laatua sekä vaikuttavuutta kasvatuksessa ja kuntoutuksessa sekä opetuksessa

Kristine From 100610

18