Cabaran byod dalam persekitaran kerja
Download
1 / 26

CABARAN BYOD DALAM PERSEKITARAN KERJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

CABARAN BYOD DALAM PERSEKITARAN KERJA. JULAILA BINTI ENGAN. 4. 5. KANDUNGAN. Pengenalan. 1. Kebaikan / Manafaat BYOD. 2. Risiko dan Cabaran BYOD. 3. Langkah Pengurusan Keselamatan BYOD. Penutup. PENGENALAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CABARAN BYOD DALAM PERSEKITARAN KERJA' - christian-zurlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kandungan

4

5

KANDUNGAN

Pengenalan

1

Kebaikan/Manafaat BYOD

2

RisikodanCabaran BYOD

3

LangkahPengurusanKeselamatan BYOD

Penutup


Pengenalan
PENGENALAN

Ledakanteknologimudahalihadalahsatucabaranbesarorganisasidimanafenomena “BYOD” telahmenjadi trend di Asia dan Malaysia. Di sektorawam “BYOD” jugamenjadiisuutama yang perludiberiperhatianlantaranmelibatkanelemenkeselamatan data, maklumatkhususnyamaklumatrasmidanrahsiarasmi yang terkandungdidalamsemuaperantimudahalihtersebut.


Kebaikan manafaat byod
KEBAIKAN/MANAFAAT BYOD

Kebaikan

BYOD

KERJASAMA LEBIH BAIK

Infrastruktur ICT sptWifidlldisediakanolehmajikandanpekerjamudaheksesbila-bilamasadandimanashj.

TINGKAT PRODUKTIVITI DAN KEPUASAN KERJA

Fleksibiliti, respondiluarwaktubekerja, bekerjajarakjauh & kebebasanmenggunaperalatansendiri

JIMAT KOS PEROLEHAN IT

Jumlahkospembelian/

pemilikandeviceygrendahdlmjangkapanjangdankosnaiktarafdevice.

MENARIK & MENYOKONG BAKAT BARU

Generasi Y lebihberminatkpdpersekitarankerja BYOD


Risiko cabaran byod
RISIKO & CABARAN BYOD

RisikoAncamanKeselamatan

TiadaKawalanPeranti

IsuInfrastruktur

RISIKO

BYOD

SokonganJenisPeranti

YgBerbeza

KebocoranMaklumat

Akauntabiliti/IntegritiPengguna


Kawalan peranti mudah alih
KAWALAN PERANTI MUDAH ALIH

TiadaKawalanPeranti

 • Jabatantidakmempunyaikawalankeatasjenisapplikasi yang diletakkanpadaperantimudahalihdanmenjadikannyaamatsukaruntukmenguatkuasakankeselamatan.

 • Isupemilikan(ownership) dimanaperantimudahalihmilikpekerjamanakala data/maklumatrasmiadalahmilikjabatan.

 • Penggunamemuatturunpelbagaiaplikasiperibadipadaperanti yang melibatkanaplikasihiburan, permainandll.


Risiko keselamatan
RISIKO KESELAMATAN

Risikokeselamatan

 • Hadapirisikoancamankeselamatan data/maklumatoleh virus, ‘malware’ dll yang terkandungdidalamperantimudahalih.

 • Isurisikopelanggarankeselamatanolehpenggunaterhadap data/maklumatstrategik/sensitifdanrahsiarasmijabatan.

 • ApabilaPenggunameninggalkanjabatanterdapataplikasirasmidanmaklumatstrategiksertarahsiarasmipadaperantimudahalih yang masihbolehdiakses.


Sokongan jenis peranti yang berbeza
SOKONGAN JENIS PERANTI YANG BERBEZA

SokonganJenisPerantiYgBerbeza

 • Risikopenggunaanjenisperantimudahalih yang berbeza2 danpelbagaisistemoperasi.

 • IsukesukaranJabatan IT untukmenangganipelbagaiisuperantidansistemoperasi yang tidak standard.

 • ApabilaPenggunamenghadapimasalahteknikalkepadaperanti yang terkandung data/maklumatstrategik/rasmidanrahsiarasmimilikjabatan.


Isu infrastruktur
ISU INFRASTRUKTUR

IsuInfrastruktur

 • Setiapjenisperantimudahalihberoperasipadakelajuandansistemoperasi yang berbeza2.

 • Isupekerja yang membawasemuaperantimudahalihmerekasendirisepertitelefonpintar, tablet, laptop dlldanmenggunakanwifidanrangkaian yang disediakanolehjabatan.

 • Jabatan IT sukaruntukmengawalsemuaperantimudahalih yang dibawaolehpekerjadanpenguatkuasaan.


Akauntabiliti integriti pengguna
AKAUNTABILITI/INTEGRITI PENGGUNA

 • Risikopendedahan/pelepasanmaklumatkepadapihak yang tidakdibenarkandikalanganpengguna.

 • Memantauaktivitipenggunadalammengenalpastiakauntabilitipenggunadarimasakesemasa.

 • Penggunamenjagaperantidankerahsiaankatalaluan.

 • Memberiperhatiankpdmaklumatrahsiarasmiterutamasemasapewujudan, pemprosesan, penyimpanan, penghantaran, penyampaian, pertukarandanpemusnahanmelaluiperanti.


Kebocoran maklumat
KEBOCORAN MAKLUMAT

 • Risikopendedahan/kebocoranmaklumatkepadapihak yang tidakdibenarkan.

 • Risikoancamanpengodamterhadap data/maklumatstrategik/rasmidanrahsiarasmi yang terdapatdidalamperanti.

 • Risikopenggunakurangkesedarankeselamatandanlangkahperlindungankeselamatan data/maklumatdidalamperantimudahalih.


Hasil Kajian BYOD di KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)

 • Membawa dan mengunakan peranti seperti smartphone, tablet atau laptop di tempat kerja;

 • Jenis Peranti milik peribadi yang selalu dibawa ke tempat kerja iaitu smartphone dan tablet;

 • Setuju membawa dan mengguna peranti milik sendiri di dalam kerja seharian jika terlaksana BYOD;

 • Terdapat halangan atau masalah apabila menggunakan peranti sendiri di dalam kerja harian;

*Source : Hasil Kajian Keberkesanan Penggunaan Konsep BYOD – MINDEF (2013)


Hasil Kajian BYOD di KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)

 • Jenis masalah/halangan yang selalu dihadapi apabila menggunakan peranti sendiri di tempat kerja iaitu:

  • Capaian Wifi terhad di sesuatu kawasan;

  • Tidak boleh mengakses sesuatu aplikasi yang perlu digunakan di dalam kerja kerana capaian tidak berbentuk wifi;

  • Capaian internet yang tidak menyokong peranti kepunyaan sendiri.

 • Bersetuju dasar BYOD dilaksanakan jika masalah/halangan dapat diatasi sepenuhnya;

 • Bersetuju pekerjaan menjadi lebih efektif dan produktif sekiranya BYOD dilaksanakan;

 • Bersetuju satu sesi penerangan khas tentang BYOD diadakan di MINDEF;

*Source : Hasil Kajian Keberkesanan Penggunaan Konsep BYOD – MINDEF (2013)


Hasil Kajian ketirisan maklumat (Data LEAKAGE) di sektor awam

 • Melaksanakan tugasan rasmi secara jarak jauh;

 • Menggunakan peralatan milik peribadi untuk membuat kerja pejabat dan menyimpan dokumen rasmi;

 • Meninggalkan pejabat dengan membawa peralatan mudah alih yang menyimpan maklumat rahsia rasmi;

 • Mengakses emel rasmi menggunakan wireless hotspot di tempat awam;

*Source : Hasil Kajian Perlindungan Ketirisan Maklumat Elektronik – MKN (2012)


Hasil Kajian ketirisan maklumat (Data LEAKAGE) di sektor awam

 • Menyalin dan membawa keluar maklumat organisasi dengan menggunakan peranti mudah alih dan media storan seperti USB, external HD dsb;

 • Memadam dokumen elektronik tanpa merincih secara elektronik/’secure deletion’;

 • Meninggalkan komputer riba di ruang pejabat yang terbuka tanpa menguncikannya dengan kabel keselamatan;

*Source : Hasil Kajian Perlindungan Ketirisan Maklumat Elektronik – MKN (2012)


Hasil Kajian ketirisan maklumat (Data LEAKAGE) di sektor awam

 • Membuang dokumen rasmi (fizikal) organisasi tanpa merincih;

 • Menyimpan maklumat login di dalam komputer;

 • Meninggalkan komputer riba dan telefon pintar di tempat yang tidak selamat;

 • Menulis maklumat login dan kata laluan dan menampalnya di skrin komputer atau keyboard dll;

*Source : Hasil Kajian Perlindungan Ketirisan Maklumat Elektronik – MKN (2012)


Langkah langkah keselamatan pengurusan byod
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGURUSAN BYOD

 • MembangunkanPolisiKeselamatan BYOD yang holistik, unik, mantapdansesuaikepadapersekitaranorganisasi.

 • Pengurusan BYOD menggunakankawalanberpusattermasuk:

  • Daftarperantimudahalihberdasarkanpemilikan, tentukanberapa?;

  • Bangunkankumpulanberasingan (profile) sptberasaskanperanan & tanggungjawabsertakeperluan, tarafjawatandll;

  • Pembersihan data/maklumatorganisasi (data wipe) apabilapekerjameninggalkanorganisasi/perantihilang;


Langkah langkah keselamatan pengurusan byod1
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGURUSAN BYOD

 • Pengasingan data/maklumatdanaplikasiorganisasidengan data danaplikasiperibadi;

 • Kawalankeselamatan data/maklumatmenjuruskepada 3 elemeniaitu:

  • Kerahsiaan (confidentiality)

  • Integriti

  • Kebolehsediaan (availability)

  • MaklumatrahsiarasmiperluditetapkanklasifikasisepertidlmArahanKeselamatan;

  • Teknologipenyulitan(encryption), tandatangan digital atausebarangmekanismemelindungimaklumatelektronikperludisediakan;


 • Langkah langkah keselamatan pengurusan byod2
  LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGURUSAN BYOD

  • KawalanTerhadapPengguna

   • Latihandankemahiranpengguna

   • kesedarankeselamatan

   • PerakuanAktaRahsiaRasmi

   • ‘PrinsipPerluMengetahui’

   • Pelaporankehilanganperanti, data dikompromidansiasatandilaksanakan;

   • PematuhanDasardanpolisi

   • PenguatkuasaanterhadappenggunajikaberlakupelanggaranAktadanperaturan


  Langkah langkah keselamatan pengurusan byod3
  LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGURUSAN BYOD

  • Menentukankeperluaninfrastrukturfizikal, persekitarandankawalanperantitermasuk:

   • Keperluaninfrastrukturjalurlebar/wifi;

   • Sistemmengurusperantimudahalih (MDM);

   • SistemPengurusanAplikasiMudahAlih (MAM);

   • Pemasangan ‘agen’ keatasperantimudahalih;

   • Hadkanakseskepada LAN korporatmenerusimikro VPN,SSL dll

   • Sokonganteknikal IT sptperisian anti virus, firewall dll

   • Wujudkan ‘help-desk’ di Jabatan IT;

  • Mendapatkanpersijilan di dalam standard keselamatanmaklumatspt ISMS dll.


  Penutup
  PENUTUP

  • Pembangunan Dasar/Polisi BYOD yang holistik, unikdanmantapakanmenjaminkeselamatanmaklumatdan data strategikorganisasi.

  • BYOD mendatangkanmanafaatkepadapenggunadanorganisasinamunianyaperludiurussecaraterancangdansistematiksupayamaklumattidakdikompromi.

  • Langkah-langkahuntukmelaksanakan BYOD di organisasiperlumengimbangikeperluankeselamatan, fungsidanmudahguna.


  Julaila@cgso gov my 80008000 88726080

  Thank You !

  [email protected]/80008000/88726080


  ad