Ing. Adriana Grenčíková, PhD.; PhDr. Jana Španková, PhD. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Adriana Grenčíková, PhD.; PhDr. Jana Španková, PhD. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Adriana Grenčíková, PhD.; PhDr. Jana Španková, PhD.

play fullscreen
1 / 9
Ing. Adriana Grenčíková, PhD.; PhDr. Jana Španková, PhD.
328 Views
Download Presentation
ciel
Download Presentation

Ing. Adriana Grenčíková, PhD.; PhDr. Jana Španková, PhD.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZvyšovaniekvalityprijímaciehokonanianaFakultesociálno–ekonomickýchvzťahovTrenčianskejuniverzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Adriana Grenčíková, PhD.; PhDr. Jana Španková, PhD.

  2. Kritériá a postupy vyhodnocovania: • Porovnávanie výsledkov vstupných testovpotencionálnych uchádzačov so stanovenými kritériami; • Porovnávanie výsledkov vstupných testov potencionálnych uchádzačov navzájom (metóda poradia); • Porovnávanie výsledkov štátnej maturitnej skúšky potencionálnych uchádzačov vzhľadom ku zvoleným kritériám; • Porovnávanie výsledkov štátnej maturitnej skúškypotencionálnych uchádzačov navzájom(metóda poradia); • Porovnávanie celkových výsledkov štúdia potencionálnych uchádzačov vzhľadom ku zvoleným kritériám; • Porovnávanie celkových výsledkov štúdiapotencionálnych uchádzačov navzájom (metóda poradia);

  3. Spôsob a metódy prijímania študentov na FSEV • vedomostné testy (kritika otázok v testoch, únik testov, možná korupcia) • výsledky dosiahnuté na strednej škole (neakceptácia typu SŠ, rôzna náročnosť SŠ) • výsledky zo SŠ a typ absolvovanej strednej školy (gymnázium 100 bodov, stredná škola 60 bodov, učilište 20 bodov)

  4. Štatistika vydaných kladných rozhodnutí o prijatí na FSEV

  5. Skutočný zápis na štúdium podľa absolvovanej strednej školy

  6. Porovnanie nákladov na prijímacie konanie s príjmacím konaním (testy): Spracovanie prihlášok; Pri neúplných prihláškach zasielanie poštou upozornení; bez príjmacích skúšok: Spracovanie pozvánok (tlač, poštovné); Zabezpečenie odpovedných hárkov; Zabezpečenie testov (otázok); Zabezpečenie personálu pri testoch; Zabezpečenie personálu na spracovanie testov; Spracovanie výsledkov príjmacej komisie; Tlač a zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí (do vlastných rúk); Tlač a posielanie pokynov pre prijatých uchádzačov; Spracovanie odvolaní; Náklady na zápis;

  7. Systém prijímania študentov na základe výsledkov zo SŠ s prihliadnutím na typ SŠ sa osvedčil ako progresívny a FSEV mieni v tomto trende aj pokračovať. • Za najväčšie pozitívum považujeme absolútnu elimináciu korupcie, sprehľadneniepríjmacieho konania, ako aj zníženie nákladovosti príjmacieho konania.

  8. Ďakujeme za pozornosť. Príjemný zvyšok dňa! Ing. Adriana Grenčíková, PhD. PhDr. Jana Španková, PhD. Adriana.grencikova@tnuni.skJana.spankova@tnuni.sk Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Študenstká 3, 911 50 Trenčín, Slovenská republika