1 / 15

,,Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA. ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju”. Obsługa komputera. Debata społeczna

ciro
Download Presentation

,,Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju”

 2. Obsługa komputera

 3. Debata społeczna na temat problemu bezrobocia wśród mieszkańców Gminy Goczałkowice- Zdrój

 4. ,,Trening kompetencji i umiejętności społecznych”

 5. Doradztwo psychologiczne

 6. ,,Pokonywanie własnych słabości poprzez prace zespołową i nabycie nowych umiejętności związanych z ratownictwem przedmedycznym”

 7. Doradztwo prawne

 8. Kucharz

 9. Decoupage

 10. ,,Równość szans kobiet i mężczyzn”

 11. Promocja decoupage podczas Dni Goczałkowic-Zdrój

 12. Sprzedawca handlowiec z obsługą kasy fiskalnej

 13. Dodatkowe atrakcje dla uczestników projektu

 14. Zapraszamy do uczestnictwa! Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 13 43-230 Goczałkowice-Zdrój w godzinach 8.00- 15.00 tel. kontaktowy: 32/736-24-21 Osoby do kontaktu: Kierownik: mgr Joanna Kotas Teresa Lazar Kamila Babińska

More Related