Download
upravljanje ambala om i ambala nim otpadom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPRAVLJANJE AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPRAVLJANJE AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

UPRAVLJANJE AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

294 Views Download Presentation
Download Presentation

UPRAVLJANJE AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UPRAVLJANJE AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM Ministerstvo za životna sredina i prostorno planiranje na Republika Makedonija M-r Stevo Temelkovski - zam. minister -

 2. Zakon o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (ZUAAO) o Usvojen idonesen 2009. god.,počeo s primjenom1.1.2010.godine oUsuglašen s EU Direktivom 94/62 o ambalaži i ambalažnom otpadu oUvedenanaknada za vrećice za transport robe oNekolikotranzicijskihrazdobljau kojimatvrtkeusklađujusvojradsazakonom

 3. CILJ ZAKONA • Daharmoniziranacionalnemjerezaupravljanjeambalažomiambalažnimotpadom • Dasmanjikoličinuambalažnogotpadakrozpreradu / recikliranje • Dauspostavinacionalneciljevezaprikupljanjeiobraduilirecikliranjeambalažnogotpada

 4. OPSEG ZAKONA • Odredbe ZUAAO primjenjivatće se za: • Ambalažaproizvedenaipuštenanatržištunateritoriju RM • Ambalažniotpadstvorenobavljanjemproizvodnim, industrijskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim, administrativnimidrugimgospodarskimaktivnostima • Ambalažniotpadizkućanstavai / ilibilogdjedrugdje u RM, bezobziranapodrijetlo, uporabuivrstu materijala

 5. SUDIONICI (uključenestrane) •Dobavljači, proizvođačiambalažeinjihovihkonvertera •Korisnici •Proizvođači, uključujućiiuvoznike •Trgovcinamaloidistributeri •Organiiorganizacije Gospodarski subjekti koji su povezani s ambalažom:

 6. OBVEZE 1 • Prikupiti od kupaca Ambalažni otpadtreba se: 2 3 •Ponovno iskoristiti • Reciklirati ili preraditi (u cilju proizvodnje energije)

 7. UPRAVLJANJE AMBALAŽOM (puštanjenatržište) Ambalažaproizvedenaipuštenanatržišteu RM moraispunjavatiuvjetekoji se odnosena: • Sukladnost s EU iNacionalnestandardezapakiranje • Zahtjevizakoncentracijeteškihmetala u ambalažiiambalažnimmaterijalima • Ambalažaidentificiraioznačava • vrstimaterijalaiskorištenogu pakiranju Oznakasadržipodatke o: • mogućnost za ponovnu uporabu ili reciklažu

 8. NACIONALNI CILJEVI ZA PRERADU AMBALAŽNOG OTPADA I VREMENSKI ROK a) do kraja2020. god.- min 60% težineambalažnogotpadastvorenog u RM preraditioperacijamaobnovljivanjemilioperacijamaenergetskeprerade b) do kraja2020. god.- min 55%, a max 80% trebareciklirati c) do kraja2020. god.- sljedećekoličinematerijalaodkoje se proizvodiambalažatrebabitireciklirano: 60% stakla / 60% papirikarton / 50 % metali/ 15% drvo. do 2018. god.- min 22,5% plastike, samomaterijalikoji se recikliraju.

 9. NAKNADE ProizvođačkojipuštanatržišteRM ambalažuipakiranurobukojaproizvodiambalažni otpad, dužan je platitinaknaduzaupravljanjeambalažnimotpadom. • Naknade se izračunavaju ovisno o vrsti i količini (neto težina / volumen ambalaže) • Gospodarski operatori oslobođeni su plaćanja naknade ako: • Osnujuili se uključe u kolektivni sustavzaupravljanje ambalažnimotpadom • Sami dobijudozvoluzaupravljanje ambalažnimotpadom • Operatorikojisupostigliciljeveutvrđene u ZUAAO

 10. Naknade:

 11. REALIZACIJA SUSTAVA Samostalnorukovanje ambalažnimotpadom- individualnorukovanjeambalažnimotpadom Zajedničkorukovanjeambalažnimotpadom- kolektivnisustav Dozvolezaobasustava donosiMEPP

 12. PODUZEĆEZA GOSPODARENJEAMBALAŽNIM OTPADOM • Kolektivnisustav možese uspostavitisamoputemosnivanjapravnogsubjekta (poduzeća) zagospodarenjeambalažnimotpadom, ukolikonjegoviosnivačiičlanovizajednoproizvedumin 15% (30%),aline višeod 51% ambalažnogotpadau jednojkalendarskojgodininatržištu RM • U vrijemepodnošenjazahtjevazaizdavanjeodobrenjazakolektivno gospodarenjeonimaugovore s proizvođačimakojiplasirajumin 5% (10%)ambalažnogotpadanatržište • Zahtjevod15%trebaobi se podnijetiu rokuod 1 godineoddanaprimitkaodobrenja/dozvole.

 13. POSTOJEĆI SUSTAVIZA GOSPODARENJE AMBALAŽNIMOTPADOM Do sada suu RM registrirana2kolektivnarukovateljaambalažnimotpadom • PAKOMAK - Skopje • EURO EKOPAK - Skopje • u registracijskojprocedurisujoš 2 kolektivnarukovateljai • 5 samostalnihrukovateljaambalažnimotpadom