krn dubiel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modelovanie potenciálneho šírenia kontaminantov v priestore baníckej lokality obce Ľubietová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modelovanie potenciálneho šírenia kontaminantov v priestore baníckej lokality obce Ľubietová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Modelovanie potenciálneho šírenia kontaminantov v priestore baníckej lokality obce Ľubietová - PowerPoint PPT Presentation


  • 184 Views
  • Uploaded on

Krnáč - Dubiel. Modelovanie potenciálneho šírenia kontaminantov v priestore baníckej lokality obce Ľubietová. Úvod. Prvá písomná zmienka: 1340 aqua Lybtina Ťažba: Rýdza meď Ústup ťažby: 1863 Prieskumné práce: 50 a 70 rokoch 19.st. Ložiská: Podlipa , na východnom okraji obce,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modelovanie potenciálneho šírenia kontaminantov v priestore baníckej lokality obce Ľubietová' - chimalsi-mamadou


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krn dubiel
Krnáč - Dubiel

Modelovanie potenciálneho šírenia kontaminantov v priestore baníckej lokality obce Ľubietová

slide2
Úvod

Prvá písomná zmienka: 1340 aquaLybtina

Ťažba: Rýdza meď

Ústup ťažby: 1863

Prieskumné práce: 50 a 70 rokoch 19.st.

  • Ložiská:
  • Podlipa, na východnom okraji obce,
  • Svätodušná a Kolba v závere doliny.
  • Peklo, asi 5 km východne od obce, kde okrem Cu a Fe sa výraznejšie uplatňujú Co, Ag, Ni
kontamin cia
Kontaminácia

Medzi závažnú degradáciu pôdy patrí kontaminácia pôd ťažkými kovmi a organickými polutantami, acidifikácia, ale aj alkalizácia a salinizácia pôdy. V poslednom období vzrastá význam dagradácie pôdy dezertifikáciou.

Dôležité vlastnosti pôdy :

pôdna reakcia (hodnota pH), ktorá sa používa na indikáciu acidobázických reakcií v pôdach. Tieto chemické a biochemické reakcie vplývajú na rozklad minerálnych a organických látok, tvorbu ílových minerálov, ovplyvňujú rozpustnosť (mobilitu) látok .....

Riziko acidifikácie je vodítkom pre stanovenie stupňa rizika environmentálnej kontaminácie krajiny ťažkými kovmi (Domergue a Vedy, 1992).

Následné šírenie je spôsobené vyluhovaním do spodnej a povrchovej vody, prenosom pôdnych častíc pomocou vodnej a veternej erózie.

metodika
Metodika

Odobraté: 89 vzoriek pôdnych sedimentov

Vznik vzorky: homogenizáciou 8 – 12 vzoriek, každá približne 2 kg

Stanovenie pH: vo vodnom a 1M KClvýluhu (Sobeket al., 1978).

Do navážky 10 g vzorky sa pridalo 25 ml destilovanej vody alebo 1M KCl a po hodinovom miešaní vzorky v elektromagnetickej miešačke sa stanovila aciditapH-metrom.

v sledky
Výsledky

Aciditatechnogénnych sedimentov na haldovom poli Podlipa;

číselné hodnoty udávajú pH a) vo vodnom výluhu, b) vo výluhu 1M KCl

v sledky1
Výsledky

Hodnoty Eh technogénnych sedimentov a pôdy na haldovom poli Podlipa;

číselné hodnoty udávajú hodnoty Eh a) vo vodnom výluhu, b) vo výluhu 1M KCl

renie
Šírenie

V spojitosti so šírením kontaminantov je úzko spojená erózia pôd, rozlišujeme erodovanosť, ako dokonanú eróziu a erodovateľnosť, ako potenciálnu eróziu. Erodibilita (erodovateľnosť) je náchylnosť, resp. odolnosť pôdy voči erózii - vodnej, veternej a inej.

Všeobecný vzorec na výpočet vodnej erózie je:

A = R *K * L * S * C * P

Kde:

A - stredný odnos pôdy [t * ha-1 * rok-1]

R - faktor dažďa [MJ * ha-1 * cm * h-1]

K - pôdny faktor

L - faktor dĺžky svahu

S - faktor sklonu svahu

C - faktor vegetácie

P - faktor protieróznych opatrení

faktor
Faktor

Faktor R bol pridelený na základe porovnania a prekryvu údajov Malíšek a regresie počítanej zo 120 zrážkomerných staníc (zdroj: SHMU) na hodnotu 22.5. Faktor K bol vytvorený na základe pôdnych máp, konkrétne HPJ (zdroj: VUPUP) kde hodnota faktoru bola stanovená na základe zrnitosti pôdnych častíc.

Faktor LS bol vypočítaný podľa Mitas, Mitasova (1993) vzorcom :

Faktor LS = 1.6 * exp(hustota odtoku * ewres()/22.1,0.6) * exp(sin(slope.dem)/0.09,1.3)

Faktor C bol vytvorený podľa metodiky MitášováMitáš (2002) v kategóriách:

0.001 - Lesy

0.005 - Lúky a pasienky

0.235 - Orná pôda a haldy

0 - Nezáujem – intravilán, vodné toky, vodné plochy, cesty, zastavané plochy

Keďže v území neboli realizované žiadne protierózne opatrenia, daný faktor nebol pri výpočte erózie uplatňovaný.

v sledky2
Výsledky

Potenciálna erózia

Reálna erózia

predpoklad rozsahu kontamin cie
Predpoklad rozsahu kontaminácie

Na základe zistených skutočností bola vytvorené mapa potenciálneho šírenia kontaminantov v priestore lokality Ľubietová.

Do výpočtu vrstvy vstupovali údaje o sklonitosti územia, príspevkových plôch odtoku vody, reálnej erózie, konkávnych tvarov horizontálnej krivosti a v neposlednom rade mikropovaodie do ktorého skúmaná oblasť patrí. Výpočet ovplyvnili priestorové bariéry, ktoré ovplyvňujú šírenie kontaminantov, sú to cesty, vodné toky, vodné plochy, intravilán a zastavaná plocha.

z ver
Záver

V katastrálnom území Ľubietová v banskej lokalite Podlipa sme za pomoci nástrojov GIS vymodelovali potenciálne rozšírenie kontaminácie. Na základe vytvorenej vrstvy a nameraných hodnôt acidity a pôdnej vodivosti predpokladáme možné riziko znečistenia zobrazovanej oblasti ťažkými kovmi vyskytujúcimi sa v skúmanej oblasti. Hodnoty a skupiny ťažkých prvkov, ktorými je skúmané územie kontaminované sú vo fáze rozboru. Na základe výstupov z chemických rozborov sa následne určí typ a riziko pre ľudské zdravie v oblasti ktorú kontaminácia zasahuje. Z vykonaných rozborov vzoriek z vodného toku ktorý preteká katastrálny územím sme zistili že kontaminácia nedosahuje centrum obce ale predpokladáme že najsilnejšia je v haldovej oblasti skúmaného územia.