slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eigedomsskatt – kontrollutvalet den 11.06.12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eigedomsskatt – kontrollutvalet den 11.06.12

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5
ciaran-lang

Eigedomsskatt – kontrollutvalet den 11.06.12 - PowerPoint PPT Presentation

72 Views
Download Presentation
Eigedomsskatt – kontrollutvalet den 11.06.12
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eigedomsskatt – kontrollutvalet den 11.06.12 • Auke i eigedomsskatten ligg inne i langtidsbudsjettet for å ha • råd til å drifte ny sjukeheim • Kommunestyret gjekk inn for det arbeidet administrasjonen foreslo i • eiga sak 017/12.

  2. Eigedoms- og by skattelova • Kommunestyre har vald ei komplett taksering • Då krev lova ein gjennomgang av alle eigedomar i kommunen. • Lova krev at dette blir gjort kvart tiende år. • Vi må ut og besiktige 3200 private eigedomar. • Og 80 –100 næringseigedomar • Lova krev ei lik handsaming av alle huseigarar.(Viktig prinsipp)

  3. Litt historikk: -Vedtak om nytt økonomisystem i 2010 -Ynskje om meir enn to terminar for kommunale avgifter frå kommunestyret. -Avgiftssystemet KOMTEK inkl. eigedomsskattemodulen var budsjettert inn i investeringa frå 2010. -KOMTEK dekkjer vatn, avløp, feiing, tømming av tankar, renovasjon og eigedomsskatt.

  4. Matrikkelen – Norges eigedomsdatabase. -KOMTEK hentar eigedomsdata frå matrikkelen -Det gjer også off. etatar og eigedomsmeklarar etc. -Nytt system som kommunane pliktar å halde oppdatera. -Kvifor matrikkelen nå? -Kostnaden kjem frå eigedomsskattelova med pliktig besiktigelse. -Med enkle grep får vi ei lik vurdering. Oppmåling. -Bø kommune sparer mange pengar ved å gjera jobben ein gong. -Meir rettferdig skattenivå, fordi det då er same utgangspunkt for oppmåling.

  5. PERSONALANSVAR OG HMS. -Teknisk eining har eit gyldig vedtak frå kommunestyret -Teknisk eining har eit gyldig budsjett for arbeidet. -Teknisk eining har jobba med saka frå 01.01.2012. -Nå har vi 18-20 medarbeidar i sving for å få dette til. -Den regelmessige støyen tærer på motivasjonen hjå oss.