slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ความต้องการและแนวทาง การพัฒนาทันตบุคลกรใà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ความต้องการและแนวทาง การพัฒนาทันตบุคลกรใภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

ความต้องการและแนวทาง การพัฒนาทันตบุคลกรในส่วนภูมิภาค. การประชุม สรุปผลการตรวจราชการกองทุนทันตกรรมรอบที่ ๑และเตรียมการตรวจราชการฯ. ทิพาพร สุโฆสิต สถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ๒๘/๐๔/๑๑. สถานการณ์. นโยบายรพ.สต. การเกิดกองทุนทันตกรรม. นโยบายรพ.สต. นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๒.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ความต้องการและแนวทาง การพัฒนาทันตบุคลกรใà¸' - christmas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ความต้องการและแนวทางการพัฒนาทันตบุคลกรในส่วนภูมิภาคความต้องการและแนวทางการพัฒนาทันตบุคลกรในส่วนภูมิภาค

การประชุม สรุปผลการตรวจราชการกองทุนทันตกรรมรอบที่ ๑และเตรียมการตรวจราชการฯ

ทิพาพร สุโฆสิต สถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ๒๘/๐๔/๑๑

slide2
สถานการณ์
 • นโยบายรพ.สต.
 • การเกิดกองทุนทันตกรรม
slide3
นโยบายรพ.สต.

นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๒

รัฐบาล แถลงนโยบายด้านสาธารณสุข

ข้อ ๓.๓.๓ปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุข..........

..... ยกระดับสถานีอนามัยเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

slide4

นโยบายรพ.สต.

 • นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ทำแผนทศวรรษเพื่อการพัฒนารพ.สต. ปี 2553-2562

เป้าหมายและระยะเวลา

ระยะแรก ภายในก.ย. 52 จำนวน 1,000 แห่ง

ระยะขยายผล ภายในก.ย. 53 จำนวน 1,000 แห่ง

ระยะครอบคลุม ก.ย. 62 จำนวนที่เหลือ

ระยะติดตามประเมิน ต.ค. 53-ก.ย.62

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ครั้งที่1 ปี53

slide5
นโยบายรพ.สต.

ประเภท และจำนวนบุคลากรในรพ.สต.ระดับต่างๆ

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ครั้งที่1 ปี53

slide6
กองทุนทันตกรรม

การเกิดกองทุนทันตกรรม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ ๒๕๕๔

slide7

เป้าหมายและความคาดหวังเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554

 • เกิดความร่วมมือระหว่าง ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัย องค์กรทันตแพทย์เอกชน แสะ สปสช. ในการสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดบริการด้านทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เหมาะสม
 • เกิดระบบบริหารงานทันตกรรม และระบบข้อมูล ไอที ในระดับจังหวัด ที่เอื้อต่อการจัดบริการทันตสุขภาพ และติดตามผลการให้บริการทั้งในหน่วยบริการและพื้นที่
 • มีการสนับสนุนการผลิต พัฒนาและกระจายทันตบุคลากรสู่ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ
 • มีการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างเข้มข้น ทั่วถึง และนักเรียน ป.1 ได้รับการบริการทันตกรรมโดยบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกันโรคและรักษาทางทันตกรรม(Comprehensive care) และขยายการเฝ้าระวังในปีถัดไป
 • มีแผนยุทธศาสตร์ด้านทันตสาธารณสุขระดับประเทศ แผนพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขของทุกจังหวัด และแผนดำเนินงานให้บริการ
 • ทันตกรรมประจำปีของแต่ละ คปสอ. โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแผน

7

slide8

การจัดบริการทันตกรรมแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายการจัดบริการทันตกรรมแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายรอง

slide9
กองทุนทันตกรรม

ตัวชี้วัดผลผลิต(บางส่วน)

- เด็กนักเรียนชั้น ป.๑ในพื้นที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากในปีการศึกษา ๒๕๕๔ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

- เด็กนักเรียนชั้น ป.๑ได้รับการบริการทันตกรรมผสมผสานอย่างสมบูรณ์ (complete treatment)ไม่น้อยกว่าร้อยละ๒๐ของเด็กป. ๑ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

slide10
ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการในรพ.สต.

และให้บริการตามเป้าหมายกองทุนทันตกรรม

คือ

ทันตาภิบาล

ภายใต้การกำกับดูแลของทันตแพทย์

slide11
ผู้ให้บริการ/ปริมาณ
 • ควรมีทันตาภิบาลทุก รพ.สต. จำนวน 9,800 คน
 • มีทันตาภิบาลแล้ว(สำรวจโดย สป.รพ.สต.) 1,800 คน
 • ยังขาดอีก 7,000 คน
 • คิดเฉพาะความต้องการตามโครงสร้างปี 53 5,500 คน
 • ยังขาดอีก 3,700 คน

ปี 2554

(จากการสำรวจกำลังคนในรพ.สต. มค.54 มีทภ. 1,800คนเศษ)

slide12
ผู้ให้บริการ/คุณภาพ

บทบาททันตาภิบาลในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่ไม่สามารถทำได้ คือ

 • การจัดบริการเชิงรุกในชุมชน (ร้อยละ 57-82)
 • การจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศสช.(ร้อยละ 37-58)
 • การประเมินสภาวะทันตสุขภาพ/จัดทำโครงการแก้ปัญหา/สร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับพื้นที่ (ร้อยละ 28-38)
 • การให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพในสถานบริการ ครัวเรือน และชุมชน (ร้อยละ 19-39)
 • (สุณี วงศ์คงคาเทพ สังเคราะห์งานวิจัย เพื่อจัอทำข้อเสนอกระบวนการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตฯ)
slide13
ผู้ให้บริการ/คุณภาพ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในศสช.

 • - ปรับกระบวนทัศน์ใหม่เน้นการส่งเสริมป้องกันแบบการบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 • - เพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์ คิดเชิงระบบ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ การวางแผนประเมินผล ศักยภาพในการดูแลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 • - พัฒนาทักษะในด้านการประสานงาน การเข้าชุมชน การสื่อสาร การทำEmpowerment ภาวการณ์เป็นผู้นำฯลฯ
 • จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้น

(สุณี วงศ์คงคาเทพ สังเคราะห์งานวิจัย เพื่อจัอทำข้อเสนอกระบวนการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตฯ)

slide14
ผู้ให้บริการ

เพิ่มการผลิตและพัฒนา

ทันตาภิบาล

slide15
การผลิตทันตาภิบาล
 • เพิ่มการผลิตทันตาภิบาล จากปีละ 300 เป็น 600 คน ตั้งแต่ปี55
 • ปรับการผลิตจาก 2 ปี เป็น 4 ปี
 • ภายใต้เงื่อนไขให้จังหวัดร่วมจัดการศึกษา

ขอเชิญชวนสสจ. และ CUP ร่วมจัดการศึกษา

โดยตอบรับอย่างเป็นทางการมาตามหนังสือเชิญชวน

slide16
แนวทางการร่วมผลิตทภ.กับจังหวัดแนวทางการร่วมผลิตทภ.กับจังหวัด

แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดที่เป็นหน่วยร่วมผลิต

1. MOUกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. จัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ

3. แต่งตั้งอาจารย์ของโรงพยาบาลเป็นอาจารย์พิเศษ

4. ประสานการดำเนินการ รวมทั้งนิเทศติดตาม

5. ปฐมนิเทศนักศึกษา

6. จัดสัมมนาวิชาการให้แก่นักศึกษาตามความเหมาะสม

slide17
แนวทางการร่วมผลิตทภ.กับจังหวัดแนวทางการร่วมผลิตทภ.กับจังหวัด

เกณฑ์มาตรฐานพี่เลี้ยง/อาจารย์พิเศษ ในระดับ สสจ.

๑. เป็นทันตแพทย์ ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ๕ ปีขึ้นไป

๒. เป็นทันตแพทย์/นักวิชาการ/พยาบาล/ทันตาภิบาล/บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นไป เพื่อเป็นที่ปรึกษาร่วมด้านการวิจัย ๑ คนต่อ นักศึกษา ๔ คน

เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์พิเศษ (อาจารย์ร่วมสอน) ในระดับรพช.

เกณฑ์มาตรฐานพี่เลี้ยง ในระดับ รพ.สต./PCU/สอ.

slide18
แนวทางการร่วมผลิตทภ.กับจังหวัดแนวทางการร่วมผลิตทภ.กับจังหวัด

แนวทางการฝึก

๑. นักศึกษาไม่เกิน ๔ คนต่อโรงพยาบาล

๒. ฝึกแบบบูรณาการ

๓. มีการประเมินผล การนิเทศติดตาม และจัดสัมมนาวิชาการ ทั้งที่จังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน

slide19
การพัฒนาทันตาภิบาล
 • พัฒนาโดยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

- ตำแหน่ง

- การศึกษา/อบรม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

 • พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

โดย - กองทุนทันตกรรม

- จังหวัด

- CUP

slide20
การพัฒนาทันตาภิบาล

พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานโดยกองทุนทันตกรรมปี๕๔

๑.พัฒนาความรู้วิชาการทางด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุขใหม่ๆ

๑.๑ โครงการพัฒนาทันตาภิบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ ทันตกรรมป้องกัน๙ รุ่น

๑.๒ โครงการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ๕ รุ่น ผู้ช่วยฯ ๑ รุ่น

๒. พัฒนาศักยภาพการทำงานในชุมชน

๒.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพการทำงานทันตสาธารณสุขในชุมชน ๖ รุ่น

๒.๒ โครงการเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในช่องปาก สำหรับทันตาภิบาลในสสจ. ๑ รุ่น

๓. ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอการพัฒนาปี ๕๕

slide21
ผู้ให้บริการ/คุณภาพ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในศสช.

 • - ปรับกระบวนทัศน์ใหม่เน้นการส่งเสริมป้องกันแบบการบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 • - เพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์ คิดเชิงระบบ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการการวางแผนประเมินผล ศักยภาพในการดูแลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 • - พัฒนาทักษะในด้านการประสานงาน การเข้าชุมชน การสื่อสาร การทำEmpowerment ภาวการณ์เป็นผู้นำฯลฯ
 • จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้น

(สุณี วงศ์คงคาเทพ สังเคราะห์งานวิจัย เพื่อจัอทำข้อเสนอกระบวนการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตฯ)