ksi gi rachunkowe jako ksi gi podatkowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe. Księgi podatkowe. Rozumie się przez to księgi rachunkowe , podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe' - cicily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ksi gi podatkowe
Księgi podatkowe
 • Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci
ksi gi rachunkowe
Księgi rachunkowe

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

 • Określenia roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,
 • Metody wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego,
 • Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.
ksi gi rachunkowe obejmuj zbiory zapis w ksi gowych obrot w i sald kt re dotycz
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które dotyczą:
 • Dziennik,
 • Księgę główną,
 • Księgi pomocnicze,
 • Zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)
slide5
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe (dokumenty źródłowe) stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

przychody r nice mi dzy ustaw o rachunkowo ci a ustaw o podatku dochodowym od os b fizycznych

Przychody różnice między ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przychody i zyski czyli uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze

moment uzyskania przychodu

Moment uzyskania przychodu

Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym bardzo ważna jest - data powstania przychodu.

Za datę powstania przychodu, w świetle art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się, z pewnymi wyjątkami, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytułu do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.

koszty wed ug ustawy o rachunkowo ci

Koszty według Ustawy o rachunkowości

Koszty i straty - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw

kup wed ug prawa podatkowego
KUP według prawa podatkowego

Kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 2

Wydatki podlegają zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli:

 • zostały należycie udokumentowane,
 • zostały poniesione,
 • wiążą się z przychodem,
 • nie zostały wyłączone z kategorii kosztów uzyskania przychodów wyraźnym przepisem ustawowym
slide10

Zgodnie z art. 23 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych bądź art. 16 ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych możemy wyróżnić sześć zasadniczych rozwiązań wyłączającychokreślone wydatki spośród kosztów uzyskania przychodów:

1)       wyłączenie z kosztów określonej kategorii wydatków,

2)       wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów określonej kategorii wydatków, jednocześnie część z tych wyłączonych wydatków pozostawiając w kosztach,

3)       wyłączenie z kosztów wydatków powyżej określonego limitu,

4)       wyłączenie z kosztów wydatków jeszcze nie zapłaconych,

5)       wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, do których nie prowadzono dodatkowej ewidencji,

6)       wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu wydatków nie potwierdzonych dodatkowymidokumentami,

slide11

Zasady ustalania dochodu

art. 24 ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych

U podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi

ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie

finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa

się dochód wykazany na podstawie prawidłowo

prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony w wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów

zysk brutto a doch d

Zysk brutto a dochód

Podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalany zgodnie z przepisami podatkowymi, który wykazujemy w zeznaniu podatkowym.

Wynik bilansowy brutto (księgowy) wynikający z ksiąg rachunkowych i widoczny w sprawozdaniu finansowym ustalany według ustawy o rachunkowości

Rozbieżności między dochodem w pojęciu podatkowym a dochodem (zyskiem brutto) ustalanym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości to różnice, które mają istotny wpływ na ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.

slide14

Na różnice między dochodem w pojęciu podatkowym a dochodem ustalanym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wpływają:

Różnice trwałewpływają na podstawę opodatkowania wyłącznie w danym roku obrotowym.

Różnice przejściowe są rozliczane przy ustalaniu podstawy do opodatkowania w roku następnym lub latach następnych (po ich zrealizowaniu) i wpływają na kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Różnice te dzielą się także na:

a) różnice przejściowe/trwałe dodatnie,

b) różnice przejściowe/trwałe ujemne.

r nice trwa e

Różnice trwałe

Ujemne różnice w kosztach

odsetki za zwłokę na rzecz budżetu,

odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przekraczającej 20 000 EUR

odpisanie poniesionych kosztów zaniechanej inwestycji

Dodatnie różnice w kosztach

koszt jest kosztem podatkowym a nie jest kosztem rachunkowym

Dodatnie różnice w przychodach

zwrócone podatki, opłaty i wydatki niezaliczone do kup

odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych

Ujemnie różnice w przychodach

wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze

r nice przej ciowe dodatnie powoduj tworzenie rezerwy na podatek dochodowy odroczony

Różnice przejściowe dodatnie powodują tworzenie rezerwy na podatek dochodowy odroczony

Tworzy się je w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającego w przyszłości zapłaty. Różnice te powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana. Należą do nich:

W przychodach:

naliczone lecz nieotrzymane odsetki od należności,

różnice kursowe dodatnie ustalone na moment bilansowy

W kosztach:,

amortyzacja dla celów podatkowych metodą degresywną a na celów bilansowych metodą liniową

na r nice przej ciowe ujemn e ustala si aktywa z tytu u podatku odroczonego

Na różnice przejściowe ujemne ustala się aktywa z tytułu podatku odroczonego

Ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. Różnice te powodują w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania. Są to w kosztach np:

zarachowane, lecz jeszcze nie zapłacone, odsetki od zaciągniętych pożyczek,

zarachowane, lecz jeszcze nie zapłacone, odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług nie płaconych w terminie,

zarachowane ujemne różnice kursowe powstałe przy wycenie bilansowej środków pieniężnych i rozrachunków zagranicznych w walutach obcych,

zarachowane w koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia nie wypłacone do dnia bilansowego.

przekszta canie wyniku brutto w ksi gow i podatkow podstaw opodatkowania

Przekształcanie wyniku brutto w księgową i podatkową podstawę opodatkowania

Wynik brutto

- trwałe różnice dodatnie

+ trwałe różnice ujemne

= Księgowa podstawa opodatkowania

- przejściowe różnice dodatnie

+ przejściowe różnice ujemne

= Podatkowa podstawa podatkowania

przekszta canie przyk ad

Przekształcanie przykład

Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 36 000 zł, a poniesione koszty 21 000 zł. Stawka podatku dochodowego 19%.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:

odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przekraczającej 20 000 EUR - 596

odpisanie poniesionych kosztów zaniechanej inwestycji - 400

przekroczenie limitu kosztów na reprezentację i reklamę - 80

nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi na koniec roku obrotowego związana z wyceną zobowiązań - 230

naliczone, ale nie zapłacone odsetki od zobowiązań - 20

Przychody nie wchodzące do podstawy opodatkowania:

odszkodowanie otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu pożaru budynku - 310

naliczone, ale nie zapłacone odsetki od należności - 290

dostosowanie ewidencji analityki i rejestr w

Dostosowanie ewidencji - analityki i rejestrów

Dokonując separacji kosztów na koszty będące kosztami uzyskania przychodów w świetle ustaw podatkowych oraz na koszty, które nimi nie są można posługiwać się kilkoma metodami:

metoda księgowa

metoda polegająca na dostosowaniu

ksiąg rachunkowych

dostosowanie analityki

Dostosowanie analityki

Konta księgowe (analityka)

Koszty (400)

Koszty Podatkowe

(400-01)

Koszty Nie Podatkowe

(400-02)

slide26

Dostosowanie ewidencji

 • księgi pomocnicze - ewidencja środków trwałych

W grudniu 2005r. jednostka nabyła maszynę górniczą o wartości początkowej 120000zł. Przewidywany okres użytkowania maszyny wynosi 5 lat. Oczekuje się że wartość końcowa środka trwałego wyniesie 0 zł. Dla celów rachunkowości środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową. Koszty amortyzacji środka trwałego stanowią koszty uzyskania przychodów. Dla celów podatkowych środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową wg stawki 25 %. Stawka podatku dochodowego określona przez przepisy podatkowe dla lat 2006-2010 wynosi 19 %.

powo anie nowego zespo u kont na poziomie syntetyki

Powołanie nowego zespołu kont na poziomie syntetyki

pr.aut.A.Szydełko

4...

901

4...

1,2,3 900 990 490

640

5...