TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ – II (LLL – II) HİBE PROGRAMI Referans No: EuropeAid/ 136279 /ID/ACT/TR EYLÜ L 2014. Hibe Programının Hedefleri. Genel Hedef: H ayat boyu öğrenme için , uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ciaran-guy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ– II (LLL – II)

HİBE PROGRAMI

Referans No: EuropeAid/136279/ID/ACT/TR

EYLÜL2014


Hibe program n n hedefleri
Hibe Programının Hedefleri

Genel Hedef:

Hayat boyu öğrenme için,

uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi

ve bunların uygulanmasının teşvik edilmesi


Hibe program n n hedefleri1
Hibe Programının Hedefleri

3

Özel Hedefler:

 • Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması,

 • HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması,

 • Uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması,


Hibe program n n hedefleri2
Hibe Programının Hedefleri

4

Özel Hedefler:

 • HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi (ağ oluşturma sürecini desteklemek- hayat boyu öğrenme ile ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek),

 • HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi için sektör ve eğitim ve öğretim kurumlarının desteklenmesi.


Hibe program n n ncelikleri
Hibe Programının Öncelikleri

5

Projeler aşağıda belirtilen hedef gruplara odaklanmalıdır:

 • 25- 64 yaş aralığındaki yetişkinler,

 • Yaygın eğitim ve mesleki eğitim kurumlarındaki yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler,

 • Kadınlar başta olmak üzere işsiz yetişkinler,

 • Ev hanımları, emekliler vs. gibi aktif çalışma hayatının dışında olan kişiler,

 • Herhangi bir sebepten dolayı örgün eğitimini tamamlayamamış kişiler,

 • HBÖ alanında çalışan sivil toplum kuruluşu personeli,

 • Özel politikalara ve uygulamalara ihtiyaç duyan, kadınlar, genç erkekler, uzun süre işsiz kalmış kişiler, istihdam ve eğitime erişimde çok büyük zorluklar çeken ve özel itina gösterilmesi gereken kişiler gibi gruplar.


Hibe program n n ncelikleri1
Hibe Programının Öncelikleri

6

Proje başvuruları aşağıda belirtilen performans göstergelerinden en az ikisini içermelidir:

 • Mesleki bilgi ve beceri konusunda sınava tabi tutulmuş ve belge kazanmış katılımcıların sayısı,

 • Temel beceri kurslarından belge kazanmış kişilerin sayısı (özellikle, öğrenmeyi öğrenme, yabancı diller, Bilgi ve İletişim Teknolojileri),

 • HBÖ kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetlere katılmış olan kişilerin ve uzman/personelin sayısı,

 • Yeni izleme metotları (gelişme göstergeleri dâhil), bireylerin öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve ölçülmesi konusunda eğitilmiş öğretmen ve eğitici personel sayısı.


Hibe program n n ncelikleri2
Hibe Programının Öncelikleri

7

 • Proje konusu fark etmeksizin projede gözetilmesi gereken unsurlar:

  • Cinsiyet eşitliği,

  • Sivil toplumun katılımı,

  • Dezavantajlı kişilerin sorunları,

  • Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması,

  • İyi yönetişim.

 • Her proje teklifi yukarıdakilerden bir veya daha fazlasını içermelidir.

Hibe tutar3
Hibe Tutarı

11

Talep edilen hibe miktarı, projenin toplam uygun maliyetlerinin en fazla %90’ı,en az %80’ikadar olmalıdır.

Kalan kısım eş finansman olarak, Avrupa Birliği bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan karşılanmalıdır. (örnek: Başvuru Sahibiveya eş-başvuru sahibi tarafından personel maaşı veya nakit olarak karşılanabilir)

(örnek: 200.000 avro’luk bir projenin en az 160.000 avro ve en fazla 180.000 avro’luk kısmı hibe kapsamında karşılanabilir)


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Proje Süresi

12

En az 10 en fazla 12 aydır.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Uygunluk Kriterleri

13

 • Tarafların Uygunluğu,

 • Faaliyetlerin Uygunluğu,

 • Maliyetlerin Uygunluğu.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

14

Proje Türleri

 • HBÖ konusuna yönelik farkındalık artırma faaliyetleri,

 • İşgücü piyasası talepleriyle uyumlu olarak HBÖ faaliyetleri düzenlenmesi,

 • MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılması,

 • Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak HBÖ fırsatlarına erişimin uzaktan eğitim gibi alternatif eğitim yöntemleri ile artırılması,

 • Önceki Öğrenmelerin Tanınması (RPL) uygulamasının MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile yaygınlaştırılması,

 • Hayat Boyu Öğrenme Kalite Kontrol Hizmetlerinin MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile yaygınlaştırılması.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

15

Örnekler:

 • Standartları Resmi Gazete’de yayınlanan meslekler için mesleki eğitim ve öğretim desteği sağlanması (mevcut modül güncellenmesi, yeni modül geliştirme vb.),

 • Öğretim ve idari personelleri ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarının katılımcıları arasında ve sektör ile STK’lar arasındaki ağın güçlendirilmesi için yenilikçi metotların geliştirilmesine yönelik faaliyetler,

 • Uzaktan eğitim sisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler,

 • HBÖ üzerinde farkındalık artırmak ve HBÖ kültürü oluşturmak için yeni modeller geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetler,

 • Bireylerin eğitime katılımının sağlanması için başvuru sahiplerinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,

 • HBÖ Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

16

Faaliyetler yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar ve hedef grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

Proje Ön Teklifleri ilgili resmi istatistikler ve raporlarda yer alan verilerle desteklenmelidir.

Proje birden fazla ilde uygulama içeriyorsa, projenin ana uygulama yeri, faaliyetlerin çoğunluğunun gerçekleştirildiği il olacaktır.

Proje yönetim işleri için her projenin tam zamanlı bir proje koordinatörü ve proje asistanı ile muhasebeci görevlendirmesi tavsiye edilmektedir.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

17

 • Diğer faaliyet örnekleri Başvuru Rehberi’nde mevcuttur. Faaliyetler, Rehber’de belirtilenlerle sınırlı değildir.

 • Proje ile HBÖ için gerekli beceri ve yeterliliklerinin gelişiminin desteklenmesine yönelik gereklilikler arasındaki ilişkinin açıkça gösterilmesitavsiye edilmektedir.

 • Teklifler projelerin sürdürülebilirliğini sağlamanın yollarını, özellikle projenin uygulama safhasından sonra projeden elde edilen sonuçların ve deneyimlerin nasıl kullanılacağını tanımlamalıdır.

 • Başvuru Sahiplerinin projenin uygulanmasında mevcut yasa ve yönetmeliklere uyması ve uyuşmazlıklardan sakınması son derece önemlidir.

 • Hibe projeleri altında desteklenen tüm eğitim faaliyetlerinin VOC-TEST merkezlerince test edilmesi ve sertifikalandırılması beklenmektedir.

 • Hedef grubun seçiminde cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulmalıdır.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

18

Değerlendirme aşamasında, projelerde, fayda-maliyet etkinliğinin(projenin verimliliği, etkililiği ve sürdürülebilirliği açılarından) öngörülmüş olması önem teşkil etmektedir.

Bu nedenle, başvuru sahipleri tekliflerini hazırlarken proje bütçesi ile beklenen sonuçları dikkatlice değerlendirmelidir.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

19

 • Başvurular hedef grubun ihtiyaçlarına, problemlerine özgü ve “orijinal” olmalı ve uygun çözümler ve uygulama yöntemleri ile tasarlanmalıdır. “kopyala-yapıştır” şeklindeki başvurular değerlendirme sürecinde elenebilir.

 • Proje faaliyetlerinin uygulanması için zaruri durumlarda STKların, okulların, vb. binalarının yenilenmelerine ilişkin mevcut altyapının tadilatı ve modernizasyonu maliyetleri uygun doğrudan maliyettir. Bu maliyetler10.000 avro’yu geçmemelidir.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

20

Uygun Olmayan Faaliyetler:

 • Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere, konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler,

 • Sadece veya büyük ölçüde, çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler,

 • Devlet bütçesinden, başka Topluluk programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmiş ya da edilmekte olan faaliyetler,

 • Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir defaya mahsus faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

21

Uygun Olmayan Faaliyetler (Devam):

 • Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler,

 • Sadece araştırma faaliyetleri içeren projeler,

 • Kar amacı güden faaliyetler,

 • Ticari faaliyetler,

 • Bağışlar,

 • Siyasi nitelikli veya siyasi partilerle ilgisi olan projeler,

 • Sadece araştırma faaliyetleri, strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik faaliyetleri içeren projeler,

 • Hibe veren faaliyetler,

 • Alt yapı projeleri veya esas olarak ekipman satın alımına yönelen projeler.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

22

 • BirBaşvuruSahibi, buTeklifÇağrısıkapsamındabirdenfazlabaşvuruyapabilir.

 • BirBaşvuruSahibi, buTeklifÇağrısıkapsamındabirdenfazlahibedenyararlanamaz.

 • BirBaşvuruSahibi, aynızamandabaşkabirbaşvurudaEş-BaşvuruSahibiveyaBağlıKuruluşolarakyeralabilir.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

Faaliyetlerin Uygunluğu

23

 • BirEş-BaşvuruSahibi, buTeklifÇağrısıkapsamındabirdenfazlabaşvurudayeralabilir.

 • BirEş-BaşvuruSahibi, buTeklifÇağrısıkapsamındaikidenfazlahibedenyararlanamaz.

 • BirEş-BaşvuruSahibi, aynızamandabaşkabirbaşvurudaBaşvuruSahibiveyaBağlıKuruluşolarakyeralabilir.


T rk ye de hayat boyu renmen n desteklenmes ii lll ii h be programi

24

BAŞARILAR