slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Beredskap og samfunnssikkerhet HMS dagen 2008 Sola, 29. januar 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Beredskap og samfunnssikkerhet HMS dagen 2008 Sola, 29. januar 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Beredskap og samfunnssikkerhet HMS dagen 2008 Sola, 29. januar 2008. Oppsummert kan man si at en krise er en større uheldig hendelse som bringer med seg problemer som ikke kan løses gjennom ordinær organisering og handlekraft. Hentet fra « http://no.wikipedia.org/wiki/Krise ».

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beredskap og samfunnssikkerhet HMS dagen 2008 Sola, 29. januar 2008' - china


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Beredskap og samfunnssikkerhet

HMS dagen 2008

Sola, 29. januar 2008

slide3
Oppsummert kan man si at en krise er en større uheldig

hendelse som bringer med seg problemer som ikke kan

løses gjennom ordinær organisering og handlekraft.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Krise»

Svært vanskelig, farlig situasjon, akutte vanskeligheter,

også omslag fra oppgnag til nedgang. Ordet stammer fra

gresk – krisis - avgjørelse

Hentet fra Riksmålsordboken

slide6
– Påfallende dårlig rustet for kriser

Vi kan ikke unngå alle ulykker, men Kåre Willoch synes det er uholdbart at vi ikke har bedre reserveløsninger.

En liten brann på Oslo S ødela fem høyspentledninger, satte tele- og internettlinjer ut av spill og lammet kollektivtrafikken i

flere timer i Oslo-området onsdag.

– Jeg synes det er helt uakseptabelt, sier Kåre Willoch.

– Du mener altså at beredskapen når noe skjer er hovedproblemet?

– Ulykken burde ikke ha inntruffet, og det er et spørsmål hva man burde gjort for å unngå den. Uansett må man ha

kriseløsninger klare for hva man gjør dersom en ulykke kommer.

– Er det norske samfunnet mer sårbart enn før?

– Det tror jeg absolutt. For 20 år siden ville togene fortsatt å gå over store deler av Østlandet. Internettforbindelser

eksisterte ikke, men nå er vi avhengige av dem.

– I fjor var innbyggerne i Steigen strømløse i flere dager. Må vi regne med at strømbrudd vil lamme samfunnet oftere?

– Dette er nok noe vi kommer til å merke mer av. Vi vet at det blir mer ekstremvær, og at ledningsnettet må forsterkes.

Jeg synes alt dette viser at Norge mangler en enhetlig totalledelse av sikkerhetsarbeidet.

Det er ganske dyrt å ha reserveløsninger på mange områder. Men det er mye billigere enn den samfunnsøkonomiske

skaden ved langvarig stopp i viktige funksjoner.

slide7
9 av 10 bedrifter tror de vil kunne håndtere en

krise tilfredstillende

25% har hatt en eller flere kriser de siste 2 årene

7 av 10 bedrifter tror de blir ammet av en

alvorlig krise de neste årene

30% har eget kriseteam

50% har egen kriseplan

40% har krisekommunikasjonsplan

20% har egen krisetelefon

26% vil styrke beredskapen

slide8
Synliggjøring og bevisstgjøring av sikkerhets- og beredskapsarbeidet er viktigere enn noen sinne i alle prosesser.

En bevisst satsing på samfunnssikkerhet vil øke forutsigbarheten og tryggheten i arbeids- og samfunnslivet.

 • "Det sårbare samfunn” ??
  • -Hyppige teknologiske endringer
  • -Endring i klima
  • -Økende kostnads- og effektiviseringspress
  • -Bemanningsreduksjoner i mange virksomheter
  • -Konkurranseutsetting av offentlige tjenester til kommersielle
  • aktører
slide9
Kommunens viktigste oppgaver ifm en krise –

sagt litt enklere….

 • Sikre liv&helse – inkl psykososial omsorg
 • Opprettholde driften av samfunnsviktige funksjoner
 • Sikre materielle verdier
 • Miljø
 • Ressursleverandør til redningstjenesten
slide10
For å møte disse utfordringene, må følgende være

på plass:

1. Forebyggende arbeid for samfunnssikkerhet

Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen BIS

Risiko- og sårbarhetsanalyser ROS

2. Krisehåndtering

Kriseplaner på ulike nivå

”Infrastruktur”

KOORDINERT MED ANDRE!!

slide14
En ny form for sårbarhet
 • Naturskapte
 • Menneskeskapte
 • Ondsinnede
 • Mediabildet
 • www.com

Foto: Stavanger Aftenblad

slide15
Stavanger kommune er et trygt og robust lokalsamfunn

som avverger trusler og overvinner kriser

slide16
Viktige elementer – konkrete delmål
 • Kartlegging av risiko og sårbarhet
 • Forebygging
 • Planlegging
 • Krisehåndtering
 • Kommunikasjon
 • Kvalitetssikring
 • Samarbeid og samordning
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste
slide17
Viktige elementer – konkrete delmål
 • Kartlegging av risiko og sårbarhet
 • Forebygging
 • Planlegging
 • Krisehåndtering
 • Kommunikasjon
 • Kvalitetssikring
 • Samarbeid og samordning
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste
slide18
Kort om ROS-analyser
 • En forutsetning for dimensjonering av beredskap
  • Hva kan gå galt?
  • Hvor farlig er det?
  • Hva kan vi gjøre for å forebygge/begrense skadene?
slide19
ROS ANALYSE
 • En samlebetegnelse for en rekke systematiske fremgangsmåter for å identifisere, beskrive og/eller beregne risiko og sårbarhet
 • Brukes aktivt i forbindelse med utarbeiding av planer
 • Kan også brukes i beredskapssammenheng for å kartlegge potensielle hendelser
 • Eller på andre områder i kommunen….
slide20
Hva visste man?

Hva burde man visst?

Hvem visste hva???

Hvem har ansvar??

Hva skulle man ha gjort??

slide21
ROS nivå 1

ROS nivå 2

ROS nivå 3

Ulike ROS-analyser, 1

Nivå 1: Omfattende ROS-analyser på infrastruktur

Nivå 2: Risikovurderinger på arealplannivå

Nivå 3: ROS-analyser på reguleringsplannivå

slide23
Hva planlegger vi for?

Gjelder historien fremover???

slide24
Samarbeid i arbeidet med ROS-analyser

”Alt henger sammen med alt”

slide25
ROS gir verdifull beslutningsstøtte
 • ROS misbrukes ofte:
  • fremstilles som objektiv
  • brukes til å fastslå at risikoen er akseptabel

Hva betyr det om ROS-analysen viser til at

sannsynligheten for omkomne i XX-tunnel

er 0,01%??

 • ”Konsulentene” er for dårlige på:
  • Hva er usikkerheten i analysen?
  • Hva er forutsetningene?
  • Hva er effektene hvis forutsetningene endres?
slide26
ROS-analysen må komme på rett sted

i prosessen – verken for tidlig eller for sent

ROS-analysen gir et godt samarbeid – også

på andre områder – viktig input

ROS-analysen gir gode løsninger!!!

 • ROS-analysen gir ingen fasit!
 • Det er behov for ”bestillerkompetanse”
 • ROS-analysen må implementeres i det
 • videre arbeid/prosess
 • ROS-analysen må revideres
slide27
Behov for verktøy
 • Trenger verktøy som kan brukes i ROS og beredskapssammenheng
  • Forebygging
  • Øvelser
  • Krisehåndtering
 • Viktig å overbevise ”beredskapsfolk” og planleggere om kartets fortreffelighet
hvordan startet det hele
Hvordan startet det hele…
 • Raset i Bergen utløste et behov for raskartlegging i Stavanger.
 • Gasslekkasje satt som et scenario (Farlig gods, naturgass)
 • Idédugnad
  • Aktuelle scenario, hendelser, behov, analyse/GIS, ekspertise vurdering, handling, forebyggende arbeid…
slide34
Forurensing i luft
 • Modell for å beregne konsentrasjonen av en gitt gass i et område ved en ulykke
 • Kan gi input på gassmengde, gasstype, diffusjonshastighet, vindhastighet, vindretning
 • Simulerer hvordan gassen sprer seg og viser hvor det er kritiske konsentrasjoner
 • Gir grunnlag for å vurdere evakuering
 • Når / hvis en ulykke skjer er man avhengig av rask tilgang til data for å kunne bruke dette
slide37
Ressursgruppe: Identifisere ulike trusselforhold.

Utgangspunkt ca 300 ulike scenarier/hendelser, så utvalg av ca 20%.

Disse analyseres grundig = ROS-analyse

Med utgangspunkt i ROS-analysen skal det etableres et

sett med ca 20 typiske scenearier. Disse blir betegnet

”Dimensjonerende scenarier”.

For hver at de dimensjonerende scenariene blir det gjennomført

en ”Beredskapsanalyse”. Analysen sier hvilke krav som må stilles til

beredskap mht bemanning, organisering, opplæring og utstyr/ressurser.

Beredskapsanalysen vil bla omfatte table-topøvelser og danne grunnlag

for koordinerte beredskapsplaner.

Beredskapsplanlegging

Fullskalaøvelser

Evaluering, revidering, justering

slide38
Kartlegging av risiko og sårbarhet
 • Forebygging
 • Planlegging
 • Krisehåndtering
 • Kommunikasjon
 • Kvalitetssikring
 • Samarbeid og samordning
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste
slide39
En beredskapsplan er et sett forberedte handlinger for å møte ulykker

og andre påkjenninger som i art eller omfang går ut over det som

regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid.

Kriser oppstår vanligvis uventet, og faller ikke alltid sammen med

hendelser som er lagt til grunn i beredskapsplanene.

Det vil derfor være nødvendig for den ansvarlige raskt å improvisere tiltak.

Ny ”Plan for krisehåndtering”

slide40
Kartlegging av risiko og sårbarhet
 • Forebygging
 • Planlegging
 • Krisehåndtering
 • Kommunikasjon
 • Kvalitetssikring
 • Samarbeid og samordning
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste
slide41
Krisehåndteringsverktøy (planverk, direktiver, instrukser og retningslinjer)

Krisehåndteringsorganisasjonen må være klarlagt, blant annet ansvars- og

myndighetsforhold, samarbeidsprosedyrer, varslings- og rapporteringsprosedyrer

og kommunikasjonsutstyr

Lokaler/infrastruktur

Individuell og organisatorisk kunnskap om krisehåndtering og ferdigheter i bruk

av krisehåndteringsverktøy

Krisehåndtering går blant annet ut på å sikre liv,

helse, samfunnsviktige funksjoner og materielle verdier

når en krise inntreffer.

Kun det som øves, virker!

slide42
DISPOSISJON
 • Kartlegging av risiko og sårbarhet
 • Forebygging
 • Planlegging
 • Krisehåndtering
 • Kommunikasjon
 • Kvalitetssikring
 • Samarbeid og samordning
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste
slide43
Bad news are

good news

God informasjonsberedskap og en effektiv kommunikasjon er en

forutsetning for god krisehåndtering.

Som på mange andre områder, er det vi er gode til i det daglige også

det vi normalt mestrer best ved en krise.

slide44
Erkjennelse:
  • evnen til å kommunisere skiller vinnerne fra taperne
  • på stadig flere områder
  • kommunikasjon er ikke ”alt”, men stadig mer
slide45
Vår kommunikasjonsstrategi
 • full åpenhet og ærlighet fra første stund
 • proaktiv informasjon
 • raskhet, tilgjengelighet og service
 • skal framstå som en troverdig og ansvarsbevisst kommune
 • tar høyde for ”worst case”
slide46
Kartlegging av risiko og sårbarhet
 • Forebygging
 • Planlegging
 • Krisehåndtering
 • Kommunikasjon
 • Kvalitetssikring
 • Samarbeid og samordning
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste
slide47
Kartlegging av risiko og sårbarhet
 • Forebygging
 • Planlegging
 • Krisehåndtering
 • Kommunikasjon
 • Kvalitetssikring
 • Samarbeid og samordning
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste
slide48
Kartlegging av risiko og sårbarhet
 • Forebygging
 • Planlegging
 • Krisehåndtering
 • Kommunikasjon
 • Kvalitetssikring
 • Samarbeid og samordning
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste
slide49
Kartlegging av risiko og sårbarhet
 • Forebygging
 • Planlegging
 • Krisehåndtering
 • Kommunikasjon
 • Kvalitetssikring
 • Samarbeid og samordning
 • Forebyggende sikkerhetstjeneste
slide50
Ifølge FN ble antall mennesker som lever for under 1 dollar om dagen halvert i

årene mellom 1981 og 2001

Barnedødeligheten har ifølge UNICEF sunket dramatisk de aller fleste steder siden

1960, tar man gjennomsnittet har det sunket fra 198 av tusen fødte i 1960 til 81 per

tusen fødte i 2001.

Vi har også færre kriger og væpnede konflikter:"The number of armed conflicts has declined by more than 40% since 1992.

The deadliest conflicts (those with 1000 or more battle-deaths) dropped even more

dramatically--by 80%."

Ifølge USAID så har 9.5 millioner flere mennesker tilgang til rent vann, og tallet er

økende. Over en milliard mennesker sliter fortsatt, så her gjenstår mye arbeid.De siste tjue årene er sannsynligvis de mest framgangsrike

i menneskehetens historie. For verden går framover,

og framtidspessimistene tar feil.

ad