slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาค PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาค

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

โครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาค - PowerPoint PPT Presentation

chuong
170 Views
Download Presentation

โครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาค

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. โครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาคโครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ก.พ.ตอบรับทราบการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดสป.สธ. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 52 และ 30 กันยายน 52 ก่อนการจัดบุคคลลงตำแหน่งใหม่ ตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (11 ธ.ค.51)

 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9 บส.) โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1008.3.3/547.1 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 • จบห.ทั่วไป 7/8* • บุคลากร 3-5/6 ว หรือ 6 ว/7ว • บุคลากร 3-5/6ว • จพ.การเงินและบัญชี 6 • นวก.เงินและบัญชี 3-5/6ว หรือ 6 ว/7ว • จพ.ธุรการ 2-4/5 • จพ.การเงินและบัญชี 2-4/5 • จพ.พัสดุ 2-4/5 • นายช่างเทคนิค 2-4/5/6 • นายช่างโยธา 2-4/5/6 • จพ.โสตทัศนศึกษา 2-4/5 • นายช่างศิลป์ 2-4/5/6 • จ.ประชาสัมพันธ์ 1-3 /4/5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป • -นวก.สาธารณสุข 9 ชช.*(ด้านบริการทางวิชาการ) • จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. • จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว./8ว. • จ.วิเคราะห์นโยบายฯ 3-5/6 ว. • นวก.สาธารณสุข 8 ว • นวก.สาธารณสุข 3-5/6ว/7ว • จพ.สาธารณสุขชุมชน 2-4/5/6 • จพ.สถิติ 2-4/5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ • -นวก.สาธารณสุข 9 ชช. • (ด้านส่งเสริมพัฒนา) • นวก.สาธารณสุข 8 ว • นวก.สาธารณสุข 3-5/6ว/7ว • จพ.สาธารณสุขชุมชน • 2-4/5/6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ • -นายแพทย์ 9 วช (ด้านเวชกรรมป้องกัน) • -นวก.สาธารณสุข 3-5/ 6ว/7ว • -จพ.สาธารณสุขชุมชน 2-4/5/6 กลุ่มงานควบคุมโรค กลุ่มงานนิติการ • -นิติกร 8 ว* • -นิติกร 3-5/6ว/7ว • -จ.บันทึกข้อมูล 1-3/4/5 กลุ่มงานคุ้มครองฯ • -เภสัชกร 9 วช.* • -เภสัชกร 8 วช. • -นวก.สาธารณสุข 8 ว • -เภสัชกร 3-5/6ว/7วช • -จพ.เภสัชกรรม 2-4/5/6 • -นวก.สาธารณสุข 3-5/ 6ว/7ว • -จพ.สาธารณสุขชุมชน 2-4/5/6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ • -นวก.สาธารณสุข 8ว • -นวก.สาธารณสุข 3-5/ • 6ว/7ว • -จพ.สาธารณสุขชุมชน 2-4/5/6 • -จพ.สถิติ 2-4/5 • -จพ.การเงินและบัญชี 2-4/5 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ -นวก.สาธารณสุข 8 ว* -นวก.สาธารณสุข 3-5/ 6ว/7ว -จพ.สาธารณสุขชุมชน 2-4/5/6 -ทันตแพทย์ 9 วช.* -ทันตแพทย์ 4-6/ 7วช./8วช. -จพ.ทันตสาธารณสุข 2-4 /5/6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข หมายเหตุ * มีบางแห่ง ** กำหนดตำแหน่ง จบห.สาธารณสุข 8 เป็น นวก.สาธารณสุข 8ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

 3. โรงพยาบาลชุมชนผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ 8 วช./9วช.) (ด้านเวชกรรม) -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6/7* -จพ.ธุรการ 2-4/5 -นายช่างเทคนิค 2-4 /5/6 -จพ.การเงินและบัญชี 2-4/5 -จพ.พัสดุ 2-4/5 -จ.เวชสถิติ 2-4 หรือ 5 -จ.เวชสถิติ 2-4 หรือ 5 หรือ 6 กลุ่มงานบริหาร -นักโภชนาการ 3-5/6ว/7ว -โภชนากร 2-4/5/6 -นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5/6ว/7ว -นักรังสีการแพทย์ 3-5/6ว/ 7วช. -นักเทคนิคการแพทย์ 3-5/ 6ว/7วช. -จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2-4/5/6 -จ.เวชสถิติ 2-4/5 -จ.เวชสถิติ 2-4/5/6 -จ.รังสีการแพทย์ 2-4/5/7 กลุ่มงานเทคนิคบริการ -นายแพทย์ 9วช.* -นายแพทย์ 4-6/7วช./8วช. -ทันตแพทย์ 4-6/7วช./8วช. -พยาบาลวิชาชีพ 3-5/ 6ว/ 7วช. -พยาบาลเทคนิค 2-4/5/6 -นักวิชาการสาธารณสุข 3-5/6ว/7ว -จพ.สาธารณสุขชุมชน 2-4/5/6 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ -นายแพทย์ 9 วช.* -ทันตแพทย์ 9วช.* -นายแพทย์ 4-6/7วช./8วช -ทันตแพทย์ 4-6/7วช./8วช. -พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว/7วช. -พยาบาลเทคนิค 2-4/5/6 -จพ.เวชกรรมฟื้นฟู 2-4/5/6 -จพ.สาธารณสุขชุมชน 2-4/5/6 -จพ.ทันตสาธารณสุข 2-4/5/6 -ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2-4/5/6 นักกายภาพบำบัด 3-5/6ว/7วช. กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์ -หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) 8วช.* -พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว/7วช. - พยาบาลเทคนิค 2-4/5/6 กลุ่มการพยาบาล -เภสัชกร 8 วช.* -เภสัชกร 3-5/6ว/7วช. -จพ.เภสัชกรรม 2-4/5/6 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ หมายเหตุ * มีบางแห่ง

 4. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ 9 บส.) กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช • กลุ่มงานอายุรกรรม • กลุ่มงานศัลยกรรม • กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ • กลุ่มงานกุมารเวชกรรม • กลุ่มงานสูติ-นรีเวช • กลุ่มงานจักษุวิทยา • กลุ่มงานโสต คอ นาสิก • กลุ่มงานโภชนศาสตร์ • กลุ่มงานพยาธิวิทยา • กลุ่มงานรังสีวิทยา • กลุ่มงานวิสัญญี • กล่มงานพยาธิวิทยาคลินิก • กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู • -กลุ่มงานจิตเวช • กลุ่มงานทันตกรรม • กลุ่มงานเภสัชกรรม • ฝ่ายบริหารทั่วไป • ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ • ฝ่ายการเงินและบัญชี • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ • ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา • กลุ่มงานผู้ป่วยนอก • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก • กลุ่มงานเวชกรรมสังคม • กลุ่มงานสุขศึกษา • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน • กลุ่มงานสวัสดิการสังคม

 5. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ 9 บส.) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก • กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด • กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย สูติ นรีเวช • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ • กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต คอ นาสิก จักษุ • กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ • กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

 6.  สสอ./สอ. มีอัตราคำสั่งเพียง 1-8 ตำแหน่ง ก.พ.เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการแบ่งงานภายใน โดยควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานให้ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจต่างๆ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน  โครงสร้างที่ ก.พ.รับทราบ อาจไม่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก หากนำไปใช้อาจไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับแนวทางการปฏิบัติงานในปัจจุบัน สป.สธ.จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาคใหม่ จึงยังไม่มีการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ในขณะนี้ (รอ ....)

 7. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข • เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 27 พ.ย. 2552

 8. 1. ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน 1. ตค. 52 - 31 มี.ค.53 เป็นต้นไป 2. ให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบคือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือ สมรรถนะ ในสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ยกเว้นข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ กำหนดสัดส่วน 50:50 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน กำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงานโดยวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลงล่าง เป็นหลักก่อน

 9. การประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ตามที่ ก.พ.กำหนดได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องของงานและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม • ให้จัดกลุ่มคะแนน ผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง คะแนนต่ำสุดของระดับพอใช้ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และจะต้องบริหารวงเงินให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร • ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามที่ ก.พ.กำหนดในข้อ 2 ของ ว.20 ลงวันที่ 3 ก.ย.51 ดังนี้

 10. (8)....หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สำหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชายกเว้น หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา (9)....นายอำเภอสำหรับปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ (10)...ปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ สำหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา (11)...ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีหน้าที่ประเมิน

 11. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้มีหน้าที่ประเมินผลงาน (8) จึงได้มีคำสั่งมอบหมายให้ รองนพ.สสจ. หัวหน้ากลุ่มงาน/งานใน สสจ. ผอ.โรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายในโรงพยาบาล เป็นผู้ประเมินแทนตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ตามคำสั่ง สสจ.พบ.ที่ 173 / 2552 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2552  สำหรับสาธารณสุขอำเภอ ในฐานะผู้มีหน้าที่ประเมินตาม (10) ขอให้ออกคำสั่งมอบหมายงานให้ หัวหน้าสถานีอนามัย เป็นผู้ประเมินข้าราชการใน สอ.ด้วย

 12. 7. แบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ - แบบประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับที่ สป.กำหนด แบบที่ใช้ในการประเมินของ สสจ.พบ.ใช้แบบ IPAT ฉะนั้นขอให้ข้าราชการทุกคนเลือกดัชนีชี้วัดตามกลุ่มภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ตัวชี้วัด เสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบและลงนามตามลำดับชั้นต่อไป

 13. KPI ของ สสจ.เพชรบุรี จำแนกเป็น 8 กลุ่มภารกิจงาน ดังนี้ • กลุ่ม 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป มี 59 ตัวชี้วัด • กลุ่ม 2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ มี 23 ตัวชี้วัด • กลุ่ม 3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ มี 19 ตัวชี้วัด • กลุ่ม 4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มี 47 ตัวชี้วัด • กลุ่ม 5 กลุ่มงานควบคุมโรค มี 67 ตัวชี้วัด • กลุ่ม 6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มี 49 ตัวชี้วัด • กลุ่ม 7 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯมี 199 ตัวชี้วัด • กลุ่ม 8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข มี 47 ตัวชี้วัด รวม 510 ตัวชี้วัด

 14. เอกสารแนบท้าย แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล( IPAT ) ประจำปี 2553 ตำแหน่งเลขที่ .............................ชื่อ-นามสกุล...................................... ตำแหน่ง/ระดับ .......................... ส่วนราชการ (ตาม จ.18) ...................................................ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานจริง ............................. รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ตค.52-มีค.53 ครั้งที่ ๒ เมย.53-กย.53 ตัวอย่าง IPAT