VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce
Download
1 / 22

Název vzdělávacího materiálu: 18. století - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _17 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8 . ročník Téma : Počátek F rancouzské revoluce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Název vzdělávacího materiálu: 18. století' - chiquita-kent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Název vzdělávacího materiálu: 18. století

Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _17

Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá

Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y:

Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník

Téma: Počátek Francouzské revoluce

Anotace: Žáci se seznámí s politickou a hospodářskou situací ve Francii před Velkou francouzskou revolucí, přiblíží si pojmy Bastila, národní shromáždění, Deklarace práv člověka a občana.

Materiál byl vytvořen (datum, období): 7. 1. 2012

Ověření ve výuce: 4. 4. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá


Situace ve francii p ed revoluc a jej po tek v roce 1789

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Situace ve Francii před revolucí a její počátek v roce 1789

Počátek Francouzské revoluce


Jak vypadala francie p ed revoluc

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Jak vypadala Francie před revolucí?


Jak vypadala francouzsk spole nost

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Jak vypadala francouzská společnost?

šlechta

církev

poddaní

Jednotlivé stavy rozlišovalo jejich oblečení, gesta, chování i způsob vyjadřování, ale především jejich odlišná práva (privilegia). Majetek hrál v postavení člověka významnou roli, ale majetný člověk bez urozeného původu znamenal méně než zchudlý šlechtic.


VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Poznáte jednotlivé příslušníky stavů?


Panovn k

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

panovník

  • (1754 - 1793)

  • francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1774 – 1792

  • vnukem Ludvíka XV.

  • jeho manželkou Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie)

Ludvík XVI.


VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Král vládne absolutisticky, určuje náboženské vyznání cenzuruje tisk i mluvené slovo, ochraňuje šlechtu a duchovenstvo (první a druhý stav).

Královský dvůr stále žije rozmařile navzdory hospodářským problémům, šlechta ani duchovenstvo nemusí platit daně, proto jsou vypisovány nové a nové poplatky pro poddané, např. z komínů, počtu oken,…

Symbolem rozmařilosti se stala královna Marie Antoinette


Francie p ed revoluc

Na konci 18. st. se Francie dostala do vážných hospodářských problémů.

Z 25 mil. obyvatel tehdejší Francie žilo 20. mil. na venkově, převládají drobná hospodářství (pod 5 akrů, 1 akr = 0,4 ha), další půdu si pronajímají, ale půda je méně úrodná než např. v Anglii, navíc je pronájem příliš drahý -> lidé jsou nespokojeni

Málo průmyslové výroby, jejímu rozvoji brání cechy

Francouzské výrobky jsou drahé doma i v zahraničí.

-> bouří se třetí stav

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Francie před revolucí


Co je to t et stav

Třetí stav = podnikající měšťané, kteří odvádějí do státní pokladny velké daně, ale nemohou se podílet na řízení státu -> hospodářsky pro stát důležití, ale žádná politická moc -> nespokojenost

Do jejich čela: osvícená inteligence -> program:

Odstranění hospodářských, daňových a společenských privilegií šlechty a duchovenstva

Svobodné podnikání

Občanské svobody (projevu, tisku,…)

Omezení královského absolutismu

Podíl třetího stavu na moci ve státě

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Co je to třetí stav?


Gener ln stavy

Král byl finanční situací donucen po 175 letech absolutní moci v květnu 1789 svolat generální stavy do Versailles– zástupce šlechty, církve a měšťanů.

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Generální stavy


N rodn shrom d n

Situace byla vážná, státní pokladna zela prázdnotou a kvůli neúrodě v posledních letech hrozil hladomor. Celá Francie čekala na výsledek jednání, ale duchovenstvo i šlechta odmítly schválit navrhované zdanění těchto dvou stavů.

Král se pokusil jednání rozpustit, ale to třetí stav odmítá. 17. 6. se zástupci třetího stavu s částí šlechty a duchovenstva prohlásili za Národní shromáždění s cílem vypracovat ústavu.

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Národní shromáždění


N rodn garda

Po Paříži kolovaly pověsti o tom, že král bude těmto změnám čelit armádou. Vojsko se stáhlo k Versailles, proto lidé vtrhli do zbrojnic a vytvořili národní gardu.

Národní garda = ozbrojená složka Národního shromáždění

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Národní garda


14 7 1789 dobyt bastily

Rozzuření ozbrojení lidé se vydali do Paříže. Symbolem královy moci se stalo obávané vězení Bastila, kam král za své neomezené vlády mohl kohokoli uvrhnout i bez řádného soudu třeba i na doživotí.

14. 7. 1789 za krveprolití tuto zdánlivě nedobytnou pevnost obsadili.

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

14. 7. 1789 – dobytí Bastily


Přestože v tvrzi tehdy bylo jen 7 vězňů, je tato událost považována za začátek Velké francouzské revoluce. Bastila byla symbolem despocie francouzské monarchie. Její dobytí způsobilo sociální zemětřesení nejen ve Francii, ale i ve zbytku Evropy. Od roku 1880 je 14. červenec ve Francii státní svátek.

Jedním z tehdejších vězňů byl skandály opředený markýz de Sade.

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce


Podle událost považována za začátek Velké francouzské revoluce. legendy se traduje, že král Ludvík XVI., když se o dobytí doslechl, prý udiveně zvolal: „Ale to je vzpoura.“ Jeden z dvořanů mu odpověděl: „Ne Sire, to je revoluce!“

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce


Selsk v lka

Po dobytí Bastily jsou zakládány revoluční rady, které berou moc do svých rukou.

Ani markýz de La Fayette, jenž stanul v čele Národní gardy, nedokázal zabránit plenění šlechtických sídel - > selská válka na venkově spočívala v rabování opuštěných zámků (vysoká šlechta prchá ze země)

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Selská válka


Deklarace pr v lov ka a ob ana

V ovzduší radostného očekávání lepší budoucnosti vyhlásilo Národní shromáždění 26. 8. 1789 Deklaraci práv člověka a občana.

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Deklarace práv člověka a občana


Deklarace pr v lov ka a ob ana1

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce vyhlásilo Národní shromáždění

Deklarace práv člověka a občana

  • první krok k vytvoření první francouzské ústavy

  • obsahovala sedmnáct bodů

  • byla ovlivněna americkou deklarací nezávislosti

Jak chápete následující body Deklarace?

Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek.

Účelem každého politického společenství je zachování přirozených a nezadatelných práv člověka. Tato práva jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku.


VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce vyhlásilo Národní shromáždění

3. Princip veškeré svrchovanosti spočívá v podstatě v národě. Žádný sbor, žádný jednotlivec nemůže vykonávat moc, která by z něj nebyla výslovně odvozena.

4. Svoboda spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí druhému. Proto výkon přirozených práv každého člověka nemá jiných mezí než ty, které zajišťují ostatním členům společnosti užívání týchž práv. Tyto meze mohou být ustanoveny pouze zákonem.


Revoluční události zkomplikovaly každodenní život, v Paříži zavládl hlad, přestože v královských sýpkách zůstávalo obilí.

- > pařížské ženy pochodují pro chleba do Versailles - > Národní shromáždění toho využilo a donutilo obklíčením Versailles krále podepsat Deklaraci

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce


Po tek francouzsk revoluce z pis

Před revolucí: neomezená vláda fr. krále Ludvíka XVI. Paříži zavládl hlad, přestože v královských sýpkách zůstávalo obilí.

Finanční úpadek státu - > květen 1789 – svolání generálních stavů k řešení situace

Generální stavy – zástupci šlechty, církve a měšťanstva

- > šlechta a církev odmítají zdanění - > měšťanstvo bere moc do svých rukou

14. 7. 1789 – dobyta Bastila - >počátek revoluce

V čele revoluce – Národní shromáždění (zástupci třetího stavu – měšťanstva)

srpen 1789 – Deklarace práv člověka a občana (vzorem Ústava USA) – rovnost občanů před zákonem, zrušení daňových privilegií

VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce

Počátek Francouzské revolucezápis


VY_32_INOVACE_17_Počátek Francouzské revoluce Paříži zavládl hlad, přestože v královských sýpkách zůstávalo obilí.

Použité zdroje:

Obrázky. [cit. 2013-04-22].

Dostupné z:

Mapa Francie http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+Francie&ex=1#ai:MC900405770|

Král na trůnu http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900426380|mt:1|

Kněz http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900149770|

Jezdec http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=jezdec&ex=1#ai:MC900332846|mt:1|

Zahradník http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=zem%C4%9Bd%C4%9Blec&ex=1#ai:MC900410465|

Prodavač http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=prodava%C4%8D&ex=1#ai:MC900056436|

Král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|mt:1|

Královna http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654|

Pole s obilím http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=obil%C3%AD&ex=1#ai:MP900185230|

Versailles http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MP900402683|

Listina http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=listina&ex=1#ai:MC900234063|mt:1|

Komorník http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sluha&ex=1#ai:MC900233524|mt:1|

Kosa http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kosa&ex=1#ai:MC900149817|

Srp http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=srp&ex=1#ai:MC900334878|

Listina s brkem http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dokument&ex=1#ai:MC900034361|mt:1|

Chléb http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chl%C3%A9b&ex=1#ai:MP900402529|


ad