beans n jd kund index e survey unders kning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning) PowerPoint Presentation
Download Presentation
BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning) - PowerPoint PPT Presentation

ciro
127 Views
Download Presentation

BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BEANS NÖJD KUND INDEX(e-survey undersökning)

 2. SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGEN 18 OBLIGATORISKA FRÅGOR SAMT 2 ÖPPNA 347 SVAR SKICKAT TILL 1343 KUNDER, EN SVARSFREKVENS PÅ 26% MÅNGA SVAR PÅ VÅRA ÖPPNA FRÅGOR!

 3. 1. VAR ÄR DITT FÖRETAG VERKSAMT?

 4. 2. VAD HAR NI FÖR TYP AV KAFFEMASKIN FRÅN BEANS? På den här frågan kunde respondenterna välja att klicka i flera alternativ. Antalet klick var totalt 435, att jämföra med de 347 personer som besvarat frågan. Diagrammet visar procentuell andel av det totala antalet klick.

 5. 3. JAG ANSER ATT MIN SÄLJREPRESENTANT HAR ETT TREVLIGT OCH TILLMÖTESGÅENDE SÄTT.

 6. 4. JAG ANSER ATT MIN SÄLJREPRESENTANT HAR TILLRÄCKLIG KOMPETENS OCH UPPTRÄDER PROFESSIONELLT.

 7. 5. JAG ANSER ATT BEANS SERVICEPERSONAL LÄMNAR MASKINEN I RENT OCH FINT SKICK.

 8. 6. JAG ANSER ATT BEANS SERVICEPERSONAL HAR ETT TREVLIGT OCH TILLMÖTESGÅENDE SÄTT.

 9. 7. JAG TYCKER ATT JAG FÅR SNABBA LEVERANSER AV VAROR.

 10. 8. JAG ANSER ATT BEANS HAR SNABB SERVICE VID FELFALL.

 11. 9. JAG ANSER ATT VI PÅ VÅRT FÖRETAG ÖVERLAG ÄR NÖJDA MED SMAKEN PÅ KAFFET I VÅR KAFFEMASKIN.

 12. 10. JAG VET OM ATT DET INGÅR FRIA SMAKJUSTERINGAR I VÅRT SERVICEAVTAL MED BEANS.

 13. 11. JAG TYCKER ATT DET ÄR POSITIVT ATT BEANS KOMPENSERAR FÖR HELA SIN VERKSAMHETS KLIMATPÅVERKAN.

 14. 12. JAG ANSER ATT BEANS MILJÖARBETE LIGGER FÖRE DERAS KONKURRENTERS.

 15. 13. HAR NI ETT MILJÖMÄRKT ELAVTAL PÅ ERT FÖRETAG?

 16. 14. DET ÄR VIKTIGT FÖR MIG MED EN LEVERANTÖR SOM HAR ETT ANSVARSFULLT MILJÖARBETE.

 17. Att Beans alltidinformeraromsortimentsomev. förändras vid miljöochcertifieringavproduktenochatt man harett bra samarbete. Fortsättaarbetamiljömedvetetochocksåberättadettaför era kunder. Fortsättalevereramiljövänligtkaffe. Tack men vi fixardetsjälv. Fortsättinformera, kangeavtryckivardagenpåandraområden! Beans åkerut till ossca 2-3 gånger per månadpgstruligmaskin, Beans hittaralltidettfelnärnikommer hit. Ingetutbyteavmaskinärpåtal, utanniväljeratthelatidenåka hit vilketblir en miljöbovilängden + merkostsamt. Detvoreintressantattvetavilkaolikamiljöcertifieradekaffesorterdetfinnspåmarknadenidag. Jag vet för lite omursprungetavkaffeochodlingshållandenochfraktsätt. Detärjumångaolikafaktorer man ska ta ställning till. Iblandfår man välheltenkeltlitapåmärkningen, men detvoreändå bra attvetamerbakomvarjetypavmiljömärkning. 15. Hur kan Beans hjälpa er med ert miljöarbete? Fortsätta med detnigörfördetärni bra på. Bra miljötänk. Detkannityvärrinte. Detblir dock merochmermiljötänktvartefter de gamlaavtalen tar slut ochnyatecknas. Fortsättakontrolleraattalltkaffet.ex. ärrättvisemärkt. Ingetbarnarbete. Klimatanpassat. Flerkravochrättvisemärktaproduktergenomhelasortimentet. Energisnålaprodukter. Tänkapåhursakerförpackasattundvikaonödigtemballage. Genomattutökasortimenete med miljömärktaochfairtradecertifieradeprodukter, särskiltvadgällerteer. (Kung MarkattaochFriggs) Genomattsjälvavaramiljömedvetnaisinainköp o leverenser Hjälpossmer med vårtkaffe, miljöarbetetsköter vi själva. Men kravochekologisktkaffeär jag intresserad av.

 18. 16. JAG ANSER ATT BEANS HÅLLER VAD MAN LOVAR.

 19. 17. JAG TYCKER ATT BEANS TJÄNSTER ÄR PRISVÄRDA.

 20. ”98%TYCKER PÅSTÅENDET STÄMMER MYCKET ELLER GANSKA BRA!” 18. JAG KÄNNER MIG TREVLIGT BEMÖTT I MINA KONTAKTER MED BEANS.

 21. ”93% KAN TÄNKA SIG ATT REKOMMENDERA OSS TILL ANDRA!” 19. JAG KAN TÄNKA MIG ATT REKOMMENDERA BEANS TILL ANDRA.

 22. Servicebok/loggpånäteturkvalitetssynpunkt. Fortsättpåsammasättsomnigör nu! Ni ärlyhördaochduktigaproblemlösare. Säljain eratsortimentytterligare. T.exsåfick jag ettsamtalfrånerangfruktleveransochmjölkleverans till maskinen. Vi sauppvåranandrafruktleverantörochvaldeerdirekt. Hade gjortdettalångtinnanom jag vetatattnikundelevereradetta. Bjuda in till provsmakningaravkaffeieregenregi. Kanske ha en kaffeskola? Kanskejobbaföratt man inteskaätasåmycketkakorutan ha fler ´´nyttiga´´ tillbehör (nötter, energibars, torkadfrukt...). 20. Ge oss dina två bästa förslag för att vi ska bli ännu bättre som leverantör till ert företag Korta era leveranstiderpåbeställdavaror, bordegåistockholm city. svårtnärniredanärså bra :) kanskeatt man får en påminnelseomattbeställakaffetyp en gångimånaden, lättattglömmabortinnandetärhelt slut :) dåblirdetjusåakut Jag ärnöjdprecissomniär :-) Vi är lite bortskämdaavvårförraleverantörsomkolladeigenomlagretochfylldepåvadsomfattadesdåservicepersonalvarutepåsittmånadsbesök. Erbjud gratis smakproverpånya/andrakaffesorter/te etc. Närserviceteknikerärhär - meddelapåförhandatt de kommersåattnågonansvarigpåkontoretkansamlaihopsynpunkterpåkaffemaskinen Erbjudaflertesorter

 23. Tack för fortsatt visat förtroende!