html5-img
1 / 5

ELKARBIZITZA PROIEKTUA

ELKARBIZITZA PROIEKTUA. Helburuak. Elkarbizitza Plana egitea Elkarbizitzaren Behatokia sortzea. Betekizunak. Lanpostuen zerrendako langileen %60k , gutxienez, parte hartzea OOGk proiektua onetsi behar du Proiektua ikastetxearen urteko planean txertatzea

chill
Download Presentation

ELKARBIZITZA PROIEKTUA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ELKARBIZITZA PROIEKTUA

  2. Helburuak • Elkarbizitza Plana egitea • Elkarbizitzaren Behatokia sortzea

  3. Betekizunak • Lanpostuen zerrendako langileen %60k, gutxienez, parte hartzea • OOGk proiektua onetsi behar du • Proiektua ikastetxearen urteko planean txertatzea • Proiektuaren arduraduna identifikatu behar da (kasu berezietan bi izan daitezke); arduraduna egokia izan behar da lan horretarako: ikastetxearen ezagutza, sentsibilitatea, inplikazioa, trebakuntza, eta prozesua suspertzeko, koordinatzeko eta bideratzeko gaitasuna. Arduradunari emango zaio proiektuaren ordu-kreditua. • Arduradunak (edo arduradunek) egin beharreko lanei buruz 2007ko irailean emango den berariazko trebakuntzan parte hartzea • Arduradunak Berritzeguneetako toki mintegietan parte hartzea, mintegiotan proiektuetan ari diren ikastetxeak bilduko dira euren jarduna koordinatzeko eta aholkularitza jasotzeko.

  4. Ikastetxeen betebeharrak • Proiektua koordinatuko duen taldea sortu behar dute, proiektuaren gauzatzea suspertzeko eta irakasleen, ikasleen eta hauen senitartekoen parte-hartzea bultzatzeko. • Proiektua burutzeko behar diren ekintzak egiteaz gainera (maila, ziklo eta etapetan antolatuta), ikasturtean zehar gutxienez 2 orduko 10 saio egin behar dituzte proiektuaren koordinazioa lantzen eta hartarako trebatzen. Saio hauen plangintza proiektuaren arduradunak egingo du aurreko puntuan aipatutako taldearekin elkarlanean. • Ikasturtea amaitutakoan, proiektua ebaluatu beharko da. Hori dela eta, ikastetxeak etengabeko ebaluaziorako irizpideak eta lorpen-adierazkariak zehaztu behar ditu, eta Hezkuntza Administrazioak azken ebaluaziorako aplikatuko dituenak. • Proiektuaren garapenari buruzko memoria idatzi behar dute.

  5. Beste baldintza batzuk • Eskaerak aurkezteko epea • Eskaera aurkezteko epealdia 2007ko ekainaren 15ean amaituko da • Baremazioaren emaitzak • 2007ko ekainaren 30a baino lehen argitaratuko dira • Parte-hartzearen ziurtagiria • Proiektua ondo burutzeko behar diren saio eta lanetan irakasleen %80 baino gehiago parte hartzen badute, ziurtagirian 35 orduko trebakuntza ezarriko da eta 45 ordu arduradunarentzat

More Related