organisatievormen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisatievormen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisatievormen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Organisatievormen - PowerPoint PPT Presentation


 • 347 Views
 • Uploaded on

Organisatievormen. Instituut voor de Overheid Koen Verhoest. Inhoud. Module 1: organisatievormen Module 2: organisatievormen “kiezen” Module 3: toepassingen Praktijkgetuigenissen Cases Toepassing op eigen dienst. Organisatievormen. Per vorm: Deel I vormen Wat? (kenmerken)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organisatievormen' - chumani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organisatievormen

Organisatievormen

Instituut voor de Overheid

Koen Verhoest

inhoud
Inhoud
 • Module 1: organisatievormen
 • Module 2: organisatievormen “kiezen”
 • Module 3: toepassingen
  • Praktijkgetuigenissen
  • Cases
  • Toepassing op eigen dienst
organisatievormen3
Organisatievormen

Per vorm:

Deel I vormen

 • Wat? (kenmerken)
 • Subvormen - Voorbeelden (op verschillende overheidsniveaus)

Deel II aandachtspunten

 • Sterktes & zwaktes
 • Aansturing
 • Proces= succes en faalfactoren

Deel III: criteria

 • Criteria

Extra: resultaten

 • Resultaten
module 1

Module 1

Organisatievormen

organisatievormen5
Organisatievormen
 • Eigen beheer
 • Delegatie / budgethouderschap
 • Interne verzelfstandiging
 • Externe verzelfstandiging (pub & priv)
 • Uitbesteding
 • PPS
 • Inschakeling not-for-profit
 • Privatisering
2 analysekaders
2 analysekaders

“Wie doet wat?” Verdeling van de functies

-Planning en normering

-Productie

-Financiering/bekostiging

-Controle en evaluatie

Verzelfstandiging en privatisering als verschuiven vanverantwoordelijkheid i.v.m. functies

Inrichting van het sturingsarrangement

-Inputsturing

-Proces- of resultaatsturing

-Koppeling van bekostiging aan resultaten

-Competitie door andere aanbieders

-Beheersautonomie

*financieel management

*personeelsmanagement

Verzelfstandiging en privatisering als de verschuiving van sturing door de centrale overheid

eigen beheer8
Eigen beheer

Publieke dienstverlening wordt verzorgd door centrale overheidsadministratie

 • Afdeling, administratie of departement
 • Provinciale administratie
 • Gemeentelijke administratie (vb. Dienst bevolking, stedebouw)
 • Variant: gedeconcentreerde buitendiensten (vb. Admin. Belastingen)
eigen beheer9
Eigen beheer
 • Centrale overheidsdiensten hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid
 • De planning, productie, financiering, controle gebeuren door centrale overheid
 • Strakke inputsturing door horizontale eenheden, processturing door hiërarchie, incrementele inputbekostiging, monopolie
 • Copernicus (federaal) en BBB (Vlaanderen): evolutie naar meer autonomie en ex post controle
delegatie budgethouderschap11
Delegatie / budgethouderschap
 • Geen organisationele vorm van verzelfstandiging
 • Wel beheersautonomie (vnl. inzake financieel management) via enveloppefinanciering voor bepaalde kostensoorten
 • Taakstellend via explicitering van doelstellingen, opvolging en evaluatie
 • Kan gekoppeld worden aan mandaatfunctie
 • OCMW + nieuw gemeentedecreet
verzelfstandiging13
Verzelfstandiging

Verzelfstandiging = divers fenomeen

 • Autonome structuren binnen kernoverheid
 • Autonome structuren afgesplitst van kernoverheid
 • In sommige gevallen rechtspersoonlijkheid
 • Uitgebreide beheersautonomie
 • Aansturing en controle
sturing van agentschappen
Sturing van agentschappen

Traditioneel

 • Formeel: ex ante gericht op inputs – beperkte beheersautonomie
 • Soms wel grote feitelijke mate van beheersautonomie / ruime mate van beleidsautonomie

Nieuw

 • Formeel: ex post gericht op resultaat via beheersovereenkomst
 • Ruime formele mate van beheersautonomie mits gelijke informatie
 • Hercentralisering van strategische beleidsautonomie
 • Feitelijk: niet altijd klaar voor resultaatsturing
subvorm 1 interne vorm
Subvorm 1: interne vorm

Publieke taak verzorgd door intern verzelfstandigd agentschap

 • Organisatie binnen centrale overheid
 • Rechtstreeks onder het hiërarchisch gezag van de politieke overste
 • Toegenomen beheersmatige autonomie: vooral financieel management - HRM autonomie afhankelijk van personeelstatuut
subvorm 1 interne vorm17
Subvorm 1: interne vorm
 • Inputsturing vermindert (geen detailsturing) en meestal ook processturing door delegatie
 • Politieke verantwoordelijkheid van minister blijft volledig, net als zijn mogelijkheden tot interventie
 • Meestal geen rechtspersoonlijkheid (invloed op juridische zelfstandigheid, eigen vermogen, in rechte optreden)
 • Minister / regering is beheerder
subvorm 1 interne vorm18
Subvorm 1: interne vorm

Federaal en Vlaanderen - voor BBB

 • DAB’s
 • Begrotingsfondsen
 • Gewoon staatsbedrijf
 • Met rechtspersoonlijkheid: openbare instelling cat. A

Vlaanderen: na BBB

 • IVA zonder rechtspersoonlijkheid
 • IVA met rechtspersoonlijkheid
 • Al dan niet met raadgevend comité

Gemeentelijk niveau

 • Voor gemeentedecreet: gewoon gemeentebedrijf (“regie”)
 • Na gemeentedecreet: budgethouderschap, interne verzelfstandiging
subvorm 1 interne vorm19
Subvorm 1: interne vorm

Begrotingsfondsen

 • inkomsten uit specifieke heffingen die geoormerkt zijn
 • beperkte autonomie inzake begroting (analiteit en universaliteit) en financieel management: overdracht van ene begrotingsjaar naar andere, Bv. Fonds Ontwikkelingssamenwerking

Diensten Afzonderlijk Beheer

 • beperkte autonomie inzake begroting, VWS na 1994

Staatsbedrijven met com., fin. of indus.kar., regies

 • beperkte autonomie inzake begroting: bv. niet-limitatieve kredieten, bv. Centrale arbeidsdienst van Bestuur van de Strafinrichtingen
subvorm 1 interne vorm20
Subvorm 1: interne vorm

Intern verzelfstandigde agentschappen

 • Meer beheersautonomie in ruil voor resultaatsturing (bv. contractmanagement)
 • minister blijft volledig verantwoordelijk, maar onthoudt zich van detailsturing tijdens contractuitvoering (gemoduleerde delegatie)
 • gewijzigde rol van centrale departementen
  • Vbn. Nederland, Verenigd Koninkrijk, Stad Antwerpen, Vlaanderen (BBB)
subvorm 1 interne vorm21
Subvorm 1: interne vorm

Openbare instellingen categorie A

 • eigen rechtspersoonlijkheid,
 • gepersonaliseerde besturen maar onder rechtstreeks hiërarchisch gezag van de regering, (vbn. OVAM, VMM, Regie der Gebouwen, BIPT, FAVV)
 • veelal papieren instellingen (bv. FBJ, VLIF, Limburgfonds)
subvorm 1 interne vorm22
Subvorm 1: interne vorm

Openbare instellingen categorie A

Wet van 16 maart 1954:

 • minister heeft de beheersbevoegdheid;
 • minister van Financiën controle op beslissingen met fin. en budg. impact
 • rol voor Inspectie van Financiën
 • personeelsformatie en -statuut door regering bepaald
 • financieel: begroting en rekeningen onder minister, goedkeuring van begrotingen door parlement; na goedkeuring, mogelijkheid van niet-limitatieve kredieten, reserveren lenen en beleggen, vrijstelling visum Rekenhof
subvorm 2 externe vorm
Subvorm 2: externe vorm

Publieke taak verzorgd door extern verzelfstandigd agentschap

 • Organisatie die niet onder het hiërarchisch gezag van de politieke overste valt
 • Eigen rechtspersoonlijkheid
 • Eigen patrimonium
 • Eigen raad van bestuur
 • Onder administratief toezicht
 • Beperkte mogelijkheid tot ministeriële interventie
 • Beperking van ministeriële verantwoordelijkheid
 • In sommige gevallen resultaatsturing
subvorm 2 externe vorm24
Subvorm 2: externe vorm

Federaal oud en Vlaanderen voor BBB

 • VOI cat. B
 • VOI cat. C
 • VOI cat. sui generis

Vlaanderen na BBB

 • EVA pub

Federaal nieuw

  • Instellingen sociale zekerheid
  • Autonome overheidsbedrijven  publiekrechtelijke NV’s  met partiële private aandeelhouders

Gemeentelijk niveau

 • Voor gemeentedecreet: autonome gemeentebedrijf
 • Na gemeentedecreet: externe verzelfstandiging als autonoom gemeentebedrijf
extern verzelfstandigde overheidsdienst
Extern verzelfstandigde overheidsdienst
 • Openbare instellingen Categorie B (C en D) en sui generis
  • historiek
  • wet van 16 maart 1954
   • beheersorganen door regering benoemd op voordracht, AG
   • adm toezicht door minister en minister van Financiën en twee regeringscommissarissen, schorsend beroep (incl. algemeen belang) en subsitutieregeling
   • personeelsformatie en -statuut door regering bepaald (uitzondering voor bepaalde sui generis instellingen)
   • financieel: begroting en rekeningen door beheersorganen en goedkeuring door ministers, bekendmaking van begrotingen door parlement; na goedkeuring, mogelijkheid van niet-limitatieve kredieten, reserveren, lenen en beleggen, verschuiven tussen limitatieve kredieten
  • Vorm: Openbare instelling, CV of NV
externe verzelfstandiging onder de wet van 1954 ervaringen
Externe verzelfstandiging onder de wet van 1954: ervaringen
 • Groot aantal instellingen (Vlaanderen: 34) met groot belang op financieel en personeelsvlak
 • Weinig heroverweging bij regionalisering
 • Grote heterogeniteit inzake
  • Rechtsvorm
  • Beheersorganen (samenstelling en taken)
  • Toezichtsregelingen
 • Wet van 1954 te strak  feitelijke uitholling van wet van 1954 zonder plaatsvervangende sturing
  • Inz. Beleidsautonomie
  • Inz. Beheersautonomie
federaal beleid inzake externe verzelfstandiging periode 1990 2006
Federaal beleid inzake externe verzelfstandiging: periode 1990-2006
 • Autonoom overheidsbedrijf
  • wet van 21 maart 1991: Post, Belgacom, NMBS
  • economisch (eenmaking europese markt), technologisch en bestuurlijke evoluties
  • responsabilisering i.p.v. privatisering
   • scheiding taken van algemeen belang en commerciële taken
   • verregaande beheersautonomie in ruil voor beheerscontract
   • beheersorganen: raad van bestuur en directiecomité, benoemt en ontslaan door de regering, college van commissarissen
   • beperkt administratief toezicht door één regeringscommissaris (geen algemeen belang)
   • autonomie inzake activiteiten, filialisering en participaties, lenen en beleggen, personeelsstatuut, onderhandelingen…
   • uitvoeringsimmuniteit voor goederen inzake taken van algemeen belang, onmogelijkheid van faillissement
federaal beleid inzake externe verzelfstandiging periode 1990 2002
Federaal beleid inzake externe verzelfstandiging: periode 1990-2002
 • Autonoom overheidsbedrijf
  • ervaringen: voortschrijdende liberalisering, moeilijkheid van herstructureringen (vakbonden), aantrekkelijkheid van NV-structuur, bestuursprivatisering, afzwakking van politiek primaat (weinig sanctiemogelijkheid)
  • Omvorming tot publiekrechtelijke NV + gedeeltelijke privatisering b.v. via beursgang (b.v. Belgacom en Post)
 • Sociale parastatalen (KB van 1997)
  • Beperkte verruiming van beheersautonomie en beheerscontract
  • Trage en onvolledige uitvoering
  • Gedrag conflicteert met contractuele relaties
federaal beleid inzake externe verzelfstandiging periode 1990 200629
Federaal beleid inzake externe verzelfstandiging: periode 1990-2006
 • Expliciet maar slechts partieel en gradueel
 • Geen duidelijke keuze voor vervanging van input- door resultaatsturing
 • Onvoldoende sturingscapaciteit in federale overheid
 • Resultaatsturing niet geoptimaliseerd
vlaams beleid inzake externe verzelfstandiging
Vlaams beleid inzake externe verzelfstandiging
 • periode ‘99-2006: expliciet, systematisch en omvattend via ontwerp kaderdecreet en sectorale screening
  • eenduidige categorisering met differentiatiemogelijkheid
  • Voorkeur IVA vs EVA, publiek vs privaat (criteria)
  • responsabilisering Raad van Bestuur
  • beheersovereenkomst en ex post toezicht & audit (quit vernietigingsrecht en dwangvoogdij ?)
  • participaties en filialisering
 • feitelijke uitvoering
  • Verdere differentiatie (bv; IVA met rechtspersoonlijkheid)
  • Splitsing beleidsvoorbereiding en -uitvoering
subvorm 2 privaatrechtelijke vorm
Subvorm 2: privaatrechtelijke vorm
 • Organisatie die niet onder het hiërarchisch gezag van de politieke overste valt
 • Met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid (vb. NV of VZW vorm)
 • Eigen patrimonium
 • Eigen raad van bestuur
 • Veelal hybride kenmerken:
 • Soms onder administratief toezicht
 • Overheidsvertegenwoordiging in raad van bestuur
 • Activa en passiva van overheid
 • Beperking van autonomie
 • In sommige gevallen resultaatsturing
subvorm 2 privaatrechtelijke vorm32
Subvorm 2: privaatrechtelijke vorm

Federaal en Vlaanderen voor BBB

 • Onoverzichtelijk geheel van vennootschappen en VZW’s die op één of andere wijze band hebben met overheid (oprichting, raad van bestuur, financiering, administratief toezicht)
 • Heterogeniteit
 • Juridische onduidelijkheid door driewegenleer  evolutie naar tweewegenleer

Vlaanderen na BBB

 • EVA privaatrechtelijk

Gemeentelijk niveau

 • Voor gemeentedecreet: gemeentelijke VZW
 • Na gemeentedecreet: externe verzelfstandiging in privaatrechtelijke vorm
publiek publieke samenwerking
Publiek-publieke samenwerking
 • Besturen werken samen om dienst aan te bieden
 • Tussen gemeenten (decreet 2001)
  • Projectgewijs
   • Interlokale vereniging (zonder rechtspersoonlijkheid en zonder overdracht)
   • Projectvereniging (rechtspersoonlijkheid, maar geen overdracht)
  • Dienstverlenende vereniging (zonder overdracht)
  • Opdrachthoudende vereniging (met beheersoverdracht)
 • Intercommunales
 • Intergemeentelijke vzw’s
uitbesteding35
Uitbesteding

Basiskenmerken

Productie en/of levering van publieke diensten door private aanbieder in opdracht van overheid

 • Overheid doet planning, controle en bekostiging
 • Beperkt zich tot één fase van de levenscyclus
 • Aanbesteding volgens overheidsopdrachtenregelgeving
uitbesteding36
Uitbesteding

Subvormen en voorbeelden:

 • Externe en interne uitbesteding
 • Evolutie: aard diensten en aard relatie
  • Van ondersteunende diensten naar externe dienstverlening
  • Evolutie naar langere en omvattender contracten
 • Voorbeelden
  • Huisvuilophaling op gemeentelijk of intercommunaal vlak
  • IT-functie in Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
uitbesteding37
Uitbesteding

Uitbestede diensten zie Kakabadse (figure 3)

verlening van concessies
Verlening van concessies
 • Concessie-overeenkomsten: Privé-sector staat in voor bestuur, productie en financiering. Overheid controleert of de bepalingen van het lastenboek zijn vervuld, of reguleert.
 • Criteria: voor produktie belangrijke infrastructuur noodzakelijk (bv. telefonie, spoorwegennet, verkeersinfrastructuur) en technologie van basisinfrastructuur weinig verandert; stabiele vraag; domeinen waar overheid belangrijke verantwoordelijkheid blijft dragen (bv. keuring van voedingswaren); waarbij exploitatie weinig concurrentie
 • Voordeel: concurrentie bij het bieden
 • Voorwaarden: eerlijke gunning (wetgeving inzake gunning van de overheidsopdrachten)
 • bvn. liefkenshoektunnel, exploitatie en distributie van openbare nutsvoorzieningen (Belgacom) en vervoer (NMBS; busconcessies, exploitatie van luchthavens BATC).
publiek private samenwerking pps
Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Eén of meer publieke en één of meer private partijen stemmen hun activiteiten op enigerlei wijze op mekaar af – vanuit de eigen verantwoordelijkheden en kwaliteiten

Kosten, risico’s en opbrengsten worden in een onderling overeengekomen verhouding onder de betrokken partijen verdeeld

publiek private samenwerking pps41
Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Verschillende vormen

 • Contractueel : combinaties van DFBMO
 • Structureel

Verschillende financieringstechnieken

Verschillende graden van private betrokkenheid bij publieke taak

 • ontwerp en creatie van infrastructuur
 • uitvoeren van ondersteunende taken
 • uitvoeren van (publieke) diensten

Enge en brede vormen van PPS

inschakeling non profit44
Inschakeling non profit
 • Georganiseerde initiatieven vanuit burgers, vrijwilligers en non-profit organisaties (middenveld)
 • Meestal inschakeling via een niet-competitieve uitbesteding, sterk gereguleerde markten of via overheidssubsidie
 • Evolutie naar meer en meer competitieve aanbestedingen, meer vrije marktwerking, doelgebonden subsidies en contracten
vormen
Vormen

Niet expliciet competitief

 • Subsidiëring derde sector door overheid
  • Mate van doelgebondenheid
  • Outputgerelateerde financiering versus capaciteitsfinanciering
  • Koppeling aan contractuele afspraak in de vorm van een convenant; beheersovereenkomst
  • Koppeling aan aantal/aard gebruikers

Wel expliciet competitief

 • Financiering via vouchers
 • Uitbesteding via tendering procedure

Fundamentele keuze is partnerschap versus marktrelatie, met diverse tussenvormen

vormen46
Vormen

Purchase of service contracting

 • Sociale dienstverlening: gericht op gedragsverandering en dus complex en onvoorspelbaar; arbeidsintensief; intensieve monitoring nodig; hoge mate van competitie niet altijd mogelijk of wenselijk; nood aan continuïteit en coördinatie; meestal bij non-profit organisaties
 • Competitieve variant; onderhandelde variant; cooperatieve variant
 • Scope van contract: eng – breed
 • Wanneer kiezen: competitie – keuze; actoren met goede reputatie; overheid genoeg informatie; overheid en actoren voldoende middelen voor contractproces; wettelijke beperkingen
vormen47
Vormen

Vouchers

 • Definitie: subsidie die beperkte koopkracht geeft voor keuze tussen een beperkte set van diensten
 • Subsidiëring van de vraagzijde, in plaats van de aanbodzijde
 • Beperking van diensten – beperking van aanbieders (bv. Erkenning, vergunning)
 • Incentive om gedrag van gebruiker te veranderen en door aanbieders meer competitie te laten ondergaan
 • Adverse selection als probleem: nood aan informatie
 • Doelgroepgericht, budgettair goed beheersbaar; maar nood aan regulering en nood aan gedragenheid
privatisering49
Privatisering
 • Overdracht van activiteit naar privé-markt, waarbij private aanbieder zowel planning, productie, financiering als controle waarneemt
 • Partieel en volledige privatisering
 • Liberalisering en privatisering zijn niet gelijk, maar dienen wel samen te gaan
 • Privatisering en deregulering zijn niet gelijk:
  • Overheidsregulering mogelijks noodzakelijk: kwaliteit van productie, prijsregelgeving, marktstructurering
  • Vbn.OKI’s: ASLK, gemeentekrediet, Sabena, Belgacom
privatisering50
Privatisering
 • Subvormen (OECD 2003 tabel 2.4, p. 105-106)
  • ‘Public share offerings’ op de aandelenmarkt (versterkt aandelenmarkt, nadeel: aandeelhouderschap is versplinterd)
  • ‘Trade sales’ (door onderhandeling of competitieve aanbesteding) (post- privatiserings-engagmenten mogelijk, strong governance, nadeel is mindere transparantie)
  • Gemengde verkopen
  • Buy-out door management en/of werknemers (motivatie, corporate governance versterkt, conflicten mogelijk, kleinere expert-gedreven bedrijven)
  • Verkoop van activa (meestal na liquidatie van overheidsbedrijf)
  • Massa privatisering (door vouchers aan bevolking, eerste fase van transitie economie)
slide54

Meer info

K.U.LeuvenInstituut voor de Overheid

Anneke Heylen & Inge Vermeulen E. Van Evenstraat 2aB-3000 Leuven

0032 16 32 32 70

io@soc.kuleuven.be

www.instituutvoordeoverheid.be