ett gott liv i ett livskraftigt l n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ett gott liv i ett livskraftigt län

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Ett gott liv i ett livskraftigt län - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Ett gott liv i ett livskraftigt län. Ett gott liv i ett livskraftigt län. Att bota och lindra är självklara uppgifter för oss i sjukvården. Vi vill också arbeta för att sjukdomar aldrig uppstår, och lära ut vad man kan göra själv för att hålla sig frisk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ett gott liv i ett livskraftigt län' - cili


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ett gott liv i ett livskraftigt l n
Ett gott liv i ett livskraftigt län
 • Ett gott liv i ett livskraftigt län
slide2

Att bota och lindra är självklara uppgifter för oss i sjukvården. Vi vill också arbeta för att sjukdomar aldrig uppstår, och lära ut vad man kan göra själv för att hålla sig frisk.

landstinget finns i hela kronobergs l n t liv i ett livskraftigt l n t liv i ett livskraftigt l n
Landstinget finns i hela Kronobergs länt liv i ett livskraftigt länt liv i ett livskraftigt län
livskvalitet hela livet
Livskvalitet hela livet

Varje vårdtillfälle är lika viktigt för oss som för patienten. Vi gör både rutinundersökningar och tar hand om akut sjuka patienter.

en dag i landstinget kronoberg
En dag i Landstinget Kronoberg
 • Sjukvårdsrådgivningen 1177 tar emot 211 telefonsamtal
 • Länets vårdcentraler tar emot 1 959 telefonsamtal
 • 1 936 personer besöker vårdcentralerna, varav 935 träffar en läkare
 • 49 personer besöker läkare inom psykiatrin
 • 86 vuxna och 93 barn undersöks hos Folktandvården
slide6

Vår organisation

- 9 olika centrum

medicincentrum
Medicincentrum

Inom detta centrum sköts diagnostik, behandling och uppföljning av allvarliga kroniska och akuta sjukdomar som exempelvis cancer, hjärt-kärlsjukdom och HIV.

I centrumet ingår:

 • medicinklinik Ljungby
 • medicinklinik Växjö
 • infektionsklinik
 • onkologklinik
 • ögonklinik
medicinskt servicecentrum
Medicinskt servicecentrum

Medicinskt servicecentrum står för den medicinska servicen, det vill säga olika former av diagnostik, provtagning och analys. Oftast kommer patienter till verksamheterna genom remisser från sin läkare.

I centrumet ingår:

 • bild och funktionsmedicin (röntgen och klinisk fysiologi)
 • klinisk kemi och transfusionsmedicin
 • klinisk mikrobiologi
 • klinisk patologi och cytologi
 • medicinsk fysik
 • medicinsk teknik
 • vårdhygien
prim rv rds och rehabcentrum
Primärvårds- och rehabcentrum

Primärvård innebär den behandling, rådgivning och förebyggande insatser som görs på länets vårdcentraler. Rehabilitering är olika typer av åtgärder som hjälper skadade och sjuka att få tillbaka eller uppnå bästa möjliga funktionsförmåga.

I centrumet ingår:

 • 22 landstingsdrivna vårdcentraler
 • 1177 sjukvårdsrådgivningen
 • Jourläkarcentraler
 • Länsgemensam rehabiliteringsorganisation
 • Resurser för demensutredning
 • Drogprevention (Navet)
 • Samordnare för diabetes, astma/KOL, inkontinens
barn och kvinnocentrum
Barn- och kvinnocentrum

Barn- och kvinnocentrum ger specialiserad vård till barn, ungdomar, kvinnor och deras familjer. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vi behandlar och lindrar samt ger råd och stöd till våra patienter och deras familjer för att bidra till bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

I centrumet ingår:

 • barn- och ungdomshabiliteringen
 • barn- och ungdomskliniken
 • barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
 • kvinnokliniken
 • patienthotellet
psykiatricentrum
Psykiatricentrum

Inom psykiatricentrum behandlas patienter i behov av rättspsykiatrisk vård eller psykiatrisk specialistvård. En del av patienterna vårdas under tvång, vilket ställer särskilda krav på såväl trygghet, säkerhet som på medarbetarnas kompetens.

I centrumet ingår:

 • allmänpsykiatri
 • rättspsykiatri
 • ekelidens vård- och behandlingshem
akutcentrum
Akutcentrum

Akutcentrums uppdrag är att utveckla akutsjukvården för att bättre kunna ta hand om akut sjuka och skadade patienter. Utveckla samarbetet mellan ambulans, mobila team, akutmottagning, akutvårdsavdelning och akutgeriatrik.

I centrumet ingår:

 • akutkliniken
 • akutgeriatrik
 • resursenheten
 • ambulansverksamheten
 • kompetensenheten akutcentrum
tandv rdscentrum
Tandvårdscentrum

Landstinget Kronoberg ska tillgodose en god munhälsa hos och tandvård på lika villkor för länets medborgare.

I centrumet ingår:

 • folktandvården – det vill säga allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård
 • jourtandvården
servicecentrum
Servicecentrum

Servicecentrum medverkar till god vård genom att förse landstingets samtliga verksamheter med en samordnad service.

I centrumet ingår:

 • Ekonomiadministration
 • Fastigheter
 • Informationsteknik
 • Kost och restauranger’
 • Lokalvården
 • Personaladministration
 • Upphandlingsavdelningen
kirurgcentrum
Kirurgcentrum

Inom Kirurgicentrum erbjuder vi vård och behandling inom

olika specialiteter.

 • I centrumet ingår:
 • anestesiklinik
 • kirurgklinik 
 • ortopedklinik
 • öron-näsa-hals och hudklinik
 • vårdenhetens vårdplatser  
 • sekreterarenhet
 • (regleras via avtal intraprenad)
tj nstemannaorganisation
Tjänstemannaorganisation

Landstingsdirektören är högste tjänsteman i

centrumorganisationen. Landstingsdirektören har stöd av:

Ledningsstaben, somska leda, stödja, samordna och följa upp landstingets arbete samt ta initiativ till utveckling.

Ledningsgruppen, som består av centrumcheferna och ledningsstaben. Ledningsgruppen är ett stöd i de beslut som ska tas av landstingsdirektören.

kuriosa
Kuriosa

För att producera ett års el till Landstinget Kronoberg skulle det behövas 3,5 moderna vindkraftverk.

Landstingets lokaler motsvarar cirka 1 800 normalstora villor.

Landstingets årsförbrukning av el och vatten skulle räcka till att:

 • värma upp 100 stycken av dessa villor i 20 år
 • ge villorna vatten i 10 år och hushållsel i 40 år
v rd och behandlingsgaranti
Vård och behandlingsgaranti

Kontakt med vårdcentralen samma dag

Patienten ska få kontakt med 1177 eller vårdcentral per telefon eller

på plats samma dag.

Läkarbesök på vårdcentralen inom sju dagar

Om vårdpersonalen bedömer att patienten behöver träffa en läkare,

ska ett sådant besök erbjudas inom sju dagar.

Besök hos specialist inom 90 dagar

Om läkare bedömer att patienten behöver besöka specialistvården

ska du få ett besök där inom 90 dagar.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

Efter beslut om behandling ska du få behandlingen inom 90 dagar

efter beslutet.

valfrihet i sjukv rden
Valfrihet i sjukvården
 • Patienter har rätt till akut vård var som helst i landet.
 • Patienter kan söka öppen vård på sjukhus och vårdcentral i hela landet.
 • Patienter kan söka till specialist på lasarett i hela landet – i vissa fall krävs remiss från ditt hemlandsting.
 • Patienter kan välja att bli behandlade på vilket sjukhus som helst i landet.
 • Samma regler gäller om du söker vård hos privata vårdgivare som har avtal med landstinget.
 • Patienter har rätt till information om sina valmöjligheter.
synpunkter p v rden
Synpunkter på vården

Prata först med personalen som vårdat dig!

Patientnämnden

 • Hjälper dig som patient, och förmedlar kontakt mellan dig och personal inom hälso- och sjukvården.
 • Ger dig information om vilken myndighet du ska kontakta om något blev fel i vården, och hur man gör.

Socialstyrelsen

 • Hit kan du anmäla felaktig vård

Patientförsäkringen

 • Här kan du få ersättning för skador som du fått av felbehandling på sjukhus eller mottagning
slide23

Detaljerade fakta

Detaljerade fakta

verksamheten i siffror statistik fr n 2010
Verksamheten i siffrorStatistik från 2010

Centrum/verksamhetExtern bruttokostnad, mkr

Landstingets utgifter 2010

Akutcentrum 190

Barn- och kvinnocentrum 311

Kirurgicentrum 624

Medicincentrum 720

Medicinskt servicecentrum 244

Primärvårds- och rehabcentrum 188

Psykiatricentrum 428

Tandvårdscentrum 156

Gemensamt Hälso- och sjukvård 281

Vårdval (primärvården) 670

Summa hälso- och sjukvård 3 812

Regional utveckling 78

Förtroendemannaorganisationen 18

Gemensamt övrigt stöd 215

Landstinget kansli 86

Servicecentrum 434

slide27

Politisk organisation

Politisk organisation

slide28

Den politiska ledningen, landstingsfullmäktige, beslutar om vilken inriktning landstinget ska ha.

Det gör de utifrån hur hälsoläget är i länet, de behov som invånarna har av hälso- och sjukvård och hur ekonomin i landstinget ser ut.

landstingsfullm ktige
Landstingsfullmäktige
 • Är landstingets högst beslutande organ. Består av 45 ledamöter som utses av medborgarna vid val vart fjärde år.
 • Är uppdragsgivare
 • Har fem organ – folkhälsoutskott, patientnämnd, revision, organisationsutskott samt valberedning.
 • Granskas av revisionen
landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen
 • Landstingsstyrelsen väljs av landstingsfullmäktige. Styrelsen har 15 ledamöter.
 • Landstingsstyrelsen utför fullmäktiges uppdrag.
 • Landstingsstyrelsen leder och samordnar landstingets arbete.
 • Landstingsstyrelsen har fyra beredningar – FoU-beredningen, hälso- och sjukvårdsberedningen, samverkansberedningen och styrelsen för Grimslövs folkhögskola/kulturberedningen. Dessa beredningar ska analysera medborgarnas behov.
 • Landstingsstyrelsen väljer representanter till styrelsen för Grimslövs folkhögskola.
 • Landstingsstyreslen utser landstingsdirektör.
slide32

Jobba hos oss

Jobba hs oss!

att jobba i landstinget r att jobba f r livet det inneb r m ten med m nniskor i livets alla skeden
Att jobba i landstinget är att jobba för livet. Det innebär möten med människor i livets alla skeden.
m nga yrken
Många yrken…
 • Det finns cirka 5 300 medarbetare i Landstinget Kronoberg.
 • 80 procent av medarbetarna är kvinnor och 20 procent är män.
 • 72 procent arbetar heltid och 28 procent arbetar deltid.
 • Genomsnittsåldern är 46 år.
 • Det finns 250 olika befattningar.
slide35

Trivas, växa, påverkaVi vill att våra medarbetare ska tycka att det är roligt att gå till jobbet, och att arbetsplatsen ska erbjuda både trivsel, trygghet och roliga utmaningar.

Andreas Aschenbrenner

Emma Solh

”Det var helt klart värt en flytt till Växjö för att få jobba på mikrobiologen här. Jag kände mig hemma på arbetsplatsen med en gång”

”Jag känner att jag gör ett meningsfullt jobb, det värderar jag högt!”

bli en av oss
Bli en av oss!

I Landstinget Kronoberg finns många olika yrkesgrupper, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, ingenjörer, ekonomer, logopeder och många, många andra….Under de närmaste åren behöver vi bli fler!

Vill du bli en av oss?

Läs mer på www.ltkronoberg .se. Under rubriken ”Jobba hos oss”

kan du läsa om medarbetare som berättar varför de gillar att jobba i Landstinget Kronoberg.