slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้าง สถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน จังหวัดอ่างทอง. การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ). ณ ห้องวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง. วันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 13 . 30-16 . 30 น. ภาพรวมของโครงการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่' - chloe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้าง

สถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน

จังหวัดอ่างทอง

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

ณ ห้องวิเศษชัยชาญศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.

slide2

ภาพรวมของโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

slide3

ความเป็นมาของโครงการ

จากการศึกษาของ ESCAP รายงานว่า การขนส่งทางน้ำ เป็นวิธีขนส่งที่ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งด้วยระบบอื่น

ปัจจุบัน มีการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมากกว่าวันละ 100,000 ตัน ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักดังนั้น ในปี พ.ศ. 2548 กรมเจ้าท่า ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ จึงได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯ โดยผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ 2 บริเวณ มีความเหมาะสมจะดำเนินการพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ และสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำ โดยในปีพ.ศ. 2551 กรมเจ้าท่า ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2552 กรมเจ้าท่า ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง ตามผลการศึกษา แต่ไม่สามารถตกลงซื้อขายที่ดินได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท่าเรือและสถานีขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา มีความจำเป็นที่จะต้องถูกพัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางลำน้ำ ช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม

ดังนั้น กรมเจ้าท่า ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงได้จ้างที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญงาน ในด้านการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ เพื่อดำเนินโครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำ เพื่อการประหยัดพลังงาน จังหวัดอ่างทอง

slide4

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ศึกษาทบทวนผลการศึกษา ของกรมเจ้าท่า ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา ทบทวน สำรวจ และวิเคราะห์ปริมาณและความต้องการขนส่งสินค้าทางลำน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา และความต้องการใช้บริการสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำฯ จังหวัดอ่างทอง (ภายหลังก่อสร้างเสร็จแล้ว) รวมทั้ง คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และพยากรณ์ความต้องการใช้บริเวณสถานีฯ และอื่นๆ เพื่อประกอบการออกแบบ รวมทั้งการเชื่อมต่อการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ศึกษาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม สำหรับใช้เป็นสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดอ่างทอง โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องมีความเป็นไปได้ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เข้าถึงได้สะดวก ทั้งทางถนนหรือทางรถไฟ

ในกรณีพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่มีทางเข้าออกทางถนนและรถไฟที่สะดวก ที่ปรึกษา ต้องเสนอแนะแนวทางการพัฒนาไว้ด้วย เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา

  • ศึกษาเส้นทาง/ปริมาณการสัญจรทางน้ำ ระหว่างพื้นที่ที่คัดเลือกกับพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสภาพปัจจุบัน และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
slide5

วัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ)

เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่เหมาะสมที่สุด โดยการคัดเลือกสถานที่และการออกแบบ ต้องดำเนินการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด กรณีถ้ามีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ต้องเสนอแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ รวมถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ทั้งระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ

เพื่อศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้เงินงบประมาณ รูปแบบการดำเนินการ องค์กรบริหารท่าเทียบเรือ ตลอดจนอัตราค่าใช้บริการสถานีขนส่งสินค้าทางน้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานและส่งเสริม/พัฒนาการขนส่งทางน้ำ

ศึกษากฎข้อบังคับและข้อจำกัดต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะเกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารจัดการท่าเรือที่เหมาะสม

ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการจัดประชุมสัมมนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในท้องถิ่น ให้ทราบถึงการดำเนินโครงการ จนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

slide6

วัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ)

ศึกษา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) สำหรับโครงการหรือกิจการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 และปรับปรุงแก้ไขล่าสุดและที่หน่วยงานอื่นกำหนด เพื่อนำเสนอ สผ. ให้ความเห็นชอบ

ดำเนินการออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคา แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่พบว่า การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

  • หากผลการศึกษาความเหมาะสมฯ มีความเป็นไปได้ หรือกรมเจ้าท่าเห็นว่า ควรดำเนินงานต่อ จึงจะดำเนินการออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคา แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
slide7

ที่ตั้งพื้นที่โครงการที่ตั้งพื้นที่โครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

slide8

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ

การศึกษาทบทวนผลการศึกษา

slide9

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ (ต่อ)

ศึกษาความเหมาะสมและความจำเป็นในการก่อสร้างท่าเรือ

slide10

คัดเลือกพื้นที่และการศึกษาด้านวิศวกรรมคัดเลือกพื้นที่และการศึกษาด้านวิศวกรรม

ศึกษาความเหมาะสมและความจำเป็นในการก่อสร้างท่าเรือ