slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ ЕÐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ ЕР- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ ЕБЕРТ”. Кръгла маса на тема АНАЛИЗ НА КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ 19 април 20 11 г. гр. София.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ ЕÐ' - cicily


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ ЕБЕРТ”

Кръгла маса на тема

АНАЛИЗ НА КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ

19 април 2011 г.

гр. София

slide2

АНАЛИЗБРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (14.04.2009г.)В ПИВОВАРНИЯ БРАНШИзготвил: младши експерт Искрена Йорданова, отдел Анализи, прогнози, посредничество и арбитраж

Април 2011, СОФИЯ

slide3
Предпоставки за създаването на анализа:
 • Изпълнение на дейностите, предвидени в чл. 5 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
 • Особености на браншовите и отраслови КТД

Очаквани резултати от анализа:

 • Съгласуване от социалните партньори на доклади и анализи.
 • Дискусия върху материала.
slide4
Обект на анализа е сключеният на 14.04.2009г. Браншов колективен трудов договор в пивоварния бранш (БКТД)

Цел на анализа е да се съпоставят постигнатите договорености в БКТД за работещите в пивоварния бранш с нормативната уредба, регламентираща законовата и подзаконова рамка на минималните трудови стандарти в Република България.

slide5
Задачина анализа
 • съпоставяне на БКТД 2006 г. и действащия БКТД 2009 г.
 • анализиране на постигнатите договорености в БКТД 2009 г.

Методи

 • сравнителен анализ на БКТД
 • експертна оценка
slide6
Структура на анализа

I. Въведение

II. Обща икономическа и социална ситуация в пивоварния бранш

III. Анализ на браншовия колективен трудов договор в пивоварния бранш

IV. Уреждане на колективни трудови спорове в предприятия от бранша

V. Заключение

VI. Източници на информация

slide7

. Кратка икономическа характеристика

 • Негативния ефект от кризата
 • Мултинационалните компании в бранша - Карлсберг, Хайнекен и Интербрю
 • Български пивоварни - Болярка, Леденика и Ломско пиво
 • Малки пивоварни
slide8

Социално сътрудничество в бранша

 • Успешен социален диалог
 • Браншови съвет за социално сътрудничество
 • Комисии за социално сътрудничество на ниво предприятие
 • МОД = МРЗ в бранша
 • „Съвместна програма за социален диалог за периода 2009-2013 година"
slide9
Страни по БКТД

От страна на работодателите:

 • Съюзът на пивоварите в България (СПБ) към Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес;

От страна на синдикатите:

 • Федерация “Хранителна и питейна индустрия” (ФХПИ) към КТ “Подкрепа” и
 • Синдикатът на производителите на бира, храни и напитки” (СБХН) към КНСБ
slide10
Действие на БКТД – спрямо работниците/ служителите и срок
 • В сила от 14.04.2009г
 • Валидност – 2 години
 • Разпростиране - заповед № РД 01 – 371/11.05.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
 • Обхват на разпростиране –

икономически дейности по (НКИД 2008)

С 11.05 „Производство на пиво”

и 11.06 „Производство на бира и малц”.

slide11

Сравнителен анализ на действащия БКТД с предшестващия

 • Прекъсване – 27.12.2008/ 14.04.2009
 • Съхраняване на условията за социално сътрудничество
 • Припокриване на договорените клаузи на двата разглеждани БКТД 2006 и 2009 г.
 • Изменение в допълнителните трудови възнаграждения
slide12

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДОГОВОРЕНИ ЧРЕЗ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ, В ЛВ.

slide14

РЪСТ НА МОД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ ЗА 2010 И 2011 ГОДИНА СПРЯМО 2006 Г.

slide16
Трудови възнаграждения
 • 2011 г. – около 6 % ръст на МОД
 • 2010 г. – около 10 % ръст на МОД
 • 2007 – 2009 г. не е посочен ръст заради липсата на обективни данни
 • най-високи осигурителни доходи в хранително-вкусовата и питейна индустрия
slide17
Работно време

на нивото на КТ:

 • удължено работно време,
 • непълно работно време
 • полагане на извънреден труд.
slide18
Трудова заетост
 • оценка на труда на ниво предприятие
 • критерий за масови уволнения -съкращение на щата над 5% годишно
 • социална програма за защита, осигуряваща мерки за преквалификация на съкратените работници.
slide20
Социален диалог и партньорство
 • „Съвместна програма за социален диалог за периода 2009-2013 година”
 • информационна кампания "Време за промени"
slide21
Здравословни и безопасни условия на труд
 • Браншова комисия по условия на труд
 • застраховка “Живот”
 • специално работно облекло и лични предпазни средства,
 • безплатна храна и тонизиращи напитки
 • „месец на безопасността"
 • работни места, подходящи за трудоустроени - не по-малко от 9%.
slide22
Социално - битово и културно обслужване
 • средства за транспорт
 • столово хранене или ваучери за храна
 • браншови спортни игри през месец октомври
 • допълнително пенсионно и здравно осигуряване на работниците и служителите
 • финансово подпомагане на работниците
  • при раждане на дете,
  • за родител на първокласник,
  • за ползването на платен годишен отпуск
slide23
Конкурентоспособност на пазара на труда и квалификация
 • равен достъп на персонала за обучение през целия трудов живот
 • “състезание на идеи”
 • «ротация на работното място» за заетите в предприятията
 • баланс между гъвкавост и социална сигурност
 • раздел организационна и корпоративна социална отговорност
slide24
Регламент за решаване на споровете във връзка с изпълнението на КТД
 • контрол по изпълнение на БКТД
 • клауза за “социален мир”
 • възможност да се включи клауза “арбитраж”.
slide25
Уреждане на колективни трудови спорове в предприятия от бранша
 • Колективен трудов спор в “Леденика и ММ” – АД - месец февруари – май 2010 г.
 • Причини - Неизплатени заплати октомври 2009 – март 2010 г.
 • Възможност за съдействие от НИПА чрез процедури на посредничество и арбитраж
slide26
Заключение
 • принос към формирането на организационната култура и корпоративната социална отговорност и тяхното приложение
 • минималните възнаграждения се индексират ежегодно
 • минимални трудови стандарти за предприятията в бранша
 • добри практики за подобряване на конкурентоспособността
 • преобладаващо присъствие на три мултинационални компании бранша
slide27
Благодаря за вниманието!

ИСКРЕНА ЙОРДАНОВА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ОТДЕЛ “АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АРБИТРАЖ”

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ