tiranija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tiranija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tiranija

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Tiranija - PowerPoint PPT Presentation

chiko
132 Views
Download Presentation

Tiranija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tiranija

  2. Autokratija • Autokratija izvorno označava oblik pol. poretka u kojem vlada pojedinac (monarh, tiranin, samodržac), ali ne na osnovu volje naroda • U takvoj državi je stoga stanovništvo lišeno političkih prava – ljudi su podanici a ne građani. • Neprekinuta istorija od antičkog doba; podela autokratskih poredaka (Platon, Aristotel)

  3. Tiranije Poreklo reči (na jednom od maloazijskih jezika reč tern znači vojska) Istorijat : Platonova teorija kvarenja državnih oblika; idealan oblik države za Platona (Sparta kao uzor) Aristotel – dobri i izopačeni državni oblici Makijaveli... Tiranija ima ono najgore od drugih izopačenih oblika (demokratije i oligarhije) Odnos demokratije i tiranije (u grčkoj počinju da se poistovećuju zbog odnosa prema istaknutim ljudima; ochlos i demos) Odnos monarhije i tiranije (svrha, uloga zakona)

  4. Jedan istorijski primer – diktatura Kornelija Sule Karakteristike tiranije: • monopolizovana vlast koja se vrši bez ograničenja; vlast bezakonja i samovolje tiranina koju on vrši u svom sopstvenom interesu, a ne u opštem interesu. • ako se već ne zasniva na zakonu i pristanku podanika, ona počiva na drugom temelju – nasilju (despot – gospodar vezanih) • stoga je tiranin u stalnom ratu sa narodom – on svuda vidi neprijatelje • tiranin ne može da se povuče...zato je najčešće okončanje tiranije u tiranoubistvu (tiranicid)

  5. Mere predohrane tiranina protiv pobune • siromaštvo • stanje stalnog rata sa sopstvenim građanima (a posebno progon istaknutih ljudi) • sejanje nepoverenja i razdora • Strah – tiranija kao vladavina straha (strah parališe akciju - svest ljudi o vlastitoj nemoći) Slično misli i Aristotel: -učiniti podanike poniznim - Posejati nepoverenje - oslabiti građane