teoretiska perspektiv p bed mning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teoretiska perspektiv på bedömning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teoretiska perspektiv på bedömning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Teoretiska perspektiv på bedömning - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Teoretiska perspektiv på bedömning. Johan Bring. Adjungerad professor i statistik vid Högskolan i Gävle Statistiker på konsultbolaget Statisticon AB i Uppsala Forskar om sammanfattningsmått tillsammans med Jan Odelstad. Gottsundaskolan/Skoltävling. Skriftligt omdöme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teoretiska perspektiv på bedömning' - christmas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Adjungerad professor i statistik vid Högskolan i Gävle
 • Statistiker på konsultbolaget Statisticon AB i Uppsala
 • Forskar om sammanfattningsmått tillsammans med Jan Odelstad.
 • Gottsundaskolan/Skoltävling
skriftligt omd me
Skriftligt omdöme
 • Skolans systematiska och strukturerade dokumentation om hur ditt barn utvecklas gentemot skolans mål i alla ämnen.
 • Underlaget för utvecklingssamtalet.
 • Den typ av dokumentation som eleven och du som förälder ska få.
 • Rektor beslutar om utformningen av de skriftliga omdömena som kan vara betygsliknande.
varf r denna ndring
Varför denna ändring?
 • Forskning har visat att:
  • det är väldigt lite kunskapsutveckling man har talat om på utvecklingssamtalen
  • det är personliga egenskapen som; glad och pigg, okoncentrerad och pratsam
  • det man har skrivit i IUP:n har väldigt mycket handlat om vad eleven ska göra som att prata mindre, komma i tid till lektionerna, alltså inget som har med kunskapsutveckling att göra egentligen. (Webbkonferens, Skolverket)
varf r denna ndring1
Varför denna ändring?
 • ”Den information om elevens skolgång som ges i samband med utvecklingssamtalet upplevs ofta som otydlig. Ett sätt att öka tydligheten är att lärarna får möjlighet att uttrycka sig i mer betygsliknande former genom skriftliga omdömen som en del av den individuella utvecklingsplanen.”
vad skiljer betyg fr n betygsliknande omd men
Vad skiljer betyg från betygsliknande omdömen?
 • Betyg är en formaliserad och standardiserad information till elev och föräldrar i ett nationellt system.
 • Nationella kursplaner anger mål och vilka kunskaper eleverna ska utveckla.
 • Betygskriterierna beskriver och preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för respektive betyg.
 • Betygssättning är myndighetsutövning med krav på dokumentation, insyn och likabehandling.
f r ndring i syns tt p bed mning
Kontrollera

Bedömning och lärande hålls isär

Bedömning av kunskaper och färdigheter

Produkter i fokus

Befrämja lärande

Bedömning och lärande sker fortlöpande

Bedömning av förståelse, kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation m.m.

Processer i fokus

Förändring i synsätt på bedömning
slide9
”Bland de viktigaste är att tidigare handlade bedömningen till stor del om en kontroll av vad eleven lärt sig och en bedömning av kunskaper och färdigheter, medan synsättet numera förskjutits i riktning mot att främja och diagnosticera lärande samt att se mera till förståelse, förmågor och kompetenser.”
slide10
Summativ bedömning – en bedömning där elevens prestation betygsätts. Elevens styrkor och svagheter summeras till ett sammanfattande omdöme, betyg. Bedömningen ger ingen vägledning för det fortsatta lärandet. 
 • Formativ bedömning – en bedömning där syftet är att sakligt beskriva vad eleven har gjort och hans kunskaper och förmågor. Bedömningen kan ge råd för hur eleven ska utvecklas vidare och hjälpa till att forma elevens fortsatta lärande. 
hur utforma
Hur utforma?
 • De skriftliga omdömena kan uttryckas i form av en text eller en symbol som beslutas lokalt på den enskilda skolan och som anpassas till elevernas ålder och mognad.
vad skall bed mas
Vad skall bedömas?
 • De kunskaper och förmågor som ska bedömas och vilka mål att sträva mot, som undervisningen inriktas mot, ska vara kända av elev och vårdnadshavare. Då kan de veta vad lärandet syftar till och ska få för resultat.
 • Bedömningen ska inte enbart gälla kunskaper om fakta och begrepp, utan också omfatta förmågor. Med förmågor menar man då t.ex. beskriva och förklara, göra jämförelser, dra slutsatser och lösa problem.
olika syn p kunskap
Olika syn på kunskap

(Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, Helena Korp sid 89)

m tning
Mätning
 • Ingen entydig definition.
 • Att representera verkligheten med siffror (eller andra symboler).
slide18

4 4 4 4 4 4 4 4

Ingen värdering

Bara värdering

skalniv er
Skalnivåer
 • Nominalskala
 • Ordinalskala
 • Intervalskala
 • Kvotskala
meritv rde1
Skala 10,15,20

Skala 10,15,25

Meritvärde

200

210

meritv rde2
Skala 10,15,20

Skala 10,15,25

Meritvärde

200

220

210

215

kriterier f r betyget v l godk nt
Kriterier för betyget Väl godkänt
 • Eleven använder matematiska begrepp och metoder för att formulera och lösa problem.
 • Eleven följer och förstår matematiska resonemang.
 • Eleven gör matematiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer samt genomför och redovisar med logiska resonemang sitt arbete såväl muntligt som skriftligt.
 • Eleven använder ord, bilder och matematiska konventioner på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.
 • Eleven visar säkerhet i sitt problemlösningsarbete och använder olika metoder och tillvägagångssätt.
 • Eleven kan skilja gissningar och antaganden från det vi vet eller har möjlighet att kontrollera.
 • Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden.
r kunskap en latent variabel
Är kunskap en latent variabel?

Pedagogisk mätning kan gälla såväl attityder som förvärvade kunskaper och färdigheter och inneboende förmågor av olika slag, exempelvis spatial eller empatisk förmåga, intelligens, läsförmåga eller ordförråd.

Flera av dessa variabler kan inte mätas direkt (de beskrivs som ”latenta”), utan man får dra slutsatser om dem på grundval av testtagarnas resultat på ”manifesta variabler” – d v s antal rätta svar på frågorna i testets olika delar (numera avläses de latenta variablerna i statistiska korrelationer mellan de manifesta).

(Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, Helena Korp sid 75)

skriftliga omd men
Skriftliga omdömen
 • Även om de görs betygsliknande så är det inte frågan om mätning utan en värdering.
 • Att sammanfatta med en siffra eller annan symbol ger ur ett visst perspektiv tydlighet.
  • ”Om ett omdöme utformas med hjälp av symboler eller t.ex. kryss i en mall är det viktigt att omdömet kompletteras med en nyanserad beskrivning.”