overheidsmanagement l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overheidsmanagement PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overheidsmanagement

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Overheidsmanagement - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Overheidsmanagement. K.U.Leuven Faculteit Sociale Wetenschappen. Doelstellingen organisatiemanagement. Verschillende types organisaties kunnen herkennen, en voor- en nadelen kunnen benoemen Nieuwe organisatievormen: voor- en nadelen, illustreren met voorbeelden (vb. verzelfstandiging)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Overheidsmanagement


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
overheidsmanagement

Overheidsmanagement

K.U.Leuven

Faculteit Sociale Wetenschappen

doelstellingen organisatiemanagement
Doelstellingen organisatiemanagement
 • Verschillende types organisaties kunnen herkennen, en voor- en nadelen kunnen benoemen
 • Nieuwe organisatievormen: voor- en nadelen, illustreren met voorbeelden (vb. verzelfstandiging)
 • Begrijpen waarom coördinatie belangrijk is, en welke mechanismen kunnen gebruikt worden om coördinatie te verbeteren
organisatiemanagement in de publieke sector
Organisatiemanagement in de publieke sector
 • Structuur en typologieën van organisaties
 • Organisatievormen
 • Het hoe en wat van coördinatie
organisatiestructuur
Organisatiestructuur
 • 3 aspecten van structuur (Robbins, 1992):
 • Complexiteit
 • Formalisatiegraad
 • Centralisatiegraad
complexiteit v d organisatiestructuur
Complexiteit v/d organisatiestructuur
 • Verticale differentiatie
 • Afstoten van taken in organisatie > lijnstructuur (hiërarchie)
 • Span of control / Depth of control
 • Verdeling planning – uitvoering – controle
 • Horizontale differentiatie
 • Functionele opdeling taken en opdrachten met
  • Overeenstemmende doeleinden
  • Zelfde technologie en expertise
  • Zelfde clientele of product
  • Zelfde geografisch gebied
 • Specialisatie versus complexiteit interactie en coördinatie
formalisatie v d organisatiestructuur
Formalisatie v/d organisatiestructuur
 • 3 vormen van formalisatie (standaardisatie) (Maes, 1996)
  • Standaardisering van werk
  • Standaardisering van deskundigheden
  • Standaardisering van outputs
5 modellen van organisaties
5 modellen van organisaties
 • Lijnstructuur
 • Hiërarchie
 • Eenheid van leiding
 • Grote mate van standaardisatie van werk, vaardigheden en van specialisatie
 • Scheiding tussen planning, uitvoering en controle
 • Verticale communicatie
 • Lijn-stafstructuur
 • Grote lijnorganisatie > toename taakbelasting lijnmanagement
 • Staffunctie voor steun aan lijnmanagement nodig
 • Staf heeft geen lijnbevoegdheid
5 modellen van organisaties 2
5 modellen van organisaties (2)
 • Divisiestructuur
  • Hoofdkantoor en divisies
  • Divisies werken autonoom
  • Flexibiliteit
  • Integratie?
 • Projectstructuur
  • “geen structuur, eerder organisch aanhangsel, ontworpen om mechanistische structuur meer flexibiliteit te geven”
  • Tijdelijke oplossing voor problemen die functionele en hiërarchische lijnen van organisatie overschrijden
  • Soms doorbreking éénheid van gezag
5 modellen van organisaties 3
5 modellen van organisaties (3)
 • Matrixstructuur
  • Ontstaat via permanent worden van projectstructuren
  • Eindproduct als ordenend agens
  • Vereniging van functionele en projectonderverdelingen
  • Ondervangen van coördinatieprobleem van functionalisatie
  • Flexibiliteit
het managementsysteem
Het managementsysteem
 • De mechanische organisatie (‘machines’)
 • gesloten, maximaal gericht op beheersen interne dynamiek
 • Input richtinggevend voor strategie
 • Topmanagers bepalen wat, door wie, welke middelen, waar en binnen welke tijd
 • Besluitvorming centralistisch en geformaliseerd
 • Hoge mate specialisatie en standaardisatie werkzaamheden
 • Formele interne relaties
 • Controle door hiërarchie op input en throughput (middelen en bewerkingen)
het managementsysteem 2
Het managementsysteem (2)
 • De organische organisatie (‘levend organisme’)
 • Openheid voor buitenwereld
 • Flexibel management
 • Lerende organisatie, ontwikkelingsregime
 • Integratie van planning, uitvoering en controle
 • Integratie staf- en lijnfuncties en concentratie op kernactiviteiten (generieke arbeid)
 • Pro-actieve strategievorming van het management (korte en lange termijn denken)
 • Flexibel en kwalitatief hoogstaand personeel
 • Motivatie en ontwikkeling van personeel
 • Outputgericht controlesysteem (via laterale en zelfcontrole)
structuur management
Structuur - Management
 • Mechanisch regime <> Organisch regime
 • Lijnstructuur of <> Projectorganisatie
 • lijn-stafstructuur of matrixstructuur
 • Scientific Management <> Human Relations Management
 • School (Taylor, Fayol) School (Tavistock)
slide19
II. Het organiseren van publieke taakuitvoeringDiverse organisatievormen en praktijkvoorbeelden
organisatievormen
Organisatievormen
 • Eigen beheer
 • Interne verzelfstandiging
 • Externe verzelfstandiging (pub & priv)
 • Uitbesteding
 • PPS
 • Privatisering
eigen beheer traditionele overheidsdienst
Eigen beheer (traditionele overheidsdienst)

Publieke dienstverlening wordt verzorgd door centrale overheidsadministratie

 • Afdeling, administratie of departement
 • Provinciale administratie
 • Gemeentelijke administratie (vb. Dienst bevolking, stedebouw)
 • Variant: gedeconcentreerde buitendiensten (vb. Admin. Belastingen)
eigen beheer traditionele overheidsdienst23
Eigen beheer (traditionele overheidsdienst)
 • Centrale overheidsdiensten hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid
 • De planning, productie, financiering, controle gebeuren door centrale overheid
 • Strakke inputsturing door horizontale eenheden, processturing door hiërarchie, incrementele inputbekostiging, monopolie
 • Copernicus (federaal) en BBB (Vlaanderen): evolutie naar meer autonomie en ex post controle
verzelfstandiging25
Verzelfstandiging

Verzelfstandiging = divers fenomeen

 • Autonome structuren binnen kernoverheid
 • Autonome structuren afgesplitst van kernoverheid
 • In sommige gevallen rechtspersoonlijkheid
 • Uitgebreide beheersautonomie
 • Aansturing en controle
sturing
Sturing

Traditioneel

 • Formeel: ex ante gericht op inputs
 • Soms wel grote feitelijke mate van beheersautonomie / ruime mate van beleidsautonomie
 • Doel wet verschilt van feitelijke uitvoering

Nieuw

 • Formeel: ex post gericht op resultaat
 • Ruime formele mate van beheersautonomie mits gelijke informatie
 • Hercentralisering van strategische beleidsautonomie
 • Feitelijk: niet klaar voor resultaatsturing
 • Doel wet verschilt van feitelijke uitvoering
subvorm 1 interne vorm
Subvorm 1: interne vorm
 • Intern verzelfstandigde agentschappen
  • beheersautonomie in ruil voor resultaatsturing (bv. contractmanagement)
  • minister blijft volledig verantwoordelijk, maar onthoudt zich van detailsturing
  • Al dan niet met rechtspersoonlijkheid
  • gewijzigde rol van centrale departementen
   • Vbn. Nederland, Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen (BBB)
subvorm 1 interne vorm29
Subvorm 1: interne vorm
 • Federaal en Vlaanderen - voor BBB
 • DAB’s
 • Begrotingsfondsen
 • Met rechtspersoonlijkheid: openbare instelling cat. A on der de wet van 16 maart 1954
 • Vlaanderen: na BBB
 • IVA zonder rechtspersoonlijkheid
 • IVA met rechtspersoonlijkheid
 • Gemeentelijk niveau
 • Voor gemeentedecreet: gewoon gemeentebedrijf (“regie”)
 • Na gemeentedecreet: budgethouderschap, interne verzelfstandiging
subvorm 2 externe vorm
Subvorm 2: externe vorm

Publieke taak verzorgd door extern verzelfstandigd publiekrechtelijk vormgegeven agentschap

 • Organisatie die niet onder het hiërarchisch gezag van de politieke overste valt
 • Eigen rechtspersoonlijkheid
 • Eigen patrimonium
 • Eigen raad van bestuur
 • Onder administratief toezicht
 • Beperkte mogelijkheid tot ministeriële interventie
 • Beperking van ministeriële verantwoordelijkheid
 • In sommige gevallen resultaatsturing
subvorm 2 externe vorm 2
Subvorm 2: externe vorm (2)
 • Federaal oud en Vlaanderen voor BBB
 • VOI cat. B
 • VOI cat. C
 • VOI cat. sui generis
 • Vlaanderen na BBB
 • EVA pub
 • Federaal nieuw
  • Instellingen sociale zekerheid
  • Autonome overheidsbedrijven  publiekrechtelijke NV’s  met partiële private aandeelhouders
 • Gemeentelijk niveau
 • Voor gemeentedecreet: autonome gemeentebedrijf
 • Na gemeentedecreet: externe verzelfstandiging als autonoom gemeentebedrijf
subvorm 2 privaatrechtelijke vorm
Subvorm 2: privaatrechtelijke vorm
 • Organisatie die niet onder het hiërarchisch gezag van de politieke overste valt
 • Met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid (vb. NV of VZW vorm)
 • Eigen patrimonium
 • Eigen raad van bestuur
 • Veelal hybriede kenmerken:
 • Soms onder administratief toezicht
 • Overheidsvertegenwoordiging in raad van bestuur
 • Activa en passiva van overheid
 • Beperking van autonomie
 • In sommige gevallen resultaatsturing
subvorm 2 privaatrechtelijke vorm33
Subvorm 2: privaatrechtelijke vorm
 • Federaal en Vlaanderen voor BBB
 • Onoverzichtelijk geheel van vennootschappen en VZW’s die op één of andere wijze band hebben met overheid
 • Vlaanderen na BBB
 • EVA pri – extern verzelfstandigd privaatrechtelijk vormgegeven agentschap
 • Gemeentelijk niveau
 • Voor gemeentedecreet: gemeentelijke VZW
 • Na gemeentedecreet: externe verzelfstandiging in privaatrechtelijke vorm
publiek private samenwerking pps
Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Één of meer publieke en één of meer private partijen stemmen hun activiteiten op enigerlei wijze op mekaar af – vanuit de eigen verantwoordelijkheden en kwaliteiten

 • kosten, risico’s en opbrengsten worden in een onderling overeengekomen verhouding onder de betrokken partijen verdeeld
publiek private samenwerking pps36
Publiek-Private Samenwerking (PPS)
 • Verschillende vormen en financierings-technieken
 • Verschillende graden van private betrokkenheid bij publieke taak
  • ontwerp en creatie van infrastructuur
  • uitvoeren van ondersteunende taken
  • uitvoeren van (publieke) diensten
 • Verschil met uitbesteding en privatisering
pps de mogelijke meerwaarden voor openbare besturen
PPS: de mogelijke meerwaarden voor openbare besturen
 • Snelheid van realisatie + kwaliteit t.o.v. kosten (‘value for money’ door betere prikkels)
  • vgl. Traditionele overheidsaanbestedingen
 • Innovatie (benchmarking en market testing)
 • Niveau van kwaliteitsstandaarden wordt bewaakt (outcome-oriented government)
 • Breder gebruik van activa in de publieke sector
uitbesteding40
Uitbesteding

Basiskenmerken

Productie en/of levering van publieke diensten door private aanbieder in opdracht van overheid

 • Overheid doet planning, controle en bekostiging
 • Beperkt zich tot één fase van de levenscyclus
 • Aanbesteding volgens overheidsopdrachtenregelgeving
uitbesteding41
Uitbesteding
 • Evolutie: aard diensten en aard relatie
  • Van ondersteunende diensten naar externe dienstverlening
  • Evolutie naar langere en omvattender contracten
 • Huisvuilophaling op gemeentelijk of intercommunaal vlak
 • IT-functie in Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
uitbesteding42
Uitbesteding
 • Uitbestede diensten zie kakabadse (figure 3)
privatisering44
Privatisering
 • Overdracht van activiteit naar privé-markt, waarbij private aanbieder zowel planning, productie, financiering als controle waarneemt
 • Liberalisering en privatisering zijn niet gelijk, maar dienen wel samen te gaan
 • Privatisering en deregulering zijn niet gelijk:
  • Overheidsregulering mogelijks noodzakelijk: kwaliteit van productie, prijsregelgeving, marktstructurering
  • Vbn. ASLK, gemeentekrediet, Sabena, Belgacom
1 complexiteit en versnippering observaties
1. Complexiteit en versnippering: observaties

Beleidsuitdagingen

 • ‘Complexe beleidsproblemen’
 • Vraag naar aanpak op maat en vraaggestuurd beleid
 • Vraag naar geïntegreerde dienstverlening

Overheidslandschap

 • Verkokering en departementalisme
 • Verzelfstandiging en inschakeling van derden
 • Decentralisatie en supranationale overheden (Europa)
 • Nadruk op individuele ‘accountability’ en resultaatsturing
2 toenemend belang co rdinatie observaties
2. Toenemend belang coördinatie: observaties
 • Landenniveau: Vele landen lanceren nieuwe grootschalige coördinatie-initiatieven binnen hun overheid:
  • UK: Joined-up government
  • Canada: horizontality
  • New Zealand: Review of the Centre
  • Internationale organisaties (OESO, World Bank) leggen meer en meer nadruk op coördinatie-capaciteit van overheden
 • Sectorniveau: Meer nadruk op integraal beleid, geïntegreerde dienstverlening, samenwerking, netwerking, ketens over overheidsniveaus heen

(vb. voedselveiligheid)

2 toenemend belang co rdinatie synthese
2. Toenemend belang coördinatie: synthese

Verhoogde nood aan coördinatie om

 • overlappingen en duplicering in beleid en dienstverlening
 • tegenspraak in beleid en dienstverlening
 • tekorten, blinde vlekken of gemiste kansen in beleid en dienstverlening

te vermijden.

3 concept van co rdinatie definitie
3. Concept van coördinatie: definitie

De ontwikkeling en de implementatie van een strategie die:

 • tracht in te gaan tegen de negatieve gevolgen van specialisatie- zijnde proliferatie en fragmentatie - die mogelijk problemen van overtolligheid, lacunes of contradicties opleveren in de dienstverlening naar de burger (behoefte),
 • om het coherent functioneren te stimuleren van de actoren die betrokken zijn bij de verschillende fases van de beleidscyclus, in één of meerdere beleidsvelden (doel),
 • via het gebruik van managementinstrumenten en structurele maatregelen (middel).
4 dimensies van co rdinatie 1
4. Dimensies van coördinatie (1)
 • Organisationele draagwijdte
   • Intra-organisationele coördinatie (expansie individuele organisaties)
   • Interorganisationele coördinatie (netwerkperspectief)
 • Hiërarchische draagwijdte
   • Horizontale coördinatie (één bestuurslaag)
   • Verticale coördinatie (multilevel governance)
 • Dynamisch/statisch perspectief
   • Proces (interactie actoren, omgeving, etc.)
   • Eindresultaat (te realiseren doelstelling)
4 dimensies van co rdinatie 2
4. Dimensies van coördinatie (2)
 • Tijdspanne
   • Korte termijn coördinatie (discontinuïteit, focus)
   • Lange termijn coördinatie (graad van institutionalisering)
 • Fase beleidscyclus
   • Beleidsmatige coördinatie (strategische visie)
   • Implementatiegerichte coördinatie (activiteiten, middelen)
 • Graad van afdwingbaarheid
   • Samenwerking (vrijwillig)
   • Controle (hiërarchisch)
4 dimensies van co rdinatie 3
4. Dimensies van coördinatie (3)
 • Graad van formaliteit
   • Informele coördinatie (spontaan, ongedwongen)
   • Formele coördinatie (regels, routine)
 • Ambitieniveau
   • Negatieve coördinatie (conflicten, belemmeringen vermijden)
   • Positieve coördinatie (toegevoegde waarde, synergie creëren)
 • Abstractieniveau (zie ‘deelcomponenten coördinatiestrategie’)
   • Mechanismen
   • Instrumenten
   • Strategieën
co rdinatiemechanismen
Coördinatiemechanismen
 • Structurele instrumenten
   • Hiërarchie (autoriteit, regels, stabiele rangorde tss actoren, lange termijn engagementen)
   • Markt (uitwisseling op basis van competitie en eigenbelang, gebruik van prikkels)
   • Netwerk (uitwisseling op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen, loyaliteit & solidariteit, streven naar consensus)
 • Management- en procedurele instrumenten
hi rarchie gebaseerde co rdinatie instrumenten
Hiërarchie-gebaseerde coördinatie- instrumenten
 • Instrumenten die sturingslijnen, bevoegdheden en gezag wijzigen
 • Vbn: organisationele herindeling, verzelfstandiging, decentralisatie, coördinerende functies
 • Vlaamse overheid: herindeling organisaties en beleidsdomeinen; coördinerende ministers; coördinatiefunctie van horizontale departementen
 • Wanneer kiezen:
  • Beperkte autonomie bij betrokken organisaties
  • Gevoelige beleidsproblematiek – nood aan snelle en heldere besluitvorming (tijdsdruk) – geen overlappingen of dubbel werk toelaatbaar – snelle reactie bij onzekerheid – nood aan correcte toepassing bij gevoelige onderwerpen (bv. Nationale veiligheid)
  • Aanwezigheid van complex productie- of beleidsproces (als overleg en afspraken niet voldoende zijn); nood aan formalisering en standardisering
markt gerichte co rdinatie instrumenten
Markt-gerichte coördinatie-instrumenten
 • Coördinatie gebeurt via vraag, aanbod en prijsmechanisme
 • Vbn. Interne markt, quasi-markt, voucher-markt, externe markt, tendering, privatisering en afstoting
 • Vlaamse overheid: vermarkting managementondersteunende diensten
 • Wanneer kiezen:
  • Voorwaarden voor marktwerking: voldoende vraag, voldoende aanbieders, mogelijkheden tot prijsvorming, beschikbaarheid van informatie; goed is niet zuiver publiek van aard; geen natuurlijk monopolie
  • Organisaties zijn heel autonoom en de afhankelijkheid tussen organisaties is niet specifiek
  • Relaties tussen organisaties kan via vrij sluitende contracten worden geregeld
  • Een onafhankelijke regulator (overheid) kan een marktstructuur invoeren en bewaken
netwerk gebaseerde instrumenten
Netwerk-gebaseerde instrumenten
 • Instrumenten die op basis van vrijwilligheid informatie doen delen, gezamenlijke beslissingen nemen of acties uitvoeren
 • Vbn: overlegplatformen, ketens, partnerschappen
 • Vlaamse overheid: regering, beleidsraad, managementsgroep, strategische netwerken rond ICT en P&O; samenspraak departement en agentschappen rond beleidsvoorbereiding, interdepartementale overlegorganen; strategische adviesraden
 • Wanneer kiezen: wil en capaciteit om samen te werken
  • Organisaties zijn autonoom, maar afhankelijk van elkaar (middelen, leveranciers, productieproces)
  • Externe druk (negatief, positief) die samenwerking vereist, onzekerheid (b.v. burger wil geïntegreerde dienstverlening)
  • Enige stabiliteit binnen het netwerk en binnen organisaties
  • Goede ondersteuning voor het netwerkverband (b.v. ICT voor informatieuitwisseling)
 • Succesfactoren: vertrouwen, overleg en overtuiging, flexibiliteit in samenwerking
management co rdinatie instrumenten a
Management coördinatie-instrumenten (a)
 • Coördineren via plannen, strategisch management, indicatoren, en contracten
  • Top down en unilateraal
  • Bottom-up en wederzijds
  • Gemeenschappelijk
  • Bv. generieke doelstellingen in de beheersovereenkomsten, doelstellingen voor samenwerkingsverbanden, koppeling beleidsnota’s en beheersovereenkomsten
 • Coördineren via budgetten en prikkels
  • Traditioneel inputgericht en gedetailleerd
  • Resultaatsgericht gebaseerd op prikkels en ruil
  • Resultaatsgericht gebaseerd op consolidatie en samenwerking en gedeelde budgetten
  • Bv. consolidatiemogelijkheden op beleidsdomeinniveau in het comptabiliteitsdecreet
6 management co rdinatie instrumenten b
6. Management coördinatie-instrumenten (b)
 • Coördineren via gemeenschappelijke cultuur, waarden en normen, kennisdeling - Cultureel management en ‘organisational learning’
  • Codes voor gedrag (integriteit; governance codes)
  • Gemeenschappelijke vorming en training
  • Personeelsrotatie en mobiliteit, personeelsuitwisseling
  • Korpsen van topambtenaren (Senior Executive Service)
  • Netwerken van ambtenaren voor kennisdeling en delen van ‘best practices’ (b.v. netwerkcafé)
6 procedurele co rdinatie instrumenten
6. Procedurele coördinatie-instrumenten
 • Formalisering en standardisatie van taken
 • Regulering en reguleringstoezicht (reguleringsimpactanalyse; kenniscel wetsmatiging),
 • Plannazicht en –goedkeuring,
 • Audits, monitoring en evaluatie
 • Beleidscommentaren
wat is leerstof
Wat is leerstof?

Reader

 • Tekst Broucker & Depre
  • NIET KENNEN:
   • 3.3 tem 5.2
   • 5.4 tem 7
  • Rest wel kennen
 • Tekst Beuselinck, Verhoest, Meyers
  • Figuur 1 niet kennen
  • Figuur 2 kunnen toelichten (cfr. les)
 • Tekst Beuselinck
 • PPT organisatievormen
  • Enkel slides die in les behandeld zijn, zijn te kennen

Presentatie

voorbeeld examenvragen
Voorbeeld examenvragen
 • Cfr. doelstellingen
 • Bespreek de voor- en nadelen van de projectorganisatie
 • Wat zijn de kenmerken van interne verzelfstandiging?
 • Bespreek kort de drie structurele instrumenten voor coördinatie
meer info
Meer info

Instituut voor de OverheidParkstraat 45 bus 3609

3000 Leuven

www.instituutvoordeoverheid.bejan.rommel@soc.kuleuven.be