1 / 5

AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 12

AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 12. Olay

chynna
Download Presentation

AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AİLE HUKUKUPRATİK ÇALIŞMA 12 Olay Bay (A) ile Bayan (B), 5.5.2005 tarihinde kesinleşen mahkeme kararı ile boşanmışlardır. Boşanmanın ardından (B), 7.7.2005 tarihinde (D) ile evlenmiş ve 12.1.2006 tarihinde (Ç1) isminde bir çocuk dünyaya getirmiştir. Bay (A) çocuğun kendi çocuğu olduğunu ve soybağı ile kendisine bağlanması gerektiğini iddia etmektedir. (B), 24.10.2007 tarihinde ikinci çocuğu (Ç2)’yi dünyaya getirmiştir. Bu arada (E), (B) ile evlilik dışı ilişki yaşadıklarını ve (Ç2)’nin de, kendi çocuğu olduğunu ileri sürmüştür. Bunun üzerine (D), avukatı (F)’ye durumu anlatmış ve boşanma davası açılması için gerekli işlemlere başlanmasını istemiştir. Boşanma davası açılmadan, 2.1.2008 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirmiştir. Diğer taraftan (A)’nın kardeşi Bay (K), 17 yaşındaki Bayan (G) ile imam nikâhı ile evlenmiş ve (K) ile (G)’nin bu beraberliklerinden (L) isimli bir kızları olmuştur. Sorular: 1-) (Ç1) ile (A) arasında soybağının kurulması mümkün müdür? Açıklayınız. 2-) (Ç2) ile (D) arasında soybağının kurulması mümkün müdür? Yanıtınız olumlu ise, kurulan soybağının ortadan kaldırılması için kim, neyi ispatlayarak, hangi hukuki yola başvurabilir? Açıklayınız. 3-) (L)’ninsoybağı durumunu belirtiniz.

  2. AİLE HUKUKUPRATİK ÇALIŞMA 12 CEVAPLAR 1)TMK md.290: Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır. TMK md.285/1: Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Ç1, A ile B'nin evliliği devam ederken ana rahmine düşmüştür ve A ile B'nin evliliklerinin sona erdiği tarihten itibaren 300 gün içinde doğmuştur. Ç1'in ana rahmine düşme zamanını göz önünde bulundurduğumuzda A'nın Ç1 ile soybağı kurma talebinde haklı olduğunu görüyoruz. Fakat yalnızca bu gerekçeye dayanarak A'nın Ç1'in babası olduğu kanısına varmak, günümüz şartlarında doğru olmaz. Kanun koyucu bahsi geçen TMK maddelerinde, babalığın tespiti konusunda en kesin sonuca ulaşmamızı sağlayan DNA testini hesaba katmamıştır. A, md.285'e dayanarak mahkemeye başvurup Ç1 ile aralarında soybağı kurulmasını talep etmelidir. Yapılacak olan DNA testinin sonucuna göre A, Ç1'in biyolojik babası ise, A ile Ç1 arasında soybağı kurulması mümkündür.

  3. AİLE HUKUKUPRATİK ÇALIŞMA 12 2) Ç2, B ile D'nin evliliği içinde ana rahmine düşmüş ve evlilik devam ederken dünyaya gelmiştir. Aksi ispat edilmedikçe D, Ç2'nin biyolojik babasıdır ve aralarında hukuki olarak soybağı md.285/1'e göre, Ç2 dünyaya geldiğinde kurulmuştur. Ç2'nin evlilik dışı bir ilişkiden doğduğunu ileri süren kişi (E), eğer kurulan soybağının ortadan kaldırılmasını talep ediyorsa, bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. TMK md.287/1: Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Bu yüzden E, Ç2'nin biyolojik babası olduğunu ispatlayarak ve mahkemeye Ç2 ile aralarında soybağının kurulması talebi ile dava açabilir.

  4. AİLE HUKUKUPRATİK ÇALIŞMA 12 3) Medeni kanunumuza göre imam nikahı, resmi nikah olmadan yok hükmündedir. Bay K ile bayan M'nin imam nikahı, hiçbir hukuki niteliğe sahip değildir. Bu yüzden L hukuken, evlilik dışı doğmuş çocuk hükmündedir. TMK md.282: Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur. Md.282deki hükümler çerçevesinde, çocuk ile ana (M) arasındaki soybağı doğumla kurulmuş, çocuk ile baba (K) arasındaki soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulacaktır.

More Related