ast ve ejnosti ve spr vn ch zen ch a v dal ch procesech ve ve ejn spr v n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Účast veřejnosti ve správních řízeních a v dalších procesech ve veřejné správě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Účast veřejnosti ve správních řízeních a v dalších procesech ve veřejné správě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Účast veřejnosti ve správních řízeních a v dalších procesech ve veřejné správě - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Účast veřejnosti ve správních řízeních a v dalších procesech ve veřejné správě. Účast v řízeních. kdo je účastníkem řízení? jaká jsou práva a povinnosti účastníků řízení?. Účastníci řízení. § 27 (1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Účast veřejnosti ve správních řízeních a v dalších procesech ve veřejné správě


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ast v zen ch
Účast v řízeních
 • kdo je účastníkem řízení?
 • jaká jsou práva a povinnosti účastníků řízení?
astn ci zen
Účastníci řízení

§ 27

(1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou

a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;

b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

(2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

(3) Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1.

§ 28

(1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.

pr va astn k zen
Práva účastníků řízení
 • podat návrh na zahájení řízení
 • na poučení od správního orgánu
 • namítat podjatost úřední osoby
 • být informován o osobách provádějících úkony v řízení
 • na tlumočníka
 • být zastoupen
 • podávat návrhy a být slyšen
 • nahlížet do spisu
 • požádat o prominutí zmeškání úkonu
 • požádat o povolení změny obsahu podání
 • být vyrozuměn o zahájení řízení ex offo
 • být vyrozuměn o ústním jednání
 • být vyrozuměn o provádění důkazů mimo soudní jednání
 • být vyrozuměn o ustanovení znalce
 • žádat o předběžné opatření
 • navrhnout přerušení řízení
 • na oznámení rozhodnutí
 • požadovat písemné potvrzení o ústně vyhlášeném rozhodnutí
 • požádat o stejnopis rozhodnutí
 • podat stížnost v případě nečinnosti orgánu
 • podat odvolání, rozklad
 • být vyrozuměn o podaném odvolání
 • podat návrh na vydání nového rozhodnutí
 • podat návrh na obnovu řízení
 • navrhnout výkon rozhodnutí
povinnosti astn k zen
Povinnosti účastníků řízení
 • součinnost
 • označit důkazy na podporu svých tvrzení
 • prokázat totožnost
 • jako žadatel označit další jemu známé účastníky řízení
 • nahradit náklady řízení
slide6
Řízení
 • správní
 • která nemají povahu správního řízení:
  • EIA, SEA
  • územní plánování
  • připomínky, námitky, vyjádření
ochrana ivotn ho prost ed
Ochrana životního prostředí
 • občanská sdružení - § 80 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • právo na příznivé životní prostředí