Landbouw in Europa §1.5 De kille wind van de wereldmarkt in Oostenrijk en NL - PowerPoint PPT Presentation

landbouw in europa 1 5 de kille wind van de wereldmarkt in oostenrijk en nl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landbouw in Europa §1.5 De kille wind van de wereldmarkt in Oostenrijk en NL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landbouw in Europa §1.5 De kille wind van de wereldmarkt in Oostenrijk en NL

play fullscreen
1 / 6
Landbouw in Europa §1.5 De kille wind van de wereldmarkt in Oostenrijk en NL
114 Views
Download Presentation
china
Download Presentation

Landbouw in Europa §1.5 De kille wind van de wereldmarkt in Oostenrijk en NL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Landbouw in Europa§1.5 De kille wind van de wereldmarkt in Oostenrijk en NL

  2. Landbouw in Oostenrijk en NL Kern: Afbouwen van landbouwsubsidies door vrijhandel DAARDOOR kansen/bedreigingen voor de landbouwers in Oostenrijk en NL. In deze paragraaf bekijken we verschillende invalshoeken: • Natuurlijke omgeving (= fysische dimensie) • Politiek dimensie • Economische dimensie • Leefbaarheid (=sociale dimensie)

  3. Landbouw en natuurlijke omgeving • De natuurlijke omgeving is van invloed op het bodemgebruik. • Hoogte, reliëf, grondsoort, bodem en klimaat zijn voor landbouw belangrijke gebiedskenmerken. Zonder overheidssteun zijn de meeste boeren in Oostenrijk kansloos. • Bijvoorbeeld: Steile hellingen van Oostenrijk niet ideaal voor akkerbouw. • Nederland heeft een betere natuurlijke omgeving voor akkerbouw of melkveehouderij. • In Nederland beïnvloeden vooral grondsoort en waterhuishouding het grondgebruik. (bijna elke vorm van landbouw is mogelijk in NL).

  4. De landbouw vanuit de politieke invalshoek • De landbouw in Oostenrijk sterk gericht op milieu. Daardoor veel biologische landbouw (= biolandbouw). • De overschakeling op biologische landbouw zorgt voor diversificatie. (tegenovergestelde van intensivering en schaalvergroting). • Sterke positie biolandbouw in Oostenrijk door: • Biolandbouw ontvangt veel overheidssubsidie • De consument wil graag bioproducten • Ministerie van milieu valt samen met ministerie van landbouw • Door vrijhandel ontstaat er voor Oostenrijk een grote kans  afzetmarkt Oost-Europa

  5. Economische dimensie • Bedrijfskosten en bedrijfsgrootte zijn de belangrijkste factoren. • Bedrijfskosten: Grondprijzen, loonkosten en prijzen van grondstoffen. (Zijn in Nederland en Oostenrijk hoog!) • Nederland 1 voordeel ligging aan zee daardoor gemakkelijk invoer van grondstoffen • Bedrijfsgrootte; In Nederland zijn bedrijven groter dus meer succes op de internationale markten.

  6. Leefbaarheid in het geding? • In Nederland heb je de zogenaamde kleine kernen problematiek. • Het wegtrekken van de bevolking uit de kleine woonkernen. • Daardoor daalt het voorzieningenniveau (drempelwaarde wordt niet meer gehaald) • Dit kan voor sommige inwoners een reden zijn om ook weg te trekken, waardoor het effect nog meer versterkt wordt. • Ook in de Oostenrijkse bergen speelt dit een rol. • Filmpje Kleine kernen problematiek