onderhandelingen sociaal plan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderhandelingen sociaal plan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderhandelingen sociaal plan

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Onderhandelingen sociaal plan - PowerPoint PPT Presentation

cicero
170 Views
Download Presentation

Onderhandelingen sociaal plan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Onderhandelingen sociaal plan Ford Genk 5 en 7 Februari 2013

 2. Manpower en productieprogramma • 2013: 120000/123000 wagens • Er zijn een aantal belangrijke momenten: • Febr. 1 juli Aug. Dec 2013 2013 2014 2014 Min.180 tijdelijken Einde CD 345 Body CD 340 425 wagens/dag • Scenario 1: Van Febr.2013 tot Aug.2014 in 2 shiften aan 800 wagens per dag • Scenario 2: Van 1 juni 2013 tot Dec 2014 naar 1shift aan 500 wagens per dag • Scenario 3: Vanaf midden april 2013 tot juli 2014 in 2 shiften met 600 wagens per dag In Aug.2014 tot Dec.2014 naar 425 wagens per dag

 3. Van Febr.2013 tot Aug.2014 in 2 shiften 800 wagens per dag • Scenario 1 Voordelen: • In juni 2013 moeten alle tijdelijken een nieuw contract krijgen • Werkdruk en lijnsnelheid blijft op het huidige niveau Nadelen: • Er gaat een mixprobleem ontstaan omdat er meer vraag is naar CD 340 dan CD 345. • Meer werkloosheid • Er kunnen geen vaste arbeiders vertrekken voor juli 2014

 4. Van 1 juni 2013 tot Dec 2014 1shift aan 500 wagens per dag • Scenario 2 Voordelen: • 1 juni kunnen er een 1000 tal mensen vertrekken • Ook skills en bedienden kunnen vertrekken • Het programma kan worden gebouwd Nadelen: • Lijnsnelheid moet van 400 naar 500 wagens • Zelfde bezetting naar Manpower(werkdruk) • Meer CD 340,minder CD 345 (mixjobs creëren) • Toeleveranciers • We moeten criteria maken voor skills en bedienden • Welk shiftpatroon

 5. 2 shiften met 600 wagens per dagvanaf midden april tot Aug.2014 • Scenario 3: Voordelen: • Midden april kan er ongeveer 350 man vertrekken • Tijdelijke contracten moeten niet worden verlengd • In augustus 2014 kunnen er nog ongeveer 650 mensen vertrekken Nadelen: • Grote herbalancing doen • Weinig of geen skills en bedienden kunnen weg voor juli 2014 • Wel werkloosheid

 6. Manpower: 1000 wagens per dag: 500 wagens per dag 4075 arbeiders zijn hiervoor nodig 2750 arbeiders zijn hiervoor nodig (Perswerk en wielenfabriek blijven met de volledige bezetting werken in 3 shiften) Op rol heeft men op dit moment: 3864 FTE (full time equivalent) 3820 (juni na natuurlijk verloop) <50 >50 2140 FTE 1680 FTE • 3820 arbeiders in dienst en er zijn er 2750 nodig om 500 wagens te maken. • Zodoende kunnen er 1070 arbeiders vroegtijdig vertrekken. • Deze groep wil men liefst laten gaan van de groep onder 50.

 7. Opmerkingen van vakbondszijde • Wij willen dat er 50 mensen kunnen gaan los van skill • Wie werk heeft kan voor ons vertrekken • Deze mogelijkheid stopt eind februari • Daarna kan iedereen solliciteren met de vermelding dat hij vanaf 1 juni kan beginnen werken bij de eventuele nieuwe werkgever. • Wij willen indien er een consensus komt over 1 shift niet meer discussiëren over de ploegen premie.Deze blijft voor ons behouden.

 8. Wetgeving sluitingsvergoeding: • Wie komt in aanmerking hiervoor en wie niet? Voorwaarden om in aanmerking te komen: • Het bedrijf dat herstructureert mag maximaal ¼ van zijn mensen in dienst houden. • De arbeider moet ontslagen worden door de werkgever • De arbeider moet minimum 1 jaar anciënniteit hebben binnen het bedrijf • De arbeider moet een contract van onbepaalde duur hebben • Deze premie is ook voor de arbeiders met een SBO contract Komen niet in aanmerking: • Arbeiders ontslagen om dringende redenen • Arbeiders ouder dan 65 jaar • Arbeiders die kiezen voor SWT

 9. Wetgeving sluitingsvergoeding: • De bedragen zijn op dit moment: • 153.80 per jaar anciënniteit met een maximum van 20 jaar(3076 euro) • Arbeiders ouder dan 45 jaar krijgen dit bedrag nogmaals voor elk jaar vanaf hun 45 jaar met een maximum van 19 jaar.(2922.2 euro) • Deze premie wordt ook in halve jaren berekend • Deze wordt netto uitbetaald op het moment dat de sluiting van Ford Genk een feit is(normaal Dec.2014)

 10. Wetgeving sluitingsvergoeding: • Voorbeelden: • Arbeider 50 jaar met 10 jaar Anciënniteit 153,80 maal 10 jaar anciënniteit = 1538 euro + 153,80maal 5 jaar vanaf 45 jaar =769 euro TOTAAL = 2307 euro

 11. Wetgeving sluitingsvergoeding: • Voorbeeld 2: • Arbeider 48 jaar met 25 jaar anciënniteit: 153,80 euro maal max.20 jaar = 3076 euro + 153,80 euro maal 4 jaar(45-48jaar) = 615,2 euro TOTAAL 3691,2 euro

 12. Bepalingen opzegvergoeding: • De Bruto opzegvergoeding wordt berekend als volgt: • Brutoweekloon maal het aantal weken opzegtermijn • volgens anciënniteit. • Brutoweekloon: • Brutomaandloon delen door 4,3333. • Anciënniteit is gelijk aan de ononderbroken periode van • tewerkstelling van de arbeider. • Voor vrijwillig deeltijds tewerkgestelde medewerkers wordt • respectievelijk het effectieve deeltijdse Bruto • weekloon/maandloon in aanmerking genomen. • De uitzondering hierop zijn arbeiders met ouderschapsverlof.

 13. Brutomaandloon • Het brutomaandloon wordt als volgt samengesteld: • Bruto uurloon maal de gemiddelde arbeidsduur van de arbeider. • Bruto eindejaarspremie maal 1/12 • Cao vakantiepremie • Werkgeversaandeel maaltijdcheques(22*5,91 euro) • Eventueel A-B premie

 14. Inschakelingvergoeding Omdat de arbeiders moeten instappen in een tewerkstellingscel zal de opzegvergoeding tijdens deelname de vorm aannemen van een maandelijks bruto inschakelingvergoeding. • Arbeiders onder de 45 jaar moeten minimum 3 maanden deelnemen. • Arbeiders vanaf 45 moeten minimum 6 maanden deelnemen.