mari j rvelaid kanepi m tiline tegelikkus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mari Järvelaid “Kanepi müütiline tegelikkus” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mari Järvelaid “Kanepi müütiline tegelikkus”

play fullscreen
1 / 45

Mari Järvelaid “Kanepi müütiline tegelikkus”

286 Views Download Presentation
Download Presentation

Mari Järvelaid “Kanepi müütiline tegelikkus”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mari Järvelaid“Kanepi müütiline tegelikkus” Pedagoogide klubi Tartu, 18.02.2010

 2. Kanepitooted:marihuaana,hašiš

 3. Tetrahüdrokannabinool (THK)

 4. Club des haschischins Pariisis, aastad 1844-1849 • India sigarettide valmistamise retsept (Rätsch 2005): • 0,3 grammi belladonna lehti • 0,15 grammi koera-pöörirohu lehti • 0,15 grammi ogaõuna lehti • 0,5 grammi india kanepi lehti, mida on eelnevalt leotatud oopiumiekstraktis ja loorberikirsipuu lahuses

 5. Dr C.R.Marshall • Lancet 1897.a - kirjeldus oma kogemusest cannabini 0,1 grammise koguse sissevõtmisel • Inimesele piisab joobe tekkimiseks vähem kui 0,1 mg/kg THKst, • keskmine annus on 1-4 mg THKd, ajju jõuab sellest 20-80 mikrogrammi

 6. THK võti • Kaovad minevik ja tulevik, tähelepanu koondub olevikule, võib tekkida depersonalisatsioon – enese tunnetamine võõrana. Inimest läbib ideede ja tunnete tulv, raske on kinni hoida ühest mõttest ja jututeemast. Heaolu, lõdvestustunne, eufooria, puuduvad hirm ja ärevus. Toimib lühimälule, motivatsioonile, söömiskäitumisele. Pikaajaline ja regulaarne tarvitamine võib tekitada motiivitust ja energia puudust.

 7. ÜRO konventsioonid • Narkootilised ja psühhotroopsed ained on võetud kontrolli alla ÜRO 1961., 1971. ja 1988. aasta konventsioonidega, millega ka Eesti on ühinenud. • Konventsioonide juurde kuuluvad ainete nimekirjad, mis arvestavad aine ohtlikkust tervisele, kuritarvitamise riski ja aine kasutatavust meditsiinis. • Kõikide nimekirjades olevate ainete kohta kehtib nende kasutamise ja levitamise keeld.

 8. Vt. www.riigiteataja.eehttps://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25124 • Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 14. juuni 1996. aotsusega nr 731   ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooniganing 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooniga ühinemise seadusVastu võetud 5. juunil 1996. a. • § 1. Ühineda juurdelisatud ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooniga, mis on sõlmitud 1961. aasta 30. märtsil New Yorgis ning mida on parandatud 1972. aasta 25. märtsil Genfis. • § 2. Ühineda juurdelisatud ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooniga, mis on sõlmitud 1971. aasta 21. veebruaril Viinis. Riigikogu esimees   Toomas SAVI

 9. ÜRO 1961. aasta NARKOOTILISTE AINETE ÜHTNE KONVENTSIOON • Artikkel 28. Kontroll kannabise üle • 1. Kui mõni pool lubab kanepi viljelemist kannabise või kanepivaigu tootmiseks, rakendab ta kontrollisüsteemi, nagu on ette nähtud artiklis 23 unimaguna kontrolli suhtes. • 2. Käesolevat konventsiooni ei rakendata kanepi suhtes, mida viljeldakse eranditult tööstuslikul eesmärgil (kiud ja seemned) või aiapidamisel. • 3. Pooled võtavad vajalikke meetmeid kanepilehtede kuritarvitamise ja nende ebaseadusliku ringluse ennetamiseks.

 10. ÜRO 1971. aasta PSÜHHOTROOPSETE AINETE KONVENTSIOON Viin, 21. veebruar 1971 • Kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon leiab, et(a) antud ainel on omadus    (i) 1) tekitada sõltuvust ja        2) avaldada kesknärvisüsteemile stimuleerivat või depressiivset mõju, kutsudes esile hallutsinatsioone või motoorsete funktsioonide, mõtlemis-, käitumis-, taju- või meeleoluhäireid, või    (ii) viia samasuguse kuritarvitamise ja samasuguste kahjulike tagajärgedeni, nagu mis tahes I, II, III või IV nimekirja kantud aine, ja • (b) on piisavalt tõendeid selle kohta, et antud ainet kuritarvitatakse või on olemas sellise kuritarvitamise tõenäosus nii, et see võib kujutada endast üldist tervise- ja ühiskonnaprobleemi, mis annab aluse selle aine suhtes rahvusvahelise kontrolli rakendamiseks, • siis teatab Maailma Tervishoiuorganisatsioon komisjonile hinnangu antud aine kohta, kaasa arvatud hinnang kuritarvituse ulatuse või tõenäosuse kohta, üldise tervise- ja ühiskonnaprobleemi tõsiduse kohta, selle aine kasulikkuse kohta terapeutilises praktikas, samuti soovitused kontrollimeetmeteks, kui võimalik, mis oleksid sellise hinnangu põhjal otstarbekohased.

 11. 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooniga ühinemise seadus • Artikkel 20. Meetmed psühhotroopsete ainete kuritarvitamise vastu • 1. Pooled rakendavad kõiki võimalikke abinõusid, mis on suunatud psühhotroopsete ainete kuritarvitamise tõkestamisele ja vastavate isikute varasele väljaselgitamisele, ravile, kasvatamisele, töövõime taastamisele ja ühiskonda naasmisele ning nende jälgimisele pärast ravi lõpetamist, samuti koordineerivad oma jõupingutusi nende eesmärkide saavutamiseks. • 2. Pooled aitavad, niipalju kui see on võimalik, kaasa kaadri ettevalmistusele psühhotroopseid aineid kuritarvitavate isikute ravimiseks, töövõime taastamiseks ja ühiskonda tagasitoomiseks ning ka nende isikute jälgimiseks pärast ravi lõppu. • 3. Pooled aitavad kaasa psühhotroopsete ainete kuritarvitamise probleemide tutvustamisele isikutele, kellele see on vajalik nende töö tõttu, aga ka elanikkonnale, kui on olemas oht, et nende ainete kuritarvitamine muutub laiaulatuslikuks.

 12. ÜRO 1961. aasta NARKOOTILISTE AINETE ÜHTNE KONVENTSIOON • EL liikmesriikides on kanepi omamine, vahendamine jm viisil käitlemine tavakasutuses keelatud, nagu ÜRO konventsioonid seda ette näevad. • Isiklikuks tarbeks käitlemist karistatakse kriminaal- või halduskorras, • vahendamist ainult kriminaalkorras. • Kanepitaim ja selle töötlemisproduktid hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne kuuluvad I ja IV nimekirja, mis tähendab kõige karmimaid kontrollimeetmeid.

 13. ÜRO 1961. aasta NARKOOTILISTE AINETE ÜHTNE KONVENTSIOON • ÜRO 1961. aasta konventsiooni juurde kuuluvates nimekirjades on kanep (taimed) ja selle • töötlemisproduktid (hašis, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne) asetatud I ja IV nimekirja, mis • tähendab kõige karmimaid kontrollmeetmeid (nt kuuluvad neisse ka heroiin, 3-metüülfentanüül). • Psühhotroopseid aineid käsitlevas ÜRO 1971. aasta konventsioonis kuulub kanepi toimeaine • tetrahüdrokannabinool (THC) I nimekirja (nt on selles ka MDMA ehk ecstasy) ja dronabinool II • nimekirja (nt on selles ka amfetamiin).

 14. Vt. http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=44570/Narkootiliste+ainete+liigi+alusel+karistuste+diferentseerimise+otstarbekusest.+2009.pdf • Narkoalaste õigusrikkumiste menetlemisel võetakse tavaliselt arvesse ka aine kogus; • samas on EL riikide vahel suuri erinevusi ühe ja sama aine sarnase koguse puhul ette nähtud karistustes või kohaldatavas õiguspraktikas. • Eestis kasutatav kanepi suure koguse arvestuslik määr 10 g jääb väiksemaks enamikus riikides "suure kogusena" või vahendamisena käsitletava koguse alammäärast (kõige sagedamini algab see kogusest 20…50 g).

 15. www.just.ee Tallinn 2009 • EL riikide viimaste aastate trendiks on olnud isikliku tarbimisega seotud õigusrikkumiste puhul karistuste leevendamine ja alternatiivsete meetmete laialdasem kasutamine (eeskätt kanepi puhul), • kuid narkootikumide vahendamisega seotud karistuste karmistamine.

 16. www.just.ee Tallinn 2009 • Narkootikumide vahendamisega seotud tegevuste legaliseerimist ei luba ÜRO konventsioonid, millega Eesti on ühinenud. • Mistahes liiki narkootikumide vahendamise karistamine mitte kriminaalkorras, vaid väärteona, oleks vastuolus ÜRO konventsioonidega ning EL raamotsusega minimaalsetest karistusmääradest narkootikumide vahendamisega seotud kuritegude eest.

 17. Vt www.tai.eePsühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired

 18. www.tai.ee Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired

 19. ESPAD uuring 15-16a uimastite proovimine

 20. 15-16a on tarbinud uimasteid

 21. Eestis kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2005/2006 (TAI 2009)

 22. Miks joomine meeldib lastele? (Luiga, Grünberg, Laan 1996) • 34% - joomine parandab meeleolu • 17% - joon seltskonna pärast • 13% - magusad napsid ja šampanja on maitsvad ja mulle meeldib purjusolek

 23. Reklaam

 24. Riski- ehk koormiskäitumine • Järjest rohkem loodusteadlasi on jõudnud äratundmisele, et inimeste tantsimine, uhkeldamine rõivaste, ehete, autode, alkoholitarbimise jms on olemuselt samad asjad mis sookurgede tants, paabulinnu saba, piiripääsukeste sööstlend jms, mis muudavad isendi elu raskemaks, keerukamaks, ohtlikumaks, kulukamaks, seavad ohtu elu ja tervise. • Riskikäitumine hoolimata vormist on usaldusväärne märk selle viljeleja heast kvaliteedist, sest ainult võimekas indiviid võib endale lubada aja, ressursside, jõu, tervise jms raiskamist ja ohtu seadmist.

 25. Sotsiaalne konformism • Ei saa ju olla vale see, mida teevad tuhanded!

 26. INIMENE on TERVIK individuaalne SISEMINE VÄLIMINE kollektiivne

 27. Tegurid, mis määravadtervise • 10% arstiabi • 20% pärilikkus • 50% eluviis • 20% keskkond

 28. MEELEOLU: Depressioon Eestis 15% naistest ja 7% meestest • Tunnen, et olen milleski süüdi • Tunnen, et olen teistest halvem • Olen väsinud ja väsin kiiresti • Mure tervise pärast

 29. Etanooli teratogeenne toime – FAS

 30. Alkohol on aine, mis on areneva aju jaoks mürk • Corpus Callosum – reeglid, loogika, impulsid, tunded • Hippocampus – mälu • Cerebellum - koordinatsioon, liikumine, käitumine, mälu • Basal Ganglia – meeleolu ümberlülitamine, eesmärgistatud tegevus, käitumise tagajärgede mõistmine, ajatunnetus • Frontal Lobes – impulsside ja otsuste kontroll, täideviivad funktsioonid (pidurdus, probleemide lahendamine, seksuaalsed instinktid, planeerimine, ajatunnetus, info töötlus, töömälu, enesekontroll, liigutuste kontroll, emotsioonide reguleerimine, motivatioon)

 31. 2001.a. süüdimõistetutest %, kes olid purjus kuriteo sooritamise ajal

 32. 2001.a. kooliõpilaste hulgas tehtud uuring näitas, et keskmine vanus, mil esimest korda alkoholi tarbitakse, on poistel 11,1 eluaastat ja tüdrukutel 11,9 eluaastat. % Puberteet algab poistel 12,2 ja tüdrukutel 11,6 aastaselt.

 33. “Minuga seda küll kunagi ei juhtu”

 34. Keskmine vanus suitsetamise, alkoholi ja illegaalsete uimastite tarbimisel Puberteet algab tüdrukutel 11,6, poistel 12,2 aastaselt.

 35. “kõik ju teevad nii”

 36. Need on minu probleemid!

 37. Igaüks meist vajab enda lähedale vähemalt üht inimest, kes armastab teda tingimusteta

 38. Tänan tähelepanu eest!